ผลงานคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน ปี 2010

272

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

298

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

282

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

44

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มผลงานของคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 230
2010 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exKhakhanang Ratananikoma, exKhuanjarat Choengpanya, exNusra Tongtubtim, exPenporn Sujiwattanaratb, exChompoonuth Porncharoennop, exAmornrat Onpiuma, exJisnuson Svastic, "Substrate specificity in hydrolysis and transglucosylation by family 1 b-glucosidases from cassava and Thai rosewood", Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, ปีที่ 67, ฉบับที่ 3-4, ธันวาคม 2010, หน้า 257-265
2010 inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย, exGarry R. Buettner, "Chitosan gallate as a novel potential polysaccharide antioxidant: an EPR study", Carbohydrate Research, ปีที่ 345, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า 132-140
2010 inนายเชฏฐ์ สาทรกิจ, exKrisada Sangsing, inดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์, inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, "Estimation of Rubber Tree Canopy Structure Using a Photographic Method", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 24-34
2010 exLowmunkhong, Pongsak, exUngthararak, Dusit, inดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Tryptamine as a corrosion inhibitor of mild steel in hydrochloric acid solution", Corrosion Science, ปีที่ 52, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า 30-36
2010 inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาววิชนี มีโต, exPeter Wolschann, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Understanding on absorption and fluorescence electronic transitions of carbazole-based conducting polymers: TD-DFT approaches ", Theoretical Chemistry Accounts, ปีที่ 2553, ฉบับที่ 125, มกราคม 2010, หน้า 35-44
2010 exนางสาววิชนี มีโต, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPeter Wolschann, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Effects of the CN and NH2 substitutions on the geometrical and optical properties of model vinylfluorenes, based on DFT calculations ", Journal of Molecular Structure: THEOCHEM, ปีที่ 2553, ฉบับที่ 939, มกราคม 2010, หน้า 75-81
2010 exนรวิชญ์ ไกรนรา, inดร.สมเกียรติ นกบิน, อาจารย์, inดร.พิพัฒน์ คงประชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPhilippe A. Bopp, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Density functional calculations of structural and electronic properties of a BN-doped carbon nanotube", carbon, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า 176-183
2010 exธีรนันท์ นงค์นว, inดร.สมเกียรติ นกบิน, อาจารย์, inดร.พิพัฒน์ คงประชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPhilippe A. Bopp, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Density functional theory evidence for an electron hopping process in single-walled carbon nanotube-mediated redox reactions", CARBON, ปีที่ 48, ฉบับที่ 5, เมษายน 2010, หน้า 1524-1530
2010 exMR. Sornnarin Bangkedphol, exDr. H.E. Keenan, exDr. C. Davidson, exMR. Arthit Sakultantimetha, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Development and Application of an Analytical Method for the Determination of Partition Coefficients of Tributyltin in the Forth and Clyde Canal, Glasgow, Scotland", Journal of ASTM International (JAI) , ปีที่ 6, ฉบับที่ 7, มกราคม 2010, หน้า 3-19
2010 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exRungluk Kaewwichian, exChanita Boonmak, exSasitorn Jindamorakot, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, exHiroko Kawasaki, exTakashi Nakase, "Three anamorphic yeast species Candida sanitii sp nov., Candida sekii sp nov and Candida suwanaritii, three novel yeasts in the Saturnispora clade isolated in Thailand", FEMS Yeast Research, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2010, หน้า 114-120
2010 exRungluk Kaewwichian, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, exKazuhito Fujiyama, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Geotrichum siamensis sp. nov. and Geotrichum phurueaensis sp. nov., two asexual arthroconidial yeast species isolated in Thailand", FEMS Yeast Research, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2010, หน้า 212-220
2010 exU. Boonyang,, exP. Chaopanich, inนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inนายพยูร เสนทองแก้ว, inดร.สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Phosphate Precursor on the Production of Hydroxyapatite from Crocodile Eggshells.", Journal of Biomimetics, Biomaterials and Tissue Engineering, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2010, กุมภาพันธ์ 2010, หน้า 31-37
2010 exนางสาวธนารักษ์ มั่งมีชัย, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Study of the Relationships between the Chemical Structures of Azo Disperse Dyes and their Dyeing Properties on Polyester", Advanced Materials Research, ปีที่ 93-94, ฉบับที่ -, มกราคม 2010, หน้า 332-335
2010 inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exPradidphol, Narathip, exHasitapan, Komkrit, exGrigg, Ronald, exKao, Wei-Chun, exHunte, Carola, exFisher, Nicholas, exWarman, Ashley J.), exBiagini, Giancarlo A.), exKongsaeree, Palangpon), exChuawong, Pitak, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "Transforming Rhinacanthin Analogues from Potent Anticancer Agents into Potent Antimalarial Agents", Journal of Medicinal Chemistry, ปีที่ 53, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2010, หน้า 1211-1221
2010 exUraiwan Masud, exKazunobu Matsushita, inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, "Cloning and functional analysis of adhS gene encoding quinoprotein alcohol dehydrogenase subunit III from Acetobacter pasteurianus SKU1108", International Journal of Food Microbiology, ปีที่ 138, ฉบับที่ 1-2, มีนาคม 2010, หน้า 39-49
2010 exWatchara Kanchanarach, inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, exToshiharu Yakushi, exHirohide Toyama, exOsao Adachi, exKazunobu Matsushita, "Characterization of thermotolerant Acetobacter pasteurianus strains and their quinoprotein alcohol dehydrogenases ", Applied Microbiology and Biotechnology, ปีที่ 85, ฉบับที่ 3, มกราคม 2010, หน้า 741-751
2010 exนายศราวุธ แสงเงิน, exดร.สมบูรณ์ สหสิทธิวัฒน์, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Study on Chemical Vapour Sensing Property of Esterified Poly (vinyl alcohol)", Advanced Materials Research, ปีที่ 93-94, ฉบับที่ -, มกราคม 2010, หน้า 185-189
2010 inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, exPimsiri Sudsawad, inนายนฤปวัจก์ เงินวิจิตร, อาจารย์, "Uranium Absorption Ability of Sunflower,Vetiver and Purple Guinea Grass", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2010, หน้า 182-190
2010 inนางกรรณิกา ชัชวาลวานิช, รองศาสตราจารย์, exAurapa Nagachinda, inดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, exSatit Kovitvadhi, inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, exOamduen Meejui , "Histological Development of Pearl-Sac Formation in Thai Freshwater Mussels", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2010, หน้า 202-209
2010 exKarun Thongprajukaew, inดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKrisna Rungruangsak-Torrissen, "Temperature and pH Characteristics of Amylase and Lipase at Different Developmental Stages of Siamese Fighting Fish (Betta splendens Regan, 1910)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2010, หน้า 210-219
2010 exKanthawut Boonmee, inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ภิญญา ศิลาย้อย (เยอร์เกนเซน), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimization of Biodiesel Production from Jatropha Oil(Jatropha curcas L.) using Response Surface Methodology", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2010, หน้า 290-299
2010 inดร.จิตรลดา สมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "On Sum-Free Arithmetic Sequences", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2010, หน้า 318-323
2010 inดร.วิญญู แสงทอง, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, exIllas, Francesc, exBromley, Stefan T.), "Persistence of magic cluster stability in ultra-thin semiconductor nanorods", NANOSCALE , ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า 72-77
2010 exนายธนภูมิ มณีบุญ, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, exChaiyaporn Pomchaitaward, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Optimization of Lactic Acid Production by Pellet-Form Rhizopus oryzae in 3-L Airlift Bioreactor Using Response Surface Methodology", APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 161, ฉบับที่ 1-8, พฤษภาคม 2010, หน้า 137-146
2010 inดร.ลัดดา มีศุข, รองศาสตราจารย์, exเสาวนีย์ เสียมไหม, "The use of perlite to remove dark colour from repeatedly used palm oil", ScienceAsia, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2010, หน้า 33-39
2010 inดร.ณัฐพร ฉัตรแถม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exEva Korblova, exRenfan Shao, exDavid M. Walba, exJoseph E. Maclennan , exNoel A. Clark, "Triclinic Fluid Order", Physical Review Letters, ปีที่ 104, ฉบับที่ 6, กุมภาพันธ์ 2010
2010 exWisessing, A, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Biochemical Characterization of the alpha-Amylase Inhibitor in Mungbeans and Its Application in Inhibiting the Growth of Callosobruchus maculatus", JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, ปีที่ 58, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2010, หน้า 2131-2137
2010 inดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์, exCraig R. Primmer, exAnti Vasemagi, "Historical and recent genetic bottlenecks in European grayling, Thymallus thymallus", Conservation Genetics, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2010, หน้า 279-292
2010 inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, exChantra Indananda, exChakrit Bunyoo, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exMatsumoto, Atsuko, exTakahashi, Yoko, "Actinoallomurus acaciae sp nov., an endophytic actinomycete isolated from Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth.", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSEM), ปีที่ 60, ฉบับที่ Part 3 , มีนาคม 2010, หน้า 554-559
2010 exPhornphisutthimas, S., exSudtachat N., exBunyoo C., exChotewutmontri P., exPanijpan B., inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, "Development of an intergeneric conjugal transfer system for rimocidin-producing Streptomyces rimosus", LETTERS IN APPLIED MICROBIOLOGY, ปีที่ 50, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2010, หน้า 530-536
2010 exYukari SUNOHARA, exShinjiro Shirai, inดร.ณรงค์ วงศ์กันทรากร, อาจารย์, exHiroshi MATSUMOTO, "Sensitivity and physiological responses of Eleusine indica and Digitaria adscendens to herbicide quinclorac and 2,4-D", Environmental and Experimental Botany, ปีที่ 68, ฉบับที่ 2, เมษายน 2010, หน้า 157-164
2010 exJanyarak Tongsomporn, inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exCharinthip Hengkrawit, exPatanee Udomkavanich, "Stability of a generalized trigonometric functional equation", J. Computational and Applied Math., ปีที่ 234, ฉบับที่ 5, กรกฎาคม 2010, หน้า 1448-1457
2010 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exSuphawan Janphaisaeng, "Quasi-permutation polynomials", Czechoslovak Mathematical Journal, ปีที่ 60, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2010, หน้า 457-488
2010 exThanongsaksrikul, J, exSrimanote, P, exManeewatch, S, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exTapchaisri, P, exMakino, S, exKurazono, H, exChaicumpa, W, "A VHH That Neutralizes the Zinc Metalloproteinase Activity of Botulinum Neurotoxin Type A", JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, ปีที่ 285, ฉบับที่ 13, มีนาคม 2010, หน้า 9657-9666
2010 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exTakao Komatsu, "On the sum of reciprocals of numbers satisfying a recurrence relation of order s", Journal of integer sequences, ปีที่ 13, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2010
2010 exRosa, CA, exJindamorakot, S, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exNakase, T, exPagnocca, FC, exLachance, MA, "Candida golubevii sp nov., an asexual yeast related to Metschnikowia lunata", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSEM), ปีที่ 60, ฉบับที่ -, มีนาคม 2010, หน้า 704-706
2010 inดร.สมาน มงคลสกุลวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exFrank, TD, "การสั่นแบบเป็นวัฐจักร โดยมีการสูญเสียพลังงาน ในอันตรกริยาพิสัยใกล้", CONDENSED MATTER PHYSICS, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2010, หน้า 1-18
2010 inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exTheppabutr, S, exSongtawee, N, exDay, NPJ, exWhite, NJ, exWoodrow, CJ, exImwong, M, "Computational analysis of binding between malarial dihydrofolate reductases and anti-folates", MALARIA JOURNAL, ปีที่ 9, มีนาคม 2010
2010 inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, exSangpradub, N, exBarbour, MT, exSimachaya, W, "An implementation plan for using biological indicators to improve assessment of water quality in Thailand", ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, ปีที่ 165, ฉบับที่ 1-4, มิถุนายน 2010, หน้า 205-215
2010 inนางสาววันเพ็ญ จันทรังษี, อาจารย์, exดร. ชัยชนะ ใจบุญ, exผศ. ดร. ภูมิ คำเอม, "A viscosity hybrid steepest descent methods for generalized mixed equilibrium problems and variational inequalities for relaxed cocoercive mapping in Hilbert spaces", Abstract and Applied Analysis, ปีที่ 2010, ฉบับที่ 2010, มิถุนายน 2010, หน้า ---
2010 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exDanita Chunarom, "Expansions of real numbers in non-integer bases", J. Korean Math. Soc., ปีที่ 47, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2010, หน้า 861-877
2010 exDias CL, exAla-Nissila T, inดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร, รองศาสตราจารย์, exVattulainen I, exGrant M , exKarttunen M , "The hydrophobic effect and its role in cold denaturation", Cryobiology, ปีที่ 60, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2010, หน้า 91-99
2010 inดร.เฉลิมพล กาญจนวรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร. ชนันท์ อังศุธนสมบัติ, "การศึกษาโปรตีน Cry4Aa trimerแบบก่อนเกิดรูรั่ว ด้วยวิธี molecular dynamics และวิธี continuum solvent แสดงให้เห็นว่ามันมีเสถียรภาพในสารละลายและบอกว่ามันทำให้เกิดรูรั่วได้อย่างไร", PMC Biophysics (Physics Maths Central), ปีที่ 3, ฉบับที่ 10, พฤษภาคม 2010
2010 inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Extracted sericin from silk waste for film formation.", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 32, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2010, หน้า 17-22
2010 inดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChuakheaw, D, exJongkon, N, exGadavanij, S, "Computer Techniques for Drug Development from Thai Traditional Medicine", CURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN, ปีที่ 16, ฉบับที่ 15, พฤษภาคม 2010, หน้า 1753-1784
2010 inดร.อรพร หมื่นพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDuangjai, E, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางเพียรศิริ ปิยะธีรธิติวรกุล, รองศาสตราจารย์, "Detection of prostaglandin E-2 in polychaete Perinereis sp and its effect on Penaeus monodon oocyte development in vitro", FISHERIES SCIENCE, ปีที่ 76, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2010, หน้า 281-286
2010 inดร.ทิพย์มนต์ ภัทราคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธีระกุล อาภรณ์สุวรรณ์, exนวลฉวี เวชประสิทธิ์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Antibacterial activity and cytotoxicity of the leaf essential oil of Morus rotunbiloba Koidz", Journal of Medicinal Plants Research, ปีที่ 4, ฉบับที่ 9, พฤษภาคม 2010, หน้า 837-843
2010 inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKanokporn Noy Rithidech, exLouise Honikel, exAdam Rusek, exSanford R. Simon, "Dose-rate effects of protons on in vivo activation of nuclear factor-kappa B and cytokines in mouse bone marrow cells", Radiation and Environmental Biophysics, ปีที่ 49, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 292-306
2010 exChaichana Tuangrat, exKomatsu Takao, inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, "Liouville numbers in the non-archimedean case", Publicationes Mathematicae Debrecen, ปีที่ 77, ฉบับที่ 1-2, กรกฎาคม 2010, หน้า 39-63
2010 exนิสา ร่มส้มซ่า, inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "Optimization of silk degumming protease production from Bacillus subtilis C4 using Plackett-Burman design and response surface methodology", ScienceAsia, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2010, หน้า 118-124
2010 exKositsup, B, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์, exChairungsee, N, inดร.ดวงรัตน์ ศตคุณ, exTeerawatanasuk, K, exAmeglio, T, exThaler, P, "Effect of leaf age and position on light-saturated CO2 assimilation rate, photosynthetic capacity, and stomatal conductance in rubber trees", PHOTOSYNTHETICA, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2010, หน้า 67-78
2010 exMaihom, T, inดร.พิบูลย์ พันธุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTachakritikul, C, exProbst, M, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Effect of the Zeolite Nanocavity on the Reaction Mechanism of n-Hexane Cracking: A Density Functional Theory Study", Journal of Physical Chemistry C, ปีที่ 114, ฉบับที่ 17, พฤษภาคม 2010, หน้า 7850-7856
2010 exPunkvang, A, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exWolschann, P, exPungpo, P, "Elucidating Drug-Enzyme Interactions and Their Structural Basis for Improving the Affinity and Potency of Isoniazid and Its Derivatives Based on Computer Modeling Approaches", MOLECULES, ปีที่ 15, ฉบับที่ 4, เมษายน 2010, หน้า 2791-2813
2010 exChidthong, R, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Excited State Properties, Fluorescence Energies, and Lifetimes of a Poly(fluorene-phenylene), Based on TD-DFT Investigation", JOURNAL OF COMPUTATIONAL CHEMISTRY, ปีที่ 31, ฉบับที่ 7, พฤษภาคม 2010, หน้า 1450-1457
2010 exBunyathaworn, P, exBoonananwong, S, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "Further study on synthesis and evaluation of 3,16,20-polyoxygenated steroids of marine origin and their analogs as potent cytotoxic agents", STEROIDS, ปีที่ 75, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2010, หน้า 432-444
2010 exMyint Soe, inดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์, exArom Sripichitt, "Inheritance of Field Weathering Resistance in Soybean [Glycine max (L.) Merrill]", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2010, หน้า 325-334
2010 exChalermpan Ngamsopasiriskun, inนางสายใจ ชาญเศรษฐิกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรชัย ธชีพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Removal of Phenol in Aqueous Solution by Nanocrystalline TiO2/Activated Carbon Composite Catalyst", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2010, หน้า 1176-1182
2010 exVivekaphirat, S., exSae-kung, C., exThang, S.H., inนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Improved stability of unsealed quasi-solid-state dye-sensitized solar cell using poly(3,4-ethylenedioxythiophene) film as layer electrolyte", Materials Science Forum, ปีที่ 663-665, สิงหาคม 2010, หน้า 852-856
2010 exPester, M., exBittner, N., inดร.ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWagner, M., exLoy, A., "A 'rare biosphere' microorganism contributes to sulfate reduction in a peatland", ISME Journal, ปีที่ 4, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2010, หน้า 1-12
2010 exGleeson, M.P., inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exGleeson, D., "QM methods in structure based design: Utility in probing protein-ligand interactions", Journal of Molecular Graphics and Modelling, ปีที่ 29, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2010, หน้า 507-517
2010 exPunkvang, A., inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exWolschann, P., exBeyer, A., exPungpo, P., "Investigating the structural basis of arylamides to improve potency against M. tuberculosis strain through molecular dynamics simulations", European Journal of Medicinal Chemistry, ปีที่ 45, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2010, หน้า 5585-5593
2010 exWannakao, S, inดร.บุญเดช เบิกฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิพัฒน์ คงประชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProbst, M, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Oxidative Dehydrogenation of Propane over a VO2-Exchanged MCM-22 Zeolite: A DFT Study", CHEMPHYSCHEM, ปีที่ 11, ฉบับที่ 16, พฤศจิกายน 2010, หน้า 3432-3438
2010 exTantisripreecha, T., inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "Supreme court sentences retrieval using Thai law ontology", Lecture Notes in Electrical Engineering, ปีที่ 70 LNEE, ฉบับที่ -, มีนาคม 2010, หน้า 177-189
2010 exChuekuna, N., inนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ลัดดา มีศุข, รองศาสตราจารย์, "Zinc-8-hydroxyquinoline intercalated in calcium bentonite: A promising DO sensor", Journal of Physics and Chemistry of Solids, ปีที่ 71, ฉบับที่ 4, กันยายน 2010, หน้า 423-426
2010 exChanita Boonmak, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exS. Jindamorakot, exS. Am-In, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, exK. Suzuki, exT. Nakase, exH. Kawasaki, "Candida xylanilytica sp. nov., a xylan degrading yeast species isolated from Thailand.", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSEM), ปีที่ -, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2010, หน้า 1-7
2010 exPhonoy, S., inดร.บงกชรัตน์ ปิติยนต์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Conversion of sugarcane shoots to reducing sugars", Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, ปีที่ 65, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2010, หน้า 367-369
2010 exDias, C.L., exAla-Nissila, T., inดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร, รองศาสตราจารย์, exVattulainen, I., exGrant, M., exKarttunen, M., "Reply to the comment by Graziano on "The hydrophobic effect and its role in cold denaturation"", Cryobiology, ปีที่ 60, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2010, หน้า 356-357
2010 inดร.มณจันทร์ เมฆธน, ศาสตราจารย์, exApinya Hominchan, exDararat Hotaka, "Control of American cockroach (Periplaneta americana) and German cockroach (Blattella germanica) by entomopathogenic nematodes.", REVISTA COLOMBIANA DE ENTOMOLOGIA, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 249-253
2010 exผศ.ดร. ราตรี ลีละวงศ์เทวัญ, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, exชิษณุชา สัตพนพันธ์, "ฤทธ์ิการต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราจากเลือดจระเข้พันธ์ุไทย", J Med Assoc Thai, ปีที่ 93, ฉบับที่ Suppl 7, ธันวาคม 2010, หน้า S1-S7
2010 inดร.สุพรรณา เตชะสกุล, รองศาสตราจารย์, "Simple and rapid determination of the enzyme kinetics of HIV-1 reverse transcriptase and anti-HIV-1 agents by a fluorescence based method.", Journal of Virological Methods, ปีที่ 171, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2010, หน้า 381-387
2010 exJantima Arnthong, exBoonpa Wanitchaploy, exKenji Sakai, exJean-Jacques Sanglier, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Statistical screening of factors affecting glucoamylase production by a thermotolerant Rhizopus microsporus TISTR 3518 using Plackett-Burman design", AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 9, ฉบับที่ 43 , ตุลาคม 2010, หน้า 7312-7316
2010 inดร.บุญเดช เบิกฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMaihom, T., exWannakao, S., inนางไพลิน ลิ้มตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Catalytic dehydrogenation of ethylbenzene to styrene over Fe-ZSM-5 zeolite: A newly developed density functional theory (M06-L) in ONIOM scheme", ACS National Meeting Book of Abstracts, สิงหาคม 2010
2010 inดร.วิญญู แสงทอง, exWannakao, S., exChoomwattana, S., exMaihom, T., inดร.บุญเดช เบิกฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Quantum chemical calculation of the hydrogenation reaction of encapsulated formaldehyde in Na-FAU zeolite", ACS National Meeting Book of Abstracts, สิงหาคม 2010
2010 exMaihom, T., inดร.บุญเดช เบิกฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWannakao, S., inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Reaction mechanisms of ethene formation via ethanol dehydration catalyzed by Fe-ZSM-5 zeolite: An ONIOM study with an M06-L functional", ACS National Meeting Book of Abstracts, สิงหาคม 2010
2010 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, inดร.วัชรพล พิมพ์เสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A universal cauchy functional equation over the positive reals II", AIP Conference Proceedings, ปีที่ 1309, พฤศจิกายน 2010, หน้า 623-628
2010