ผลงานคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน ปี 2008

160

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

260

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

295

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

32

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มผลงานของคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 141
2008 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Sericin separation from silk degumming wastewater", Separation and Purification Technology, ปีที่ 59, ฉบับที่ 2, กันยายน 2008, หน้า 129-133
2008 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Synthesis of Bimodal Porous Silica from Rice Husk Ash via Sol-gel Process using Chitosan as Template", Materials Letters, ปีที่ 62, ฉบับที่ 10-11, เมษายน 2008, หน้า 1476-1479
2008 exPitchaya Pumiput, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Production process of hydrolysate from steam explosion of oil palm trunk for xylitol fermentation", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2008, หน้า 73-78
2008 exJansang, B, inดร.ธานิน นานอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Structure and reaction mechanism of alkylation of phenol with methanol over H-FAU zeolite: An ONIOM study", Journal of Physical Chemistry C, ปีที่ 112, ฉบับที่ 2, มกราคม 2008, หน้า 540-547
2008 exSurasak Jittavisutthikul, inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "Development of Immunological Test Kit for the Detection of PorcineReproductive and Respiratory Syndrome Virus (PRRSV) in Swine", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2008, หน้า 19-30
2008 inดร.ลัดดา มีศุข, รองศาสตราจารย์, exAtthawan Benjamas, exCherdsak Utha-aroon, "The Use of Diatomite to Remove Color and Turbidity in Sugar Industry", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2008, หน้า 107-116
2008 inดร.ฉัตรชัย เปสี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Volatility Estimation of Straits Times Index Based on the Anh-Inoue Model", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2008, หน้า 191-196
2008 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, exKawasaki, H, exSeki, T, "Candida phangngensis sp nov., an anamorphic yeast species in the Yarrowia clade, isolated from water in mangrove forests in Phang-Nga Province, Thailand", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSEM), ปีที่ 58, กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 515-519
2008 exDuangthongyou, T, inดร.สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "catena-Poly[[diaquadipyridinezinc(II)]-mu-succinato]", ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE, ปีที่ 64, เมษายน 2008, หน้า M560-U436
2008 exThapanon Settheeworrarit, ex Timothy J. Prior, exSanti Meansiri, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, exApinpus Rujiwatra, "Crystal structures, thermogravimetric and magnetic properties of four organodiamine templated vanadium oxide frameworks: Influences of diaminoalkane templates", JOURNAL OF INORGANIC AND ORGANOMETALLIC POLYMERS AND MATERIALS, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2008, หน้า 253-263
2008 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, exYurimoto, H, exNakase, T, "Ogataea chonburiensis sp nov and Ogataea nakhonphanomensis sp nov., thermotolerant, methylotrophic yeast species isolated in Thailand, and transfer of Pichia siamensls and Pichia thermomethanolica to the genus Ogataea", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSEM), ปีที่ 58, ฉบับที่ 1, มกราคม 2008, หน้า 302-307
2008 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exImanishi, Y, exJindamorakot, S, exNinomiya, S, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, exNakase, T, "Torulaspora maleeae sp nov., a novel ascomycetous yeast species from Japan and Thailand", FEMS Yeast Research, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2008, หน้า 337-343
2008 inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, exKangvansura, P, exAusadasuk, S, exPraserthdam, P, "The effect of preparation: Pechini and Schiff base methods, on adsorbed oxygen of LaCoO3 perovskite oxidation catalysts", COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, ปีที่ 315, ฉบับที่ 1-3, กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 217-225
2008 inดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ, รองศาสตราจารย์, exMueller, SC, exHauser, MJB, "Reorientation of scroll rings in an advective field", PHYSICAL REVIEW E, ปีที่ 77, ฉบับที่ 1, มกราคม 2008
2008 exChungool, W, exThongkam, W, exRaweesri, P, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, exPinphanichakarn, P, "Production, purification, and characterization of acetyl esterase from Streptomyces sp PC22 and its action in cooperation with xylanolytic enzymes on xylan degradation", WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 24, ฉบับที่ 4, เมษายน 2008, หน้า 549-556
2008 exPannopard, P, inดร.พิพัฒน์ คงประชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProbst, M, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Structure and electronic properties of "DNA-gold-nanotube" systems: A quantum chemical analysis", JOURNAL OF MOLECULAR GRAPHICS & MODELLING, ปีที่ 26, ฉบับที่ 7, เมษายน 2008, หน้า 1066-1075
2008 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exPintoptang, U, "Lengths, periods and expansions of elements written with respect to a digit system over F-q[x]", FINITE FIELDS AND THEIR APPLICATIONS, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม 2008, หน้า 142-158
2008 inดร.อรุณวรรณ หวังกอบเกียรติ, รองศาสตราจารย์, exSiriwat Kucharoenphaibul, exKannika Sripunya, inนายธีระ เล็กชลยุทธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Intensive Nitrification Process Employing Immobilized Nitrifiers on Polyester Carriers in Closed-System Aquaria", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2008, หน้า 289-298
2008 inดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ, รองศาสตราจารย์, exStorb, U, exLindner, G, exMuller, SC, exBar, M, exHauser, MJB, "Scroll wave instabilities in an excitable chemical medium", PHYSICAL REVIEW LETTERS, ปีที่ 100, ฉบับที่ 14, เมษายน 2008
2008 exZappa, F, exBeikircher, M, exMauracher, A, exDenifl, S, exProbst, M, exInjan, N, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, exBacher, A, exEcht, O, exMark, TD, exScheier, P, exField, TA, exGraupner, K, "Metastable dissociation of anions formed by electron attachment", CHEMPHYSCHEM, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, มีนาคม 2008, หน้า 607-611
2008 exPensri Srivab, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "A study of the binding energies of efavirenz to wild-type and K103N/Y181C HIV-1 reverse transcriptase based on the ONIOM method", CHEMMEDCHEM, ปีที่ 3, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2008, หน้า 803-811
2008 inดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exA. Haj-Daoud, exD. Dietzel, exR. Meckenstock, exE. Neubauer, exJ. Pelzl, exB.K. Bein, "Cu-C interface systems evaluated with the help of the thermal wave contrast", EPJ Special Topics, ปีที่ 153, มกราคม 2008, หน้า 175-178
2008 exShinagawa, E, exToyama, H, exMatsushita, K, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, exAdachi, O, "Formaldehyde elimination with formaldehyde and formate oxidase in membrane of acetic acid bacteria", JOURNAL OF BIOSCIENCE AND BIOENGINEERING, ปีที่ 105, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2008, หน้า 292-295
2008 exChanklan, R, exMizunuma, M, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exHasitapan, K, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exMiyakawa, T, "Identification of Saccharomyces cerevisiae Tub1 alpha-tubulin as a potential target for NKH-7, a cytotoxic 1-naphthol derivative compound", BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY AND BIOCHEMISTRY, ปีที่ 72, ฉบับที่ 4, เมษายน 2008, หน้า 1023-1031
2008 inดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHaj-Daoud, A, exNeubauer, E, exPelzl, J, exBein, BK, exMeckenstock, R, "Heat treatment-induced bond layer diffusion and re-crystallization in copper carbon interface systems measured by modulated IR radiometry", EPJ Special Topics, ปีที่ 153, ฉบับที่ 1, มกราคม 2008, หน้า 391-394
2008 exJ. Pelzl, inดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exD. Dietzel, exB.K. Bein, exE. Neubauer, exM. Chirtoc, "The thermal contact problem in nano- and micro-scale photothermal measurements", EPJ Special Topics, ปีที่ 153, ฉบับที่ Special, มีนาคม 2008, หน้า 335-342
2008 inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, exSutthirak Tangruangkiat, exRidthee Meesat, "Utilization of vetiver grass (Vetiveria zizanioides) for removal of heavy metals from industrial wastewaters.", ScienceAsia, ปีที่ 33, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2008, หน้า 397-403
2008 inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตกุล, "Low-cost Sensors Based on the GMI Effect in Recycled Transformer Cores", Sensors, ปีที่ 2008, ฉบับที่ 8, มีนาคม 2008, หน้า 1575-1584
2008 exYanaphat Promprasit, inดร.นฤมล ยุตาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัฒนี จันทรโรทัย, รองศาสตราจารย์, "Perceptions of Teachers and Students about the Current Practice of Teaching and Learning of Species Diversity Concepts", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2008, หน้า 1-10
2008 inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, inนายยงยุทธ โอสถสภา, รองศาสตราจารย์, exCharoen Yindiram, "Effects of Soil Amendment on Growth and Heavy Metals Content in Vetiver Grown on Iron Ore Tailings", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 042, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2008, หน้า 397-406
2008 inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Extraction and Basic Testing for Antibacterial Activity of the Chemical Constituents in Suregada multiflorum", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2008, หน้า 429-434
2008 exสุธินี บุญอนันต์วงศ์, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "Synthesis and Biological Evaluation of 3,16,20-Polyoxygenated Steroids of Marine Origin and Their Analogs", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2008, หน้า 531-542
2008 exProbst, M, exInjan, N, exDenifl, S, exZappa, F, exMahr, I, exBeikircher, M, exPtasinska, S, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, exMark, TD, exMauracher, A, exScheier, P, "Calculation of processes relevant to reactions between nucleic acids and free electrons", CHEMICAL ENGINEERING COMMUNICATIONS, ปีที่ 195, ฉบับที่ 11, สิงหาคม 2008, หน้า 1371-1381
2008 exCathopoulis, Terry J. T., inดร.พิทักษ์ เชื้อวงศ์, รองศาสตราจารย์, exHendrickson, TL, "Conserved discrimination against misacylated tRNAs by two mesophilic elongation factor Tu orthologs", BIOCHEMISTRY, ปีที่ 47, ฉบับที่ 29, กรกฎาคม 2008, หน้า 7610-7616
2008 inดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBucke, C, exParra, R, exKeshavarz, T, inดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์, "Dye decolorisation by laccase entrapped in copper alginate", WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 24, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2008, หน้า 1367-1374
2008 exWongnuch, Y, inดร.ผึ่งผาย พรรณวดี, รองศาสตราจารย์, exHongsri, K, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Uniformity of change in porous catalyst activity during a multi-pulse TAP experiment", CHEMICAL ENGINEERING COMMUNICATIONS, ปีที่ 195, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2008, หน้า 1305-1314
2008 exPungpo, P, exPankwang, O, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Understanding the interaction and the structure-activity correlation of efavirenz derivatives and WT and K103N HIV-1 RT by molecular docking and 3D-QSAR approaches", Infection, Genetics and Evolution, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2008, หน้า S43-S43
2008 exImanishi, Y, exJindamorakot, S, exMikata, K, exNakagiri, A, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exPotacharoen, W, exมรกต ตันติเจริญ, exNakase, T, "Two new ascomycetous anamorphic yeast species related to Candida friedrichii - Candida jaroonii sp nov., and Candida songkhlaensis sp nov - isolated in Thailand", ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY, ปีที่ 94, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2008, หน้า 267-276
2008 inดร.พิพัฒน์ คงประชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProbst, M, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "The interaction of a gold atom with carbon nanohorn and carbon nanotube tips and their complexes with a CO molecule: A first principle calculation", EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2008, หน้า 211-219
2008 inดร.ชลธิชา นุ่มหอม, รองศาสตราจารย์, exTokiwa, Y, "Synthesis of aliphatic poly(ester-amide)s by ring-opening polymerization of L-lactide and amino acid anhydrides", ScienceAsia, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2008, หน้า 43-47
2008 exTzschucke, CC, exPradidphol, N, exDieguez-Vazquez, A, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exLey, SV, "FeCl3-catalysed cleavage of 1,2-butanediacetal protected diols", SYNLETT, ฉบับที่ 9, พฤษภาคม 2008, หน้า 1293-1296
2008 exMeeto, W, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVannarat, S, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Structural and electronic properties of poly(fluorene-vinylene) copolymer and its derivatives: Time-dependent density functional theory investigation", CHEMICAL PHYSICS, ปีที่ 349, ฉบับที่ 1-3, มิถุนายน 2008, หน้า 1-8
2008 inดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ, รองศาสตราจารย์, exHauser, MJB, "Stability of scroll ring orientation in an advective field", PHYSICAL REVIEW E, ปีที่ 77, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2008
2008 exYamaoka, Y, exTakeno, K, exShinkawa, H, inนางนภาวรรณ นพรัตนราภรณ์, รองศาสตราจารย์, exSasaki, K, "Isolation of a thermotolerant photosynthetic bacterium, Rhodobacter sphaeroides strain, NAT, and its capacity for oil and chemical oxygen demand removal at high temperatures", BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY AND BIOCHEMISTRY, ปีที่ 72, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2008, หน้า 1601-1603
2008 inมนตรี มาลีวงศ์, รองศาสตราจารย์, exGrimshaw, RHJ, "Nonlinear free surface flows past a semi-infinite flat plate in water of finite depth", PHYSICS OF FLUIDS, ปีที่ 20, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2008
2008 inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, exKangvansura, P, exKityakarn, S, "Schiff base complex sol-gel method for LaCoO3 perovskite preparation with high-adsorbed oxygen", COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, ปีที่ 320, ฉบับที่ 1-3, พฤษภาคม 2008, หน้า 123-129
2008 exAm-In, S, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Kluyveromyces siamensis sp nov., an ascomycetous yeast isolated from water in a mangrove forest in Ranong Province, Thailand", FEMS Yeast Research, ปีที่ 8, ฉบับที่ 5, สิงหาคม 2008, หน้า 823-828
2008 inดร.มณจันทร์ เมฆธน, ศาสตราจารย์, exOrosz-Coghlan, P, exJaengarun, J, "Field evaluation of Isaria fumosorosea in controlling the diamondback moth (Plutella xylostella) in Chinese kale", PHYTOPARASITICA, ปีที่ 36, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2008, หน้า 260-263
2008 exPinyoowong, D, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exSuksawat, F, exStich, RW, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, "Molecular characterization of Thai Ehrlichia canis and Anaplasma platys strains isolated from dogs", Infection, Genetics and Evolution, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2008, หน้า S9-S10
2008 exJittavisutthikul, S, inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBooddee, O, inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, exJala, S, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "Development of immunological test kit for detection of porcine reproductive and respiratory syndrome in swine", Infection, Genetics and Evolution, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2008, หน้า S37-S37
2008 exChoomwattana, S, exMaihom, T, inดร.พิพัฒน์ คงประชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProbst, M, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Structures and mechanisms of the carbonyl-ene reaction between MOF-11 encapsulated formaldehyde and propylene: An ONIOM study", Journal of Physical Chemistry C, ปีที่ 112, ฉบับที่ 29, กรกฎาคม 2008, หน้า 10855-10861
2008 exSangthong, W, exProbst, M, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Confinement effects on adsorption and diffusion of hexane in nanoporous MCM-41 with different pore sizes: A molecular dynamics study", CHEMICAL ENGINEERING COMMUNICATIONS, ปีที่ 195, ฉบับที่ 11, สิงหาคม 2008, หน้า 1486-1501
2008 exP. Dararutana, exJ. Dutchaneephet, exP. Chetanachan, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exN. Sirikulrat, "Effects of Gold Nanoparticles on the Fabrication of Red Colored High Refractive Index Lead Glass", Advanced Materials Research, ปีที่ 55-57, สิงหาคม 2008, หน้า 601-604
2008 inดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJerome Majimel, exMarie-Helene Delville, exPatrick Garrigue, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, exAlexander Kuhn, "Controlled purification, solubilisation and cutting of carbon nanotubes using phosphomolybdic acid", Journal of Materials Chemistry, ปีที่ 18, ฉบับที่ 34, กรกฎาคม 2008, หน้า 4056-4061
2008 exFrank, TD, inดร.สมาน มงคลสกุลวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A nonextensive thermostatistical approach to the Haissinski theory of accelerator beams", PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS, ปีที่ 387, ฉบับที่ 19-20, สิงหาคม 2008, หน้า 4828-4838
2008 inดร.มณจันทร์ เมฆธน, ศาสตราจารย์, exJirasak Apisitsantikul, exChatchai Siriraweekul, "Greenhouse evaluation of Bacillus subtilis AP-01 and Trichoderma harzianum AP-001 in controlling tobacco diseases", BRAZILIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, กันยายน 2008, หน้า 296-300
2008 exBoonananwong, Suthinee, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "First synthesis of 3,16,20-polyoxygenated cholestanes, new cytotoxic steroids from the gorgonian Leptogorgia sarmentosa", Steroids, ปีที่ 73, ฉบับที่ 11, สิงหาคม 2008, หน้า 1123-1127
2008 inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exProf.Kenji Iiyama, "Simultaneous production of ?-cellulose and furfural from bagasse by steam explosion pretreatment", Maejo International Journal of Science and Technology (MIJST) , ปีที่ 2008, ฉบับที่ 2(1), เมษายน 2008, หน้า 182-191
2008 inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, exYablonsky G, "Editorial introduction to the special issue on modeling in chemical and biological engineering sciences", CHEMICAL ENGINEERING COMMUNICATIONS , ปีที่ 195, ฉบับที่ 11, สิงหาคม 2008, หน้า 1303-1304
2008 inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, exBoonsomlanjit B, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "On the dynamical instability of packed-bed reactors in the presence of catalyst deactivation", COMPUTERS AND CHEMICAL ENGINEERING, ปีที่ 32, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2008, หน้า 2897-2902
2008 exBoekfa B, inดร.พิบูลย์ พันธุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Interactions of amino acids with H-ZSM-5 zeolite: An embedded ONIOM study", JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, ตุลาคม 2008
2008 inดร.พิบูลย์ พันธุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBoekfa, B, exSunpetch B, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Nanocavity effects on N2O decomposition on different types of Fe-zeolites (Fe-FER, Fe-BEA, Fe-ZSM-5 and Fe-FAU): A combined theoretical and experimental study", CHEMICAL ENGINEERING COMMUNICATIONS, ปีที่ 195, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2008, หน้า 1477-1485
2008 exดร สัญชัย พยุงภร, exChieochansin, T., exThongmee, C., inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exSamransamruajkit, R., exTheamboolers, A.b, exศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ, "Detection and discrimination of WU/KI polyomaviruses by real-time PCR with melting curve analysis", Journal of Virological Methods, ปีที่ 153, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2008, หน้า 70-73
2008 inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, "Optimization of Chemical Vapor Deposition Synthesis Conditions for Multiwall Carbon Nanotube by Statistical of Experiment", Advanced Materials Research, ปีที่ 55-57, สิงหาคม 2008
2008 exKhucharoenphaisan, K, exTokuyama, S, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Characterization of the thermostability of xylanase produced by new isolates of Thermomyces lanuginosus", ScienceAsia, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2008, หน้า 187-192
2008 exHough, LE, exZhu, CH, exNakata, M, inดร.ณัฐพร ฉัตรแถม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDantlgraber, G, exTschierske, C, exClark, NA, "Comment on "Optical Activity Produced by Layer Chirality in Bent-Core Liquid Crystals" - Reply", PHYSICAL REVIEW LETTERS, ปีที่ 101, ฉบับที่ 7, สิงหาคม 2008
2008 exสาธิต โกวิทวที, inดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, exPichan Sawangwong, exJorge Machado, "A laboratory-scale recirculating aquaculture system for juveniles of freshwater pearl mussel Hyriopsis (Limnoscapha) myersiana (Lea, 1856)", Aquaculture, ปีที่ 275, ฉบับที่ 1-4, มีนาคม 2008, หน้า 169-177
2008 exSoe, M., inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTakashima, I., exCharusiri, P., "Lateritic soil mapping of the Phrae basin, northern Thailand using satellite data", ScienceAsia, ปีที่ 34, ฉบับที่ 3, กันยายน 2008, หน้า 306-316
2008 exStadler T, inดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์, รองศาสตราจารย์, exStephan W, "Population genetics of speciation in two closely related wild tomatoes (Solanum section Lycopersicon)", Genetics, ปีที่ 178, ฉบับที่ 1, มกราคม 2008, หน้า 339-350
2008 inดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNguyen, T, exMajimel, J., exDelville, M.-H, exLapeyre, V, exGarrigue, P, exRavaine, V., inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, exKuhn, A, "Dissymmetric carbon nanotubes by bipolar electrochemistry", Nano Letters , ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 500-504
2008 exPattamon Sangin, exPaul I Forster, inดร.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง, รองศาสตราจารย์, exGoro Kokubugata, "A phylogeny for two cycad families (Stangeriaceae and Zamiaceae) based on chloroplast DNA sequences", Bulletin National Museum of Nature and Science, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2008, หน้า 75-82
2008 inดร.ประภารัจ หอมจันทน์, ศาสตราจารย์, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, "Field Trial and Agronomic Performance of Antibiotics in Naturally-Colored Cotton Against Key Leaf Damaging Pests", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 589-598
2008 exSomwung Anusonpornpurm ., inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, exพิพัฒน์ วีระถาวร, "Identifying QTLs for Fiber Content and Agronomic Characters in Sugarcane Using AFLP Markers", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 668-675
2008 inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, inดร.ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางนภาวรรณ นพรัตนราภรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Characterization of Microsatellite Markers for the Siamese Crocodile and Amplification in the Closely Related Genus Crocodylus", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 682-692
2008 inดร.วิลาวัลย์ สินธุประภา, อาจารย์, inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, exPattana Srifah-Huehne, exKazunobu Matsushita, "Molecular Taxonomy of Acetobacter syzygii SKU19 and Characterization of Its Acetic Acid Adapted Strains", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 701-714
2008 inดร.ณัฐณรัณ (สุปรียา) ตรีวิจิตรเกษม, รองศาสตราจารย์, exThanate Sukkamart, exPhanom Kadrun, "Differential Scanning Calorimetric Studies of Non-isothermal Crystallization of HDPE and HDPE/CaCO3 Composites", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 776-783
2008 exTreeprasertsuk, S, exMahachai, V, exTanwandee, T, exPiratchvisuth, T, exPramoolsinsap, C, exJutaputti, A, exPornpininworakij, K, inดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์, exKeentupthai, T, exJamjaeng, A, "Natural history and outcome of monotherapy of chronic hepatitis B: Multicenter study in Thailand", AMERICAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, ปีที่ 103, กันยายน 2008, หน้า 41
2008 exSasitorn Jindamorakot, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, exPotacharoen, W, exKawasaki, H, exTanticharoen, M, exNakase, T, "Candida ratchasimensis sp nov and Candida khaoyaiensis sp nov., two anamorphic yeast species isolated from flowers in Thailand", FEMS Yeast Research, ปีที่ 8, ฉบับที่ 6, กันยายน 2008, หน้า 955-960
2008 exSanom Nonklang, exBabiker M. A. Abdel-Banat, exKamonchai Cha-aim, exNareerat Moonjai, exHisashi Hoshida, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exMamoru Yamada, exRinji Akada, "High-temperature ethanol fermentation and transformation with linear DNA in the thermotolerant yeast Kluyveromyces marxianus DMKU3-1042. ", Applied and Environmental Microbiology, ปีที่ 74, ฉบับที่ 24, ธันวาคม 2008, หน้า 7514-7521
2008 exHarald Greger, exMargit Hofer, exKlaus Teichmann, exJohann Schinnerl, exCaroline M. Pannell, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exOtmar Hofer, "Amide-esters from Aglaia tenuicaulis - First representatives of a class of compounds structurally related to bisamides and flavaglines", PHYTOCHEMISTRY, ปีที่ 69, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 928-938
2008 inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, exChirachanchai, S, "Polyethylene film surface functionalized with chitosan via gamma-ray irradiation in aqueous system: An approach to induce copper(II) ion adsorptivity on PE", REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS, ปีที่ 68, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2008, หน้า 1231-1238
2008 exKunaporn Homyog, exPrayad Pokethitiyook, exMaleeya Kruetrachue, exRatanawat Chaiyarat, inดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, "Spatial and seasonal variations in lead content of plants colonizing the Bo Ngam lead mine, Thailand", ScienceAsia, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2008, หน้า 169-178
2008 exดานัย พิญอยู่วงศ์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, "Topology prediction and motifs identification of bicyclomycin resistance protein of Ehrlichia canis strain Bangkok", Biomedical & Pharmacology Journal, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2008, หน้า 1-8
2008 exSornnarin Bangkedphol, exH.E. Keenan, exC. Davidson, exArthit Sakultantimetha, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Development of a low cost method of analysis for the quanlitative and quantitative analysis of butyltins in environmental samples", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES & ENVIRONMENTAL ENGINEERING, ปีที่ 43, ฉบับที่ 14, ธันวาคม 2008, หน้า 1744-1751
2008 exPointinger, Silvia, inนางสาวสมนึก พรมแดง, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exPannell, Caroline M., exHofer, Otmar, exMereiter, Kurt, exGreger, Harald, "Silvaglins and related 2,3-secodammarane derivatives - unusual types of triterpenes from Aglaia silvestris", PHYTOCHEMISTRY, ปีที่ 69, ฉบับที่ 15, พฤศจิกายน 2008, หน้า 2696-2703
2008 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exUmarin Pintoptang, "A modification of Fitzgerald's characterization of primitive polynomials over a finite field", Finite Fields and Their Applications, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม 2008, หน้า 85-91
2008 exChimnoi, Nitirat, exPisutjaroenpong, Somchai, exNgiwsara, Lukana, exDechtrirut, Decha, exChokchaichamnankit, Daranee, exKhunnawutmanotham, Nisachon, exMahidol, Chulabhorn, inดร.สุพรรณา เตชะสกุล, รองศาสตราจารย์, "Labdane diterpenes from the rhizomes of Hedychium coronarium", NATURAL PRODUCT RESEARCH, ปีที่ 22, ฉบับที่ 14, ตุลาคม 2008, หน้า 1255-1262
2008 exBurikham, P, exChatrabhuti, A, exPatcharamaneepakorn, P, inนายกุลพันธ์ พิมพ์สมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Dark energy and moduli stabilization of extra dimensions in M1+3 x T-2 spacetime", JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS, ปีที่ 7, ฉบับที่ 013, กรกฎาคม 2008
2008 inดร.วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์, exParasuk, Vudhichai, "Theoretical Investigations on the Stereoselectivity of the Proline Catalyzed Mannich Reaction in DMSO", JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY, ปีที่ 73, ฉบับที่ 23, ธันวาคม 2008, หน้า 9388-9392
2008 exKhucharoenphaisan, Khwanchai, exTokuyama, Shinji, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Statistical optimization of activity and stability of beta-xylanase produced by newly isolated Thermomyces lanuginosus THKU-49 using central composite design", AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 7, ฉบับที่ 20, ตุลาคม 2008, หน้า 3599-3602
2008 exSangthong, W, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, exIllas, F, exBromley, ST, "Stable nanoporous alkali halide polymorphs: a first principles bottom-up study", JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY, ปีที่ 18, ฉบับที่ 48, มกราคม 2008, หน้า 5871-5879
2008 exSiriporn Pongsomboon, inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, exSureerat Tang, exArthit Chalorsrikul, exAnchalee Tassanakajon, "Abundantly expressed transcripts in the lymphoid organ of the black tiger shrimp, Penaeus monodon, and their implication in immune function", FISH & SHELLFISH IMMUNOLOGY, ปีที่ 25, ฉบับที่ 5, พฤศจิกายน 2008, หน้า 485-493
2008 inดร.มณจันทร์ เมฆธน, ศาสตราจารย์, exOrosz-Coghlan, P, exSinprasert, J, "Evaluation of Metarhizium anisopliae (Deuteromycota: Hyphomycetes) for control of broad mite Polyphagotarsonemus latus (Acari: Tarsonemidae) in mulberry", EXPERIMENTAL AND APPLIED ACAROLOGY, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1-4, ธันวาคม 2008, หน้า 157-167
2008 inดร.สุธี บุญช่วย, รองศาสตราจารย์, exSa-Yakanit, V, "Decoherent-history approach to the probability distribution of tunneling time", PHYSICAL REVIEW A, ปีที่ 77, ฉบับที่ 4, เมษายน 2008
2008 exVongsak, B, exKengtong, S, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exSukrong, S, "Sequencing Analysis of the Medicinal Plant Stemona tuberosa and Five Related Species Existing in Thailand Based on trnH-psbA Chloroplast DNA", PLANTA MEDICA, ปีที่ 74, ฉบับที่ 14, พฤศจิกายน 2008, หน้า 1764-1766
2008 inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, exManeeboon, T, exKayano, Y, exSakai, K, "Comparative Characterization of l-Lactic Acid-Producing Thermotolerant Rhizopus Fungi", Journal of Bioscience and Bioengineering , ปีที่ 106, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2008, หน้า 541-546
2008 exKantachote, D, exCharernjiratrakul, W, inนางนภาวรรณ นพรัตนราภรณ์, รองศาสตราจารย์, exOda, K, "Selection of sulfur oxidizing bacterium for sulfide removal in sulfate rich wastewater to enhance biogas production", Electronic Journal of Biotechnology , ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, เมษายน 2008
2008 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "Preliminary purification of pectate lyase from Paenibacillus polymyxa N10 ", Journal of Biotechnology , ปีที่ 136, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2008, หน้า S335-S335
2008 inดร.สุธี บุญช่วย, รองศาสตราจารย์, exVirulh Sa-yakanit, exพรเจริญ ผโลทัยดำเกิง, "ควอนตัมบรานว์เนียนและอินทิเกรตตามวิถีที่ถูกจำกัด", International Journal of Modern Physiscs B, ปีที่ 22, ฉบับที่ 25-26, ตุลาคม 2008, หน้า 4758-4764
2008 inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, exIsmet Ara, exAtsuko Matsumoto, exYoko Takahashi, "Kineococcus gynurae sp. nov., isolated from Thai medicinal plant. ", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSEM), ปีที่ 58, พฤศจิกายน 2008, หน้า 2439-2442
2008 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exSuphang Chulalaksananukul, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, exBoonsong Sillapacharoenkul, "Comparisons of the Methane Production YieldCoefficient from Anaerobic Microbial Assemblages in the Anaerobic Treatment of Wastewater", Journal of Agricultural Machinery Science, ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2008, หน้า 269-272
2008 exApisata Juntaraprasert, inดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า, ศาสตราจารย์, inดร.ชลธิชา นุ่มหอม, รองศาสตราจารย์, "แนวคิดของครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาในเรื่องสารและสมบัติของสาร", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2008, หน้า 216-227
2008 inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, "Parasitic Diversity of Siluriform Fishes in Mekong River, Chiang Rai Province", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 34-39
2008 inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, "A Survey of Parasitic Copepods in Marine Fishes from the Gulf of Thailand, Chon Buri Province ", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 40-48
2008 exกัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์, exรัตน์สุภา ธรรมาภรณ์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Cloning, Expression, Purification, Determining Activity of Recombinant HIV-1 Reverse Transcriptase", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 231-239
2008 inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAnussorn Wisessing, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Purification and Characterization of C. maculatus ?-amylase", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 240-244
2008 inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVaraporn Hirunvong, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บุษบา ยงสมิทธ์, ศาสตราจารย์, inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWorrakarn Chitanont, exPakorn Talsook, "Effect of Feed Supplementation of Lactic Acid Bacteria on Microbial Changes in Broiler Intestine.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 269-276
2008 exAnussorn Wisessing, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Proteomic and Characterization of amylase Inhibitor from Mungbean (Vigna radiate)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 245-250
2008 exRatchadaporn Thongheam, exAunchulee Thongjub, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Probiotic Production by Mixed Culture of Lactic Acid Bacteria and Yeast", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 277-284
2008 exJaran Prajanban, exCholnicha Thongkhib, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Selection of High ?-Glucanase Produced Aspergillus Strain and Factors Affecting the Enzyme Production in Solid State Fermentation", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 294-299
2008 exNakase, T, exNinomiya, S, exImanishi, Y, exNakagiri, A, exKawasaki, H, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Ogataea paradorogensis sp nov., a novel methylotrophic ascomycetous yeast species isolated from galleries of ambrosia beetles in Japan, with a close relation to Pichia dorogensis", JOURNAL OF GENERAL AND APPLIED MICROBIOLOGY, ปีที่ 54, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2008, หน้า 377-383
2008 exGe, Hui Ming, exZhang, Wei Yun, exDing, Gang, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSong, Yong Chun, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exTan, Ren Xiang, "Chaetoglobins A and B, two unusual alkaloids from endophytic Chaetomium globosum culture", CHEMICAL COMMUNICATIONS , ปีที่ 7, ฉบับที่ 45, ธันวาคม 2008, หน้า 5978-5980
2008 exMaihom T., exNamuangruk S., inดร.ธานิน นานอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Theoretical study on structures and reaction mechanisms of ethylene oxide hydration over H-ZSM-5: Ethylene glycol formation", Journal of Physical Chemistry C, ปีที่ 112, ฉบับที่ 33, สิงหาคม 2008, หน้า 12914-12920
2008 exAusavasukhi, A, exSuwannaran, S, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, exSooknoi, T, "Reversible interconversion behavior of ag species in AgHZSM-5: XRD, H-1 MAS NMR, TPR, TPHE, and catalytic studies", APPLIED CATALYSIS A-GENERAL, ปีที่ 345, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2008, หน้า 89-96
2008 exSupannapong, P, exPimsalee, T, exA-Komol, T, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, exKovitvadhi, S, exRungruangsak-Torrissen, K, "Digestive enzymes and in-vitro digestibility of different species of phytoplankton for culture of the freshwater pearl mussel, Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus", AQUACULTURE INTERNATIONAL, ปีที่ 16, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2008, หน้า 437-453
2008 inดร.มณจันทร์ เมฆธน, ศาสตราจารย์, exPatricia Orosz-Coghlan, exDararat Hotaga, "Field Evaluation of Metarhizium anisopliae (Metschnikoff) Sorokin in Controlling Cotton Jassid (Amrasca biguttula biguttula Ishida) in Aubergine. ", International Journal of Agriculture and Biology, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม 2008, หน้า 47-51
2008 inดร.พนัส ธรรมกีรติวงศ์, รองศาสตราจารย์, exKan KUMSURB, exVeerapol BOONCHUDOUNG, "Seasonal profiles of sex steroid hormones and corticosterone of Silver pheasant Lophura nycthemera jonesi maintained in captivity", Ornithological Science, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2008, หน้า 67-73
2008 exHake MJ, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exKostenko O, exCarlin CR, exSonnichsen, FD, "Specificity determinants of a novel Nck interaction with the juxtamembrane domain of the epidermal growth factor receptor. ", BIOCHEMISTRY, ปีที่ 47, ฉบับที่ 10, กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 3096-3108
2008 exปณิทัต หาสิน, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Nickel-aluminium complex: a simple and effective precursor for nickel aliminate (NiAl2O4) spinel", Maejo International Journal of Science and Technology, ปีที่ 2, ฉบับที่ 01, มกราคม 2008, หน้า 140-149
2008 inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางนภาวรรณ นพรัตนราภรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Development of Microsatellite Markers for Siamese Crocodile (Crocodylus siamensis)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2008, หน้า 256-262
2008 exCWM Castleton, inดร.สมเกียรติ นกบิน, อาจารย์, exK Hermansson, "Charge transfer and adhesion in Rh/MgO(001)", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 100, ฉบับที่ 8, กรกฎาคม 2008
2008 exSiriarcharungroj S, exChuaysuwan V,, exSudthonghong C,, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, "Investigation of acute toxicity of Jatropha gossypifolia L. (Euphorbiaceae) and Cleome viscosa L. (Capparidacae) extract on guppies, Poecilia reticulate.", Communications in agricultural and applied biological sciences, ปีที่ 73, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2008
2008 exPhowichit S, exBuatippawan S, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, "Insecticidal activity of Jatropha gossypifolia L. (Euphorbiaceae) and Cleome viscosa L. (Capparidacae) on Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae). Toxicity and carboxylesterase and glutathione-S-transferase activities studies.", Communications in agricultural and applied biological sciences, ปีที่ 73, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2008, หน้า 611-619
2008 exRachokarn S,, exPiyasaengthong N, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, "Impact of botanical extracts derived from leaf extracts Melia azedarach L. (Meliaceae) and Amaranthus viridis L. (Amaranthaceae) on populations of Spodoptera exigua (H?bner) (Lepidoptera: Noctuidae) and detoxification enzyme activities.", Communications in agricultural and applied biological sciences, ปีที่ 73, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2008, หน้า 451-457
2008 inนายนพปฎล สุทธิศิริ, รองศาสตราจารย์, inนายเอกชัย หุ่นนิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เชิดศักดิ์ คุณสมบัติ, อาจารย์, "Structural and Optical Study of Nano-Structured CdS-CBS Thin Films on CdTe Substrates Grown by Various Temperatures Deposited", Advanced Materials Research, ปีที่ 2008, ฉบับที่ 55-57, กรกฎาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 297-300
2008 exพันโท ดร. พิศุทธิ์ ดารารัตน์, exพฤกษวรรณ เจตนจันทร์, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนรินทร์ สิริกุลรัตน์, "Investigations on Local Quartz Sand for Application in Glass Industry", Journal of Advances in Geosciences, ปีที่ 13, ธันวาคม 2008, หน้า 23-29
2008 inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, "The ribophorin I from Penaeus monodon shrimp: cDNA cloning, expression andphylogenetic analysis", Comparative Biochemistry and Physiology, Part B, ปีที่ 150, มีนาคม 2008, หน้า 331-337
2008 exA. Suwanagul, exA. Tanjitmantham, inดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์, "Cloning and Characterization of Ethylene Receptor Gene from Dendrobium Sonia "BOM 17"", Acta Horticulturae, ปีที่ 2008, เมษายน 2008, หน้า 87-95
2008 inนางเพียรศิริ ปิยะธีรธิติวรกุล, รองศาสตราจารย์, exพัชนี บุญชม้อย , "Comparative toxicity of mercury and cadmiun to the juvenile freshwater snail, Filopaludina martensi martensi", ScienceAsia, ปีที่ 34, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2008 - ธันวาคม 2009, หน้า 367-370
2008 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, inดร.วัชรพล พิมพ์เสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ.พัฒนี อุดมกะวานิช, "Dependence relations among solutions of a universal Cauchy’s functional equation", East-West Journal of Mathematics, ปีที่ 2008, มีนาคม 2008, หน้า 99-108
2008 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exCharinthip Hengkrawit, exPatanee Udomkavanich, exJanyarak Tongsomporn, "Some hyperbolic sine-cosine type functional equations", East-West Journal of Mathematics, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2008, หน้า 127-132
2008 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exK. Kuhapatanakul, "The irrationality criteria of Brun and Badea are essentially equivalent", AIP Conference Proceeding, ปีที่ 2008, ฉบับที่ 976, กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 144-159
2008 exU. Pakdee, inนายนพปฎล สุทธิศิริ, รองศาสตราจารย์, inนายเอกชัย หุ่นนิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, "Synthesis of Coil-like Shape CNTs by Thermal CVD Method", Advanced Materials Research, ปีที่ 55-57, สิงหาคม 2008, หน้า 541-544
2008 inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exพันโท ดร.พิศุทธิ์ ดารารัตน์, inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Defect-induced Properties of Doped Alpha Alumina Samples", Advanced Materials Research, ปีที่ 55-57, สิงหาคม 2008, หน้า 801-804
2008 inดร.แมทธิว พอล กลีสัน, อาจารย์, "Generation of a Set of Simple, Interpretable ADMET Rules of Thumb", J. Med. Chem., ปีที่ 51, ฉบับที่ 4, มกราคม 2008, หน้า 817-834
2008 inดร.แมทธิว พอล กลีสัน, อาจารย์, "The importance of the domain of applicability in QSAR modeling", J. Mol. Graph. Mod., ปีที่ 26, ฉบับที่ 8, มิถุนายน 2008, หน้า 1315-1326
2008 inนางสาวมนธิดา เร้าอรุณ, อาจารย์, exGeorge Domazetis, "Molecular Modelling and Experimental Studies of Steam Gasification of Low - Rank Coals Catalysed by Iron Species", Applied Catalysis A: General, ปีที่ 2008, ฉบับที่ 340, กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 105-118
2008 inดร.ทิพรดา พูลสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, exJoerg Muessig, "Physical properties of traditional Thai hemp fiber (Cannabis sativa L.)", Journal of Industrial Hemp , ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2008, หน้า 20-36
2008 inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exNukeaw, J, exSungthong, A, exPorntheeraphat, S, exSingkarat, S.), exOnkaw, D, exRujirawat, S.), exRujirawat, S, exLimpijumnong, S.), exRujirawat, S., "Local structure of indium oxynitride from x-ray absorption spectroscopy", Applied Physics Letters, ปีที่ 93, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม - มิถุนายน 2008, หน้า 051903-051906
2008 exDr. Anderson Janotti, inดร.ภาคภูมิ เรือนจันทร์, รองศาสตราจารย์, exProf.Dr.Sukit Limpijumnong, "Mutual passivation of electrically active and isovalent impurities in dilute nitrides", Physical Review Letters, ปีที่ 100, ฉบับที่ 4, มกราคม 2008, หน้า 04550
2008 exProf.Dr.Sukit Limpijumnong, inดร.ภาคภูมิ เรือนจันทร์, รองศาสตราจารย์, exDr.Anderson Janotti, exProf.Dr.Chris G. Van de Walle, "Carbon-nitrogen molecules in GaAs and GaP", Physical Review B, ปีที่ 77, ฉบับที่ 19, พฤษภาคม 2008, หน้า 19520
Publish Year National Journal 19
2008 exอารยา เจียรมาศ, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, inนายปรีชา อินนุรักษ์, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, "การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมสำหรับน้ำหนักแรกเกิด และน้ำหนักหย่านม ของประชากรโคเนื้อลูกผสมระหว่างพันธุ์พื้นเมืองไทย บราห์มัน และชาร์โรเลส์ ", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มกราคม 2008
2008 exThanita Boonsrangsom, inนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวสุมน มาสุธน, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, "Development of microsatellite markers for Dendrobium orchids", Thai Journal of Genetics , ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม 2008, หน้า 47-56
2008 exชาลินี ตั้งสมบัติวิจิตร, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อการกลายพันธุ์ของกิ่งปักชำแพรเซี่ยงไฮ้", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2008, หน้า 55-64
2008 inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "Distribution of Polyopisthocotyleans in Some Marine Fishes from the Gulf of Thailand, Chonburi Province ", Kasetsart University Fisheries Research Bulletin, ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2008, หน้า 19-28
2008 exพรรณวไล จันทรปาน, inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, "Effects of Aquanin Plus (Beta-Cyclodextrin Cysteamine Hydrochloride) on the Growth, Survival and Immune Characteristics of Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) ", Kasetsart University Fisheries Research Bulletin, ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2008, หน้า 29-36
2008 inดร.วิยะดา สีหบุตร, รองศาสตราจารย์, "สาเหตุการตายของหอยเชอรี่เนื่องจากจุนสี", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2008
2008 inดร.วิยะดา สีหบุตร, รองศาสตราจารย์, "การซ่อมแซมเปลือกหอยทากยักษ์ โดยเซลล์สร้างสารเปลือกบริเวณขอบแมนเทิล ", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2008
2008 inดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์, exWilawan Channarong, exMongkol Ngmjarearnwong, exNumtip Dechprae, "Biohydrogen from Phototrophic Bacteria, A Renewable Energy Potentially Combine with Fuel Cell", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 183-201
2008 exCHANYAH DAHSAH, exRichard K. Coll, inดร.สุนันท์ สังข์อ่อง, รองศาสตราจารย์, inดร.นฤมล ยุตาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดจิต สงวนเรือง, รองศาสตราจารย์, "ENHANCING GRADE 10 THAI STUDENT' STOICCHIOMETRY UNDERSTANDING AND ABILITY TO SOLVE NUMBERICAL PROBLEMS VIA A CONCEPTUAL CHANGE PERSPECTIVE", JOURNAL OF SCIENCE AND MATHEMATICS EDUCATION IN S.E. ASIA, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มิถุนายน - ตุลาคม 2008, หน้า 1-43
2008 exSarute Ummartyotin, exSarawut Sangngirn, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, exNungruethai Yoswathananont, exMasaaki Sato, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Preliminary Study of Nickel Aluminate Prepared from Nickel Complex as a Solid Support for Hydrogination Reaction in a Continuous-flow Microreactor", Journal of Research in Engineering and Technology , ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 375-391
2008 exมณเฑียร เครียดธฤมาล, inนายนฤปวัจก์ เงินวิจิตร, อาจารย์, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exนเรศร์ จันทน์ขาว, "การตรวจสอบชิ้นส่วนอากาศยานโดยวิธีคอมพิวเต็ดราดิโอกราฟี", วารสารสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2008, หน้า 7-14
2008 exเฉลิมพล สุวรรณภักดี, inนางสาวสุมน มาสุธน, รองศาสตราจารย์, exประนอม จันทรโนธา, inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, "การศึกษาเรณูของพืชสกุลพริกไทยในประเทศไทย ", วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.(KKU. Veterinary Journal), ปีที่ 36, ตุลาคม 2008, หน้า 51-57
2008 inนายพงศกร จิวาภรณ์คุปต์, อาจารย์, exมาลี กลิ่นกุหลาบ, "การกระจายตัวของมลพิษทางอากาศในสถานศึกษาโดยใช้แบบจำลองทาง คณิตศาสตร์ กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา , ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2008, หน้า 3-13
2008 exกนกอร คอนเล็ก, inนายวีรยุทธ์ เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์, "ชนิดของสัตว์เลื้อยคลานในพื้นที่ป่าเขาหินปูน และศาสนสถาน ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี", วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2008, หน้า 54-67
2008 exศรัณยา ฤกษ์ขำ, inนายวีรยุทธ์ เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์, "นิเวศวิทยาของโพรงพักอาศัยและนิสัยการกินอาหารของอ้นเล็ก (Cannomys badius )", วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2008, หน้า 89-98
2008 exวารุณี รวยดี, inนายจิรัชย์ สุขะเกตุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวิธีการถ่วงนำ้หนักเฉพาะที่ใช้ในการวิเคราะห์การถดถอยสำหรับข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันและมีค่าผิดปกติ", วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2008, หน้า 75-83
2008 exอนงนิตย์ ใจเกลี้ยง, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุรินทร์ นิยมางกูร, รองศาสตราจารย์, inดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์, "การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์จากหญ้าแพงโกล่า ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้องในอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - สิงหาคม 2008, หน้า 153-162
2008 exเปรมกมล นิยม, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์, inนายสุรินทร์ นิยมางกูร, รองศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการใช้กากผงชูรสเป็นปุ๋ยในการปลูกอ้อย จังหวัดกำแพงเพชร ", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2008, หน้า 163-170
2008 inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม, "การค้นหายีน Pi2 ต้านทานโรคใบไหม้ในข้าวป่าสายพันธุ์ต่างๆ", แก่นเกษตร, ปีที่ 36, ฉบับที่ supplement, มกราคม 2008, หน้า 40-47

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 94
2008 inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, "Application Neural Networks and Discriminant Analysis in Pineapple Classification", 7th Annual Hawaii International Conference on Statistics, Mathematics and Related Fields, 17 - 19 มกราคม 2008, ฮาวาย สหรัฐอเมริกา
2008 inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, "Impac of Botanical Extracts derived from Leaf Extracts Melia azedarach L.(Meliaceae) and Amaranthus viridis L. (AMARANTHACEAE) on population of Spodoptera exigua(Hubner)(Leppidoptera : Noctuidae) and Detoxification enzyme activities", 60th international Symposium on crop Protection (60th ISCP) , 20 พฤษภาคม 2008, ราชอาณาจักรเบลเยียม
2008 inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, "Efficiency of Jatropha gossypifolia L. (Euphorbiaceae) against Spodoptera litura(Lepidoptera:Noctuidae) : toxicity and enzme activities", 60th international Symposium on crop Protection (60th ISCP) , 20 พฤษภาคม 2008, ราชอาณาจักรเบลเยียม
2008 inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, "Effect of Cleome viscosa, L. (Capparidacae) Extract on toxicity and of carboxylesterase and Glutathione-s transferase in Sodoptera litura(Lepidoptera:Noctuidae)", 60th international Symposium on crop Protection (60th ISCP), 20 พฤษภาคม 2008 - 20 พฤษภาคม 2007, ราชอาณาจักรเบลเยียม
2008 inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, "Investigation of acute toxicity of Jatropha gossypifolia L. (Euphorbiaceae)and Cleome viscosa L. (capparidacae) extract on Guppies Poecilia reticulata", 60th international Symposium on crop Protection (60th ISCP), 20 พฤษภาคม 2008, ราชอาณาจักรเบลเยียม
2008 inดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์, รองศาสตราจารย์, "Population genetic approach to speciation in two closely related wild tomato species (Solanum peruvianum and S.chilense)", systematics 2008 Germany, 7 - 11 เมษายน 2008, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2008 inดร.วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Structures of Complexes of Ru(III) and Pd(II) with 3-(2'-Thiazolylazo)-2,6-diaminopyridine: a DFT Study ", World Congress of World Association of Theoretical and Computational Chemist (WATOC2008), 14 - 19 กันยายน 2008, sydney เครือรัฐออสเตรเลีย
2008 exพงศ์เทพ ประจงทัศน์, exดาริณี แซ่ตั้ง, exพรพิมล ไมตรัตน์, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Interaction Energies of Oxaloacetate and Binding Site of Phosphoenolpyruvate Carboxykinase (PEPCK) by MP2 calculation, Pongthep Prajongtat, Darinee Sae-Tang, Phronphimon Maitarad, Patchreenart Saparpakorn, and Supa Hannongbua ", Pure and Aplied Chemistry International Conference 2008 (PACCON2008), 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, "Some characterization of rational numbers", Seminaires "ernest" 2008: Dynamique, Arithmethique et Combinatoire, Institut de Mathematiques de Luminy, 29 เมษายน 2008, Marseille สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2008 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exKusumawadee Prasetsri, exวิเชียร ยงมานิตชัย, "DIVERSITY OF YEASTS ASSOCIATED WITH DECAYING LEAVES AND TREE BARKS SUBMERGED IN WATER IN MANGROVE FORESTS IN THAILAND", 12th International Symposium on Microbial Ecology, 16 - 22 สิงหาคม 2008, Cairns เครือรัฐออสเตรเลีย
2008 inดร.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, รองศาสตราจารย์, "Estimation of Response Mean for Incomplete Longitudinal Data", APDSI 2008, 2 - 5 กรกฎาคม 2008
2008 inดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThi Nguyen, exJerome Majimel, exMarie-Helene Delville, exVeronique Lapeyre, exPatrick Garrique, exValerie Ravaine, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, exAlexander Kuhn, "Dissymmetric Carbon Nanotubes by Bipolar Electrochemistry", 12th International Conference on Electroanalysis, ESEAC 2008, 16 - 19 มิถุนายน 2008, Prague สาธารณรัฐเช็ก
2008 inดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJerome Majimel, exMarie-Helen Delville, exPatrick Garrigue, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, exAlexander Kuhn, "Controlled purification, solubilisation, dispersion and cutting of carbon nanotubes using phosphomolybdic acid", NSTI Nanotech 2008, 1 - 6 มิถุนายน 2008, Boston แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
2008 exTanakorn Wichaiwong, exKitti Koonsanit, inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "A Simple Approach to Optimized Text Compression’s Performance", International Conference on Next Generation Web Services Practices (NWeSP'08), 22 ตุลาคม 2008, โซล
2008 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, inนางสิรนุช ลามศรีจันทร์, ศาสตราจารย์, inดร.คทารัตน์ ชูศรีเอี่ยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Mutation Induction Using Acute and Chronic Gamma Irradiation on Some Vegetatively Propagated Ornamental Crops in Thailand", FAO/IAEA International Symposium on Induced Mutations in Plants, 12 - 15 สิงหาคม 2008, สาธารณรัฐออสเตรีย
2008 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Preliminary purification of pectate lyase from Paenibacillus polymyxa N10", the 13th International Biotechnology Symposium and Exhibition “Biotechnology for the Sustainability of Human Society” (IBS2008), 13 - 17 ตุลาคม 2008, Dalian สาธารณรัฐประชาชนจีน
2008 inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Two-step steam explosion pretreatment of sugarcane bagasse for ethanol production.", The Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON) 2008, 2 - 5 มกราคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Eliminated phorbol esters in seed oil and press cake of Jatropha curcas L.", The Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON) 2008, 2 - 5 มกราคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Production of ethanol from pulp obtained by steam explosion pretreatment of oil palm trunk. ", The Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON) 2008, 2 - 5 มกราคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์, inดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exEmerotis Prof. Chritopher Bucke, "Physiology of New Ganoderma KU-Alk4 on Production of Novel Laccase", MIE BIOFORUM 2008 ("Biotechnology of Lignocellulose Degradation, Biomass Utilization, and Biorefinery), 1 - 5 กันยายน 2008, นาโกย่า ญี่ปุ่น
2008 inดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์, exนางสาวชุรภา ธีรภัทรสกุล, "Capability of New Ganoderma Laccase in Degradation of Phenolic, Non-Phenolic Aromatic Compounds and Toxic Dyes", MIE BIOFORUM 2008 ("Biotechnology of Lignocellulose Degradation, Biomass Utilization, and Biorefinery), 1 - 5 กันยายน 2008, นาโกย่า ญี่ปุ่น
2008 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exKantaphon Kuhapatanakul, "The irrationality criteria of Brun and Badea are essentially equivalent", The Diophantine Analysis and Related Fields 2008-(DARF 2008), 5 - 7 มีนาคม 2008, Kyoto ญี่ปุ่น
2008 exM. Chirtoc, inดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exD. Legaie, exH. Pron, exC. Bissieux, exN. Horny, "Photothermal characterization of a multilayer; application to a paint layer on metal", 18th European Conference on Thermophysical Properties, 31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2008, Pau สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2008 exN. Horny, exM. Chirtoc, inดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJ. Pelzl, "Assessment of calibration reference materials for high frequency photothermal measurements", 18th European Conference on Thermophysical Properties, 31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2008, Pau สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2008 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exSuphang Chulalaksananukul, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, exRoj Khun-Anake, exBoonsong Sillapacharoenkul, "Kinetics of Anaerobic Microbial Assemblages from Acidic Sulfate Soil", Joint Conference of the 6 th International Acid Sulfate Soil Conference and the Acid Rock Drainage Symposium (6ASSARD), 16 - 20 กันยายน 2008, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2008 exนฤมล รามนัฐ, inดร.อรพินท์ เจียรถาวร, รองศาสตราจารย์, "Monolithic PS-DVB Sorbent Trap for GC Analysis", Pure and Aplied Chemistry International Conference 2008 (PACCON2008), 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 exนิภา จงกล, inดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Study on the Binding Mechanism on a Series of Mutated H5N1 Hemagglutinin by Molecular Dynamics Simulations", Pure and Aplied Chemistry International Conference 2008 (PACCON2008), 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exพรทิพย์ บุญศรี, exวราภรณ์ จังธนสมบัติ, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "QSAR Study on Toxicity of Benzene Derivatives Against Poecilia Reticulate and Tetrahymena Pyriformis Using Molecular Descriptors", Pure and Aplied Chemistry International Conference 2008 (PACCON2008), 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exลลิตา คันธิยงค์, inดร.วิรัญญา แก้ววัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Barium Ferrite Filler on Magnetic and Thermal Properties of Natural Rubber Composites", Pure and Aplied Chemistry International Conference 2008 (PACCON2008), 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนางสาวนารีรัตน์ กิติศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์, exPeter Wolchann, inดร.สุพรรณา เตชะสกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Molecular Docking Studies on Coumarin-Donepezil Hybrid Derivatives as Potent Inhibitors of Acetylcholinesterase", Pure and Aplied Chemistry International Conference 2008 (PACCON2008), 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exอัญวราภรณ์ นิลทะราช, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, exประยูร ส่งศิริฤทธิกุล, "X-ray Absorption Spectroscopy Study of the Ti K Edge and Ce L3 Edge in Ce Doped TiO2 Crystalline", Pure and Aplied Chemistry International Conference 2008 (PACCON2008), 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exทวีศักดิ์ ภู่ชัย, exดวงมณี เชื้อเขียว, inดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Web-Based Application for Automated 3D Structure of Hemagglutinin (H5N1)", Pure and Aplied Chemistry International Conference 2008 (PACCON2008), 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exพรพรรณ พึ่งโพธิ์, exกิติศักดิ์ ลักษณะงาม, exออฤดี พักตร์วาง, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Theoretical Investigation of Interactions of NNRTIs and Its HIV-1 RT Binding Pocket at the Molecular Level of Diarylpyrimidine Derivatives Using the Molecular Docking Simulations", Pure and Aplied Chemistry International Conference 2008 (PACCON2008), 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exออฤดี พักตร์วาง, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exพรพรรณ พึ่งโพธิ์, "Understanding in the Binding of Isonicotinyl-NAD Adduct to Wild-Type and Isoniazid Resistant Enoyl-ACP Reductase from Mycobacterium Tuberculosis Using Molecular Docking and Quantum Chemical Calculations", Pure and Aplied Chemistry International Conference 2008 (PACCON2008), 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exธำรงค์ รักถิ่น, exฉัตรชัย วีระนิติสกุล, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, exEnrico Traversa, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Preparation of Ceria Powder via Metal-Organic Complex Method", Pure and Aplied Chemistry International Conference 2008 (PACCON2008), 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exศราวุธ แสงเงิน, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exสวบรรณ จิรชาญชัย, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, "Study on Cerium Metal Ion Complex with Novel Symmetric Structural Ligands Based on Benzoxazine Dimer Structures.", Pure and Aplied Chemistry International Conference 2008 (PACCON2008), 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exทัธชาวรรณ ศิริยงค์, exวิไล ศิริวัชรไพบูลย์, exณัฐกฤษ ประเสริฐโสภา, exธิตะวัน ประเสริฐดี, inดร.วิรัญญา แก้ววัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Natural Zeolite on the Mechanical Properties, Thermal and Oil Resistance of NR/NBR Blends", Pure and Aplied Chemistry International Conference 2008 (PACCON2008), 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exวรนุช สมส่งกุล, inดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.นุจารี ประสิทธิ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Outdoor Testing of Dye-sensitized Solar Cells Using Poly(ethylene oxide) Composite as Solid Electrolyte", Pure and Aplied Chemistry International Conference 2008 (PACCON2008), 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exธรรมนูญ ทวีชัย, exวรรณกัษมา ฮารน, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exหทัยกาญ มนัสปิยะ, exสาวิตรี รุจิธนาพานิช, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, "Preparation of Cobalt Doped LaFeO3 Powder from Metal-Organic Complex for Gas Sensing Material", Pure and Aplied Chemistry International Conference 2008 (PACCON2008), 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.วีรมลล์ ไวลิขิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWilhelm J. Holzschuh, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Extending MD-ONIOM2 Modelling: Predicting 1H-NMR of the Acidic Protons of Aniline in a Highly Polar Solvent", Pure and Aplied Chemistry International Conference 2008 (PACCON2008), 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exชาติชาย วีรนิติสกุล, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exEnrico Traersa, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, "Preparation of Gadolinia Doped Ceria (GDC) Powder from Metal-Organic Complex Method for Electrolyte Membrane in Solid Oxide Fuel Cell", Pure and Aplied Chemistry International Conference 2008 (PACCON2008), 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, exสุรัสสวตี จามิกรณ์, "Malic Acid-Doped Polyaniline as an Ammonia Sensor", Pure and Aplied Chemistry International Conference 2008 (PACCON2008), 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.เสาวณี สาธรวิริยะพงศ์, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร. นิภา คุณทรงเกียรติ, "Anatomical Characteristics and Water Uptake of Cut ‘Sattabhud’ Lotus Flower in Thailand.", The 22 nd Chinese Lotus Exposition and International Lotus Conference, 25 มิถุนายน 2008, ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2008 inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inดร.บุญเกื้อ วัชรเสถียร, รองศาสตราจารย์, "EFFICIENCY OF FREEZE – DRIED CROCODILE BLOOD IN IRON DEFICIENCY ANEMIA MALE RATS.", the 19th Working Meeting of the IUCN-SSC Crocodile Specialist Group., 2 - 7 มิถุนายน 2008, Santa Cruz สาธารณรัฐโบลิเวีย
2008 exณัฐนรี ปิติมล, exภาคภูมิ บุศยพลากร, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, "DEVELOPMENT OF CROCODILE BLOOD COLLECTION PROCESS ON ANIMAL LIFE MAINTAINS FOR INNOVATION OF CROCODILE BLOOD PRODUCT", the 19th Working Meeting of the IUCN-SSC Crocodile Specialist Group. , 2 - 7 มิถุนายน 2008, สาธารณรัฐโบลิเวีย
2008 inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางนภาวรรณ นพรัตนราภรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "DEVELOPMENT OF MICROSATELLITE MARKERS FOR SIAMESE CROCODILE (Crocodylus siamensis).", the 19th Working Meeting of the IUCN-SSC Crocodile Specialist Group. 2 – 7 June 2008, Santa Cruz, Bolivia, 2 - 7 มิถุนายน 2008, สาธารณรัฐโบลิเวีย
2008 exJansang B, inดร.ธานิน นานอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Quantum chemical investigation of methoxybenzene transformation to ortho-, meta- and para-methylphenols over acidic faujasite zeolite: a mechanistic study", 236th ACS National Meeting, 17 - 21 สิงหาคม 2008, Philadelphia เพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา
2008 exChoomwattana S, exMaihom T, inดร.พิพัฒน์ คงประชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProbst M, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Quantum chemical analysis of reaction paths in carbonyl-ene reaction between formaldehyde and propene catalyzed with metal-organic framework MOF-11", 236th ACS National Meeting, 17 - 21 สิงหาคม 2008, Philadelphia เพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา
2008 exMaihom T, exNamuangruk S, inดร.พิพัฒน์ คงประชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธานิน นานอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Structures and reaction mechanisms of ethylene oxide hydration over H-ZSM-5: An embedded ONIOM approach", 236th ACS National Meeting, 17 - 21 สิงหาคม 2008, Philadelphia เพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา
2008 inดร.พิพัฒน์ คงประชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNamuangruk S, inดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Interaction of glycine on gold nanocluster decorated on single-wall carbon nanotube: Theoretical investigation", 236th ACS National Meeting, 17 - 21 สิงหาคม 2008, Philadelphia เพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา
2008 exเนตรนภา ฉิ่งกิตติ, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "Salt-stress response mechanism of Morus rotunbiloba Koidz, ", Asia-Pacific Congress of Sericulture and Insect Biotechnology Nagoya, 21 - 22 มีนาคม 2008, ญี่ปุ่น
2008 exเนตรนภา ฉิ่งกิตติ, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "Salt-stress response mechanism of mulberry, Morus rotunbiloba Koidz", 6th International Workshop on the Molecular Biology of Stress Responses, 25 - 29 มีนาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "Fish parasite diversity in Mekong river in the north of Thailand", The 2nd international conference on science and technology for sustainable development of the greater Mekong sub-region , 2 - 3 ตุลาคม 2008, Hanoi สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2008 exนายสายัน สุทธิประภา, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exชโลบน โยสุข, exชลิตา นภาสวาท, inนางยุพา ปานแก้ว, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "Quantitative Analysis of Two Anti-Hiv-1 Constituents in the Crude Extracts of Clausena Excavata From Six Various Sources in Thailand", Pure and Aplied Chemistry International Conference 2008 (PACCON2008), 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์, "Machine Learning Techniques for Short-Term Rain Forecasting System in the Northeastern Part of Thailand", International Conference of Machine Learning and Data Analysis (MLDA 2008), 25 - 27 ตุลาคม 2008, ปราก สาธารณรัฐเช็ก
2008 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, "Reciprocal sums of generalized second order recurrence sequences", New Aspects of Analytic Number Theory , 27 - 29 ตุลาคม 2008, Kyoto ญี่ปุ่น
2008 inดร.วรเศรษฐ สุวรรณิก, รองศาสตราจารย์, exPrabhas Chongstitvatana, "Solving One-Billion Bit Noisy OneMax Problem using Estimation Distribution Algorithm with Arithmetic Coding", WCCI 2008, 1 - 6 มิถุนายน 2008, Hong Kong สาธารณรัฐประชาชนจีน
2008 inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exนางสาวสุธินี บุญอนันต์วงศ์, "Synthesis of 3,6,20-Polyoxygenated Steroids of Marine Origin: Structure/Activity Studies. ", 3rd International Conference on Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia (ICCEOAC-3), 20 พฤศจิกายน 2008, Hangzhou สาธารณรัฐประชาชนจีน
2008 inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJiro Nakayama, exKenji Sonomoto, "Characteristics of Bacteriocin Produced by Pediococcus pentosaceus KU-F2 and its Application to Inhibit Growth of Listeria monocytogenes in Fresh Cucumber Slices.", The 9th Symposium on Lactic Acid Bacteria: Health, Evolution and Systems Biology, 31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2008, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2008 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, exนายภควัตร ไกรสินธุ์, "Lipid for Biodiesel Production from Oleaginous Yeast", Annual Meeting and International Conference of Thai Society for Biotechnology"TSB2008", 14 - 17 ตุลาคม 2008, มหาสารคาม ประเทศไทย
2008 inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, inวิกรม รังสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, "Discovery of Genes Associated with Sexual Differentiation and Determination in Androgenic Gland of Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii, de Man) by Expressed Sequence Tags (ESTs) Technique", The 5th World Fisheries Congress 2008. Yogohama Japan, 20 - 24 ตุลาคม 2008, Yogohama
2008 inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, exSujin Kung, exPavinee Suttiviriya, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exShikeru Kitani, exTakuya Nihira, exYasuhiro Igarashi, "Potential bioactive compounds and plant growth promoting agents from endophytic actinomycetes isolated from Thai plants.", Thailand-Japan Joint Symposium 2008., 16 ตุลาคม 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exChitnarong Sirisathitkul, "ffects of Cobalt Shell Thickness and Copper Core Diameter on the Magnetoimpedance of Electroplated Wires", Asian Magnetics Conference 2008 (AMC 2008), 10 - 12 ธันวาคม 2008, สาธารณรัฐเกาหลี
2008 inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exคมสัณห์ อิ่มพันเบน, exประสาน ธรรมาอุภากรณ์, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "Pharmacological Potential and Synthesis of Compounds of Tinospora crispa", The 1st Thailand-Taiwan Bilateral Mini-Symposium on Recent Advances on Natural Products and Organic Synthesis, 24 - 28 ตุลาคม 2008, ไต้หวัน
2008 inนายอภิสิทธิ์ ทิพย์อักษร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, " Seasonal distribution of rice damselflies in Central plain, Thailand. ", The 2nd International Conference on Science and Technology for Sustainable Development of the Greater Mekong Sub-region (2nd STGMS), October 2008, Hanoi, Vietnam. , 1 - 4 ตุลาคม 2008, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2008 exพรพรรณ พึ่งโพธิ์, exA. Punkvang, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exP. Wolschann, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Elucidating Inhibitor-enzyme Interaction of Highly Potent Non-nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors Active Against Wild-type and Mutant HIV-1 Strains: Computer-aided Milecular Design Approaches", 2nd World Conference on Magic Bullets , 3 - 5 ตุลาคม 2008, Nurnberg
2008 inดร.ฉัตรชัย เปสี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การไม่อิสระแบบพิสัยระยะยาวของข้อมูลอนุกรมเวลาทางการเงิน", International Conference on Computational Mathematics 2008, 29 - 31 ตุลาคม 2008, Venice สาธารณรัฐอิตาลี
2008 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exIsao Takashima, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKyoko Furuhashi, exOsamu Nishikawa, exTateo Shiraishi, exMyint Soe, "TL dating problem in the Kitaura Yumoto travertine, Oga Peninsular, Akita, Japan", ASIA OCEANIA GEOSCIENCES SOCIETY 2008 5th AOGS2008, 16 - 20 มิถุนายน 2008, สาธารณรัฐเกาหลี
2008 inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, exศิริลักษณ์ อ่อนน้อม, inดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, ศาสตราจารย์, inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, "leave photosynthesis and fruit quality of mango growing under field or plastic roof condition", 4th international symposium of tropical and subtropical fruits, 3 - 7 พฤศจิกายน 2008, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2008 inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, exวรชาติ ดุลยเสถียร, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์, "INCREASING FRUIT SET IN ‘KHIEW SAWOEY’ MANGO BY POLLINATION WITH OTHERS STAMEN.", 4th International on tropical and subtropical fruits, 3 - 7 พฤศจิกายน 2008, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2008 inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, exพัศพงษ์ พรสงเคราะห์, exอัจฉรา พาวสุ, exวรากร รำมะวุธ, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, "IMPROVEMENT FRUIT SET IN CITRUS CV. PONKAN USING POLLINATION", 4th International Tropical and Subtropical fruits, 3 - 7 พฤศจิกายน 2008, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2008 inดร.ณัฐพร ฉัตรแถม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ พัฒนโภครัตนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Optically Induced Rotation of Laser-trapped Chiral Lipid Nanotubules by Linearly Polarized Light", International Conference on Materials for Advanced Technologies 2009 (ICMAT 2009), 30 มิถุนายน 2008 - 3 กรกฎาคม 2009, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2008 exนางสาวพรทิพา เจือกโว้น, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Potential application of color and hyperspectral images for estimation of weight and ripeness of oil palm (Elaeis guineensis Jacq. var. tenera)", The 2nd Tsukuba 3E Forum Meeting, 1 มิถุนายน 2008, Tsukuba ญี่ปุ่น
2008 exนิภาพร เงินยวง, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, "Evolutionary analysis of Bombyx mori alpha-amylase from a local Thai strain silkworm", The 12th Evolutionary Biology Meeting at Marseilles, 24 - 26 กันยายน 2008, Marseilles สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2008 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exT. Yantassanavanich, "Vanishing sums and n-gon polynomials", Contributions in General Algebra II, Proceedings of the International Conference on Discrete Mathematics and Applications, 5 - 7 มีนาคม 2008
2008 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exW. Pimsert, "Dependence relations among solutions of a universal Cauchy's functional equation", Contributions in General Algebra II, Proceedings of the International Conference on Discrete Mathematics and Applications, 5 - 7 มีนาคม 2008
2008 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, "The reverse irrationality criteria of Brun and Badea", Contributions in General Algebra II, Proceedings of the International Conference on Discrete Mathematics and Applications, 5 - 7 มีนาคม 2008
2008 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exP. Udomkavanich, exC. Hengkrawit, "Some functional equations characterizing trigonometric and hyperbolic tangent and allied functions", Contributions in General Algebra II, Proceedings of the International Conference on Discrete Mathematics and Applications, 5 - 7 มีนาคม 2008
2008 exPisutti Dararutana, inนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.นรินทร์ สีริกุลรัตน์, "Synchrotron Radiation Investigation of Ancient Thai Glass Samples ", The International Conference on Synchrotron Radiation in Art and Archaeology, Barcelona (Spain), 2008 , 3 - 5 ธันวาคม 2008, ราชอาณาจักรสเปน
2008 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPisutti Dararutana, inนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์, exIsao Takashima, exNarumol Ruangrunsri, exFongsaward S. Singharajwarapan, exThiva Supajanya, exKrisanapol Vichapan, "Preliminary Study the Age of Lanna Period by Thermoluminescence Dating: A Case Study from the Wiang Kaen Ancient Site, Chiang Rai, Nothern Thailand ", International Conference Geoarchaeology and Archaeomineralogy , 29 - 30 ตุลาคม 2008, สาธารณรัฐบัลแกเรีย
2008 exPunyawai, W., exKosuwan, S, exSaithong, P, inดร.ภาสกร ปนานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exIsao Takashima, exVeerote Daorek, exPUNYA CHARUSIRI, "Quaternary Datings and Tectonic Geomorphology of the Southern Thoen Fault, Northern Thailand", the International Symposia on Geoscience Resources and Environments of Asian Terranes (GREAT 2008), 4th IGCP 516,and 5th APSEG, 24 - 26 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exMarhotorn, K, exMizuta, T, exIshiyama, D., exIsao Takashima, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNuanlaong, S, exPUNYA CHARUSIRI, "Petrochemistry of Igneous rocks in the Southern Parts of the Chatree Gold Mine, Pichit, Central Thailand", International Symposia on Geoscience Resources and Environments of Asian Terranes (GREAT 2008), 4th IGCP 516,and 5th APSEG, 24 - 26 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exTangwattananukul, L, exLunwongsa, W. , exMizuta, T., exIshiyama, D., exIsao Takashima, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPUNYA CHARUSIRI, "Geology and Petrochemistry of Dike Rocks in the Chatree Gold Mine, Central Thailand: Implication for Tectonic Setting", International Symposia on Geoscience Resources and Environments of Asian Terranes (GREAT 2008), 4th IGCP 516,and 5th APSEG, 24 - 26 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exNakchaiya, T, exMizuta, T., exIshiyama, D., exIsao Takashima, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLunwongsa, W. , exPUNYA CHARUSIRI, "Stratigraphy and Petrochemistry of Volcanic Rocks in the Chatree Gold Mine, Central Thailand: Implication for Tectonic Setting ", International Symposia on Geoscience Resources and Environments of Asian Terranes (GREAT 2008), 4th IGCP 516,and 5th APSEG, 24 - 26 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Electrochemical Synthesis and Gas Sensing Properties of Succinic Acid-Doped Polyaniline", Conference on Coordination Chemistry (ACCC) , 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2008, ญี่ปุ่น
2008 inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, "Present and Status of Radiation Education in Thailand", 4th International Symposium on Radiation Education , 18 - 19 ธันวาคม 2008, ไต้หวัน
2008 inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสรพงศ์ พงศ์กระพันธุ์, อาจารย์, exพันโท ดร. พิศุทธิ์ ดารารัตน์, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์,