ผลงานคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน ปี 2007

138

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

132

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

226

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

8

Award

รางวัล ปี 2007

แนวโน้มผลงานของคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 106
2007 exLecointre, J, exBelic, DS, exJureta, JJ, exBecker, K, exDeutsch, H, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, exMark, TD, exProbst, M, exDefrance, P, "Absolute cross sections and kinetic energy release for doubly and triply charged fragments produced by electron impact on CO+", JOURNAL OF PHYSICS B-ATOMIC MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม 2007, หน้า 85-100
2007 exWongthong, P, exRungsirisakun, R, exProbst, M, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Adsorption and diffusion of light alkanes on nanoporous faujasite catalysts investigated by molecular dynamics simulations", MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS, ปีที่ 100, ฉบับที่ 1-3, มีนาคม 2007, หน้า 160-166
2007 inดร.เชิดศักดิ์ คุณสมบัติ, อาจารย์, "Path-Integral Approach to a Quantum Particle in Random Potential with Long-Range Correlations", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2007, หน้า 198-203
2007 exN. Lertwattanasakul, exK. Sootsuwan, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exP. Thanonkeo, exM. Yamada, "Comparison of the gene expression patterns of alcohol dehydrogenase isozymes in thermotolerant yeast Kluyveromyces marxianus and their physiological functions.", Bioscience Biotechnology and Biochemistry., ปีที่ 71, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2007, หน้า 1170-1182
2007 exKebere Bezaweletaw, inดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์, inดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์, "Phenotypic Diversity of Ethiopian Finger Millet [Eleusine coracana (L.) Gaertn] in Relation to Geographical Regions as an Aid to Germplasm Collection and Conservation Strategy", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2007, หน้า 7-16
2007 inนางสาวมินตา ชัยประสงค์สุข, อาจารย์, inดร.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง, รองศาสตราจารย์, inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, inนางกมลพรรณ นามวงศ์พรหม, รองศาสตราจารย์, "Molecular Identification of Encephalartos (Zamiaceae) Speciesand Their Relationships to Morphological Character", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2007, หน้า 43-60
2007 exSuramitr, S, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exWolschann, P, "Conformational analysis and electronic transition of carbazole-based oligomers as explained by density functional theory", JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM, ปีที่ 807, ฉบับที่ 1-3, เมษายน 2007, หน้า 109-119
2007 exCastleton, CWM, inดร.สมเกียรติ นกบิน, อาจารย์, exHermansson, K, "Correlations between magnetic properties and bond formation in Rh-MgO(001)", SURFACE SCIENCE, ปีที่ 601, ฉบับที่ 5, มีนาคม 2007, หน้า 1218-1230
2007 inดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์, exWongekalak, L, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Determination of chondroitin sulfate from different sources of cartilage", CHEMICAL ENGINEERING AND PROCESSING, ปีที่ 46, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2007, หน้า 465-471
2007 inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, exJansang, B, exNanok, T, "Interaction of mordenite with an aromatic hydrocarbon: An embedded ONIOM study", JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL, ปีที่ 264, ฉบับที่ 1-2, มีนาคม 2007, หน้า 33-39
2007 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exJirachaithorn, P, exSoares, JBP, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Mathematical modeling of crystallization analysis fractionation of ethylene/1-hexene copolymers", JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART B-POLYMER PHYSICS, ปีที่ 45, ฉบับที่ 9, พฤษภาคม 2007, หน้า 1010-1017
2007 exNgarmnij Chuenboonngarm, inดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วัลลภ อารีรบ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, "Changing in TSS, TA and Sugar Contents and Sucrose Synthase Activity in Ethephon-Treated ‘Pattavia’ Pineapple Fruit", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2007, หน้า 205-212
2007 exWittaya Kaewsri, inดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, inนางเอื้อมพร วีสมหมาย, รองศาสตราจารย์, inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "Phylogenetic Analysis of Thai Amomum (Alpinioideae: Zingiberaceae)Using AFLP Markers", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2007, หน้า 213-226
2007 exYe Changrong, inดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนางสุนันทา จันทกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์, exArom Sripichitt, "Modifying Controlled Deterioration for Evaluating Field Weathering Resistance of Soybean", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2007, หน้า 232-241
2007 exSupanyika Sengsai, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, inนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Anther Culture of BC1F1 (KDML105//IRBB5/KDML105) Hybrid to Produce Bacterial Blight Resistance Doubled Haploid Rice", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2007, หน้า 251-261
2007 exThitika Thammavech, inดร.ธีระศักดิ์ วีระภาสพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Soil-to-Plant Transfer of Radiocaesium in Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2007, หน้า 274-281
2007 exKanchanaree Pongchawee, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, inนางสิรนุช ลามศรีจันทร์, ศาสตราจารย์, inดร.สุภาวดี พุ่มพวง, ศาสตราจารย์, inดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ, "Protoplast Isolation and Culture of Aquatic Plant Cryptocoryne wendtii De Wit", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2007, หน้า 300-310
2007 exwassana chatdumrong, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, "Optimization of Docosahexaenoic Acid (DHA) Production andImprovement of Astaxanthin Content in a Mutant Schizochytriumlimacinum Isolated from Mangrove Forest in Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2007, หน้า 324-334
2007 exKhunnawutmanotham, N, exChininoi, N, exSaparpakorn, P, exPungpo, P, exLouisirirotchanakul, S, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exTechasakuk, S, "Novel 2-Chloro-8-arylthiomethyldipyridodiazepinone Derivatives with Activity against HIV-1 Reverse Transcriptase", MOLECULES, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2007, หน้า 218-230
2007 exHough, LE, exZhu, CH, exNakata, M, inดร.ณัฐพร ฉัตรแถม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDantlgraber, G, exTschierske, C, exClark, NA, "Optical activity produced by layer chirality in bent-core liquid crystals", PHYSICAL REVIEW LETTERS, ปีที่ 98, ฉบับที่ 3, มกราคม 2007
2007 exWangthong, S, exTonsiripakdee, I, inดร.ธิตินันท์ กาพย์เกิด, รองศาสตราจารย์, exNonthabenjawan, R, exWanichwecharungruang, SP, "Post TLC developing technique for tyrosinase inhibitor detection", BIOMEDICAL CHROMATOGRAPHY, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม 2007, หน้า 94-100
2007 exBriggs, JS, inดร.สุธี บุญช่วย, รองศาสตราจารย์, exKhemmani, S, "The derivation of time-dependent Schrodinger equations", JOURNAL OF PHYSICS A-MATHEMATICAL AND THEORETICAL, ปีที่ 40, ฉบับที่ 6, กุมภาพันธ์ 2007, หน้า 1289-1302
2007 exChidthong, R, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exAquino, AJA, exWolschann, P, exLischka, H, "Excited state properties, fluorescence energies, and lifetime of a poly(fluorene-pyridine) copolymer, based on TD-DFT investigation", JOURNAL OF COMPUTATIONAL CHEMISTRY, ปีที่ 28, ฉบับที่ 10, กรกฎาคม 2007, หน้า 1735-1742
2007 exSaparpakorn, P, exKim, JH, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Investigation on the binding of polycyclic aromatic hydrocarbons with soil organic matter: A theoretical approach", MOLECULES, ปีที่ 12, ฉบับที่ 4, เมษายน 2007, หน้า 703-715
2007 exCathopoulis, T, inดร.พิทักษ์ เชื้อวงศ์, รองศาสตราจารย์, exHendrickson, TL, "Novel tRNA aminoacylation mechanisms", MOLECULAR BIOSYSTEMS, ปีที่ 3, ฉบับที่ 6, สิงหาคม 2007, หน้า 408-418
2007 exSchinnerl, J, exBrem, B, exBut, PPH, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exHofer, O, exGreger, H, "Pyrrolo- and pyridoazepine alkaloids as chemical markers in Stemona species", PHYTOCHEMISTRY, ปีที่ 68, ฉบับที่ 10, พฤษภาคม 2007, หน้า 1417-1427
2007 inดร.สมาน มงคลสกุลวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Extension of Mean Field Theory and General Formof Order Parameter", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2007, หน้า 192-197
2007 inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.คทารัตน์ ชูศรีเอี่ยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Population Ecology of Some Important Palm Species in Phetchabun Province", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2007, หน้า 414-419
2007 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, "Combining Ability of Inbred Lines Derived from Quality Protein Maize Populations", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2007, หน้า 433-441
2007 exPisamai Chantuma, inดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exPhillipe Thaler, exEric Gohet, "Increase in Carbohydrate Status in the Wood and Bark Tissues of Hevea brasiliensis by Double-cut Alternative Tapping System", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2007, หน้า 442-450
2007 exIttipon Bannakan, inดร.ประภารัจ หอมจันทน์, ศาสตราจารย์, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of ?-amylase Inhibitor on Mungbean Weevil, Callosobruchus maculatus, in vivo and in vitro and on Barley Malt ?-amylase in vitro", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2007, หน้า 451-460
2007 inดร.วีรมลล์ ไวลิขิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "A combined MD-ONIOM2 approach for 1H NMR chemical shift calculations including a polar solvent", Journal of Molecular Structure: THEOCHEM, ปีที่ 806, ฉบับที่ 1-3, มีนาคม 2007, หน้า 99-104
2007 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exRungrottheera, W., "Entire function solutions of a system of two recurrent step equations", Journal of Mathematical Analysis and Applications, ปีที่ 335, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2007, หน้า 280-297
2007 exSomrak Rodjaroen, inดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, exAparat Mahakhant, exKazuhisa Miyamoto, "High Biomass Production and Starch Accumulation in Native Green Algal Strains and Cyanobacterial Strains of Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2007, หน้า 570-575
2007 exRungrotmongkol, Thanyada, exMulholland, Adrian J., inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Active site dynamics and combined quantum mechanics/molecular mechanics (QM/MM) modelling of a HIV-1 reverse transcriptase/DNA/dTTP complex", Journal of Molecular Graphics and Modelling, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2007, หน้า 1-13
2007 exDenifl, S, exSulzer, P, exHuber, D, exZappa, F, exProbst, M, exMark, TD, exScheier, P, exInjan, N, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, exAbouaf, R, exDunet, H, "Influence of functional groups on the site-selective dissociation of adenine upon low-energy electron attachment", ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION, ปีที่ 46, ฉบับที่ 27, กันยายน 2007, หน้า 5238-5241
2007 exNamuangruk, Supawadee, inดร.พิพัฒน์ คงประชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTantirungrotechai, Yuthana, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Decomposition of nitrous oxide on carbon nanotubes", Journal of Molecular Graphics and Modelling, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2007, หน้า 179-186
2007 inดร.เสาวณี สาธรวิริยะพงศ์, รองศาสตราจารย์, exPicheansoonthon, C., exTiasakul, R., exTiyaworanant, S., exReutrakul, V., "Botanical origin and identification of Krai-krue herbal plant", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2007, หน้า 420-432
2007 exFrancis, David S., exTurchini, Giovanni M., exJones, Paul L., inนางสาวกมลพร มาแสวง, "Effects of fish oil substitution with a mix blend vegetable oil on nutrient digestibility in Murray cod, Maccullochella peelii peelii", Aquaculture, ปีที่ 269, ฉบับที่ 1-4, กันยายน 2007, หน้า 447-455
2007 exPinyoowong, Danai, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exSuksawat, Fanan, exStich, Roger W., inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, "Molecular characterization of Thai Ehrlichia canis and Anaplasma platys strains detected in dogs", Infection, Genetics and Evolution, ปีที่ In Press,, กันยายน 2007
2007 exGleeson, Duangkamol, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "The catalytic conversion of acetonitrile to acrylonitrile in zeolitic systems: Rationalization of experimental observations using theoretical simulations", Journal of Molecular Structure: THEOCHEM, ปีที่ 824, ฉบับที่ 1-3, ธันวาคม 2007, หน้า 23-31
2007 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exNanta-ngern, A., inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Short-period synthesis of ordered mesoporous silica SBA-15 using ultrasonic technique", Materials Letters, ปีที่ In Press,, ธันวาคม 2007
2007 exPooarporn, Y., inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, exWo?rner, M., exSongsiriritthigul, P., exBraun, A.M., "A comparative study of doped and un-doped sol-gel TiO2 and P25 TiO2 (photo)electrodes", Water Science and Technology, ปีที่ 55, ฉบับที่ 12, กันยายน 2007, หน้า 153-160
2007 inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, exJompuk, P., exChusreeaeom, K., exTaychasinpitak, T., "Effects of chronic gamma irradiation on adventitious plantlet formation of Saintpaulia ionantha (African violet) detached leaves", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2007, หน้า 414-419
2007 inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Editorial [Hot topic: Anti-viral agents and emerging disease: Part - 1]", Current Computer-Aided Drug Design, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, กันยายน 2007, หน้า 85-86
2007 exPloysuk, C, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "Synthesis of Isagarin, a Tetracyclic Naphthoquinone via a Palladium Catalysed Cyclisation.", SYNTHETIC COMMUNICATIONS, ปีที่ 37, ฉบับที่ 7-9, กันยายน 2007, หน้า 1463-1471
2007 inดร.ณัฐณรัณ (สุปรียา) ตรีวิจิตรเกษม, รองศาสตราจารย์, exKoyvanich, K, exKluenrat, C, "A study of microstructure and electrical properties of lead zirconate titanate doped with Pr6O11", JOURNAL OF CERAMIC PROCESSING RESEARCH, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, กันยายน 2007, หน้า 184-186
2007 exอุษา นาคทอง, inดร.ธีราพร อนันตะเศรษฐกุล (ผู้พัฒน์), อาจารย์, inดร.นฤมล ยุตาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวคิดเรื่องเซลล์ และกระบวนการของเซลล์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2007, หน้า 1-10
2007 exเยาวเรศ ใจเย็น, inดร.เพ็ญศรี บุญสวรรค์ส่ง, อาจารย์, inดร.นฤมล ยุตาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสมในเรื่องสมดุลเคมีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในจังหวัดจันทบุรี", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2007, หน้า 11-22
2007 inดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Structural Information and Computational Methods Used in Design of Neuraminidase Inhibitors", CURRENT COMPUTER-AIDED DURG DESING , ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2007, หน้า 113-132
2007 exบวรพล จันทรแสง, inดร.ธานิน นานอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Interaction of Mordenite with an Aromatic Hydrogention: An Embedded ONIOM Study", Journal of Molacular Catalysis A: Chemical, ฉบับที่ 264, มีนาคม 2007, หน้า 33-39
2007 exAuewarakul P, exSuptawiwat O, exKongchangul A, inดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuzuki Y, exUngchusak k, exLouisirirotchanakul S, exLerdsamran H, exPooruk P, exThitithanyanont A, exPittayawonganon C, exGuo C, exHiramatsu H, exJumpangern W, exChunsutthiwat S, exPuthavathana P, "An Avian Influenza H5N1 Virus That Binds to a Human-Type Receptor", Journal of Virology, ฉบับที่ 81, กันยายน 2007, หน้า 9950-9955
2007 exPanyaburapa, W., inดร.ธานิน นานอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Epoxidation Reaction of Unsaturated Hydrocarbons with H2O2 over Defect TS-1 Investigated by ONIOM Method: Formation of Active Sites and Reaction Mechanisms", The Journal of Physical Chemistry C, ฉบับที่ 110, มีนาคม 2007, หน้า 3433-3441
2007 exTakashi Nakase, exSasitorn Jindamorakot, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exSomjit Am-in, exHiroko Kawasaki, exYumi Imanishi, exWanchern Potacharoen, exMorakot Tanticharoen, "Candida kazuoi sp. nov. and Candida hasegawae sp. nov., two new species of ascomycetous anamorphic yeasts isolated from insect frass in Thailand. ", Journal of General and Applied Microbiology. , ปีที่ 53, ฉบับที่ 4, กันยายน 2007, หน้า 239-245
2007 exAungpradit T, inดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exMartens D, exSutthivaiyakit, S, exKettrup A.A.F, "Photocatalytic degradation of triazophos in aqueous titanium dioxide suspension: Identification of intermediates and degradation pathways", JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, ปีที่ 146, ฉบับที่ 1-2, กรกฎาคม 2007, หน้า 204-213
2007 exพิชามาศ ตันเต็ก, inดร.ผึ่งผาย พรรณวดี, รองศาสตราจารย์, exยุทธจักร บุญนำพา, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Comparison between regression analysis and moment analysis for transport and kinetic parameter estimation in TAP experiments under a non-ideal inlet condition ", Catalysis Today, ปีที่ 121, ฉบับที่ 3-4, มีนาคม 2007, หน้า 261-268
2007 inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYukari SUNOHARA, exHiroshi MATSUMOTO, "Characterization of reactive oxygen species-involved oxidative damage in Hapalosiphon species crude extract-treated wheat and onion roots", Weed Biology and Management, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กันยายน 2007, หน้า 172-177
2007 inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYukari SUNOHARA, exHiroshi MATSUMOTO, "Hapalosiphon sp. crude extract causes cell death of plant roots by inducing reactive oxygen species", Journal of Weed Science and Technology, ปีที่ 52, เมษายน 2007, หน้า 288-289
2007 exKhentry, Y, inดร.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง, inดร.อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรียา ตันติวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์, "Detection of Cymbidium mosaic virus in protocorm-like bodies in Dendrobium sonia using one-step RT-PCR", JOURNAL OF PLANT BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2007, หน้า 123-125
2007 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, exTun, MM, exKawasaki, H, exSeki, T, "Kazachstania siamensis sp nov., an ascomycetous yeast species from forest soil in Thailand", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSEM), ปีที่ 57, กุมภาพันธ์ 2007, หน้า 419-422
2007 exสุจารี ดำศรี, inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการแบ่งแยกส่วนประกอบในการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีและไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากฤดูกาล", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2007, หน้า 210-220
2007 exKitisripanya, N, exWolschann, P, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Particular interactions between galanthamine and the acetylcholinesterase as explained by quantum chemical calculations", DRUGS OF THE FUTURE, ปีที่ 32, กรกฎาคม 2007, หน้า 134-134
2007 inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Chemistry, Medicinal; Computer Science, Interdisciplinary Applications.", CURRENT COMPUTER-AIDED DRUG DESIGN, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2007, หน้า 85-86
2007 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exSringiew, C, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, "Production of fuel ethanol at high temperature from sugar cane juice by a newly isolated Kluyveromyces marxianus", BIORESOURCE TECHNOLOGY, ปีที่ 98, ฉบับที่ 17, ธันวาคม 2007, หน้า 3367-3374
2007 exTeerapatsakul, C, exParra, R, exBucke, C, inดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์, "Improvement of laccase production from Ganoderma sp KU-Alk4 by medium engineering", WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 23, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2007, หน้า 1519-1527
2007 inดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์, รองศาสตราจารย์, exStephan, W, exStadler, T, "Using multilocus sequence data to assess population structure, natural selection, and linkage disequilibrium in wild tomatoes", MOLECULAR BIOLOGY AND EVOLUTION, ปีที่ 24, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2007, หน้า 2310-2322
2007 exJindamorakot, S, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, exPotacharoen, W, exKawasaki, H, exNakase, T, "Two new anamorphic yeasts, Candida thailandica sp nov and Candida lignicola sp nov., isolated from insect frass in Thailand", FEMS Yeast Research, ปีที่ 7, ฉบับที่ 8, ธันวาคม 2007, หน้า 1409-1414
2007 exPhisalphong, M., exR. Budiraharjo, exP. bagrak, exJ. Mongkolkajiy, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Alginate-loofa as carrier matrix for ethanol production. ", Journal of Bioscience and Bioengineering., ปีที่ 104, ฉบับที่ 3, กันยายน 2007, หน้า 214-217
2007 exPothikasikorn, J, exOvergaard, H, inนางชิตาภา เกตวัลห์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรพล วิเศษสรรค์, รองศาสตราจารย์, exBangs, MJ, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Behavioral responses of malaria vectors, Anopheles minimus complex, to three classes of agrochemicals in Thailand", JOURNAL OF MEDICAL ENTOMOLOGY, ปีที่ 44, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2007, หน้า 1032-1039
2007 inดร.สมาน มงคลสกุลวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exFrank, TD, exTang, IM, "On a leveraging effect of weak azimuthal inhomogeneities explaining the nonuniqueness of critical Maier-Saupe order parameters", PHASE TRANSITIONS, ปีที่ 80, ฉบับที่ 9, มกราคม 2007, หน้า 967-980
2007 exPhornphisutthimas, S, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, exภิญโญ พานิชพันธ์, "Conjugation in Escherichia coli - A laboratory exercise", BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY EDUCATION, ปีที่ 35, ฉบับที่ 6, กรกฎาคม 2007, หน้า 440-445
2007 inดร.มณจันทร์ เมฆธน, ศาสตราจารย์, exSawangwan, P, exSawatwarakul, W, "Laboratory study on the efficacy of metarhizium anisopliae (Deuteromycota : Hyphomycetes) in controlling coptotermes gestroi (Isoptera : Rhinotermitidae)", ENTOMOLOGIA GENERALIS, ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2007, หน้า 203-218
2007 exChuankhayan, P, exRimlumduan, T, exTantanuch, W, exMothong, N, inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exMetheenukul, P, exSvasti, J, exJensen, ON, exCairns, JRK, "Functional and structural differences between isoflavonoid beta-glycosidases from Dalbergia sp.", Archives of Biochemistry and Biophysics, ปีที่ 468, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2007, หน้า 205-216
2007 exTeerapatsakul, C, exAbe, N, exBucke, C, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.เสรี เจริญกิจมงคล, อาจารย์, inดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์, "Novel laccases of Ganoderma sp KU-Alk4, regulated by different glucose concentration in alkaline media", WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 23, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2007, หน้า 1559-1567
2007 exNakase, T, exJinclamorakot, S, exMikata, K, exNinomiya, S, exKawasaki, H, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exPotacharoen, W, exมรกต ตันติเจริญ, "Pichia koratensis sp nov., a new ascomycetous yeast related to Pichia acaciae isolated from insect frass in Thailand", JOURNAL OF GENERAL AND APPLIED MICROBIOLOGY, ปีที่ 53, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2007, หน้า 345-351
2007 exKovitvadhi, S, inดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, exSawangwong, P, exMachado, J, "Morphological development of the juvenile through to the adult in the freshwater pearl mussel, Hyriopsis (Limnoscapha) myersiana, under artificial culture", INVERTEBRATE REPRODUCTION & DEVELOPMENT, ปีที่ 50, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2007, หน้า 207-218
2007 inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, exธนิตา ถินนอก, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.คทารัตน์ ชูศรีเอี่ยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสิรนุช ลามศรีจันทร์, ศาสตราจารย์, "Effects of Acute Gamma Irradiation on Adventitious Plantlet Regeneration and Mutation from Leaf Cuttings of African Violet(Saintpaulia ionantha)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2007, หน้า 633-640
2007 inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.คทารัตน์ ชูศรีเอี่ยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Chronic Gamma Irradiation on Adventitious Plantlet Formation of Saintpaulia Ionantha (African Violet) Detached Leaves", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2007, หน้า 414-419
2007 inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, "Application of Bacillus spp. Isolated from the Intestine of Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon Fabricius) from Natural Habitat for Control Pathogenic Bacteria in Aquaculture ", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2007, หน้า 125-132
2007 inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, inดร.สุรพล วิเศษสรรค์, รองศาสตราจารย์, exJohn milne, exมัณฑนา มิล์น, exชัยวุฒิ สุดทองคง, inดร.สมชัย พรบันลือลาภ, รองศาสตราจารย์, "Effects of Alpha-mangostin from mangosteen pericarp extract and imidacloprid on Nilaparvata lugens (stal.) and non-target organisms: toxicity and detoxification mechanism", Comm.Appl.Biol.Sci,Ghent University, ปีที่ 2007, ฉบับที่ 72/3, พฤษภาคม 2007, หน้า 431-441
2007 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exTuangrat Chaichana, "Independence of continued fractions in the field of Laurent series", Period. Math. Hungar., ปีที่ 55, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2007, หน้า 35-59
2007 exNatthapon Veerachalee, exPongpol Taweema, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Complexation and Spectrophotometric Determination of Cobalt(II) Ion with 3-(2?-thiazolylazo)-2,6-diaminopyridine ", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2007, หน้า 675-680
2007 inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, exศ. ดร. บุญเสริม กิจศิริกุล, "Ensemble Classifiers using Different Feature Sets for Web Page Categorization", Dynamic of Continuous, Discrete and Impulsive Systems, Series B: Applications & Algorithms , ปีที่ 14, มิถุนายน 2007, หน้า 174-181
2007 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exNarakorn Rompurk Kanasri, "A characterization of rational numbers by p-adic Sylvester series expansions", Acta Arithmetica, ปีที่ 130, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2007, หน้า 389-402
2007 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exSuphawan Janphaisaeng, "A note on quasi-permutation polynomials", East-West J. Math., ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2007
2007 inนายพบสิทธิ์ กมลเวชช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเผ่าภัค ศิริสุข, exKolasak Tungchitipunya, "Workflow Engine for Enterprise Process: System Integration via XML Web Service", Communications of the IIMA, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2007, หน้า 25-36
2007 inดร.ฉัตรชัย เปสี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNatthapon Mecapikanon, "Long-memory of Foreign Exchange Rate Data", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2007, หน้า 792-797
2007 inดร.ณัฐณรัณ (สุปรียา) ตรีวิจิตรเกษม, รองศาสตราจารย์, exกฤษณ์ โกยวานิช, "Characterization of Lead Lanthanum Zirconate Tianate (PLZT) Ceramics Sintered at Various Temperatures", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2007, หน้า 192-197
2007 inดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์, exThiti Kanchanaketu, inดร.นิตย์ศรี แสงเดือน, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Analysis of Sex Determination in Some Cycads Using Methylation- Sensitive Amplification Polymorphism (MSAP)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2007, หน้า 641-650
2007 inนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exChoochai Nettuwakul, inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, exSurin Peyachoknagul, "Detection of Photoperiod Responsive Gene in KDML 105 Rice (Oryza sativa L.) using cDNA-SRAP Technique", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2007, หน้า 651-659
2007 inดร.พัฒนี จันทรโรทัย, รองศาสตราจารย์, exSurapop Sutthiwises, exWongpathom Kamonrat, exSurin Peyachoknagul, exChavalit Vidthayanon, "Species Identification of 3 Hypsibarbus spp. (Pisces: Cyprinidae) Using PCR–RFLP of Cytochrome b Gene", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2007, หน้า 660-666
2007 inดร.พิบูลย์ พันธุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "The adsorption of saturated and unsaturated hydrocarbons on nanostructured zeolites (H-MOR and H-FAU): An ONIOM study ", Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, ปีที่ 277, ฉบับที่ 1-2, พฤศจิกายน 2007, หน้า 171-179
2007 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.กันทิมาณี พันธุ์วิเชียร ประเดิมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKawasaki H, exSeki T, "Candida thaimueangensis sp nov., an anamorphic yeast species from estuarine water in a mangrove forest in Thailand", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSEM), ปีที่ 57, ตุลาคม 2007
2007 exLawtrakul L., inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Molecular dynamics study on the unbinding of HBY 097 in the K103N mutant RT ", MONATSHEFTE FUR CHEMIE , ปีที่ 38, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2007, หน้า 1029-1034
2007 inดร.อำนวย จรด้วง, ศาสตราจารย์, inดร.ประดิษฐ์ แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exZardoya, Rafael, "The complete mitochondrial DNA sequence of the Mekong giant catfish (Pangasianodon gigas), and the phylogenetic relationships among Siluriformes", GENE, ปีที่ 387, ฉบับที่ 1-2, มกราคม 2007, หน้า 49-57
2007 exYe, C., inดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์, inนางสุนันทา จันทกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSripichitt, A., exFukai, S., "Developing DNA markers for assisting selection of field weathering resistance in soybean", Soybean Sicence, ปีที่ 26, ฉบับที่ 3, ธันวาคม - ตุลาคม 2007, หน้า 820-827
2007 exChoochai Nettuwakul, exPradit Pongtongkam, inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, "Detection of photoperiod responsive gene in KDML 105 rice (Oryza sativa L.) using cDNA-SRAP technique", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 2007, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2007, หน้า 651-659
2007 exRattakorn Songmuang, exPunya Charusiri, exMontree Choowong, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exIsao Takashima, exSuwith Kosuwan, "Detecting Active Faults Using Remote-Sensing Technique: A Case Study in the Sri Sawat Area, Western Thailand", ScienceAsia, ปีที่ 33, กุมภาพันธ์ 2007, หน้า 23-3
2007 inดร.แมทธิว พอล กลีสัน, อาจารย์, exDavis, Andrew M., exChohan, Kamaldeep K., exPaine, Stuart W., exBoyer, Scott, exGavaghan, Claire L., exArnby, Catrin Hasselgren, exKankkonen, Cecilia, exAlbertson, Nan, "Generation of in-silico cytochrome P450 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, and 3A4 inhibition QSAR models", J.Comp. Aided Mol. Des. , ปีที่ 21, ฉบับที่ 10-11, พฤศจิกายน 2007, หน้า 559-573
2007 inดร.แมทธิว พอล กลีสัน, อาจารย์, "Plasma Protein Binding Affinity and Its Relationship to Molecular Structure: An In-silico Analysis", J. Med. Chem., ปีที่ 50, ฉบับที่ 1, มกราคม 2007, หน้า 101-112
2007 inนางสาวมนธิดา เร้าอรุณ, อาจารย์, exGeorge Domazetis, "Semi-empirical and Density Functional Theory Molecular Modelling of Brown Coal Chars with Iron Species and H2, COFormation", Energy&Fuels, ปีที่ 2007, ฉบับที่ 21, มีนาคม 2007, หน้า 2531-2542
2007 exSuwanaketchanatit, C, inนางจิตราพรรณ พิลึก, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์, ศาสตราจารย์, "High efficiency of stable genetic transformation in Dendrobium via microprojectile bombardment", BIOLOGIA PLANTARUM , ปีที่ 51, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2007, หน้า 720-727
2007 inดร.อรพินท์ เจียรถาวร, รองศาสตราจารย์, exนายสุเมธ เพ้งภูมิเกียรติ, exศ.ดร. อรรถพล นุ่มหอม, exProf. Roger M. Smith, "Superheated water extraction and phase transfer methylationof phenoxy acid herbicides from solid matrices", Journal of Chromatography A, ปีที่ 1152, ฉบับที่ 1, มกราคม 2007, หน้า 268-273
2007 inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, exนพ ทวีศักดิ์, exMasayuki, exสุภัคพงศ์, "Knowledge Discovery for Hepatitis C Virus Diagnosis: A Framework for Mining Interesting Classification Rules.", Advance Intelligent computing theories and Applications, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2007, หน้า 171-179
2007 exDr. Aurelie Rolle, exDr. Pascal Roussel, inดร.ชนาภา คงมาก, อาจารย์, exDr. Caroline Pirovano, exProf. Rose-Noelle Vannier, "Oxygen diffusion mechanisms in two series of oxide ion conductors: BIMEVOX and Brownmillerite materials", Ceramic Engineering and Science Proceedings, ปีที่ 28, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2007, หน้า 227-236
2007 exMr. Matt Steiger, inดร.ชนาภา คงมาก, อาจารย์, exMr. Franz Rueckert, exMr. Lee Harding, exProf. Milton S. Torikachvili, "Pressure study of superconductivity and magnetism in pure and Rh-doped RuSr2GdCu2O8 materials", Physica C: Superconductivity and its Applications, ปีที่ 453, ฉบับที่ 1-2, มีนาคม 2007, หน้า 24-30
Publish Year National Journal 32
2007 inนายขจรศักดิ์ บัวระพันธ์, อาจารย์, inนางเพ็ญจันทร์ ซิงห์, รองศาสตราจารย์, "แนวคิดคลาดเคลื่อนจากแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ ", วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2007
2007 inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Screening of Pectinase Producing Bacteria and Their Efficency in Biopulping of paper Mulberry Bark.", ScienceAsia, ฉบับที่ 33, มีนาคม 2007, หน้า 131-135
2007 inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, inนางสาวสุมน มาสุธน, รองศาสตราจารย์, inนางผจงจิต ภูจิญญาณ์, "Scanning Electron Microscope Techniques for Pollen Ornamentation of Bauhinia", Journal of Microscopy Society of Thailand, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2007, หน้า 165-168
2007 inนางสาวสมนึก พรมแดง, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของพืชสกุล Aglaia (วงศ์สะเดา) ที่พบในสถานีวิจัยวนเกษตรตราด", วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กพส. , ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2007, หน้า 10-14
2007 exFaungludda Sopa, inดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์, "ตัวแบบการพยากรณ์ การเคลื่อนไหวการรับและการจำหน่ายผู้ป่วยรายเดือนของโรงพยาบาลราชวิถี", Data Management and Biostatistics Journal, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2007
2007 inดร.ศิริวรรณ เกษมศานต์กิดาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, "พฤติกรรมทางจริยธรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารมนุษยศาสตร์ (Humanities Journal), ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2007, หน้า 104-115
2007 inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exพิรวัฒน์ ทองจันทร์, "การศึกษากลไกการเกิดเป็น micelle ของGlycolchitosan กับ Doxorubicin", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 20, ฉบับที่ 61, เมษายน - กรกฎาคม 2007, หน้า 47-53
2007 exKebere Bezaweletaw, inดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์, inดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์, "การจัดกล่มทางพันธุกรรมและการวิเคราะห์ความแปรปรวนขององค์ประกอบสำคัญของลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเกษตรของเอธิโอเปียและเอริ เทรีย", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2007, หน้า 40-52
2007 exสิริกร อนันเต่า, inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, exพิชิต พงษ์สกุล, "การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการดูดซึมโลหะหนักจากดินเหมืองแร่สังกะสีของแฝกสี่แหล่งพันธุ์", วารสารดินและปุ๋ย, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2007, หน้า 60-71
2007 inดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์, exLaongdao wongekalak, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Ultrastructure of sharkfin cartilage", Journal of Microscopy Society of Thailand, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2007, หน้า 101-102
2007 inดร.ลัดดา มีศุข, รองศาสตราจารย์, exJarassri Samran, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Bentonite for Decolorization of Sugar Cane Juice", Journal of Microscopy Society of Thailand, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม 2007, หน้า 160-163
2007 exLaddawan Somphor, inดร.นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์, exSrimek Chawpongpang, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, inดร.อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Diagnosis of Greening and Tristeza Diseases on Lime in Thailand by Transmission Electron Microscope", Journal of Microscopy Society of Thailand, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2007, หน้า 366-367
2007 exSukhumaporn Sukhkhum, exT Tamaru, exShinji Tokuyama, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Morphological study of Actinomadura atraherbacea sp. nov., A novel Poly (L-lactic acid)-degrading Actinomycete", Journal of Microscopy Society of Thailand, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2007, หน้า 372-373
2007 exSaowanee Seammai, inดร.ลัดดา มีศุข, รองศาสตราจารย์, "Perlite for Decolorization of Repeatingly used Palm Oil", Journal of Microscopy Society of Thailand, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2007, หน้า 378-381
2007 exบุณฑริกา นันทา, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "การทดสอบเพื่อหาสายพันธ์รักษาความเป็นหมันในพริกประดับ", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 38, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2007, หน้า 315-320
2007 inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exพีชณิตตา ธารานุกูล, inดร.เกษม พิลึก, รองศาสตราจารย์, inดร.นิตย์ศรี แสงเดือน, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การผสมพันธุ์และคัดเลือกสายพันธุ์พริกประดับที่มีเกสรเพศผู้เป็นหมัน", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 38, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2007, หน้า 347-352
2007 inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, inนางสาวรัชนก (ลาออก) แสงเพ็ญจันทร์, inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, inดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ, "การจัดการองค์ความรู้ในรูปแบบฐานข้อมูลทางวิชาการสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา", วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (Journal of the National Research Council of Thailand), ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2007, หน้า 13-22
2007 exอรพิน โทนเดี่ยว, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exคณิตา ตังคณานุรักษ์, "การบำบัดสังกะสีและทองแดงในน้ำเสียจากโรงงานผลิตโลหะโดยใช้กากชา", วารสารสิ่งแวดล้อม มก., ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, กันยายน 2007 - กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 9-14
2007 exจิรพร โชติสมิทธิ์กุล, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสะสมตะกั่ว และแคดเมี่ยมในน้ำเสียชุมชนโดยพุทธรักษา และธรรมรักษาที่ปลูกด้วยดินนาในสภาพน้ำขังสลับแห้ง ", วารสารสิ่งแวดล้อม มก., ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, กันยายน 2007 - กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 15-23
2007 exกาญจนา จอกลอย, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การใช้จลนศาสตร์เคมีในการศึกษาการเกิดซัลไฟด์ในน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ", วารสารสิ่งแวดล้อม มก., ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, กันยายน 2007 - กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 24-31
2007 exจินตนา จุลอุล, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exคณิตา ตังคณานุรักษ์, "การเตรียมตัวดูดซับจากผักตบชวาในการกำจัดสีย้อมไดเรกท์จากน้ำทิ้งโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ", วารสารสิ่งแวดล้อม มก., ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, กันยายน 2007 - กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 32-41
2007 exจริญญา จินา, inดร.สมนิมิตร พุกงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์, exพงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล, "การวางผังบริเวณและแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม ณ วนอุทยานไม้กลายเป็นหินอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ", วารสารสิ่งแวดล้อม มก., ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, กันยายน 2007 - กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 63-77
2007 exพรรณีย์ แตงศรี, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด และแบคทีเรียก่อโรคในน้ำเสียจากโรงฆ่าสุกรที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแบบพืชกรองด้วยธูปฤๅษี จังหวัดสุพรรณบุรี", วารสารสิ่งแวดล้อม มก., ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, กันยายน 2007 - กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 78-89
2007 inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, exหฤทภัค กีรติเสวี, "การเตรียมแมกนีเซียมอะลูมิเนตจากสารประกอบเชิงซ้องของอะลูมาเทรน แมกนีเซียมเมททอกไซด์ และไตรเอทานอลเอมีนเพื่อประยุกต์ใช้เป็นตัวรับรู้ความชื้น", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 21, ฉบับที่ 62, สิงหาคม - พฤศจิกายน 2007, หน้า 71-84
2007 inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exปณิทัต หาสิน, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, "NiAl2O4 SPINEL PREPARED FROM NICKEL-ALUMINIUM COMPLEXES BY USING VARIOUS NICKEL(II) SALTS VIA ONE POT PROCESS", Journal of research in Engineering and Technology, ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2007, หน้า 303-314
2007 inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล, exนายทวีศักดิ์ สุนทรธนศาสตร์, "Anticancer Activity of Bovine Testis Extract", The Thai Journal of Pharmacoceutical Science, ปีที่ 31, ธันวาคม 2007, หน้า 82-82
2007 exUdomdej Pakdee, inนายนพปฎล สุทธิศิริ, รองศาสตราจารย์, inนายเอกชัย หุ่นนิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, "Synthesis of Carbon Nanotubes and Nanobelts on Thin Iron Film by Thermal Chemical Vapor Deposition Method", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2007, หน้า 173-177
2007 exTidatrut Vichaidid, exThongchai Soodprasert, inดร.ธีระศักดิ์ วีระภาสพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Calibration of HPGe Gamma-Ray Planar Detector System for Radioactivity Standards", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2007, หน้า 198-202
2007 exBussaya Rattanasupa, inดร.วิรัญญา แก้ววัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Development of Rubber Compound based on Natural Rubber (NR) and Ethylene-Propylene-Diene-Monomer (EPDM) Rubber for Playground Rubber Mat", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2007, หน้า 239-247
2007 inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, exNattayana Piadang, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "A Search and Improvement of Actinomycete Strains for Biological Control of Plant Pathogens ", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2007, หน้า 248-254
2007 inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, "Vetiver in Thailand: General Aspects and Basic Studies ", KU Science Journal, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1*3, มกราคม - ธันวาคม 2007, หน้า 12-23
2007 exสุรศักดิ์ จิตวิสุทธิกุล, inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "การเตรียมและการทดสอบเบื้องต้น polyclonal antibodies ในการตรวจหาเชื้อ porcine reproducitive and respiratory syndrome virus (PRRS)", วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข., ปีที่ 17, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2007, หน้า 43-5

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 33
2007 inดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์, inนายอรรณพ หอมจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, inดร.กันทิมาณี พันธุ์วิเชียร ประเดิมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Geology of The Thai-Laos Mekong River", Ecossumit 2007, 22 - 27 พฤษภาคม 2007, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2007 exBoekfa, B., inดร.จักรพันธ์ ศิริเจริญศรี, รองศาสตราจารย์, inนางไพลิน ลิ้มตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPantu, P., inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Adsorption of glycine amino acid in zeolite: An embedded QM/MM study", 2007 NSTI Nanotechnology Conference and Trade Show - NSTI Nanotech 2007, Technical Proceedings, 1 กันยายน 2007
2007 exKrainara, N., inดร.สมเกียรติ นกบิน, อาจารย์, exLuksirikul, P., inดร.จักรพันธ์ ศิริเจริญศรี, รองศาสตราจารย์, exMeemanvit, R., exKhongpracha, P., exPantu, P., inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Conduction properties of BN-doped fullerene chain obtained by density functional theory calculations", 2007 NSTI Nanotechnology Conference and Trade Show - NSTI Nanotech 2007, Technical Proceedings, 1 กันยายน 2007
2007 exSawangphruk, M., exSirijaraensre, J., inดร.สมเกียรติ นกบิน, อาจารย์, exKhongpracha, P., inดร.พิบูลย์ พันธุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Theoretical studies on the ozonization at the capped-end of a single-walled carbon nanotube: The effect of the finite length", 2007 NSTI Nanotechnology Conference and Trade Show - NSTI Nanotech 2007, Technical Proceedings, 1 กันยายน 2007
2007 inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, exIsmet Ara, exAtsuko Matsumoto, exYoko Takahashi, "Kineococcus strain isolated from root of the medicinal Thai plant Gynura pseudochina DC. var. hispida Thv.", 14th International Symposium on the Biology of Actinomycetes (ISBA), 26 - 30 สิงหาคม 2007, Newcastle สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2007 exRachanee Mingma, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Isolation and screening of actinomycetes isolated from root and rhizosphere of leguminous plants for antimicrobial activities", 14th International Symposium on the Biology of Actinomycetes (ISBA), 26 - 30 สิงหาคม 2007, Newcastle สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2007 inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYukari SUNOHARA, exHiroshi MATSUMOTO, "Hapalosiphon sp. crude extract causes cell death of plant roots by inducing reactive oxygen species", The 46th Symposium of the Weed Society of Japan , 14 - 15 เมษายน 2007, ญี่ปุ่น
2007 inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, "Anatomical Study on Floral Bud Development of Physic Nut ( Justropha curcasL.)", 8th National Grad Research Conference,Mahodol University, 7 - 18 กันยายน 2007
2007 inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Pollen Morphology of Some Nymphaea L.J.E. Smith", The Proceeding of IWGS Annual Symposium,Bangkok,Thailand, 16 - 23 กรกฎาคม 2007
2007 inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Morpholopy and Anatomy of Some Waterlillies (Nymphaea L.J.E. Smith)", The Proceeding of IWGS Annual Symposisum,Bangkok Thailand, 16 - 23 กรกฎาคม 2007
2007 inดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์, exSupawadee Ingsrisawang, inนางสายสุดา สมชิต, รองศาสตราจารย์, exWarawut Khantiyanan, exPrasert Aungsuratana, "A Decision Tree classification with correlation-based Feature Selection for Decision Making in conducting the Cloud Seeding Operations", 10th International Meeting on Statistical Climatology, 20 - 24 สิงหาคม 2007, Beijing สาธารณรัฐประชาชนจีน
2007 inดร.วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์, exวุฒิชัย พาราสุข, "Stereoselectivity of Proline-catalyzed Mannich Reaction: a Density Functional Study", the 1st WSEAS International Computational Chemistry (COMPUCHEM07), 29 - 31 ธันวาคม 2007, ไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
2007 inดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, "Morphological Development of the Juvenile through to the Adult Freshwater Pearl Mussel Hyriopsis myersiana under Artificial Culture", International Seminar About the Rearing of Unionid Mussels, with special emphasis on the Freshwater Pearl Mussel (Margaritifera margaritifera) , 21 - 25 ตุลาคม 2007, ราชรัฐลักเซมเบิร์ก
2007 inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, exศ. ดร. บุญเสริม กิจศิริกุล, "Chronic Fatigue Syndrome Diagnosis using Feature-based Fuzzy Fusion . ", IMEC2007, 21 - 23 มีนาคม 2007, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2007 inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร. บุญเสริม กิจศิริกุล, "An Automatic Membership Functions Generation using Decision Tree for Fuzzy Logic", Intech2007, 12 - 14 ธันวาคม 2007, เครือรัฐออสเตรเลีย
2007 inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAlfred Karpfen, exPeter Wolschann, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Torsional Potentials by Using Bicarbazole and Bifluorene at High-level ab initio and DFT calculations", The 3rd Asian Pacific Conference on Theoretical & Computational Chemistry, 22 - 26 กันยายน 2007, ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2007 inดร.ฉัตรชัย เปสี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNatthapon Mecapikanon, "Long-memory of Foreign Exchange Rate Data", International Conference on Mathematical Sciences 2007(ICMS'07), 28 - 29 พฤศจิกายน 2007, Putrajaya มาเลเซีย
2007 inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, "Multiple-antimicrobial resistance Salmonella enterica isolated from pigs farms in Thailand.", Proceeding of the 12Th International Conference of the Association of Institutions for Tropical Veterinary Medicine. P 243- 246., 22 - 23 สิงหาคม 2007
2007 inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exนายชัชวาล พลอยสุข, "การสังเคราะห์สารมาติซินและไอโซมาติซินโดยใช้พาลาเดียมเป็นตัวเร่ง ", International Symposium on Catalysis and Fine Chemicals 2007(C&FC2007). , 17 - 21 ธันวาคม 2007, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2007 inดร.สุพรรณา เตชะสกุล, รองศาสตราจารย์, "Synthesis and Anticholinesterase Activity of Coumarin Derivatives ", The Sixth Princess Chulabhorn International Science Congress: The Interface of Chemistry and Biology in the 'Omics' Era: Environment & Health and Drug Discovery, 25 - 29 พฤศจิกายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.สุพรรณา เตชะสกุล, รองศาสตราจารย์, "Syntheses of Dipyridodiazepinone Derivatives: The HIV-1 reverse transcriptase inhibitor", The Sixth Princess Chulabhorn International Science Congress: The Interface of Chemistry and Biology in the 'Omics' Era: Environment & Health and Drug Discovery, 25 - 29 พฤศจิกายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.สุพรรณา เตชะสกุล, รองศาสตราจารย์, "The Synthesis of Dibenz(b,f)azepine Alkaloid: The development of antiepileptic drug ", The Sixth Princess Chulabhorn International Science Congress: The Interface of Chemistry and Biology in the 'Omics' Era: Environment & Health and Drug Discovery, 25 - 29 พฤศจิกายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล, inนางกอบศิริ วรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "STRUCTURAL AND MAGNETIC PROPERTIES OF MECHANICALLY ALLOYED CO40Si60 POWDER", The International Conference on Magnetic Materials (ICMM 2007) , 11 - 16 ธันวาคม 2007, สาธารณรัฐอินเดีย
2007 inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์, inดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์, "Rubber flux. CO2, water and energy budget of rubber plantations in Thailand", IRRDB International Natural Rubber Conference, 12 - 13 พฤศจิกายน 2007
2007 exพงศ์พันธ์ ศิริพงษ์, exจริยา หาญวจนวงศ์, exจันทนา ยาหวงไฟ, exสุรัสวดี พิยาวิริยะกุล, exขวัญใจ กนกมีสกุล, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exสมศักดิ์ รุจิรวัฒน์, exนาโอโตะ โอกุ, "Induction of Apoptosis by Rhinacanthone Lsolated from Rhinacanthus nasutus roots in human cervical carcinoma cells", The Sixth Princess Chulabhorn International Science Congress, 25 - 29 พฤศจิกายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exคมสันห์ อิ่มพันธ์แบน, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "Synthesis of N-formyinornciferine with cardiotonic activity", The Sixth Princess Chulabhorn International Science Congress, 25 - 29 พฤศจิกายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.สุธี บุญช่วย, รองศาสตราจารย์, exศ. ดร. วิรุฬห์ สายคณิต, "ควอนตัมบรานเนียนและอิทิเกรตตามวิถีที่ถูกจำกัด", The Condensed Matter Theories (CMT) Workshops , 3 - 8 ธันวาคม 2007, กทม. อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, exSornnarin Bangkedphol, exArthit Sakultantimetha, inนายอรรณพ หอมจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิตยา เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์, exA.F. Gaines, exH.E. Keenan, "Contamination of Heavy Metals and Polycyclic Aromatic hydrocarbons (PAHs) in the Thai/Laos Mekong River", ECO SUMMIT 2007, 22 - 27 พฤษภาคม 2007, ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2007 inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, "INTELLIGENT AGENT FOR CALL CENTER: USING DATA MINING TECHNIQUES AND OLAP FOR AUTOMATIC ANSWERING INTERNET USAGE PROBLEMS", The Seventh International Conference on Electronic Business, Taipei, 2 - 6 ธันวาคม 2007, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2007 inดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Determination of Intraspecific variation of Thai Sacred Lotus (Nelunbo nucifera Gaertn.) by using Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP). 2005, 97-99 ", Proceeding of 19th Lotus International Conference, 4 - 10 กรกฎาคม 2007, Beijing สาธารณรัฐประชาชนจีน
2007 inดร.สุดจิต สงวนเรือง, รองศาสตราจารย์, exCHANYAH DAHSAH, ex Richard Coll, exBronwen Cowie, ex Sunan Sung-ong, exYutakom, K, "Enhancing Thai Grade 10 and 11 Student Understandingand Numerical Problem Solving Skills in Stoichiometry Using ConceptualChange Approach.", Nationak Association For reasearch in Science teaching (NARST) 2007, 15 - 18 เมษายน 2007, New Orleans แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2007 exนายธเนศ สุพันธ์ , inดร.ชาคริต วัชโรภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Multidimensional Binary Clustering Tree for Surface Simplification of Point-Sampled Surface", 2007 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) International Conference, 9 - 12 พฤษภาคม 2007, เชียงราย ประเทศไทย
2007 exนายกิตติ ขุนสนิท, inดร.ชาคริต วัชโรภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวธิติพร จันทร์วิเมลือง, "Automatic segmentation of dental CT using entropic threshold", BONE 2007 , 12 - 13 พฤศจิกายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 99
2007 inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Study of phorbol esters in different parts of Jatropha curcas and determination of phorbol esters adsorption in Jatropha curcas oil", the 1st Jatropha Conference, Bangkok, Thailand, 29 - 30 พฤษภาคม 2007
2007 inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Elimination of phorbol esters in seed oil of Jatropha curcas L. by adsorption", the 1st Jatropha Conference, Bangkok, Thailand, 29 - 30 พฤษภาคม 2007
2007 inดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, exวันเพ็ญ กลิ่นละออง, "ผลของการฉายรังสีแกมมาต่อต่อลักษณะใบและการเติบโตของบัวหลวง (Nelumbo nuciffera Gaertn.).", The Proceeding of IWGS Annual Symposium 2007, 19 - 20 กรกฎาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exอรรถพล รุกขพันธ์, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, "ผลของวิธีการปลูกด้วยเมล็ดและท่อนพันธุ์ต่อการเติบโตและพัฒนาการของสบู่ดำสายพันธุ์คัดเลือก ", การประชุมสบู่ดำแห่งชาติครั้งที่ 1, 29 - 30 พฤษภาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์, exพรทิพย์ บุญมหามงคล, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรียา ตันติวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, "การขยายพันธุ์คำมอกน้อยโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Purif ication and characterization of alkaline protease from Bacillus sp. A39. ", 1st Biochemistry and Molecular Biology (BMB) Conference: Biochemistry for the Integration of Life, 26 - 27 เมษายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Expression of recombinant mulberry leaf lectin in bacterial host and its structural analysis. ", 1st Biochemistry and Molecular Biology (BMB) Conference: Biochemistry for the Integration of Life, 26 - 27 เมษายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.ฉัตรชัย เปสี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชาญ เขตจัตุรัส, อาจารย์, "Volatility Estimation of Straits Times Index based on a dynamic model.", Annual National Symposium on Computational Science and Engineering ครั้งที่ 1 (ANSCSE), 28 - 30 มีนาคม 2007, ภูเก็ต ประเทศไทย
2007 inดร.ฉัตรชัย เปสี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Factional Brownian motion of Foreign Exchange Rate data.", Annual National Symposium on Computational Science and Engineering ครั้งที่ 1 (ANSCSE11), 28 - 30 มีนาคม 2007, ภูเก็ต ประเทศไทย
2007 inนายชาญ เขตจัตุรัส, อาจารย์, "Decision Support System for Flash Flood Warning Management using Artificial Neural Network.", Annual National Symposium on Computational Science and Engineering ครั้งที่ 1 (ANSCSE 11), 28 - 30 มีนาคม 2007, ภูเก็ต ประเทศไทย
2007 inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "ผลของรังสีแกมมาต่อกิจกรรมของสารยับยั้งทริปซินในเมล็ดสบู่ดำ", การประชุมวิชาการสบู่ดำแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 29 - 30 พฤษภาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "การสกัดและทดสอบเบื้องต้นของสารสำคัญจากต้นขันทองพยาบาท", การประชุมเชิงปฎิบัติการนานาชาติพืชสมุนไพรและพืชหอม, 15 - 18 มกราคม 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 exอินทิรา ขูดแก้ว, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากอาหารเลี้ยงไซยาโนแบคทีเรีย Hapalosiphon fontinalis (Ag.) Bornet ต่อการเกิดลิปิด เปอร์ออกซิเดชัน กระบวนการแอมโมเนีย แอสซิมิเลชัน และรงควัตถุที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสังเคราะห์แสงของไมยราบยักษ์ (Mimisa pigra L.)", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, exภวินท์ พานิชพรพันธุ์, exณรงค์ วงศ์กันทรากร, inดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ฟางข้าวเพื่อการควบคุมสาหร่ายในอ่างบัว", IWGS Annual Symposium 2007, 19 - 20 กรกฎาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exอินทิรา ขูดแก้ว, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากไซยาโนแบคทีเรีย Hapalosiphon fontinalis (Ag.) Bornet ต่อการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสที่ปลายรากหอม (Allium cepa L)", 8th National Grad Research Conference, 7 - 8 กันยายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exSomkiat Phornphisutthimas, exNirinya Sudtachat, exPrakitchai Chotewutmontri, exBhinyo Panijpan, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, "Optimal Condition for Conjugal Transfer of Plasmid DNA from Esherichia coli to Streptomyces rimosus R7", 19th Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology, 9 - 12 ตุลาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exRatchaniwan JeamSeang, exNandin-Erdene Namjilsuren, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, "Intergeneric Conjugative Transfer of pSET152 from Esherichia coli to Streptomyces venezuelae", 19th Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology, 9 - 12 ตุลาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exSomkiat Phornphisutthimas, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, exBinyo Panijpan, "Understanding Bacterial Conjugation through Hands-on Practical Activities", ICASE: Asain Symposium 2007, 6 - 9 ตุลาคม 2007, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2007 inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.คทารัตน์ ชูศรีเอี่ยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Chronic Gamma Irradiation on Adventitious Plantlet Formation of Saintpaulia ionantha (African Violet) Detached Leaves", International workshop on ornamental plants, 8 - 11 มกราคม 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, exธนิตา ถินนอก, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inนางสิรนุช ลามศรีจันทร์, ศาสตราจารย์, "Induction of Mutations in African Violet (Saintpaulia ionantha) by Gamma Radiation", International workshop on ornamental plants, 8 - 11 มกราคม 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 inดร.บุญเลิศ ศรีหิรัญ, อาจารย์, "Symmetry of stochastic ordinary differential equations.", International Conference in Mathematics and applications. (ICMA - MU 2007), 15 - 17 สิงหาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.พันทิพย์ โตแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYongwimon Lenbury, exHedeaki Kaneko, "Hierarchical Modelling for Nonlinear Heat Equations Over a Multilayered Plate.", International Conference in Mathematics and applications (ICMA-MU 2007), 15 - 17 สิงหาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exUngsana Chundang, inดร.สุชัย ตนัยอัชฌาวุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Meromorphic functions that share two finite values with their derivative. ", The 8th International Conference on Fixed Point Theory and Its Applications, 16 - 22 กรกฎาคม 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, exสุวณี บุญมั่ง, "การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกสับปะรดด้วยเครื่องทดสอบสมบัติเสียงสะท้อนโดยการวิเคราะห์จำแนกประเภท", การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ประจำปี 2550, 24 - 25 พฤษภาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 exพัชรา เชื้อชาติ, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inนายสุรพล เช้าฉ้อง, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงคุณภาพโปรตีนในข้าวโพดด้วยวิธีการผสมกลับร่วมกับการใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก", ประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่33, 22 - 24 สิงหาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, inนางวีระศรี เมฆตรง, inดร.เสาวณี สาธรวิริยะพงศ์, รองศาสตราจารย์, "การเจริญของเนื้อเยื่อรอยประสานตาพลับพันธุ์ไฮยาคัมบนต้นตอกล้วยฤาษีและต้นตอเต้าซื่อ ", ประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, จตุจักร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.วิรัญญา แก้ววัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exถิรานันท์ ถือชาติ, exเบญจรัตน์ บุญเทพ, "การประยุกต์ใช้ซีโอไลท์ที่ได้จากธรรมชาติเป็นสารตัวเติมในอุตสาหกรรมยางธรรมชาติ : เมื่อเปรียบเทียบกับสารตัวเติมอื่นๆ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.วิรัญญา แก้ววัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exถิรานันท์ ถือชาติ, "Application of Natural Zeolite as Filer in Natural Rubber Industry", 1st Polymer graduate conference of thailand, 10 - 11 พฤษภาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.วิรัญญา แก้ววัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Curing System on the Mechanical Properties and Termal Resistance of NR/EPDM Blends", 1st Polymer graduate conference of thailand, 10 - 11 พฤษภาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.วิรัญญา แก้ววัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเบญจรัตน์ บุญเทพ, "Influence of Surface Area of Rice Husk Ash on tha Cure Characteristic and Mechanical Properties of Rubber Vulcanizates", 1st Polymer graduate conference of Thailand, 10 - 11 พฤษภาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, exอภิรัตน์ เลาบุตรี, exวรรณกัษมา ฮารน, "การเตรียมและการวิเคราะห์สารประกอบเพอรอพสไกท์ LaFe1-xCoxO3(x = 0-0.3) ที่ผ่านกระบวนการขั้นตอนเดียว", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "ไพโรไลซีสของเมล็ดสบู่ดำ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exพิลาณี ไวถนอมสัตย์, exรยากร นกแก้ว, "การศึกษาความเป็นพิษของน้ำมันสบู่ดำโดยการดูดซับ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.สุดจิต สงวนเรือง, รองศาสตราจารย์, exจุนเจือ โล่ห์สุวรรณ, exเสาวภาคย์ ชุ่มวัฒนะ, "การสังเคราะห์และสมบัติการเรืองแสงของผลึก ZnS ที่เติมด้วย Co2+, Cu2+ และ Mn2+ ปริมาณเล็กน้อย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.วิรัญญา แก้ววัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRattansupa P., "The Development of Rubber Compound Based on NR and EPDM for Playground Rubber Mat. ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exวรการ ชิตานนท์, inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บุษบา ยงสมิทธ์, ศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวราภรณ์ หิรัญวงษ์, exปกรณ์ ตาลสุข, "ผลของการเสริมโปรไบโอติกส์ต่อจำนวนประชากรเชื้อ E.Coli ในลำไส้เล็กและการสร้างภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนโรคนิวคาสเซิลในไก่กระทง", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exวรการ ชิตานนท์, inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บุษบา ยงสมิทธ์, ศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวราภรณ์ หิรัญวงษ์, "ผลของการเสริมโปรไบโอติกส์ต่อคุณลักษณะทางการเจริญเติบโต ส่วนประกอบของซาก ระดับโคเลสเทอรอล และไขมันรวมในไก่กระทง", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exฐานิดา ศรีหาวงศ์, inมร.สุนทรานี ทองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสารสกัดหยาบจากสมุนไพรขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจรต่อความเครียดจากภาวะออกซิเดชั่นในไก่เนื้อ", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inนายสกล ฉายศรี, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, exจงกล พลายดี, "การทดสอบผลผลิตเบื้องต้นของสายพันธุ์และพันธุ์ถั่วเขียว เพื่อให้เหมาะสมสำหรับพื้นที่ปูลกจังหวัดลพบุรี", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exAttaporn Nanta-ngern, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Synthesis of high uniformity SBA-15 mesoporous silica from rice husk ash", The 2nd Workshop on the utilization of rice husk and rice husk silica, 18 กรกฎาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 exญาณิศา รัชดาภรณ์วานิช, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, inดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inนายชาญ เขตจัตุรัส, อาจารย์, "ผลของ DL- Methionine Hydroxy Analogue ต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพไข่ในไก่ไข่ และการสร้างแบบจำลองมวลไข่โดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exนิภาพร เงินยวง, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์, ศาสตราจารย์, inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, "ลำดับนิวคลีโอไทด์ตลอดสายของยีนอัลฟ่า-อะมัยเลสในไหมไทยพันธุ์พื้นเมือง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 31 มกราคม 2007
2007 inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, "Characterization and its responsibility of alpha-glucan phosphorylase in multiple shoot of Eucalypt", การประชุมวิชาการของ มก. ครั้งที่ 35, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, inนางสาวคัทลียา ฉัตร์เที่ยง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายวินัย ขาวอุด?, inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์, "ศักยภาพการสังเคราะห์แสงของสบู่ดำในฤดูฝนและฤดูหนาว", การประชุมวิชาการสบู่ดำแห่งชาติครั้งที่ 1, 29 - 30 พฤษภาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.สุรียา ตันติวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์, "การศึกษานิเวศวิทยาวัฒนธรรมของบัวหลวงในประเพณีงานรับบัว", IWGS Annual Symposium 2007, 20 กรกฎาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนายอำนวย โยธาศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, inดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกสายพันธุ์ผสมตัวเองสองชั่วกับวิธีสายพันธุ์ผสมกับตัวทดสอบในข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ 5:1 การประเมินสายพันธุ์ Comparison S2 Progeny and Testcross Performance in Suwan 5 Maize Variety:I Line Evaluation", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนางสาวสุมน มาสุธน, รองศาสตราจารย์, exนิรันดร์ วิพันธ์เงิน, "สัณฐานวิทยาเปรียบเทียบของพืชกินแมลงสกุล Utricularia L. ในเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน จ. สกลนคร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์ครั้งที่ 49 สาขาพืช, 2 กุมภาพันธ์ 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inนางสาวสุมน มาสุธน, รองศาสตราจารย์, exรัศมี สิมมา, "เฟิร์นอิงอาศัยบางชนิดบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ. เชียงใหม่", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรสษสตร์ครั้งที่ 45 สาขาวิทยาศซาสตร์, 1 กุมภาพันธ์ 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 exสลิสา อุดร, inดร.สุรียา ตันติวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การฟอกฆ่าเชื้อหัวย่อยและการเพิ่มจำนวนยอดบัวจงกลในสภาพปลอดเชื้อณี", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 45มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exฐนิสา บุญสร้างสม, inนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวสุมน มาสุธน, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์สำหรับกล้วยไม้สกุลหวาย", ประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 15, 23 - 25 พฤษภาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, inนายอำนวย โยธาศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกสายพันธุ์ผสมตัวเองสองชั่วกับวิธีสายพันธุ์ผสมกับตัวทดสอบในข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ 5:2 การปรับปรุงประชากร Comparison S2 Progeny and Testcross Performance in Suwan 5 Maize Variety:II Population Improvement", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Biological of Pollen Germination in Sacred Lotus (Nelumbo nucifera Gaertn.)", The Proceeding of IWGS Annual Symposium 2007, 20 กรกฎาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, inนายอำนวย โยธาศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกสาพันธุ์ผสมตัวเองสองชั่วกับวิธีสายพันธุ์ผสมกับตัวทดสอบในข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ 5:3 การพัฒนาสายพันธุ์แท้และลูกผสมComparison of S2 Progeny and Testcross Performance in Suwan 5 Maize Variety: III Inbred and Hybrid Development", เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.วัลลภ อารีรบ, รองศาสตราจารย์, inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, inดร.ปุณฑริกา หะริณสุต, รองศาสตราจารย์, "ผลของแมกนีเซียมคลอไรด์ต่อกิจกรรมเอ็นไซม์ไรบูโรสบิสฟอสเฟตคาร์บอกซิเลสและ ปริมาณน้ำตาลในใบข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี ", ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, "บทบาทจิบเบอเรลลิก แอซิค ต่อความมีชีวิตแลพการพัฒนาของเรณูในมะคาเดเมีย", 8th National Grad Research Conference,Mahodol University, 7 - 18 กันยายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์, exละอองดาว ว่องเอกลักษณ์, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Ultrastructure of sharkfin cartilage", การประชุมวิชาการกล้องจุลทรรศน์แห่งประเทศไทยประจำปี ครั้งที่ 24, 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2007, Bangkok อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, inนางอรวรรณ ชวนตระกูล, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "MOLECULAR TECHNIQUES FOR IDENTIFICATION OF ALCOHOL-PRODUCING YEASTS ", The 19th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology TSB 2007: Biotechnology for Gross National Happiness., 9 - 12 ตุลาคม 2007, ปทุมธานี ประเทศไทย
2007 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exPhichamon Viboon, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Metal-Doped Multi-Walled Carbon Nanotubes-based Gas Sensor for LPG Detection. ", The 17th Chemical Engineering and Applied Chemistry National Conference, Chiang Mai, Thailand., 29 ตุลาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, exนิธิวดี เอกศิลป์, exคณิน เนื่องโนราช, "การสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนเพื่อประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์ตรวจจับก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์", The 17th Chemical Engineering and Applied Chemistry National Conference., 30 ตุลาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exนันทิยา ลาภสาธิต, exสุรัตน์ บัวเลิศ, exกมลวรรณ พุ่มมี, exอาจอง ประทัดสุนทรสาส์น, exธีรวรรณ บุญโทแสง, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, inนายวิทย์ ธารชลานุกิจ, ศาสตราจารย์, "ผลกระทบของการฝังกลบขยะในป่าชายเลน", การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2550, 7 - 11 กันยายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, "การใช้ประโยชน์จากแบคทีเรียสกุล Bacillus spp. ที่แยกได้จากลำไส้กุ้งกุลาดำจากแหล่งธรรมชาติ ในการควบคุมแบคทีเรียก่อโรคใน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45 สาขาประมง , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exอภิฤดี สงสุข, inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "ปรสิตในปลาทรายแดง Nemipterus hexodon (Quoy and Gaimard, 1824) จากอ่าวไทยบริเวณจังหวัดชลบุรี ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45 สาขาประมง , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exสมยศ สุทธิไวยกิจ, exอภิชัย ทองธำรงค์รัตน์, "การตรวจวัดปริมาณนิเกิล(II) ในเหล็กกล้าไร้สนิม โยใช้รีเอเจนต์ที่ทำให้เกิดสารประกอบเชิงซ้อน", การประชุมวิชาการวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 333 (วทท.33), 18 - 20 ตุลาคม 2007, อ.เมือง นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2007 exอรดี พันธ์กว้าง, exพรพรรณ พึ่งโพธิ์, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Molecular Docking Calculations and Conformation Analtsis of HIV-1 RT Inhibitor of Efavirenz Derivatives", German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology, 27 - 28 กันยายน 2007, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2007 exวิชนี มีโต, exศรเทพ วรรณรัตน์, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Electronic Properties of the Poly(fluorenevinylene) Derivatives: Time Dependent Density Functional Theory Calculations", German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology, 27 - 28 กันยายน 2007, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2007 inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวัชนี มีโต, exPeter Wolschann, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "TD-DFT Theoretical Study on the Ground and Excited States of Carbazole-based Molecules: Structure and Excitation Energy", German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology, 27 - 28 กันยายน 2007, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2007 exพรพรรณ พึ่งโพธิ์, exศิริพร จึ่งสุธิกุล, exอรดี พันธ์กว้าง, exวินิช พรหมอารักษ์, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Theoretical Investigations on Structural, Electronic and Optical Properties of Carbazole-capped Molecules, Based on Quantum Chemical Calculations", German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology, 27 - 28 กันยายน 2007, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2007 inดร.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exวัชราภรณ์ บุญรอด, "CO Oxidation over Nano-CuO Supported on Silica and Rice Husk Ash", German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology, 27 - 28 กันยายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exนราทร สุขวิเสส, exดร.ศิริพร ลาภเกียรติถาวร, "Oxidative Coupling of Methane to C2-hydrocarbon over Nano-Na2WO4-Mn on SiO2 and RHA", German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology, 27 - 28 กันยายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exสัญญา ปรางค์ศรีอรุณ, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, "Preparation of LaCoO3 by the Co-precipitation and Wet Powder Dispersion", German-Thai Symposium on Nanoscience and Nanotechnology, 27 - 28 กันยายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของพรรณพืชในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์", การประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, 23 พฤษภาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล, "พฤติกรรมทางความร้อนและแม่เหล็กของผงโคบอลต์-ทองแดงไจแอนต์แมกนีโตรีซิสทิฟ", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 (วทท.33), 18 - 20 ตุลาคม 2007, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2007 exวรางคณา นาคเสน, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inวิกรม รังสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "การตรวจหาพันธะไดซัลไฟด์และการเติมหมู่น้ำตาลของฮอร์โมนแอนโดรจีนิคจากกุ้งก้ามกราม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exอรดี พันธ์กว้าง, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exพรพรรณ พึ่งโพธิ์, "การจำลองแบบโมเลกุลและการออกแบบโมเลกุลด้วยการคำนวณของสารยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบ เอชไอวี-1 ที่ออกฤทธิ์สูงในกลุ่มของสารอนุพันธ์อีฟาวิเร็นซ์", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 (วทท. 33: 2550) , 18 - 20 ตุลาคม 2007, ปัตตานี ประเทศไทย
2007 exชาญ อินทร์แต้, exรุ่งทิวา พลังสันติกุล, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การดูดซับอะตอมไฮโดรเจน โบรอน คาร์บอน ออกซิเจนและไนโตรเจนบนผิวข้างของท่อนาโนคาร์บอนแบบผนังเดี่ยว: การศึกษาด้วยทฤษฎี DENSITY FUNCTIONAL", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 , 18 - 20 ตุลาคม 2007, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2007 inนางนงนุช สุขวารี, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน II", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 4 , 6 - 7 ธันวาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม, รองศาสตราจารย์, exอารินี ชัชวาลชลธีระ, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิผลในห้องปฏิบัติการของสมุนไพรไทยต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Aspergillus flavus ที่ก่อสารพิษอะฟลาท็อกซิน", การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2550, 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.ณัฐณรัณ (สุปรียา) ตรีวิจิตรเกษม, รองศาสตราจารย์, exกฤษณ์ โกยวานิช, "การศึกษาเซรามิกเลดแลนทานัมเซอร์โคเนตไตตาเนต (PLZT) ซินเทอร์ที่อุณหภูมิแตกต่างกัน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45: สาขาวิทยาศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.ณัฐณรัณ (สุปรียา) ตรีวิจิตรเกษม, รองศาสตราจารย์, inนางรัชนี รุจิวโรดม, รองศาสตราจารย์, inนายเอกชัย หุ่นนิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุชาติ สุวรรณทัศน์, exเกรียงไกร ทิมศร, "Differential Thermal Analysis of Polypropylene / CaCO3 Composites", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33, 18 - 20 ตุลาคม 2007, นครราชสีมา ประเทศไทย
2007 inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inดร.บุญเกื้อ วัชรเสถียร, รองศาสตราจารย์, exเอกวิทย์ ตรีเนตร, "INFLUENCE OF IRON SUPPLEMENTTATION FROM DRIED CROCODILE BLOOD ON REPRODUCTIVE PERFOEMANCE IN IRON DEFICIENCY ANEMIA FEMALE RATS.", The 33rd Congress on Science and Technology of Thailand (STT 33). , 18 - 20 ตุลาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inดร.บุญเกื้อ วัชรเสถียร, รองศาสตราจารย์, exY. Temsiripong, "FFICIENCY OF FREEZE-DRIED CROCODILE BLOOD IN IRON DEFICIENCY ANEMIA MALE RATS.", The 33rd Congress on Science and Technology of Thailand (STT 33). , 18 - 20 ตุลาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exชมพูนุท พรเจริญนพ, "Production and characterization of mutant forms of Thai rosewood beta-glucosidase.", the 1st National Graduate Research Conference (1-2 Aug. 2007). Patumthanee, Thailand., 1 - 2 สิงหาคม 2007, ปทุมธานี ประเทศไทย
2007 inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, exศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ, "Synthesis and evaluation of the dyeing properties of selected p-aminobenzenesulphonic acid and cyanamide triazinyl reactive dyes on cotton", Thailand Material Science and Technology Conference " Material Technology for Climate Change" Book of Proceeding, 1 ตุลาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, "Arithmetic properties of power series", National Workshop and Conference in Mathematics commemorating the 35th Anniversary Celebration of the Faculty of Science, Silpakorn University, 5 ตุลาคม 2007, นครปฐม ประเทศไทย
2007 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, "Results about independence in two settings", International Conference on Discrete Mathematics 2007 (ICM 2007) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 29 - 31 พฤษภาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนางกัลยาณี บรรจงจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบจัดยาสำหรับร้านขายยา", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, "Yeast diversity in mangrove and terrestrial forests with the description of six novel ascomycetous yeast species and screening of oleaginous yeasts for lipid production", Thailand-Japan Joint Symposium on Bioproduction by Efficient Utilization of Thai Bioresources. 16-17 October 2008. The 20th Annual Meeting and International Conference of the Thai Society for Biotechnology. Maha Sarakham, Thailand , 16 ตุลาคม 2007 - 16 ตุลาคม 2008, มหาสารคาม ประเทศไทย
2007 exรตนนท์ โชติมา, inดร.วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Complex Formation Between 3-(2’- Thiazolylazo)-2,6-Diaminopyridine with Ruthenium(III) Ion", 33rd Congress on Science and Technology of Thailand, 18 - 20 ตุลาคม 2007, - นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2007 inนางสายใจ ชาญเศรษฐิกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, exK. Kamolkijakarn, exพิษณุ ขอบุตร, "Adsorption of Phenol by Bamboo Charcoal: Bambusa arundinacea(Retz) Wild and Dendrocalamus copelandii and Dendrocamus asper Backer from Kanchanaburee Province", 33rd Congress on Science and Technology of Thailand, 18 - 20 ตุลาคม 2007, - นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2007 inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exPumiput P, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Production Process of Hydrolysate from Steam Explosion of Oil Palm Trunk for Xylitol Fermentation", การประชุมวิชาการ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. และทุน สกว.-บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน)(The Thailand Research Fund TRF-MAG Congress) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (The Thailand Research Fund), 20 - 22 เมษายน 2007, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2007 inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, exศุภโชค ตาปนานนท์, "Production of bio-hydrogen from pulping sludge", The 2009 Asian Bio-Hydrogen symposium, 26 สิงหาคม 2007 - 28 สิงหาคม 2009, ขอนแก่น ประเทศไทย
2007 inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exรัชนี มิ่งมา, exชาคริต บุญอยู่, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, exอ.วสุ ปฐมอารีย์, "Isolation of actinomycetes from Rhinacanthus nasutus (Linn.) Kurz and Gynura pseudochina DC. var. hispida Thv. and their antimicrobial activities", The proceeding of 45th Kasetsart University Annual Conference, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.รังสิมา ชลคุป, exศรัณยู พิริเยศยางกูร, exศุภานัน สมโลก, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาสมบัติการรีดเรียบของผ้าฝ้ายที่ตกแต่งด้วยเซริซิน", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45 (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร), 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Extracted sericin from silk waste for film formation", In International Conference on Mining, Materials, Petroleum Engineering: Frontier of Technology, May 10-12, 2007, Phuket, Thailand. (submitted), 10 - 12 พฤษภาคม 2007, ระนอง ประเทศไทย
2007 exรัฐพล ฉัตรบรรยงค์, inดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, "การตรวจสอบพันธุ์องุ่นทำไวน์บางพันธุ์ โดยการใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาร่วมกับการตรวจสอบลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ด้วยเทคนิคเอเอฟแอลพี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exนายสุวัชชัย ชื่นเมืองปักษ์ , inดร.ชาคริต วัชโรภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดกลุ่มข้อมูลสีโดยวิธีการแพร่กระจายไม่เป็นเชิงเส้น", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exนายธเนศ สุพันธ์ , inดร.ชาคริต วัชโรภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การลดความซับซ้อนของจุดบนพื้นผิวด้วยต้นไม้จัดกลุ่มแบบทวิภาคหลายมิติ", งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2549, 3 เมษายน 2007, ปทุมธานี ประเทศไทย
2007 exนายธเนศ สุพันธ์ , inดร.ชาคริต วัชโรภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับปรุงคุณภาพของพื้นผิวที่ได้จากการลดความซับซ้อนของจุดบนพื้นผิวด้วยต้นไม้จัดกลุ่มแบบทวิภาคหลายมิติ", The 4th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2007) , 2 - 4 พฤษภาคม 2007, ขอนแก่น ประเทศไทย
2007 exประภัสสร รักถาวร, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, exณัฐธยาน์ เปียแดง, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "การค้นหาและปรับปรุงสายพันธุ์แอคติโนมัยสีทเพื่อเป็นเชื้อควบคุมเชื้อโรคพืช", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45: สาขาวิทยาศาสตร์ , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 5 ปีล่าสุด

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2004 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&BudgetYear=2007]