ผลงานคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน ปี 2005

111

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2005

66

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2005

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2005

36

Project

โครงการวิจัย ปี 2005

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2005

0

Award

รางวัล ปี 2005

แนวโน้มผลงานของคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 88
2005 inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, "Ultrastructure of spermiogenesis in a freshwater stingray, Himantura signifer", Ichthyological Research, ปีที่ 52, ฉบับที่ 4, กันยายน 2005, หน้า 379-385
2005 inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Hydrolysis of methoxide species and regeneration of active site in Fe-ZSM-5 catalyst by the ONIOM method", JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL, ปีที่ 239, ฉบับที่ 1-2, กันยายน 2005, หน้า 103-110
2005 inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, "Structure of the testis and genital duct of freshwater stingray, Himantura signifer (Elasmobranchii : Myliobatiformes : Dasyatidae)", ICHTHYOLOGICAL RESEARCH, ปีที่ 52, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2005, หน้า 123-131
2005 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Pichia thermomethanolica sp nov., a novel thermotolerant, methylotrophic yeast isolated in Thailand", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSEM), ปีที่ 55, กันยายน 2005, หน้า 2225-2229
2005 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Tetrapisispora namnaonensis sp nov., a novel ascomycetous yeast species isolated from forest soil of Nam Nao National Park, Thailand", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSEM), ปีที่ 55, กรกฎาคม 2005, หน้า 1735-1738
2005 inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "Bacterial and Fungal Infection in Mekong Giant Catfish (Pangasianodon gogas Chevey) Hatchery.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 39, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2005, หน้า 57-62
2005 inนายอภิสิทธิ์ ทิพย์อักษร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Vernacular names for Odonata in Thailand", Notulae odonatologicae, ปีที่ 6, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2005, หน้า 67-0
2005 inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "Probiotic Properties of Bacillus pumilus, Bacillus sphaericus and Bacillus subtilis in Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon Fabricius) Culture", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 39, มกราคม - ธันวาคม 2005, หน้า 0-0
2005 inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Inhibitory effects of mulberry leaf lectins to silkworm proteases.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, ธันวาคม - มีนาคม 2005, หน้า 125-135
2005 inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Kalimantan Diamond", Australian Gemmologist, ปีที่ 22, ฉบับที่ 5, มกราคม - มีนาคม 2005, หน้า 186-195
2005 inนายเอกชัย หุ่นนิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Annealing on Structural and Optical Properties of CdS Films on CdTe Substrates.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 39, ฉบับที่ 5, กันยายน 2005, หน้า 167-173
2005 inดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, exDAVID J. MIDDLETON, exKongkanda Chayamarit, "Five new records of Litsea (Lauraceae) for Thailand", THAI FOREST BULLETIN, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2005, หน้า 81-93
2005 inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "A structural model for the membrane-bound form of the juxtamembrane domain of the epidermal growth factor receptor", JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, ปีที่ 280, ฉบับที่ 25, มิถุนายน 2005, หน้า 4043-4052
2005 exPolson Mahakhana, ex Chintana Chobvijuka, exMongkol Ngmjarearnwonga, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exChristopher Buckeb, exJisnuson Svastic, inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, inดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์, "Molecular hydrogen production by a thermotolerant Rubrivivax gelatinosus using raw cassava starch as an electron donor. Science Asia. 31 (4) ", ScienceAsia, ปีที่ 31, พฤศจิกายน 2005, หน้า 415-424
2005 inดร.ลัดดา มีศุข, รองศาสตราจารย์, "The Use of Expanded Perlite to Remove Color and Turbidity in Industrial Sugar.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 39, ฉบับที่ 5, กันยายน 2005, หน้า 188-193
2005 inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Medium Optimization for Lactic Acid Production by Rhizopus oryzae KPS 106 from Kitchen Refuse Syrup.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 39, ฉบับที่ 5, กันยายน 2005, หน้า 229-235
2005 inดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์, "The Analysis on Hydrometeorology Characteristics and Potentials for Sustainable of Landuse", TRANSFORMATION PROCESSES IN THE USE OF NATURAL RESOURCES AND EFFECTS ON SUSTAINABILITY, ตุลาคม 2005, หน้า 0-0
2005 inดร.เชิดศักดิ์ คุณสมบัติ, อาจารย์, exSa-Yakanit V, "Path-Integral Approach to a Polymer Chain in Random Media with Long-Range Disorder Correlations", International Journal of Modern Physics B, ปีที่ 19, ฉบับที่ 29, พฤศจิกายน 2005, หน้า 4381-4387
2005 inดร.คทารัตน์ ชูศรีเอี่ยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Stomatal size, stomatal frequency and pollen grain diameter as indirect method for identification of ploidy levels in cotton", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2005, หน้า 552-559
2005 inนางเยาวลักษณ์ บุรินทราธิกุล, อาจารย์, "Effects of Meditation on the T-lymphocytes, B-lymphocytes and Natural Killer Cells Production", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2005, หน้า 660-665
2005 inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, "Effects of Meditation on the T-lymphocytes, B-lymphocytes and Natural Killer Cells Production", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2005, หน้า 660-665
2005 inนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Inducing Salt Tolerance in Purple Guinea Grass (Panicum maximum TD58) via Gamma Irradiation and Tissue Culture", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2005, หน้า 681-688
2005 inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, "Inducing Salt Tolerance in Purple Guinea Grass (Panicum maximum TD58) via Gamma Irradiation and Tissue Culture", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2005, หน้า 681-688
2005 inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, "Inducing Salt Tolerance in Purple Guinea Grass (Panicum maximum TD58) via Gamma Irradiation and Tissue Culture", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2005, หน้า 681-688
2005 inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, "DNA Methylation Differences in the Genes Responded to Photoperiod in Rice Cultivar KDML 105", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2005, หน้า 689-694
2005 inนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "DNA Methylation Differences in the Genes Responded to Photoperiod in Rice Cultivar KDML 105", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2005, หน้า 689-694
2005 inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, "DNA Methylation Differences in the Genes Responded to Photoperiod in Rice Cultivar KDML 105", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2005, หน้า 689-694
2005 inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, "DNA Methylation Differences in the Genes Responded to Photoperiod in Rice Cultivar KDML 105", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2005, หน้า 689-694
2005 inดร.ปุณฑริกา หะริณสุต, รองศาสตราจารย์, "DNA Methylation Differences in the Genes Responded to Photoperiod in Rice Cultivar KDML 105", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2005, หน้า 689-694
2005 inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, "Genetic Relationship among Bananas in AA, AAB and BB Groups Using Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) and Sequence Related Amplified Polymorphism (SRAP) Techniques", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - พฤศจิกายน 2005, หน้า 703-710
2005 inนายชัยวัฒน์ กิตติกูล, รองศาสตราจารย์, "Isolation of Drug Resistant and Enterotoxin Producing Staphylococcus aureus from Cafeterial Foods in Hospitals in Bangkok", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2005, หน้า 711-717
2005 inดร.สุพรรณา เตชะสกุล, รองศาสตราจารย์, "Identification of volatile constituents in Artabotrys hexapetalus flowers using simple headspace solvent-trapping technique in combination with gas chromatography-mass spectrometry and retention indices", Acta Horticulturae, กุมภาพันธ์ 2005, หน้า 43-50
2005 inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "Anti-HIV-1 Constituents from Clausena excavata: Part II Carbazoles and Pyranocoumarin", Phytotherapy Res., ปีที่ 19, ตุลาคม 2005, หน้า 728-731
2005 exRachada Chaicharoen, exChalermchai Wongwattana, exKatsuichiro Kobayashi, exKenjin Usui, inดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์, "In vitro determination of salt tolerance at callus and seed germinating stage of Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv.", The Journal of International Society of Southeast Asian Agricultural Sciences, ปีที่ 11, มิถุนายน 2005, หน้า 0-0
2005 exChalermchai Wongwattana, exShim Ie Sung, inดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์, "Comparative Physiology of Normal and Salt Tolerant Selected Line of Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv.under Salt Stress", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 38, มิถุนายน 2005, หน้า 0-0
2005 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exภาขวัญ ริยาพันธ์, exตวงรัตน์ ไชยชนะ, "Explicit construction of continued factions whose partial denominators consists of two copies of an arithmetic progression.", Proceeding of the International Conference in Mathematics and Applications ICMA-MU 2005., ธันวาคม 2005, หน้า 267-278
2005 exJ.L.N. Fotsting, exD. Dietzel, inดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exR. Meckenstock, exJ. Pelzl, exS. Cassette, "Evaluation of active semiconductor structures by combined scanning thermo-elastic microscopy and finite element simulations", J. Phys. IV France, ปีที่ 125, ฉบับที่ -, มกราคม 2005, หน้า 117-120
2005 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exNittiya Pabhapote, "Properties of rational arithmetic functions", Int. J. Math. Math. Sci., ปีที่ 24, มิถุนายน 2005, หน้า 3997-4017
2005 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exSuton Tadee, "Complementary sets and Beatty functions", Thai J. Math., ปีที่ 3, มิถุนายน 2005, หน้า 27-33
2005 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exNittiya Pabhapote, exPattira Ruengsinsub, "Two aspects of generalized Mobius functions: Landau, Brauer-Radamacher identities and dependence", Int. J. Pure Appl. Math., ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2005
2005 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exAmarisa Chantanasiri, "Reducibility of four terms polynomials", Int. J. Pure Appl. Math. , ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2005
2005 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exPattira Ruengsinsub, exP. Udomkavanich, "Observations about algebraic dependence of Dirichlet series", J. Korean Math. Soc. , ปีที่ 42, มิถุนายน 2005
2005 inดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, exก่องกานดา ชยามฤต, "Acalypha (Euphorbiaceae)", Flora of Thailand, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2005, หน้า 23-34
2005 inนางกรรณิกา ชัชวาลวานิช, รองศาสตราจารย์, "Structure of the testis and genital duct of freshwater stingray, Himantura signifer (Elasmobranchii: Myliobatiformes: Dasyatidae)", Ichthyological Research, ปีที่ 52, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2005, หน้า 123-131
2005 inนางกรรณิกา ชัชวาลวานิช, รองศาสตราจารย์, "Ultrastructure of spermiogenesis in a freshwater stingray, Himantura signifer", Ichthyological Research, ปีที่ 52, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2005, หน้า 379-385
2005 exS. Achatz, exJ. Lintelmann, exA. Kettrup, exธาริณี อึ้งประดิษฐื, exเสาวภา ชูมณี, exรัฐเดช ชาญวิรัตน์, inดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "LC-MS/MS method for the confirmatory determination of aromatic amines and its application in textile analysis", Anal. Bioanal. Chem., ปีที่ 381, ฉบับที่ 1, มกราคม 2005, หน้า 268-276
2005 exJansang, B, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Adsorption of benzene on MCM-41-type material: A QM/MM study", NANOPOROUS MATERIALS IV, ปีที่ 156, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2005, หน้า 625-630
2005 inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exSunthitikawinsakul, A, exNapaswat, C, exYoosook, C, "Anti-HIV-1 constituents from Clausena excavata: Part II. Carbazoles and a pyranocoumarin", PHYTOTHERAPY RESEARCH, ปีที่ 19, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2005, หน้า 728-731
2005 exSasaki, K, exWatanabe, M, exSuda, Y, exIshizuka, A, inนางนภาวรรณ นพรัตนราภรณ์, รองศาสตราจารย์, "Applications of photosynthetic bacteria for medical fields", JOURNAL OF BIOSCIENCE AND BIOENGINEERING, ปีที่ 100, ฉบับที่ 5, พฤศจิกายน 2005, หน้า 481-488
2005 exSaen-Oon, S, exKuno, M, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Binding energy analysis for wild-type and Y181C mutant HIV-1 RT/8-Cl TIBO complex structures: Quantum chemical calculations based on the ONIOM method", PROTEINS-STRUCTURE FUNCTION AND BIOINFORMATICS, ปีที่ 61, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2005, หน้า 859-869
2005 exThongaram, T, exHongoh, Y, exKosono, S, exOhkuma, M, inดร.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนภาวรรณ นพรัตนราภรณ์, รองศาสตราจารย์, exKudo, T, "Comparison of bacterial communities in the alkaline gut segment among various species of higher termites", EXTREMOPHILES, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2005, หน้า 229-238
2005 exChanprapaph, S, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNiyomrattanakit, P, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exAngsuthanasombat, C, exKatzenmeier, G, "Competitive inhibition of the dengue virus NS3 serine protease by synthetic peptides representing polyprotein cleavage sites", BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, ปีที่ 330, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม 2005, หน้า 1237-1246
2005 inดร.วิญญู แสงทอง, exProbst, M, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Computational study of the carbonyl-ene reaction of encapsulated formaldehyde in Na-FAU zeolite", JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, ปีที่ 748, ฉบับที่ 1-3, มิถุนายน 2005, หน้า 119-127
2005 exPhommart, S, inดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, exRuchirawat, S, exSutthivaiyakit, S, "Constituents of the leaves of Macaranga tanarius", JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS, ปีที่ 68, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2005, หน้า 927-930
2005 inดร.จักรพันธ์ ศิริเจริญศรี, รองศาสตราจารย์, exTruong, TN, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Density functional study of the mechanism of the Beckmann rearrangement catalyzed by H-ZSM-5: A cluster and embedded cluster study", JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B, ปีที่ 109, ฉบับที่ 24, มิถุนายน 2005, หน้า 12099-12106
2005 inดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBamrungsap, S, exLuksirikul, P, inดร.พิพัฒน์ คงประชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Diels-Alder cycloadditions of single-wall carbon nanotubes with electron-rich dienes: a theoretical study", NANOPOROUS MATERIALS IV, ปีที่ 156, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2005, หน้า 823-828
2005 inดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChuakheaw, D, exJongkon, N, exSaenbandit, K, exNunrium, P, inดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Virtual screening for anti-HIV-1 RT and anti-HIV-1 PR inhibitors from the Thai medicinal plants database: A combined docking with neural networks approach", COMBINATORIAL CHEMISTRY & HIGH THROUGHPUT SCREENING, ปีที่ 8, ฉบับที่ 5, สิงหาคม 2005, หน้า 417-429
2005 exSongarsa, S, exRajviroongit, S, exSae-Tang, D, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exKirtikara, K, exKittakoop, P, "New racemosol derivatives as potent cyclooxygenase (COX) inhibitors", CHEMISTRY & BIODIVERSITY, ปีที่ 2, ฉบับที่ 12, สิงหาคม 2005, หน้า 1635-1647
2005 exSchinnerl, J, exKaltenegger, E, exPacher, T, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exHofer, O, exGreger, H, "New pyrrolo[1,2-a]azepine type alkaloids from Stemona and Stichoneuron (Stemonaceae)", MONATSHEFTE FUR CHEMIE, ปีที่ 136, ฉบับที่ 9, กันยายน 2005, หน้า 1671-1680
2005 exTreesukol, P, exSrisuk, K, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, exTruong, TN, "Nature of the metal-support interaction in bifunctional catalytic Pt/H-ZSM-5 zeolite", JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B, ปีที่ 109, ฉบับที่ 24, มิถุนายน 2005, หน้า 11940-11945
2005 exJungsuttiwong, S, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, exTruong, TN, "Theoretical study of modes of adsorption of water dimer on H-ZSM-5 and H-Faujasite zeolites", JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B, ปีที่ 109, ฉบับที่ 27, กรกฎาคม 2005, หน้า 13342-13351
2005 exWeinzinger, P, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exWolschann, P, "Molecular mechanics PBSA ligand binding energy and interaction of Efavirenz derivatives with HIV-1 reverse transcriptase", JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, เมษายน 2005, หน้า 129-134
2005 exInjan, N, exPannorad, N, exProbst, M, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Pyridine adsorbed on H-Faujasite zeolite: Electrostatic effect of the infinite crystal lattice calculated from a point charge representation", INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM CHEMISTRY, ปีที่ 105, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2005, หน้า 898-905
2005 exDondas, HA, exFishwick, CWG, exGai, XJ, exGrigg, R, exKilner, C, exDumrongchai, N, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exPolysuk, C, exSridharan, V, "Stereoselective palladium-catalyzed four-component cascade synthesis of pyrrolidinyl-, pyrazolidinyl-, and isoxazolidinyl isoquinolines", ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION, ปีที่ 44, ฉบับที่ 46, พฤศจิกายน 2005, หน้า 7570-7574
2005 exRungsirisakun, R, exBavornpon Jansang, exPantu, P, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "The adsorption of benzene on industrially important nanostructured catalysts (H-BEA, H-ZSM-5, and H-FAU): confinement effects", JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, ปีที่ 733, ฉบับที่ 1-3, มกราคม 2005, หน้า 239-246
2005 inดร.พจมาลย์ พูลมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exEhara, M, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exNakatsuji, H, "SAC-Cl theoretical investigation on electronic structure of fluorene-thiophene oligomers", POLYMER, ปีที่ 46, ฉบับที่ 17, สิงหาคม 2005, หน้า 6474-6481
2005 inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exWard, AC, exGoodfellow, M, "Selective isolation of members of the Streptomyces violaceoruber clade from soil", FEMS MICROBIOLOGY LETTERS, ปีที่ 245, ฉบับที่ 2, เมษายน 2005, หน้า 321-327
2005 inดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDietzel, D, exPelzi, J, exNeubauer, E, exBein, BK, "Simulation of photothermal measurements on Cu-Carbon interface systems", JOURNAL DE PHYSIQUE IV, ปีที่ 125, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2005, หน้า 399-402
2005 exTaprab, Y, exJohjima, T, exMaeda, Y, exMoriya, S, inดร.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนภาวรรณ นพรัตนราภรณ์, รองศาสตราจารย์, exOhkuma, M, exKudo, T, "Symbiotic fungi produce laccases potentially involved in phenol degradation in fungus combs of fungus-growing termites in Thailand", APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY, ปีที่ 71, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2005, หน้า 7696-7704
2005 exTantanak, D, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, exGleeson, MP, "Probing the structural and electronic factors affecting the adsorption and reactivity of alkenes in acidic zeolites using DFT calculations and multivariate statistical methods", JOURNAL OF CHEMICAL INFORMATION AND MODELING, ปีที่ 45, ฉบับที่ 5, มิถุนายน 2005, หน้า 1303-1312
2005 exSvasti, J, exSrisomsap, C, exSubhasitanont, P, exKeeratichamroen, S, exChokchaichamnankit, D, exNgiwsara, L, exChimnoi, N, exPisutjaroenpong, S, inดร.สุพรรณา เตชะสกุล, รองศาสตราจารย์, exChen, ST, "Proteomic profiling of cholangiocarcinoma cell line treated with pomiferin from Derris malaccensis", PROTEOMICS, ปีที่ 5, ฉบับที่ 17, พฤศจิกายน 2005, หน้า 4504-4509
2005 exNunrium, P, exKuno, M, exSaen-Oon, S, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Particular interaction between efavirenz and the HIV-1 reverse transcriptase binding site as explained by the ONIOM2 method", CHEMICAL PHYSICS LETTERS, ปีที่ 405, ฉบับที่ 1-3, มีนาคม 2005, หน้า 198-202
2005 inดร.ธานิน นานอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBopp, PA, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Molecular dynamics simulation studies of p-xylene in OH-free Si-MCM-41", ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION A-A JOURNAL OF PHYSICAL SCIENCES, ปีที่ 60, ฉบับที่ 11-12, พฤศจิกายน 2005, หน้า 805-813
2005 exHongoh, Y, exDeevong, P, exInoue, T, exMoriya, S, inดร.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exOhkuma, M, exVongkaluang, C, inนางนภาวรรณ นพรัตนราภรณ์, รองศาสตราจารย์, exKudol, T, "Intra- and interspecific comparisons of bacterial diversity and community structure support coevolution of gut microbiota and termite host", APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY, ปีที่ 71, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2005, หน้า 6590-6599
2005 inดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDietzel, D, exPelzl, J, exNeubauer, E, exBein, BK, "High-temperature thermal wave measurements of Cu-C interface systems", JOURNAL DE PHYSIQUE IV, ปีที่ 125, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2005, หน้า 233-236
2005 inดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDietzel, D, exNeubauer, E, exBein, BK, exPelzi, J, "Identification of efficient deposition conditions based on the determination of the effective thermal transport properties of Cu-C interface systems", JOURNAL DE PHYSIQUE IV, ปีที่ 125, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2005, หน้า 395-398
2005 exNamuangruk, S, exPantu, P, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Investigation of ethylene dimerization over faujasite zeolite by the ONIOM method", CHEMPHYSCHEM, ปีที่ 6, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2005, หน้า 1333-1339
2005 inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKirtikara, K, exLuangkamin, S, exHasitapan, K, exJongkon, N, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "Inhibitory effects of 2-substituted-1-naphthol derivatives on cyclooxygenase I and II", BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY, ปีที่ 13, ฉบับที่ 6, มีนาคม 2005, หน้า 2167-2175
2005 inดร.ผึ่งผาย พรรณวดี, รองศาสตราจารย์, exPhongaksorn, M, exChaimongkol, N, exJaree, A, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Mathematical analysis of TAP models for porous catalysts", CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, ปีที่ 115, ฉบับที่ 1-2, ธันวาคม 2005, หน้า 51-62
2005 exBoonyapookana, B, exParkplan, P, inดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exDeLaune, RD, exJugsujinda, A, "Phytoaccumulation of lead by sunflower (Helianthus annuus), tobacco (Nicotiana tabacum), and vetiver (Vetiveria zizanioides)", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES & ENVIRONMENTAL ENGINEERING, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2005, หน้า 117-137
2005 exAurlie Mannechez, inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJacques D de Certaines, exGenevi?ve Leray, exLaurence Le Moyec, "Proton NMR visible mobile lipid signals in sensitive andmultidrug-resistant K562 cells are modulated by rafts", Cancer Cell International, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2005, หน้า 1-10
2005 exSuramitr, S, exKerdcharoen, T, exSrikhirin, T, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Electronic properties of alkoxy derivatives of poly(para-phenylenevinylene), investigated by time-dependent density functional theory calculations", SYNTHETIC METALS, ปีที่ 155, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2005, หน้า 27-34
2005 exBhadalung, NN, inดร.อำนาจ สุวรรณฤทธิ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exDell, B, exNopamornbodi, O, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, inนายจรงค์ รุ่งช่วง, "Effects of long-term NP-fertilization on abundance and diversity of arbuscular mycorrhizal fungi under a maize cropping system", PLANT AND SOIL, ปีที่ 270, ฉบับที่ 1-2, มีนาคม 2005, หน้า 371-382
2005 exRujiwatra, A, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Ethane-1,2-diaminium hexaaquazinc(II) sulfate", ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE, ปีที่ 61, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2005, หน้า M1403-M1404
2005 inนางสาวมนธิดา เร้าอรุณ, อาจารย์, exGeorge Domazetis, "Studies of Mono- and Polynuclear Iron Hydroxy Complexes in Brown Coal", Energy&Fuels, ปีที่ 2005, ฉบับที่ 19(3), มีนาคม 2005, หน้า 1047-1055
2005 exDavid C. Look, exG. C. Farlow, inดร.ภาคภูมิ เรือนจันทร์, รองศาสตราจารย์, exSukit Limpijumnong, "Evidence for native-defect donors in n-type ZnO", Physical Review Letters, ปีที่ 95, ฉบับที่ 22, พฤศจิกายน 2005, หน้า 22550
2005 exMackay, J.P., exMuiznieks, L.D., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, exWeiss, A.S., "The hydrophobic domain 26 of human tropoelastin is unstructured in solution.", J. Struct. Biol. , ปีที่ 150, ฉบับที่ 2, มกราคม - ธันวาคม 2005, หน้า 154-162
2005 inดร.พัฒนี จันทรโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.นพรัตน์ สระแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอนงค์ สวรรยาธิปัติ, อาจารย์, "Histological study on the development of digestive system in zoeal stages of mud crab (Scylla olivacea)", Kasetsart Journal: Natural Science, ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2005, หน้า 666-671
Publish Year National Journal 23
2005 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Species diversity of molds in traditional fermentation starter (Loog-pang).", Kasetsart J. (Nat. Sci)., ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2005, หน้า 511-518
2005 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Diversity of Fungi in mangrove Forest", Kasetsart J. (Nat. Sci)., ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2005, หน้า 0-0
2005 inดร.พนัส ธรรมกีรติวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบผลของการแยกเซมินอลพลาสมาออกจากน้ำเชื้อสดก่อนเข้าสู่กระบวนการแช่แข็งต่อคุณภาพของน้ำเชื้อสุนัขหลังการแช่แข็ง", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2005, หน้า 69-81
2005 inดร.ลัดดา มีศุข, รองศาสตราจารย์, "การใช้เบนทอไนต์กำจัดสีและความขุ่นในอุสาหกรรมการผลิตน้ำตาลทราย", อนุสิทธิบัตรเลขที่ 2044-2045, ตุลาคม 2005, หน้า 0-0
2005 inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Thai Diamond at Ban Namkem.", Manee Magazine, ฉบับที่ 18, ตุลาคม - พฤศจิกายน 2005, หน้า 80-94
2005 inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The use of bentonite to remove colour and turbidity in sugar cane juice from a sugar industry.", Journal of Science, Kasetsart University, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2-3, กันยายน 2005, หน้า 112-123
2005 inนายนพปฎล สุทธิศิริ, รองศาสตราจารย์, "Effects of Annraling on Structural and Optical Properties of CdS Films on CdTe Suubstrates.", Kaestsart Journal : Natural Science, ปีที่ 39, ฉบับที่ 5, กันยายน 2005, หน้า 167-173
2005 inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, "Effects of Annealing on Structural and Optical Properties of CdS Films on CdTe Substrates.", Kasetsart Journal : Natural Sciense, ปีที่ 39, ฉบับที่ 5, กันยายน 2005, หน้า 167-173
2005 inนายเอกชัย หุ่นนิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาทางธรณีเคมีของดินบริเวณตำบลคูคต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี", วารสารวิทยาสาสตร์ มก., ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2005, หน้า 24-31
2005 inดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์, "การประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์ทางตรงจากพื้นที่ลุ่มน้ำห้อยทึม อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี", Kasetsart Jornal, ปีที่ 26, ตุลาคม 2005, หน้า 0-0
2005 inนายนพปฎล สุทธิศิริ, รองศาสตราจารย์, "Preparation and Characterization of ZnSe films by Microwave Plasma Enhanced Vapor Deposition", วารสารวิทยาศาสตร์ มก. 23(1):39-41(2548), ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2005, หน้า 39-41
2005 inดร.พัชรี สุนทรนันท, รองศาสตราจารย์, "Isolation of Drug Resistant and Enterotoxin Producing Staphylococcus aureus from Cafeterial Foods in Hospitals in Bangkok", Kasetsart Journal ;:Natural Science, ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2005, หน้า 711-717
2005 inนางเพ็ญจันทร์ ซิงห์, รองศาสตราจารย์, "การสำรวจแนวคิดเกี่ยวกับฟิสิกส์ของนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป", วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2005, หน้า 52-63
2005 inนางเพ็ญจันทร์ ซิงห์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า, ศาสตราจารย์, inนายขจรศักดิ์ บัวระพันธ์, อาจารย์, "การสำรวจแนวคิดเกี่ยวกับฟิสิกส์ของนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ทั่วไป", วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2005, หน้า 52-63
2005 inนางเพ็ญจันทร์ ซิงห์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า, ศาสตราจารย์, inนายขจรศักดิ์ บัวระพันธ์, อาจารย์, "สภาพการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ของนักศึกษาครูวิชาเอกฟิสิกส์", Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities (วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ), ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2005, หน้า 97-119
2005 inนางเพ็ญจันทร์ ซิงห์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า, ศาสตราจารย์, inนายขจรศักดิ์ บัวระพันธ์, อาจารย์, "การสำรวจแนวคิดของนักศึกษาครูวิชาเอกฟิสิกส์ชั้นปีที่ 3 เกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่", วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ฉบับพิเศษ : ม.อ.วิชาการ), ปีที่ 11, ฉบับที่ พิเศษ, พฤศจิกายน 2005, หน้า 45-69
2005 inดร.สุนันท์ สังข์อ่อง, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระศักดิ์ วีระภาสพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Thai and New Zealand Students? Concepts of the Definition of Energy and the Law of Energy Conservation", The Kasetsart Journal, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2005, หน้า 42-51
2005 inดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์, inนางกมลพรรณ นามวงศ์พรหม, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรียา ตันติวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุมน มาสุธน, รองศาสตราจารย์, exวรรัตน์ บุญสนองสุภา, "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อติ้วขน", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 23, ฉบับที่ 2-3, พฤษภาคม - ธันวาคม 2005, หน้า 74-82
2005 exTeerawatananon, A., inนางสาวสุมน มาสุธน, รองศาสตราจารย์, exK. Chayamarit, inนายสุวิทย์ แสงทองพราว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "New Apparently Records of Thai Macaranga (Euphorbiaceae) ", The Thailand Natural History Museum J., ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม 2005, หน้า 91-96
2005 inดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exD. Dietzel, exE. Neubauer, exB.K. Bein, exJ. Pelzl, "Thermo-physical properties of copper coatings on carbon-based substrates investigated by means of modulated IR radiometry", KU Sci. J. Thailand, ปีที่ 23, มกราคม 2005
2005 inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, "Knowledge dissemination on nuclear energy in Thailand", KU Science Journal, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2-3, พฤษภาคม - ธันวาคม 2005, หน้า 48-53
2005 inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exSatoru Tsuchikawa, "Rapid assessment of wood chemical properties and pulp yield of Eucalyptus camaldulensis in Thailand tree plantations by near infrared spectroscopy for improving wood selection for high quality pulp", J Wood Sci, ปีที่ 51, มกราคม - ธันวาคม 2005, หน้า 167-171
2005 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exIsao Takashima, exTateo Shiraishi, exPunya Charusiri, "Application of Thermoluminescence Dating Techniques to Middle to Upper Pleistocene Tephras and Sediments from Oga Peninsula, Northeast Honshu, Japan", Journal of the Geological Society of Thailand, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2005 - กุมภาพันธ์ 2006, หน้า 101-112

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 39
2005 inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Fractionation of chemical components of oil palm trunk by steam explosion for xylitol and alcohol production", Appita Annual Conference, 1 มกราคม 2005
2005 inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Diffusion mechanism of p-xylene in nanoporous catalyst: A molecular dynamics simulation study", ACS National Meeting Book of Abstracts, 1 มกราคม 2005
2005 inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Diffusion mechanism of p-xylene in nanoporous catalyst: A molecular dynamics simulation study", ACS National Meeting Book of Abstracts, 1 มกราคม 2005
2005 inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Synchronous Fluorescence Spectroscopic Technique: The Tool for rapid identification of polycyclic aromatic Hydrocarbons (PAHS) at sub-ppm level in Liquid samples.", 4th International Conference on Instrumental Methods of analysis Modern trends and Application, 2 - 6 ตุลาคม 2005, Iraklion, Crete, greece
2005 inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Separation of Silver(I) by 4-(2'-Benzothiazolylazo)-3,5-Dimethylpyrazole Chelating Resins.", 4th International Conference on Instrumental Methods of analysis Modern Trends and Applications., 2 - 6 ตุลาคม 2005, Iraklion, Crete, Greece
2005 inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Adsorption of Cd(II), Pb(II) and Mn(II) by Mekong River Sediment.", 3rd Asian Pacific International Conference on pollutants Analysis and Control., 12 - 15 ธันวาคม 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.กันทิมาณี พันธุ์วิเชียร ประเดิมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Cadmium, copper and zinc accumulations in livers, kidneyd and muscle of the Mekong catfish", Asian Pacific International Conference on Pollutants Analysis and Control, 12 - 15 ธันวาคม 2005
2005 inดร.กันทิมาณี พันธุ์วิเชียร ประเดิมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Histopathological alterations and anemia in the Mekong catfish", Asian Pacific International Conference on Pollutants Analysis and Control, 12 - 15 ธันวาคม 2005
2005 inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "Ensemble Classifier using Different Feature Sets for Web Page Categorization", International Conference on Intelligent Computing, 23 - 26 สิงหาคม 2005, Hefei สาธารณรัฐประชาชนจีน
2005 inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, "Family Nymphaeaceae in Thailand", In 19th Nymphaeaceae National Conference, 4-10 July, 2005, Beijing, China., 4 - 10 กรกฎาคม 2005, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2005 inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Antioxidant activity of lecithins from eri silkworm, Philosamia ricini Hutt", The 20th Congress of the International Sericulture Commission Conference, 15 - 18 ธันวาคม 2005, Bangalore สาธารณรัฐอินเดีย
2005 inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Integrated Approaches for Emerald Geographic Origin Determination: Inclusions, Spectroscopy, Geochemical Variations and Paragenetic Environments (ผู้บรรยาย, full paper)", Gem-Materials and Modern Analytical Methods, 1 ตุลาคม 2005 - 2 ตุลาคม 2006, Hanoi สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2005 inดร.นิตยา เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์, "Adsorption of Cd(II), and Mn(II) by Mekong River Sediment", Asian Pacific Internationnal Conference on Pollutants Analysis and Control, 12 - 15 ธันวาคม 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.นิตยา เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์, "Histopathological Alterations and Anemia in the Mekong Catfish", Asian Pacific International Conference on Pollutants Analysis and Control, 12 - 15 ธันวาคม 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Mon Hin Kong Columnar Joints, Phrae Province, Thailand. (full paper)", International Conference on Geology, Geotechnology and Mineral Resources of Indochina, 28 - 30 พฤศจิกายน 2005, ขอนแก่น ประเทศไทย
2005 inดร.นิตยา เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์, "The Thai-Laos Mekong River: Environment and the Health of Fish (2001-2004)", Asian Pacific International Conference on Pollutants Analysis and Control, 12 - 15 ธันวาคม 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.นิตยา เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์, "Cadmium, Copper and Zinc Accumulations in Livers, Kidneys and Muscle of the Mekong Catfish", Asian Pacific International Conference on Pollutants Analysis and Control, 12 - 15 ธันวาคม 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inนายพงศกร จิวาภรณ์คุปต์, อาจารย์, "The Thai-Laos Mekong River: Environment and the Health of Fish (2001-2004)", Asian Pacific International Conference on Pollutants Analysis and Control, 12 - 15 ธันวาคม 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inนายพงศกร จิวาภรณ์คุปต์, อาจารย์, "The Slurry of Loess and Weathered Rocks for Plugging Dispersive Tunnel Erosion of the Earth Structure in the Northeastern Thailand", International Conference on Geology, Geotechnology and Mineral Resources of INDOCHINA, 28 - 30 พฤศจิกายน 2005, ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2005 inนายอรรณพ หอมจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Adsorption of Cd(II), Pb(II) and Mn(II) by Mekong River Sediment", Asian Pacific International Conference on Pollutants Analysis and Control, 12 - 15 ธันวาคม 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "Antioxidant activity of lecithins from eri silkworm, Philosamia ricini Hutt.", The 20th Congress of the International Sericulture Commission Conference, 15 ธันวาคม 2005 - 18 กันยายน 2006, Bangalore สาธารณรัฐอินเดีย
2005 inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "Data mining developed for consumer’s satisfaction with Thai silk and silk products survey to predict their choices of silk patterns.", The 20th Congress of the International Sericulture Commission Conference, 15 - 19 ธันวาคม 2005, Bangalore สาธารณรัฐอินเดีย
2005 inดร.สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "IP Multicasting Experience Using Broadcast Disk Technique Over Unidirectional Satellite Link", The Third International Conference on Advances in Mobile Multimedia (MoMM2005), 19 - 21 กันยายน 2005, กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
2005 inดร.สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Dynamic Pricing Based on Net Cost for Mobile Content Services", The Third International Conference on Advances in Mobile Multimedia (MoMM2005), 19 - 21 กันยายน 2005, กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
2005 inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Investigation of the interaction between the Nck-1 adaptor protein and the juxtamembrane region of the epidermal growth factor receptor.", Keystone Symposium, Frontiers of NMR in Molecular Biology IX, p. 69., 29 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2005, Alberta แคนาดา
2005 inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Investigation of the interaction between the Nck-1 adaptor protein and the juxtamembrane region of the epidermal growth factor receptor.", Protein Society 19th Annual Symposium, 30 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2005, บอสตัน แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
2005 inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Sapphire megacrystals in basalt from the Bo Phloi Gem Field, Western Thailand. (ผู้ร่วมวิจัย, full paper)", Gem-Materials and Modern Analytical Methods. Proceedings of the International Symposium, 1 - 2 ตุลาคม 2005, Hanoi สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2005 inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Application of Raman Spectroscopy for Semi-Quantitative Analysis of Gem-Quality Olivine in Gem Testing Laboratory. (ผู้ร่วมวิจัย, full paper)", Gem-Materials and Modern Analytical Methods. Proceedings of the International Symposium, 1 - 2 ตุลาคม 2005, Hanoi สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2005 inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Characteristics of Corundum from Songea Deposit, Tanzania.(ผู้ร่วมวิจัย, full paper)", Gem-Materials and Modern Analytical Methods. Proceedings of the International Symposium, 1 - 2 ตุลาคม 2005, Hanoi สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2005 inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Characteristics and Thermal Treatment of blue Shade Sapphires from Ilakaka-Sakalaha Deposits, Madagascar (ผู้ร่วมวิจัย, full paper)", Gem-Materials and Modern Analyical Method. Proceedings of the International Symposium, 1 - 2 ตุลาคม 2005, Hanoi สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2005 inดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์, "The Slurry of Loess and Weathered Rocks for Plugging Dispersive Tunnel Erosion of the Earth Structrue in the Northeastern Thailand", Proceedings of the International Conference on Geology Geotechnology and Mineral Resources of Indochina 28-30 November 2005, 28 - 30 พฤศจิกายน 2005
2005 inนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Mon Hin Kong Columnar Joints, Phrae Province, Thailand", International Conference on Geology, Geotechology and Mineral Resources of Indochina 28-301 November 2005, 28 - 30 พฤศจิกายน 2005
2005 inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Clarity Modification of Ruby and Orange-Pink Sapphire using Lead, Bismuth and Zinc Glasses (ผู้ร่วมวิจัย, ผู้บรรยาย, full paper)", Gem-Materials and Modern Analytical Methods. Proceedings of the International Symposium, 1 - 2 ตุลาคม 2005, Hanoi สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2005 inดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์, "The Thai-Laos Mekong River: Environment and the Health of Fish (2001-2004)", Asian Pacific International Conference on Pollutants Analysis and Control, 12 - 15 ธันวาคม 2005
2005 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, exเสาวณี เดชะคำภู, inนายอำนวย โยธาศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Comparison of S3 progeny and testcross performance in Suwan 3 maize variety ", The Ninth Asian Regional Maize Workshop. K. Pixley and S.H. Zhang (eds.). Jointly organized by Chinese Academy of Agricultural Sciences and CIMMYT. China Agricultural Science and Technology Press. , 5 - 10 กันยายน 2005, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2005 inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, exนาย พิสิฐ สุคนมณี, "E-commerce intelligent agent: Personalization travel support agent using Q Learning", ACM International Conference Proceeding Series Volume 113, 1 กันยายน 2005 - 30 มีนาคม 2006, ไทเป อื่นๆ ไต้หวัน
2005 exนางสาวรัชกุล เปรืองการ, inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, "An evaluation model for e-Learning websites in Thailand University", Proceedings of the Fifth IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, ICALT 2005 , 1 กันยายน 2005 - 31 มีนาคม 2010, ฮาวาย สหรัฐอเมริกา
2005 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "The 1,3-Dipolar Cycloadditions of Ozone on the Cap of Two Series of [5,5] Armchair and [9,0] Zigzag Single-Walled Carbon Nanotubes Capped with Fullerene Hemispheres.", 229th National Meeting of the American-Chemical-Society, 13 - 17 มีนาคม 2005, San Diego แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2005 inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, exนางสาวสุวณี บุญมั่ง, "Discriminant Analysis in Pineapple Classification", International Statistics Conference(ISCM)2005, 27 - 31 ธันวาคม 2005, มาเลเซีย
Publish Year National Conference 27
2005 inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อะไมเลสเเละโปรติเนสในหอยมุกน้ำจืด Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus Simpson, 1900, I. คุณลักษณะและพัฒนาการของเอนไซม์ II. ประสิทธิภาพการย่อยสาหร่าย", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเเห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 18 - 21 ตุลาคม 2005, นครราชสีมา ประเทศไทย
2005 inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณลักษณะและประสิทธิภาพการย่อยสาหร่ายของอะไมเลสและโปรติเนสในหอยมุกน้ำจืด", งานประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเเห่งชาติ ครั้งที่ 5, 10 - 11 ตุลาคม 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Complex Formation Between 3-(2'-Thiazolylazo)-2,6-Diaminopyridine with Gold(III) ion.", 31st Congress on Science and Technology of Thailand., 18 - 20 ตุลาคม 2005, นครราชสีมา ประเทศไทย
2005 inดร.กันทิมาณี พันธุ์วิเชียร ประเดิมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พอลินิวเคลียร์อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในตับและกล้ามเนื้อของปลาไม่มีเกล็ดจากแม่น้ำโขง", การประชุมพิษวิทยา, 17 - 18 พฤศจิกายน 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "การติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในการเพาะและอนุบาลปลาบึก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "Bacteria of Mekong giant catfish (Pangasianodon gigas Chevey) fry - larva and their chemical control", JSPS-NRCT International Symposium Joint Seminar 2005, 19 - 21 ธันวาคม 2005
2005 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Production and site-directed mutagenesis of recombinant beta-glucosidase from Thai rosewood.", การประชุมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 18 - 20 ตุลาคม 2005, นครราชสีมา ประเทศไทย
2005 inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "การแยกฮอร์โมนจากต่อมแอนโดรจีนิคของกุ้งก้ามกรามโดยอาศัยเทคนิค HPLC-MALDI", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 18 - 20 ตุลาคม 2005
2005 inดร.สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Redundancy Reduction Broadcast in Wireless Ad Hoc Networks", The 9th National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2005), 27 - 28 ตุลาคม 2005
2005 inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Structure and Function of the juxtamembrane domain of the human epidermal growth factor receptor by NMR spectroscopy.", Second Protein Research Network Symposium on “Proteins: Structure, Function and Proteomics”, 22 - 23 กันยายน 2005
2005 inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Structure and Function of the juxtamembrane domain of the human epidermal growth factor receptor by NMR spectroscopy.", 31th Congress on Science and Technology of Thailand, 18 - 20 ตุลาคม 2005
2005 inนายเอกชัย หุ่นนิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Analytical study of AC magnetic susceptibility using Bean critical state model", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่31, 18 - 20 ตุลาคม 2005, นครราชสีมา ประเทศไทย
2005 inดร.ณัฐณรัณ (สุปรียา) ตรีวิจิตรเกษม, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาสารตัวนำยวดยิ่ง B1.5Pb0.5Sr2Ca2Cu3Ox", วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 - 30 เมษายน 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.ณัฐณรัณ (สุปรียา) ตรีวิจิตรเกษม, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาสารตัวนำยวดยิ่ง Bi1.75(Pb0.25-x Vx)Sr2Cu2Cu3Ox = 0.0, 0.05", วทท. ครั้งที่ 31, 18 - 20 ตุลาคม 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.ณัฐณรัณ (สุปรียา) ตรีวิจิตรเกษม, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์สภาพรับไว้ได้แม่เหล็กไฟฟ้ากระแสสลับด้วยแบบจำลองสถานะวิกฤตของบีน", วทท. ครั้งที่ 31, 18 - 20 ตุลาคม 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.ณัฐณรัณ (สุปรียา) ตรีวิจิตรเกษม, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาสมบัติของฟิล์มบางอลูมิเนียมที่เคลือบด้วยวิธีดีซีและอาร์เอฟสปัตเตอริง", วทท. ครั้งที่ 31, 18 - 20 ตุลาคม 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.ณัฐณรัณ (สุปรียา) ตรีวิจิตรเกษม, รองศาสตราจารย์, "ผลของอุณหภูมิซินเทอร์ต่อขนาดเกรนและสมบัติเฟอร์โรอิเล็กทริกของเซรามิก Pb0.95Dy0.05(Zr0.54Ti0.46)O3", วทท. ครั้งที่ 31, 18 - 20 ตุลาคม 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.ณัฐณรัณ (สุปรียา) ตรีวิจิตรเกษม, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาแคลอรีเมตริกของจลน์การตกผลึกของแผ่นฟิล์มพลาสติก HDPE ที่เจือสารย่อยสลาย", วทท. ครั้งที่ 31, 18 - 20 ตุลาคม 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, "EXPERIMENTAL FREE SPACE QUANTUM KEY DISTRIBUTION", INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMMUNICATION AND NETWORK, 15 ธันวาคม 2005, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์, ศาสตราจารย์, "การถ่ายยีนโปรตีนเรืองแสงเข้ากล้วยไม้สกุลหวายด้วยเครื่องยิงอนุภาค", การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 วันที่ 11-13 มีนาคม 2548. หน้า 419-425, 11 มีนาคม 2005
2005 inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การแยกองค์ประกอบทางเคมีของต้นปาล์มน้ำมันโดยวิธีการระเบิดด้วยไอน้ำ.", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 18 - 20 ตุลาคม 2005, นครราชสีมา ประเทศไทย
2005 exวิภาวี เดชติศักดิ์, inดร.วัลลภ อารีรบ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุมน มาสุธน, รองศาสตราจารย์, exธวัชชัย สันติสุข, exสิริวัฒน์ วงษ์ศิริ, "พืชอาหารชันโรง (Trigona collina Smith) บริเวณป่าผลัดใบ เขตพื้นที่องค์การสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43 , 3 กุมภาพันธ์ 2005, อื่นๆ ประเทศไทย
2005 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exP. Riyapan, exT. Chaichana, "Explicit construction of continued fractions whose partial denominators consist of two copies of an arithmetic progressions", Contributions in Math. & Appl., Intern. Conf. in Math. & Appl., ICMA 2005, Bangkok., 15 - 17 ธันวาคม 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inนางพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์, inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of water deficit on yield and other characters of 12 brittle-1 sweet corn hybrids ", The International Conference on Maize adaptation to Marginal Environments. 25th Anniversary of the Cooperation between Kasetsart Univ. and Swiss Federal Institute of Technology, 6 - 9 มีนาคม 2005, ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
2005 inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวสุภาพร พันจี, exนางสาวกัญญพิสุทธิ์ ไชยชลอ, "ผลของความเป็นกรด-ด่างของอาหารเลี้ยงต่อการเติบโตและปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของ Hapalosiphon sp. ", การประชุมวิชาการ “สาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 2”, 23 - 25 มีนาคม 2005, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2005 inดร.ณรงค์ วงศ์กันทรากร, อาจารย์, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรียา ตันติวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inนางลัดดา วงศ์รัตน์, ศาสตราจารย์, "ผลของสารสกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Hapalosiphon fontinalis (Ag.) Bornet. ต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าของเมล็ดพืชบางชนิด", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 exนางสาวอินทิรา ขูดแก้ว, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารสกัดจากไซยาโนแบคทีเรีย Hapalosiphon fontinalis (Ag.) Bornet. ต่อการเกิด lipid peroxidation ในพืชบางชนิด", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำวิถึไทย ก้าวไกลสู่สากล”, 10 - 11 มีนาคม 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 5 ปีล่าสุด

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2004 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&BudgetYear=2005]