ผลงานคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน ปี 2004

24

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2004

14

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2004

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2004

39

Project

โครงการวิจัย ปี 2004

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2004

0

Award

รางวัล ปี 2004

แนวโน้มผลงานของคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 22
2004 inดร.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง, รองศาสตราจารย์, "Temperature and pH characteristics of amylase and proteinase of adult freshwater pearl mussel, Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus Simpson 1900", Aquaculture, ปีที่ 234, ฉบับที่ 1-4, พฤษภาคม 2004, หน้า 575-587
2004 inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, "Temperature and pH characteristics of amylase and proteinase of adult freshwater pearl mussel, Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus Simpson 1900", Aquaculture, ปีที่ 234, ฉบับที่ 1-4, พฤษภาคม 2004, หน้า 575-587
2004 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, "Power function solutions of iterative functional differential Equations", Applied Mathematics E - Notes, ปีที่ 4, กันยายน 2004, หน้า 160-163
2004 inดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์, "Is growth performance in rubber (Hevea brasiliensis) clones related to xylem hydraulic efficiency?", CANADIAN JOURNAL OF BOTANY-REVUE CANADIENNE DE BOTANIQUE, ปีที่ 82, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2004, หน้า 886-891
2004 inดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์, "Xylem embolism and stomatal regulation in two rubber clones (Hevea brasiliensis Muell. Arg.)", TREES-STRUCTURE AND FUNCTION, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2004, หน้า 109-114
2004 inนางกรรณิกา ชัชวาลวานิช, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาของอัณฑะของไก่ฟ้าพญาลอโดยการศึกษาทางวิทยาเนื้อเยื่อ", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2004, หน้า 17-23
2004 inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "Toxicity and Antifeedant of Crude Extracts from Leaves of Melaleuca leucadendron L. against Spodoptera litura (F.) (Lepidoptera: Noctuidae) and Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae).", Thai.J.Agri.Sci., ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2004, หน้า 199-211
2004 inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "Synthesis of novel rhinacanthins and related anticancer naphthoquinone esters.", J.Med.Chem., ปีที่ 47, ฉบับที่ 18, มิถุนายน 2004, หน้า 4427-4438
2004 inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "A Novel Synthetic from Diosgenin to a 17?-Hydroxy Orthoester via a Regio- and Stereo-Specific Rearrangement of an Epoxy Ester.", Synth. Comm., ปีที่ 34, ฉบับที่ 6, ตุลาคม 2004, หน้า 941-963
2004 inนางเพ็ญจันทร์ ซิงห์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า, ศาสตราจารย์, inนายขจรศักดิ์ บัวระพันธ์, อาจารย์, "การสำรวจแนวคิดเกี่ยวกับฟิสิกส์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2004, หน้า 150-156
2004 exKrissada Sangsing, exHerve Cochard, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์, inดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์, exEric Gohet, exP Thaler, "Is growth performance in rubber (Hevea brasiliensis) clones related to xylem hydraulic efficiency?", Canadian Journal of Botany, ปีที่ 82, กันยายน 2004, หน้า 886-892
2004 exKrissada Sangsing, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์, inดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์, exEric Gohet, exP Thaler, exHerve Cochard, "Xylem embolism and stomatal regulation in two rubber clones (Hevea brasiliensis Muell. Arg.)", Trees : Structure and Function, ปีที่ 18, กันยายน 2004, หน้า 109-114
2004 exDesalegn Z., inดร.งามชื่น รัตนดิลก, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายอนันตชัย เขื่อนธรรม, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of F1 and F2 generations for yield and yield components and fiber quality parameters on cotton (Gossypium hirsutum L.) under Werer, Ethiopia condition", Kasetsart J. (Nat. Sci.), 38, pp. 176-182. , ปีที่ 38, กรกฎาคม 2004, หน้า 176-182
2004 inดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, "A new species of Litsea (Lauraceae) from Thailand", THAI FOREST BULLETIN, ปีที่ 32, ธันวาคม 2004, หน้า 110-114
2004 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exNittiya Pabhapote, "On generalized Rearick logarithm", ScienceAsia, ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, กันยายน 2004, หน้า 289-295
2004 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exJiraporn Chalermchai, "Representing natural numbers as unique sums of positive integers", J. Korea Soc. Math. Educ. Ser. B Pure Appl. Math. , ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, เมษายน 2004
2004 exW. Narkiewicz, inดร.ภัททิรา เรืองสินทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, "An addendum to the paper "Arithmetic functions over the rings with zero divisors". Bull. Malaysian Math. Sc. Soc. 24(2001), 81-91", Bull. Malaysian Math. Sc. Soc. , ปีที่ 27, มีนาคม 2004
2004 exPravate Tuitemwong, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, exSukhuntha Osiriphun, exAdisak Pongpoolponsak, "Quantitative Risk Assessment of Salmonella spp. in Fermented Pork Sausage (Nham)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 38, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2004, หน้า 52-65
2004 inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Marbeuf-Gueye C, exLe Moyec L, ex Salerno M,, ex Garnier-Suillerot A , "Decrease of P-glycoprotein activity in K562/ADR cells by MbetaCD and filipin and lack of effect induced by cholesterol oxidase indicate that this transporter is not located in rafts.", Journal of Bioenergetic Biomembrane , ปีที่ 36, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2004, หน้า 533-543
2004 inดร.อรพินท์ เจียรถาวร, รองศาสตราจารย์, exWimolrut Insuan , "Superheated Water Extraction of Essential Oil from Lime Peel: a Comparison with Conventional Methods", Analytical Letters, ปีที่ 37, ฉบับที่ 11, มิถุนายน 2004, หน้า 2393-2409
2004 exZuther E, exHuang, S, ex Jelenska, J, ex Eilenberg, H., exArnold, E.M., exSu, X., inดร.อัญชลี ศิริขจรกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Podkowinski, J., ex Zilberstein, A., exHaselkorn, R., exGornicki, P., "Complex nested promoters control tissue-specific expression of acetyl-CoA carboxylase genes in wheat", Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, ปีที่ 101, ฉบับที่ 5, กุมภาพันธ์ 2004
2004 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exTeerapong Namto, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Synthesis of ZSM-5 Zeolite from Lignite Fly Ash and Rice Husk Ash", Fuel Processing Technology, ปีที่ 85, ฉบับที่ 15, ตุลาคม 2004, หน้า 1623-1634
Publish Year National Journal 2
2004 inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "Induced Mutation in Methylotrophic Yeasts to Increase Free Methionine Content", วารสารวิทยาศาสตร์ มก., ปีที่ 22, ฉบับที่ 2-3, พฤษภาคม - ธันวาคม 2004, หน้า 57-63
2004 inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวสุภาพร พันจี, "ศักยภาพของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินเพื่อเป็นสารกำจัดวัชพืช II ผลต่อการเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะห์แสง", วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ , ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, เมษายน 2004, หน้า 257-267

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 5
2004 inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "Hierarchical Text Classification : A Restructured Approach", International Conference on Computational Intelligence, 17 - 19 ธันวาคม 2004, Istanbul สาธารณรัฐตุรกี
2004 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Structure and catalytic activity of Thai plant beta-glucosidases.", 17th FAOBMB Symposium / 2nd IUBMB Special Meeting /A-IMBN Meeting on Genomics and Health in the 21st Century., 22 - 26 พฤศจิกายน 2004, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2004 inดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์, "The Highest Thermophilic Endocellulase from Fungi, Pseudeurotium sp. HTN 14/1. ", Biotechnology for sustainable Utilization of Biological Resources in the Tropics., 3 - 4 ธันวาคม 2004, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2004 inดร.สุพรรณา เตชะสกุล, รองศาสตราจารย์, "Determination of Determination of “9-Terahydrocannabinol and Cannabinol in Cannabis sativa Leaves by Gas Chromatography-Mass Spectronetry", The International Conference on Biodiversity and Natural Products: Chemistry and Medical Applications, 26 - 31 มกราคม 2004, Delhi สาธารณรัฐอินเดีย
2004 inดร.สุพรรณา เตชะสกุล, รองศาสตราจารย์, "An Efficient and Facile Synthetic Approach to Dipyridodiazepinone Derivatives", Chemistry Biology Interface: Synergistic New Frontiers, 15 พฤศจิกายน 2004, New Delhi สาธารณรัฐอินเดีย
Publish Year National Conference 9
2004 inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Cloning and sequencing of a full-length cDNA encoding a new beta-glucosidase from Dalbergia nigrescens.", 15th meeting of the Thai Society of Biotechnology., 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2004, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2004 inดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์, "Screening of Pectinase producing bacteria and their efficiency in biopulping of paper mulberry bark. ", 42nd Kasetsart University Annual Conference: Science, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2004, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2004 inดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์, "Capability in utilization of raw starch for hydrogen production by photosynthetic bacteria. ", 42nd Kasetsart University Annual Conference: Science., 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2004, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2004 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, exเสาวณี เดชะคำภู, inนายอำนวย โยธาศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกสายพันธุ์ผสมตัวเองสามชั่วกับวิธีสายพันธุ์ผสมกับตัวทดสอบเพื่อประเมินสายพันธุ์ในข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ 3", การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 19 - 21 พฤษภาคม 2004, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2004 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, exเสาวณี เดชะคำภู, inนายอำนวย โยธาศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกสายพันธุ์ผสมตัวเองสามชั่วกับวิธีสายพันธุ์ผสมกับตัวทดสอบเพื่อพัฒนาสายพันธุ์แท้และลูกผสมในข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ 3", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42 , 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2004, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2004 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนายอำนวย โยธาศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exเสาวณี เดชะคำภู, "การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกสายพันธุ์ผสมตัวเองสามชั่วกับวิธีสายพันธุ์ผสมกับตัวทดสอบเพื่อปรับปรุงประชากรในข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ 3", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42 , 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2004, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2004 exนางสาววิชชยา ครองยุติ, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์, inนางสาววิไล สันติโสภาศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสารสกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Fischerella muscicola (Thuret) Gomont ต่อการเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะห์แสง", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2004, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2004 inดร.ณรงค์ วงศ์กันทรากร, อาจารย์, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรียา ตันติวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inนางลัดดา วงศ์รัตน์, ศาสตราจารย์, "ผลของสารสกัดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Hapalosiphon fontinalis (Ag.) Bornet. ต่อการเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอนในระบบแสงสอง", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2004, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2004 exชลดา ซื่อสัตย์, ex รศ บงกชรัตน์ ปิติยนต์, ex ดร ธีรภัทร ศรีนรคุตร, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "การใช้ประโยชน์จากกากมันสําปะหลังเพื่อผลิตเอทานอล", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42: สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม , 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2004, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 5 ปีล่าสุด

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2004 >>
Publish Year International Trademark 2
2004 inนางนภาวรรณ นพรัตนราภรณ์, รองศาสตราจารย์, "", Kasetsart University, 2004
2004 inนางนภาวรรณ นพรัตนราภรณ์, รองศาสตราจารย์, "", Kasetsart University, 2004

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&BudgetYear=2004]