ผลงานภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ ปี 2021

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวนผลิตภัณฑ์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 3
2021 exAfrasiab Khan Tareen, exImrana Niaz Sultan, exKiettipong Songprom, inดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Two-step pretreatment of oil palm trunk for ethanol production by thermotolerant Saccharomyces cerevisiae SC90", Bioresource Technology, ปีที่ 320, ฉบับที่ -, มกราคม 2021, หน้า 12429
2021 inดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์, รองศาสตราจารย์, exวิษณี บุญพิทักษ์สกุล, exกรวิทย์ จิตต์บรรยงค์, inดร.สาวิตรี พิสุทธิ์พิเชฎฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บัวผัน พวงศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Physical properties of handsheets derived from Coi (Streblus asper Lour.) pulp fiber as papermaking material traced from acient times", BioResources, ปีที่ 16, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2021, หน้า 6201-6211
2021 exUsawattanakul, N., exTorgbo, S., inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, inดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.บัวผัน พวงศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSrichola, P., "Development of nanocomposite film comprising of polyvinyl alcohol (Pva) incorporated with bacterial cellulose nanocrystals and magnetite nanoparticles", Polymers, ปีที่ 13, ฉบับที่ 11, มิถุนายน 2021
Publish Year National Journal 1
2021 exกฤติน สุทธิวารินทร์กุล, inดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, อาจารย์, inดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณสมบัติถ่านไม้จากไม้พื้นที่สูงต่างถิ่น 5 สายพันธุ์ โดยกระบวนการเผาถ่านแบบสองขั้นตอนดัดแปลง", วารสารวนศาสตร์ไทย, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 5-11

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
2021 inดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, อาจารย์, exMiss Khin Moe Moe Htet, "The utilization of high quality bamboo charcoal as an adsorbent for improving thequality of undistilled whisky", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202020082006 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=04&SectionID=03]