ผลงานภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ปี 2012

36

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

18

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

40

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

0

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มผลงานของภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 22
2012 exKhamcha, D., exSavini, T., exBrockleman, W.Y., inดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exGale, G.A., "Influence of food availability and distribution on the movement patterns of a forest avian frugivore, the puff-throated bulbul (Alophoixus pallidus)", Journal of Tropical Ecology, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 1-9
2012 exWeeyawat Jaitrong, exSeiki Yamane, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A sibling species of Aenictus dentatus FOREL, 1911 (Hymenoptera: Formicidae) from continental Southeast Asia", Myrmecological News, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 133-138
2012 inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exReich, R.M., exKhosla, R., exAguirre-Bravo, C., "Modeling the spatial distribution of soil texture in the state of Jalisco, Mexico", Soil Science Society of America Journal, ปีที่ 76, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 199-209
2012 inดร.ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.อุทิศ กุฏอินทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์, exนายแหลมไทย อาษานอก, exนายณรงชัย กล่อมวัฒนกุล, "The Influences of an Invasive Plant Species (Leucaena leucocephala)on Tree Regeneration in Khao Phuluang Forest,Northeastern Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 39-50
2012 exนายกฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ, inดร.สมคิด สิริพัฒนดิลก, รองศาสตราจารย์, inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "FALSE RING OCCURRENCES AND THEIR IDENTIFICATION IN TEAK (Tectona grandis) IN NORTH-EASTERN THAILAND", Journal of Tropical Forest Science, ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2012, หน้า 387-398
2012 exPrasanai, K., inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, exNittaya, K., "Population characteristics and viability of the introduced hog deer (axis porcinus zimmermann, 1780) in Phu Khieo wildlife sanctuary, Thailand", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 34, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2012, หน้า 263-271
2012 exแหลมไทย อาษานอก, inดร.ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์, exอนรรฆ พัฒนวิบูลย์, exTohru Nakashizuka, "Colonization of tree species along an interior-exterior gradient across the forest edge in a tropical montane forest, northwest Thailand", Tropics, ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2012, หน้า 67-80
2012 exดุสิต งอประเสริฐ, exAntony J. Lynam, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exNaruemon Tantipisanuh, exWanlop Chutipong, exRobert Steinmetz, exKate E. Jenks, exGeorge A. Gale, exLon I. Grassman Jr, exShumpei Kitamura, exJoGayle Howard, exPassanan Cutter, exPeter Cutter, exPeter Leimgrube, exNucharin Songsasen, exDavid H. Reed, "Occurrence of Three Felids across a Network of Protected Areas in Thailand: Prey, Intraguild, and Habitat Associations", BIOTROPICA, ปีที่ 44, ฉบับที่ 8, พฤศจิกายน 2012, หน้า 810-817
2012 exKate E. Jenks, exShumpei Kitamura, exLynam, Antony J, exNgoprasert, Dusit, exChutipong, Wanlop, exSteinmetz, Robert, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exGrassman, Lon I. Jr., exCutter, Passanan, exTantipisanuh, Naruemon , inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, exGale, George , exReed, David H., exLeimgruber, Peter, exSongsasen, Nucharin, "Mapping the distribution of dholes, Cuon alpinus (Canidae, Carnivora), in Thailand", Mammalia, ปีที่ 76, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2012, หน้า 175-184
2012 inดร.ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์, exLamthai A-sanok, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exAnak Pattanavibool, "Vegetation Structure and Floristic Composition along the Edge of Montane Forest and Agricultural land in Um Phang Wildlife Santuary, Western Thailand", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2012, หน้า 162-180
2012 exกฤษฎาพันธุ์ , inดร.สมคิด สิริพัฒนดิลก, รองศาสตราจารย์, "FALSE RING OCCURRENCES AND THEIR IDENTIFICATION IN TEAK (Tectona grandis) IN NORTH-EASTERN THAILAND", Journal of Tropical Forest Science, ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2012, หน้า 387-398
2012 exYoshimi Shinmura, exAlison K. S. Wee, exKoji Takayama, exTakeshi Asakawa, exOrlex Baylen Yllano, exSeverino G. Salmo III, exErwin Riyanto Ardli, exNguyen Xuan Tung, exNorhaslinda Binti Malekal, exOnrizal, exSankararamasubramanian Halasya Meenakshisundaram, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exM. Nazre Saleh, exBayu Adjie, exKhin Khin Soe, exEmiko Oguri, exNoriaki Murakami, exYasuyuki Watano, exShigeyuki Baba, exEdward L. Webb, exTadashi Kajita, "Development and characterization of 15 polymorphic microsatellite loci in Sonneratia alba (Lythraceae) using next-generation sequencing", Conservation Genetics Resources , ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, กันยายน 2012, หน้า 811-814
2012 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, exDavid H. Reed, exBudsabong Kanchanasaka, "Using species distribution modeling to set management priorities for mammals in northern Thailand", Journal for Nature Conservation, ปีที่ 20, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2012, หน้า 264-273
2012 exPenchart, K., inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exWajjawalku, W., "Genetic diversity of selected pheasant species in captive conditions", European Journal of Scientific Research, ปีที่ 83, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2012, หน้า 190-199
2012 exดร. อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, "Tripogon purpurascens (Chloridoideae: Poaceae): a native Thai grass recently recognized", Thai Forest Bulletin (Botany), ปีที่ 40, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2012, หน้า 130-133
2012 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Geogra phic Distribution of INGERANA TENASSERIMENSIS (Tenasserim Eastern Frog)inTHAILAND", Herpetological Review, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2012, หน้า 440-440
2012 exM. C. BAKER, exW. J. MCSHEA, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exN. SISURUK, exK. SIRIPATTARANUKUL, "การพบชะมดแปลงลายจุด (Spotted Linsang: Prionodon pardicolor) ในพื้นที่ด้านตะวันออกของประเทศไทย", Small Carnivore Conservation, ปีที่ 47, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2012, หน้า 58-59
2012 exShinmura, Y., exWee, A.K.S., exTakayama, K., exMeenakshisundaram, S.H., exAsakawa, T., exOnrizal, exAdjie, B., exArdli, E.R., inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exMalekal, N.B., exTung, N.X., exSalmo III, S.G., exYllano, O.B., exNazre Saleh, M., exSoe, K.K., exOguri, E., exMurakami, N., exWatano, Y., exBaba, S., exWebb, E.L., exKajita, T., "Isolation and characterization of 14 microsatellite markers for Rhizophora mucronata (Rhizophoraceae) and their potential use in range-wide population studies", Conservation Genetics Resources, ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2012, หน้า 951-954
2012 exAntony J. Lynam, exNaruemon Tantipisanuh, exWanlop Chutipong, exDusit NGOPRASERT, exMegan C. BAKER, exPassanan Cutter, exGeorge GALE, exShumpei Kitamura, exRobert Steinmetz, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exSomying THUNHIKORN, "Comparative sensitivity to environmental variation and human disturbance of Asian tapirs (Tapirus indicus) and other wild ungulates in Thailand", Intregative Zoology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2012 - ธันวาคม 2013, หน้า 389-399
2012 inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRatree Yooyuen, exSuchitra Changtragoon, "Chloroplast DNA variation of Dalbergia cochinchinensis Pierre inThailand and Laos", IUFRO World Series Vol. 30 (Multinational and Transboundary Conservation of Valuable and Endangered Forest Tree Species), ปีที่ 2012, ฉบับที่ 30, มีนาคม 2012, หน้า 84-87
2012 exTopik Hidayata, exAdi Pancoro, exDiah Kusumawaty, inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development matK gene as DNA barcode to assess evolutionary relationship of important tropical forest tree genus Mangifera (Anacardiaceae) in Indonesia and Thailand", Journal Teknologi, ปีที่ 59, ฉบับที่ "-", ตุลาคม 2012, หน้า 17-20
2012 inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, exนายมานพ ผู้พัฒน์, exศาสตรราจารย์ดร.ธวัชชัช สันติสุข, "พืชวงศ์ยางนา (Dipterocarpaceae) ของกลุ่มป่า ฮาลา-บาลา จังหวัดนราธิวาสและยะลา ภาคใต้ของประเทศไทย", Thai Forest Bulletin, ปีที่ 2012, ฉบับที่ 40, พฤศจิกายน 2012, หน้า 57-101
Publish Year National Journal 14
2012 inดร.สุวิมล อุทัยรัศมี, อาจารย์, inดร.ดำรง พิพัฒนวัฒนากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Genetic Diversity of Cinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm. in Southern Thailand Detected by Inter Simple Sequence Repeat (ISSR) Analysis", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2012, หน้า 10-19
2012 exอัจฉรา พยัพพานนท์, exพจนา ตระกูลสุขรัตน์, inดร.อุทัยวรรณ แสงวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์เห็ด Oudemansiella spp. จากแหล่งต่างๆ เพื่อเป็นพันธุ์ทางการค้า", เห็ดไทย ๒๕๕๕, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2012, หน้า 5-13
2012 exสิวรส เจริญรื่น, inดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบทางนันทนาการด้านชีวกายภาพบางประการและระดับการเปลี่ยนแปลงที่ยอมรับได้: กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2012
2012 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exนางสาวรัชนี โชคเจริญ, "นิเวศวิทยาของช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตวืป่าภูวัว จังหวัดบึงกาฬ", วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2012, หน้า 13-22
2012 exสิริรัตน์ สุขสุเสียง, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชนุช วงศ์วรรธนะ ฟอสเตอร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินศักยภาพเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะไกลในอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 108-118
2012 inดร.อุทัยวรรณ แสงวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้เห็ดย้อมเส้นด้ายขนแกะและเส้นไหม", เห็ดไทย ๒๕๕๕, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 14-23
2012 exสุภัจฉรี อรัญ, exจันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน, inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exยอดชาย ช่วยเงิน, "สัณฐานวิทยาของลูกอ๊อดบางชนิดในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น", วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, ธันวาคม - มีนาคม 2012, หน้า 41-73
2012 exสมจิตรติยา ศรีสุวรรณ, inดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์, inนายสมศักดิ์ สุขวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exโกมล แพรกทอง, "การวิเคราะห์ทางการเงินของการทำวนเกษตรในระดับครัวเรือนภายใต้เครือข่ายวนเกษตรภูพาน จังหวัดสกลนคร", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 55-64
2012 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "การประเมินบริการของระบบนิเวศ บริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา", วารสารการจัดการป่าไม้, ปีที่ 6, ฉบับที่ 12, กรกฎาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 1-17
2012 exอัมพรพิมล ประยูร, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exบุษบง กาญจนสาขา, "ความชุกชุม และพื้นที่อาศัยที่เหมาะสมของหมาใน (Cuon alpinus) และเหยื่อหลักในอุทยานแห่งชาติทับลาน", วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2012, หน้า 23-40
2012 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของน้้าท่วมขังจากเหตุการณ์อุทกภัยปีพ.ศ. 2554 ต่อความหลากชนิดไม้ต้นในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", Journal of Tropical Plants Research, ปีที่ 5, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2012, หน้า 20-63
2012 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exศิรินภา ภูมิพฤกษ์, inดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อมาตรการจำกัดเวลาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติแกา่งกระจาน", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 84-91
2012 inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, exสุธิดา มณีเอนกคุณ, "Thai Endemic Plants: Species Diversity, Habitats, and Risk of Extinction Status", Journal of Tropical Plants Research, ปีที่ 5, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2012, หน้า 1-19
2012 inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, exสุรินทร์ แข่งขัน, exสุวิทย์ แสงทองพราว, "การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชวงศ์เข็ม ในบางพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา", Journal of Tropical Plants Research, ปีที่ 5, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2012, หน้า 64-79

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 10
2012 inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exDr. Atchara Teerawatananon, "Bamboo diversity in Thailand : recent discoveries over the past decade", International Workshop on Bamboo Cultivation and Utilization, 15 มกราคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "Response of tropical forest trees to climate change in Thailand", 2nd Asia Forum on Carbon Update 2012, 16 กุมภาพันธ์ 2012, Bandung สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2012 exBarbara Turner, exJ?r?me Munzinger , inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exEva Temsch, exBruno Walln?fer, exMark. W. Chase, exRosabelle Samuel , "Speciation of New Caledonian Diospyros (Ebenaceae)", International Conference on Polyploidy, Hybridization, and Biodiversity , 7 - 10 พฤษภาคม 2012, Pr?honice สาธารณรัฐเช็ก
2012 inดร.อุทัยวรรณ แสงวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รายงานความก้าวหน้าการวิจัยเรื่องเอคโตไมคอร์ไรซาของไม้วงศ์ยางในประเทศไทย", The 6th Thai Mycological Conference, 6 มีนาคม 2012, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "SPECIES DIVERSITY AND SOME ECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF FLOWERING MYCOHETEROTROPHIC PLANTS IN THAILND", Global COE Program International Symposium, 5 ธันวาคม 2012, Tottori ญี่ปุ่น
2012 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "Assessing Ecosystem Services at Sakaerat Environmental Research Station, Thailand", 9th International Long-term Ecological Research (ILTER) Annual Meeting 2012 , 21 กันยายน - 21 พฤศจิกายน 2012, Lisbon สาธารณรัฐโปรตุเกส
2012 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "Trends of Remote Sensing Applications in Biodiversity Monitoring in Thailand", The Fifth GEOSS Asia-Pacific Symposium on GEO Initiative Towards Green Growth in the Asia-Pacific Region, 3 เมษายน 2012, Tokyo ญี่ปุ่น
2012 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exDr. Alan Grai nger, "Assessing Climate Change Impacts of Climate Change on Dipterocarpus Species and Conservation Adaptation in Peninsular Thailand", International Symposium on Ecology of Asian Tropics in Relation to Climate Change and Biodiversity Degradation, 26 กันยายน 2012, Tokyo ญี่ปุ่น
2012 inดร.อุทัยวรรณ แสงวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTharnrat Kaewgrajang, exWatcharapun Ponarmart, inนายกุศล ตั้งใจพิทักษ์, "DIVERSITY OF ECTOMYCORRHIZAS OF HOPEA ODORATA ROXB.", 'Advanced Utilization of Fungus/Mushroom Resources for Sustainnable Society in Harmony with Nature' International Symposium on Joint Research Network, 2012, 5 ธันวาคม 2012, Tottori ญี่ปุ่น
2012 inดร.อุทัยวรรณ แสงวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Review of Diseases in Nurseries and Plantations in Thailand", The Impacts of Climate Change to Forest Pests and Diseases in the Tropics, 8 - 10 ตุลาคม 2012, Yogyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Publish Year National Conference 8
2012 exนายสุรินทร์ แข่งขัน, inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, exสุวิทย์ แสงทองพราว, "การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชวงศ์เข็ม ในบางพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา", การประชุมเสนอผลงาน มสธ. ครั้งที่ 1, 5 - 26 สิงหาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.สุวิมล อุทัยรัศมี, อาจารย์, inดร.ดำรง พิพัฒนวัฒนากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของไม้เทพทาโร", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอรไท ผลดี, อาจารย์, "สถานภาพและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการใช้สีย้อมจากต้นฮ่อมของชาติพันธุ์ชนเผ่าไท", การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติครั้งที่ 1, 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.อุทัยวรรณ แสงวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Progress Report on Ectomycorrhizal Research of Dipterocarpaceae Tree Species in Thailand", The 6th Thai Mycological Conference, 6 มีนาคม 2012, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.อุทัยวรรณ แสงวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวอนงค์ จันทร์ศรีกุล, inนางพูนพิไล สุวรรณฤทธิ์, รองศาสตราจารย์, exนางอัจฉรา พยัพพานนท์, "A Note on Diversity of Mushrooms in Phu Rua National Park", The 6th Thai Mycological Conference, 6 มีนาคม 2012, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exนางสาววัชรพรรณ พลอามาตย์, inดร.อุทัยวรรณ แสงวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของเห็ดในโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี", การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21, 26 พฤษภาคม 2012, มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกรองทอง ใจแก้วแดง, exสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ, "การปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ต้นรักรักแกนมอเพื่อการใช้ยางรักดิบในงานหัตถกรรมเครื่องรักไทย", การประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง 2555 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555, 31 ตุลาคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exศิวาภรณ์ สวัสดิชัย, inดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รูปแบบที่เหมาะสมของการพักแรมด้วยเต็นท์ในอุทยานแห่งชาติ", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=04&SectionID=02&BudgetYear=2012]

แสดงความคิดเห็น

(0)