ผลงานภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ปี 2011

26

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

23

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

29

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

2

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มผลงานของภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 12
2011 exSripanomyom, S., exRound, P.D., exSavini, T., inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exGale, G.A., "Traditional salt-pans hold major concentrations of overwintering shorebirds in Southeast Asia", Biological Conservation, ปีที่ 144, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 526-537
2011 exYodchaiy Chuaynkern, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exPongpitak Sribandit, exKomsan Bunchornratana, exChantip CHUAYNKERN, exNont Khewwan, exSawang Tipayanukul, "Amphibia, Anura, Dicroglossidae, Quasipaa fasciculispina(Inger, 1970): Distribution extension", Check List, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, มีนาคม - พฤษภาคม 2011, หน้า 114-116
2011 exAtchara Teerawatananon , inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exTrevor R. Hodkinson, "Arundinella kerrii and Dimeria kerrii, Two New Endemic Species from Thailand (Poaceae, Panicoideae)", NOVON, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, เมษายน 2011, หน้า 149-153
2011 exPasuwan, C, inนางสุวิสา พัฒนเกียรติ, รองศาสตราจารย์, exNavanugraha, C, inดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMadsri, S, exRattanarungsikul, P, exThiensongrusamee, P, exBoonsriroj, T, exPoonswad, P, "AN ASSESSMENT ON ARTIFICIAL NEST CONSTRUCTION FOR HORNBILLS IN BUDO SU-NGAI PADI NATIONAL PARK, THAILAND", RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY, มีนาคม 2011, หน้า 85-93
2011 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exShrestha, R.P., exKjelgren, R., "Plant species vulnerability to climate change in Peninsular Thailand", Applied Geography, ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2011, หน้า 1106-1114
2011 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Consequences of land use change on bird distribution at Sakaerat environmental research station", Journal of Ecology and Field Biology, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - สิงหาคม 2011, หน้า 203-214
2011 exMasamichi TAKAHASHI, exKeizo HIRAI, exPitayakon LIMTONG, exChaveevan LEAUNGVUTIVIROG, exSongtam Suksawang, inดร.ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์, exSomchai Anusontpornperm, "Topographic variation in heterotrophic and autotrophic soil respiration in a tropical seasonal forest in Thailand.", Soil Science and Plant Nutrition , ปีที่ 57, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2011, หน้า 452-465
2011 exนายจักรพงษ์ รัตนมณี , inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "Additional notes on Maclurochloa montana(Poaceae: Bambusoideae) in Thailand", Gardens’ Bulletin Singapore, ปีที่ 62, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2011, หน้า 297-300
2011 inดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร, รองศาสตราจารย์, exRoger Kjelgren, inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "Tropical Street Trees and Climate Uncertainty in Southeast Asia", HortSci, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2011, หน้า 167-172
2011 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Wildlife Diversity on the Kasetsart University Si Racha Campus, Chon Buri Province", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 45, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2011, หน้า 1006-1019
2011 exB. Sangtongpraow, inนายโกศล เจริญสม, รองศาสตราจารย์, inดร.สมคิด สิริพัฒนดิลก, รองศาสตราจารย์, "Longevity, Fecundity and Development Time of Eucalyptus Gall Wasp, Leptocybe invasa Fisher & La Salle(Hymenoptera:Euopidae) in Kanchanaburi Province, Thailand", Thai Journal of Agricultrual Science, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, กันยายน 2011, หน้า 155-163
2011 exMasamichi TAKAHASHI, exKeizo HIRAI, exPitayakon LIMTONG, exChaveevan LEAUNGVUTIVIROG, exSamreong PANUTHAI, exSongtam Suksawang, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์, "Topographic variation in heterotrophic and autotrophic soil respiration in a tropical seasonal forest in Thailand", Japanese Society of Soil Science and Plant Nutrition, ปีที่ 57, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2011, หน้า 452-463
Publish Year National Journal 14
2011 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความหลากชนิดและเขตการกระจายพันธุ์ของพรรณไม้เนื้อหอมในประเทศไทย", Journal of Tropical Plants Research, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2011, หน้า 45-62
2011 inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, exจิณนา เผือกนาง, "พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของราษฎรท้องถิ่นที่ป่าบ้านช่องแคบ สามัคคี ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี", Journal of Tropical Plants Research , ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2011, หน้า 32-44
2011 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "A CHECKLIST OF THE WILD MAMMALS IN THAILAND", Journal of Wildlife in Thailand , ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2011, หน้า 82-120
2011 exโดม ประทุมทอง, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "A CHECKLIST OF THE BIRDS IN THAILAND", Journal of Wildlife in Thailand , ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2011, หน้า 152-319
2011 exกฤตยาพร เพ็ญชาติ, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "ความหลากหลายทางพันธุกรรมของไก่ฟ้าในสภาพกรงเลี้ยง", วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2011, หน้า 56-71
2011 exSunantha Thongchai, exSuthathip Dejchaisri, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, exNongnid Kaolim, "GENETIC DIVERSITY OF WILD ELEPHANT (Elephas maximus Linnaeus, 1758)IN THE NORTHEASTERN PART OF THAILAND", วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2011, หน้า 16-32
2011 exวียะวัฒน์ ใจตรง, inดร.วัฒนชัย ตาเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, "อนุกรมวิธานและการกระจายของมดเสี้ยนดินสกุล Dorylus ในประเทศไทย", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 1-14
2011 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ลักษณะนิเวศเขตกระจายพันธุ์และสถานภาพของประชากรต้นน้ำเกลี้ยงในประเทศไทย", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 69-79
2011 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอรไท ผลดี, อาจารย์, "สถานภาพและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการใช้สีย้อมจากต้นฮ่อมจากกลุ่มชาติพันธุ์เผ่าไท", วารสารการจัดการป่าไม้, ปีที่ 5, ฉบับที่ 10, กรกฎาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 19-32
2011 exปาหนัน กันหาสินธุ์, inดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, inดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, อาจารย์, "การพัฒนาแนวทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วน ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 33-42
2011 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอรไท ผลดี, อาจารย์, "สถานภาพและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการใช้สีย้อมจากต้นฮ่อมของกลุ่มชาติพันธ์เผ่าไท", วารสารการจัดการป่าไม้, ปีที่ 5, ฉบับที่ 10, กรกฎาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 19-32
2011 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "ประชากรของเสือโคร่งบริเวณหุบเขานางรำ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง", ารสารสัตว์ป่าเมืองไทย ปีที่ 18 ฉบับที่ 1, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2011, หน้า 34-46
2011 inดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.พิไล พูลสัวสดิ์, exนายยุทธภูมิ เกียรติอุ้มสม, exดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์, "ขนาดพื้นที่อาศัยของนกกก (Buceros bicornis Linnaeus, 1758)และนกเงือกกรามช้าง(Rhyticeros undulatus (Shaw) 1881) นอกฤดูผสมพันธุ์ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา", วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2011 - พฤศจิกายน 2012, หน้า 47-55
2011 inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, inดร.สมคิด สิริพัฒนดิลก, รองศาสตราจารย์, exนายศิวเชษฐ์ ชัยโรจน์, "นิเวศวิทยา การกระจายพันธุ์ และชีพลักษณ์ของพืชวงศ์ดอกดิน (Orobanchaceae) ในประเทศไทย", Naresuan University Science Journal, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2011 - มีนาคม 2012, หน้า 54-66

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 10
2011 exTopik Hidayat, exAdi Pancoro, exDiah Kusumawaty, inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Molecular Diversification and Phylogeny of Mangifera (Anacardiaceae) in Indonesia and Thailand", Proceeding of the International Conference on Advanced Science, Engineering and Information Technology 2011, 14 - 15 มกราคม 2011, มาเลเซีย
2011 inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, exPayattipol Narongajavana1, exThawatchai Wongprasert, exManop Poopath, exThamarat Phutthai, "Diversity of aromatic plants and spices in Thailand", XVIII International Botanical Congress, 28 กรกฎาคม - 20 มิถุนายน 2011, Melbourne อื่นๆ เครือรัฐออสเตรเลีย
2011 exDr. Atchara Teerawatananon, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exDr. Trevor R. Hodkinson, "Population genetic structure of two forest grasses with contrasting life forms, Arundinella setosa Trin. and Garnotia tenella (Arn. ex Miq.) Janowski (Poaceae) in Thailand", 15th flora of thailand meeting , 7 - 11 พฤศจิกายน 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exDr. Atchara Teerawatananon, "Diversity of Bamboos in Thailand", 15th flora of thailand meeting , 7 - 11 พฤศจิกายน 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายทวี อินสุระ, "Taxonomic note on Thai Artabotrys R.Br.(Annonaceae)", 15th Flora of Thailand Meeting, 7 - 11 พฤศจิกายน 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 exSudarat Buapech, exSuchitra Changtragoon, inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Genetic Diversity of Aquilaria crassna (Thymelaeaceae) in Thailand Using Microsatellite Markers", Asia and the Pacific Workshop – Multinational and Transboundary Conservation of Valuable and Endangered Forest Tree Species, 5 - 7 ธันวาคม 2011, Guangzhou สาธารณรัฐประชาชนจีน
2011 exRatree Yooyuen, inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuchitra Changtragoon, "Chloroplast DNA Phylogeography of Dalbergia Cochinchinensis Pierre in Thailand and Laos", Multinational and Transboundary Conservation of Valuable and Endangered Forest Tree Species, 5 - 7 ธันวาคม 2011, Guangzhou สาธารณรัฐประชาชนจีน
2011 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "Identifying Biodiversity Hotspots in Thailand", Workshop on Environmental Protection and Regional Development, 21 กุมภาพันธ์ 2011, Yokohama ญี่ปุ่น
2011 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "Plant Species Vulnerability to Climate Change in Peninsular Thailand", International Conference on Biodiversity and Climate Change, 1 กุมภาพันธ์ 2011, Manila สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2011 inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSamuel, R, exTurner, B, exMunzinger, J, exWallnoefer, B, exChase, W.M., "Pattern and mode of speciation of New CaledonianDiospyros (Ebenaceae)", XVIII International Botanical Congress (IBC2011), 23 - 30 กรกฎาคม 2011, Melbourne เครือรัฐออสเตรเลีย
Publish Year National Conference 13
2011 inนางอรพรรณ ศังขจันทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, "สัณฐานวิทยาและการเติบโตของต้นบุกคางคกที่ได้จากการเพาะเมล็ด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exสุธิดา มณีอเนกคุณ, inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, "การจาแนกพืชวงศ์เข็ม โดยใช้ลักษณะที่ไม่เกี่ยวกับเพศ ในพื้นที่ป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.อุทัยวรรณ แสงวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความก้าวหน้าของงานวิจัยด้านเอคโตไมคอร์ไรซาของไม้ป่าในประเทศไทย", การประชุมวิชาการด้านป่าไม้ โครงการ “เปิดบ้านวิชาการด้านป่าไม้” , 29 มิถุนายน 2011, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.สุวิมล อุทัยรัศมี, อาจารย์, exรศ.ดร. นพมาศ สุนทรเจริญนนท์, exรศ. จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์, inดร.ดำรง พิพัฒนวัฒนากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากส่วนต่างๆของเทพทาโร", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exมาโนชย์ ยินดี, exกฤตภาส ขันทะธงสกุลดี, exวินิจ ภู่นวรัตน์, exวราฤทธิ์ ไชยสาร, exพเยาว์ สายดี, exนริศ ภูมิภาคพันธ์, "การติดตามละมั่งและเนื้อทราย ที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในเขตรักาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จังหวัดพะเยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี", การสัมมนาทางวิชาการเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2554 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ, 15 - 16 ธันวาคม 2011, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, exมาโนชย์ ยินดี, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exบริพัตร ศิริอรุณรัตน์, exกฤดภาส ขันทะธงสกุลดี, exวราฤทธิ์ ไชยสาร, "การติดตามประชากรละมั่งและเนื้อทรายภายหลังการปล่อยสู่ธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอและห้วยขาแข้ง", สัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 32, 15 - 16 ธันวาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Progress of the Eld's deer Reintroduction in Thailand", การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมสวนสัตว์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 9 (The 19th SEAZA Annual Conference 2011), 12 - 14 กันยายน 2011, ชลบุรี ประเทศไทย
2011 inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exยอดชาย ช่วยเงิน, exจันทร์ทิพย์ อินธาระ, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exสัญชัย เมฆฉาย, "การใช้ข้อมูลดีเอ็นเอเพื่อตรวจสอบการเป็นชนิดใหม่ในสกุลจิ้งเหลนห้วย(Tropidophorus)", การสัมมนาวิชาการ เรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 32, 15 - 16 ธันวาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนางสาวรมณ อุ่นพงษ์, inดร.พัชนุช วงศ์วรรธนะ ฟอสเตอร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินศักยภาพแหล่งดูนกในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์", การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 21, 26 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exMr.Tashi Wangchuk, inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินธรรมาภิบาลในกลุ่มการจัดการป่าชุมชนของประเทศภูฏาน กรณีศึกษา อำเภอปูนาคา", เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49: สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "สถานภาพ การกระจาย และประชากร ชะมด ในประเทศไทยเพื่อการเพาะเลี้ยงทางเศรษฐกิจ", ชะมด Produc Champion ไทย, 24 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรัฐภูมิ รวมอัญมณี, exพนอ จันทร์ศรีทอง, "ตำแหน่งจัดวางของสกุลระฆังทอง และ ลักษณะวงศ์วานเดี่ยวของพรรณไม้สกุลใกล้เคียง: หลักฐานจากการวิเคราะห์ข้อมูลลำดับนิวคลีโอไทด์ของ ndhF และ trnLF", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕, 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้สารเมทิลจัสโมเนตกระตุ้นการสร้างสารหอมในเนื้อไม้กฤษณา", งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10 , 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=04&SectionID=02&BudgetYear=2011]

แสดงความคิดเห็น

(0)