ผลงานสำนักงานเลขานุการ ปี 2021

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของสำนักงานเลขานุการ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 1
2021 inดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร. สมหญิง ทัฬหิกรณ์ , exนายสัตวแพทย์อนุชา มุมอ่อน, exนายสัตวแพทย์เอกชัย ก่อเกียรติสกุลชัย, exนายสัตวแพทย์วีระชีย สุดดี, exสพญ ดวงดาว รักษากุล, exนายสัตวแพทย์จามร ศักดินันท์, exนางจีรจิต ดิศสนะ, inนายวนัท พุ่มพวง, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "บทวิเคราะห์อุตสาหกรรมรังนกจากบ้านนกในประเทศไทยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมนกแอ่นกินรังเป็นสัตว์เศรษฐกิจ", วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 96-115

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=04&SectionID=01]