ผลงานสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ) ปี 2019

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

1

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มผลงานของสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 3
2019 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเดชา ดวงนามล, "การใช้วัสดุไม้เพื่อทำลอบหมึกของชุมชนประมงพื้นบ้าน บ้านทับเหนือ ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง", การประชุมวิชาการป่าไม้ ประจำปี 2019, 20 สิงหาคม 2019, ลำปาง ประเทศไทย
2019 inนางสาวเกศรินทร์ รามณี, exนางสาวจุรีพร เจริญรักษ์, "การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำตามฤดูกาลอ่าวคุระบุรี จังหวัดพังงา", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฏร์ธานีวิจัยครั้งที่ 15, 12 - 13 ธันวาคม 2019, สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
2019 inนางสาวนฤชล ภัทราปัญญาวงศ์, inนายวีรกิจ จรเกตุ, inนายปิยะวัฒน์ พรหมรักษา, "ผลของการเลี้ยงขุนปูทะเล (Scylla spp.)เนื้อโพรกในบ่อซีเมนต์ และความน่าลงทุนในการเลี้ยงปูทะเลแบบพัฒนาในกล่องแยกเลี้ยงเดี่ยว", การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11 , 25 - 26 มีนาคม 2019, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=03&SectionID=13]

แสดงความคิดเห็น

(0)