ผลงานสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ) ปี 2020

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 3
2020 inนายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์, "การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนโดยชุมชน: กรณีศึกษาบ้านบางกล้วยนอก อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง", วารสารปาริชาต, ปีที่ 33, ฉบับที่ 2, เมษายน - สิงหาคม 2020, หน้า 66-84
2020 exผศ.มานะ ขุนวีช่วย, exผศ.นฤมล ขุนวีช่วย, exเย็นฤดี หนูเพชร, inนายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์, "การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรป่าพรุ โรงเรียนวัดบ่อล้อ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช", วารสารปาริชาต, ปีที่ 33, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 37-54
2020 inนายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์, exนุชนารถ วงศ์จำปา, "เศรษฐกิจสังคมครัวเรือน และแนวทางการจัดการทรัพยากรชายฝั่งโดยชุมชนในพื้นที่หมู่เกาะระ – เกาะพระทอง", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี , ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 129-157

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ)ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
2020 inนายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์, exนางสาวนุชนารถ วงศ์จำปา, exนายประลินทร์ ไกรวิชัย, "ทัศนคติของหัวหน้าครอบครัวต่อบทบาทในสัมพันธภาพระหว่างผู้สูงอายุกับบุตรหลานในพื้นที่อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=03&SectionID=13]