ผลงานสถานีวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2021

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของสถานีวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดสมุทรสงคราม

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสถานีวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดสมุทรสงครามต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 20212018 >>
Publish Year International Journal 1
2021 exPattarapanyawong, N, exSukhavachana, S, exSenanan, W, inนายชุมพล ศรีทอง, อาจารย์, inนายวีรกิจ จรเกตุ, inดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาวดี พุ่มพวง, รองศาสตราจารย์, "Genetic parameters for growth and fillet traits in Asian seabass (Lates calcarifer, Bloch 1790) population from Thailand", AQUACULTURE, ปีที่ 539, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2021, หน้า 73662

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสถานีวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดสมุทรสงครามต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
2021 inนายปณิธาน แก้วจันทวี, inนางสาวพัชรี ครูขยัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนฤชล ภัทราปัญญาวงศ์, exนายสุขสรร วันเพ็ญ, "การเพาะเลี้ยง Chlorella (Chlorella sp.) ภายใต้สภาวะแหล่งกำเนิดและความยาวคลื่นแสงที่ต่างกัน", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 9 กรกฎาคม 2021, เมือง นครปฐม ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=03&SectionID=10]