ผลงานสถานีวิจัยประมงคลองวาฬ ปี 2023

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของสถานีวิจัยประมงคลองวาฬ

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสถานีวิจัยประมงคลองวาฬ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (6 คน)
ในสถานีวิจัยประมงคลองวาฬ 5 ปีล่าสุด
 

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสถานีวิจัยประมงคลองวาฬต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 3
2023 inดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, inนางสาวรุ่งทิวา คนสันทัด, inนางสาววาสนา อากรรัตน์, "การขับเคลื่อนธนาคารปูม้าตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ : กรณีศึกษา ชุมชนธนาคารปูม้าพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 22, 17 - 18 พฤษภาคม 2023, ชลบุรี ประเทศไทย
2023 inนางสาวรุ่งทิวา คนสันทัด, inดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, inนางสาววาสนา อากรรัตน์, exนายศุภกานต์ ชัยโชติรานันท์, "ปัจจัยทางกายภาพ (ขนาดความยาวเปลือกคลุมหัว และลักษณะสีของไข่) ของแม่กุ้งมังกรเลนต่อประสิทธิภาพการเพาะฟัก", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 8, 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2023, ยะลา ประเทศไทย
2023 exนางสาวชลดา ลีอร่าม, inนางสาวรุ่งทิวา คนสันทัด, inนางสาววาสนา อากรรัตน์, inดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, "การศึกษาเบื้องต้นด้านประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของปูขาว (Scylla paramamosain Estampador, 1949) ประชากรรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ที่ได้จากการเลี้ยงในบ่อดิน", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61, 1 - 3 มีนาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=03&SectionID=09]