ผลงานภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ปี 2020

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 9
2020 exMinobu Higuchi, inดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHiroji Onishi, "Influence of monsoon-forced Ekman transport on sea surface height in the Gulf of Thailand", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 54, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2020, หน้า 205-210
2020 exThongdonphum, B, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, "ASSESSMENT OF POLLUTION CARRYING CAPACITY IN THE LOWER PART OF MAE KLONG RIVER, THAILAND", INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMATE, ปีที่ 19, ฉบับที่ 71, กรกฎาคม 2020, หน้า 84-89
2020 inนายปริญญา ลิมป์วิริยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTseng, LC, exTsai, YH, exHwang, JS, exShih, TW, "Baseline diversity and host relationships of symbiotic caridean shrimps on the coast of northern Taiwan, southern East China Sea, prior to the establishment of a conservation area", MARINE BIODIVERSITY, ปีที่ 50, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2020, หน้า UNSP 3
2020 exLen Yung Wung, exAnnie Christianus, exMuta Harah Zakaria, exChong Chou Min, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Cultured Artemia on Growth and Survival of Juvenile Hippocampus barbouri", Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 40-49
2020 exรุจิรา สุขแสงจันทร์, exรังสิวุฒิ แก้วแสง, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Suspended microplastics during a tidal cycle in sea-surface waters around Chao Phraya River mouth, Thailand", ScienceAsia, ปีที่ 46, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2020, หน้า 724-733
2020 inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRodney William Carter, "Marine tourism predicament in Andaman sea from declining biotic and water quality", Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 55-65
2020 exLen Y.W., exChristianus A, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMuta Harah Z., exChong C.M, "Estimation of live food consumption for Hippocampus barbouri and Hippocampus kuda", Journal of Survey in Fisheries Sciences, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มิถุนายน - ธันวาคม 2020, หน้า 43-54
2020 exนางสาวรติกร สมิตไมตรี, exSiti NurTahirah Jaafar, inดร.จินตนา สและน้อย, รองศาสตราจารย์, "Shell structure investigation and utilization of bio-extract fermented from green mussel shell", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 54, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 415-422
2020 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exNetechanok Sombat, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Comparison of the increase in methane yield using alkali pretreatment for French weed and water lettuce prior to co-digestion", Environmental Progress & Sustainable Energy, ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2020, หน้า e1336
Publish Year National Journal 2
2020 exปกรณ์ หลำสวัสดิ์, inดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปราโมทย์ โศจิศุภร, "ติดตามการเคลื่อนที่ของวัตถุลอยน้าบริเวณปากแม่น้าเจ้าพระยาโดยใช้แบบจาลองเชิงตัวเลข", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 25, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 953-967
2020 exชนัญญา พินศรี (Chananya Pinsri), inดร.จรวย สุขแสงจันทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.จินตนา สและน้อย, รองศาสตราจารย์, inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLan Liu, "องค์ประกอบและการประยุกต์ใช้น้ำหมึกจากปลาหมึกบางชนิด", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 28, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2020, หน้า 1771-1779

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 2
2020 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.ปาลิดา ยิ้มศรี, inนายอรรถวุฒิ กันทะวงศ์, "ผลของการเขี่ยไข่ที่มีต่อพัฒนาการของตัวอ่อนและอัตราการฟักของปูม้า (Portunus pelagicus) ไข่นอกกระดอง", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 5 กุมภาพันธ์ - 7 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.อภิญญา ชาติทวีสุข, inนายวชิระ ใจงาม, อาจารย์, "การปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในสัตว์ทะเลที่เป็นอาหาร", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 5 กุมภาพันธ์ - 7 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=03&SectionID=06]