ผลงานภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ปี 2023

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2023 inดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRoochira Sukhsangchan, exRangsiwut Keawsang, exKittipod Tanapivattanakul, exBojara Asvakittimakul, inดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Assessment of Microplastics in Green Mussel (Perna viridis) and Surrounding Environments around Sri Racha Bay, Thailand", Sustainability, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, หน้า 5-17

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=03&SectionID=06]