ผลงานภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง ปี 2021

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 1
2021 exชวนันท์ กวีวุฒฑ์, inดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, exมารุจ ลิมปะวัฒนะ, inดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การลดสีและกลิ่นของน้ำมันปลาที่ได้จากกระบวนการผลิตปลาป่น", วารสารเทคโนโลยีกาารอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 43-58

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2021 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJirawat Satiankomsorakrai, exNattikarn Tangruchapaiboon, exTanittha Chamchan, "Fish glue from fish skin and the paint art application for children poster watercolor", ACS Spring 2021, 5 - 16 เมษายน 2021, Washington, DC วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020201720162013 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201820162003 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=03&SectionID=03]