ผลงานคณะประมง บางเขน ปี 2020

52

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

46

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

1

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของคณะประมง บางเขน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะประมง บางเขนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 39
2020 inดร.สาทิต ฉัตรชัยพันธ์, อาจารย์, inนายฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, "Responses to mass selection in a domesticated population of snakeskin gourami, Trichopodus pectoralis, Regan 1910, and confounding effects from stocking densities", Aquaculture, ปีที่ 498, ฉบับที่ -, มกราคม 2020, หน้า 181-186
2020 exTirawat Rairat, exChia-Yu Hsieh, exWipavee Thongpiam, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, exChi-Chung Chou, "Temperature-dependent non-linear pharmacokinetics of florfenicol in Niletilapia (Oreochromis niloticus) and its implementation in optimal dosingregimen determination", Aquaculture, ปีที่ 517, ฉบับที่ 734394, มกราคม 2020, หน้า 1-7
2020 exShuang Wang, exQing Kong, exPetcharat Namwong, exPeng Wang, exHaijin Mou, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, อาจารย์, "Distribution of Vibrio parahaemolyticus ATCC17802 in tissues of adult Pacificoysters (Crassostrea gigas) under starvation conditions", Aquaculture, ปีที่ 521, ฉบับที่ -, มกราคม 2020, หน้า 1-6
2020 exนางสาวนวนิตย์ คล่องแคล่ว, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมนทกานติ ท้ามติ้น, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, อาจารย์, "Antibacterial and Antiviral Activities of Local Thai Green Macroalgae Crude Extracts in Pacific white Shrimp (Litopenaeus vannamei)", Marine Drugs, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 1-22
2020 exนางสาวภัทวรินทร์ โต๊ะหมัดและ, inดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.จีรภา หินซุย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Characterization of acidic tuna proteaseand its application for extraction of tilapia collagen hydrolysate", Chiang Mai University Journal of Natural Sciences, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2020, หน้า 206-221
2020 exNutnicha Sookchaiporn, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, อาจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, "Efficacy of Bacillus spp. isolated from Nile tilapia Oreochromis niloticus Linn. on its growth and immunity, and control of pathogenic bacteria", Fisheries Science, ปีที่ 86, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2020, หน้า 353-365
2020 exDuangjai Pisuttharachai, ex Warrapong Nalinanon, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, "Effects of Dietary Supplementation with Broccoli Sprouts (Brassica oleracea) on the Hematology and Immunological Responses of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus)", Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 65-75
2020 exนายอนุรักษ์ บุญน้อย, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, อาจารย์, "Development of a monoclonal antibody specific to the IgM heavy chain of bighead catfish (Clarias macrocephalus): A biomolecular tool for the detection and quantification of IgM molecules and IgM+ cells in Clarias catfish", Biomolecules, ปีที่ 10, ฉบับที่ 4, เมษายน 2020, หน้า 567-583
2020 exMinobu Higuchi, inดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา, อาจารย์, exHiroji Onishi, "Influence of monsoon-forced Ekman transport on sea surface height in the Gulf of Thailand", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 54, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2020, หน้า 205-210
2020 exWorapong Singchat, exSiwapech Sillapaprayoon, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSudarath Baicharoen, exChantra Indananda, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exRebecca E. O’Connor, exDarren K. Griffin, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Do sex chromosomes of snakes, monitor lizards, and iguanian lizards result from multiple fission of an “ancestral amniote super-sex chromosome”?", Chromosome Research, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - มิถุนายน 2020, หน้า 209-228
2020 inดร.พัฒนพล ขยันสำรวจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of fish vaccine in Southeast Asia: A challenge for the sustainability of SE Asia aquaculture", Fish & shellfish immunology, ปีที่ 103, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2020, หน้า 73-87
2020 exThongdonphum, B, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, "ASSESSMENT OF POLLUTION CARRYING CAPACITY IN THE LOWER PART OF MAE KLONG RIVER, THAILAND", INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMATE, ปีที่ 19, ฉบับที่ 71, กรกฎาคม 2020, หน้า 84-89
2020 exSutthakiet, O, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exSukhavachana, S, inดร.สาทิต ฉัตรชัยพันธ์, อาจารย์, exThaitungchin, C, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, "Heritability and genetic correlation of body shape and deformity in snakeskin gourami, Trichopodus pectoralis Regan, 1910", AQUACULTURE, ปีที่ 523, มิถุนายน 2020
2020 exChaivichoo, P, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.สาทิต ฉัตรชัยพันธ์, อาจารย์, exSrimai, W, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, "Genetic components of growth traits of the hybrid between male North African catfish (Clarias gariepinus Burchell, 1822) and female bighead catfish (C. macrocephalus Gunther, 1864)", AQUACULTURE, ปีที่ 521, พฤษภาคม 2020
2020 exKiataramgul, A, exManeenin, S, exPurton, S, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, exHirono, I, exBrocklehurst, TW, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An oral delivery system for controlling white spot syndrome virus infection in shrimp using transgenic microalgae", AQUACULTURE, ปีที่ 521, พฤษภาคม 2020
2020 exMabrok, M, exChokmangmeepisarn, P, exLaFrentz, BR, inดร.พัฒนพล ขยันสำรวจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDong, HT, exRodkhum, C, "Development of a species-specific polymerase chain reaction for highly sensitive detection of Flavobacterium columnare targeting chondroitin AC lyase gene", AQUACULTURE, ปีที่ 521, พฤษภาคม 2020
2020 exขนิษฐา บัวแก้ว, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, "The Relationship between Coastal Erosion and Chlorophyll a Abundance along the Western Coast of the Gulf of Thailand", Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 50-64
2020 exSukhavachana, S., inดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์, exMassault, C., inดร.ณิชนันทน์ แมคมิลแลน, อาจารย์, exLeungnaruemitchai, A., inดร.สุภาวดี พุ่มพวง, รองศาสตราจารย์, "Genome-wide association study and genomic prediction for resistance against Streptococcus agalactiae in hybrid red tilapia (Oreochromis spp.)", Aquaculture, ปีที่ 525, ฉบับที่ -, กันยายน 2020
2020 exZaki, S., exMerican, F., inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exConvey, P., exBroady, P., "Discovery of microcystin-producing Anagnostidinema pseudacutissimum from cryopreserved Antarctic cyanobacterial mats", Harmful Algae, ปีที่ 93, ฉบับที่ -, มีนาคม 2020
2020 exAorarat Suntronpong, exWorapong Singchat, exWorarat Kruasuwan, exOrnjira Prakhongcheep, exSiwapech Sillapaprayoon, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuthasinee Somyong, exChantra Indananda, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Characterization of centromeric satellite DNAs (MALREP) in the Asian swamp eel (Monopterus albus) suggests the possible origin of repeats from transposable elements", Genomics, ปีที่ 112, ฉบับที่ 5, กันยายน 2020, หน้า 3097-3107
2020 exKornsuang Jangtarwan, exPeerapong Kamsongkram, exNavapong Subpayakom, exSiwapech Sillapaprayoon, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAdisorn Kongphoemph, exApinya Wongsodchuen, exSanya Intapan, exWiyada Chamchumroon, exMONGKOL SAFOOWONG, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Predictive genetic plan for a captive population of the Chinese goral (Naemorhedus griseus) and prescriptive action for ex situ and in situ conservation management in Thailand", PLoS ONE, ปีที่ 15, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2020, หน้า e023406
2020 inนายปริญญา ลิมป์วิริยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTseng, LC, exTsai, YH, exHwang, JS, exShih, TW, "Baseline diversity and host relationships of symbiotic caridean shrimps on the coast of northern Taiwan, southern East China Sea, prior to the establishment of a conservation area", MARINE BIODIVERSITY, ปีที่ 50, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2020, หน้า UNSP 3
2020 exLen Yung Wung, exAnnie Christianus, exMuta Harah Zakaria, exChong Chou Min, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Cultured Artemia on Growth and Survival of Juvenile Hippocampus barbouri", Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 40-49
2020 exMirna Fitrani, inดร.อิสริยา วุฒิสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The impacts of the single-use of different lime materials on the pond bottom soil with acid sulfate content", Aquaculture, ปีที่ 527, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2020, หน้า 1-7
2020 exZhijian Huang, exShenzheng Zeng, exJinbo Xiong, exDongwei Hou, exRenjun Zhou, ex Chengguang Xing, exDongdong Wei, exXisha Deng, ex Lingfei Yu, exHao Wang, ex Zhixuan Deng, exShaoping Weng, inดร.เกรียงไกร สถาพรวานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDaliang Ning, ex Jizhong Zhou, exJianguo He, "Microecological Koch’s postulates reveal that intestinal microbiota dysbiosis contributes to shrimp white feces syndrome", Microbiome, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, หน้า 32-1-13
2020 inดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกตุนภัส ศรีไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ, "The Efficiency of Fibrolytic Enzymes to Improving the Nutritive Quality of Local Raw Materials for Aquafeed", International Journal of Aquatic Science, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2020, หน้า 29-37
2020 exChatsirin Nakharuthai, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, อาจารย์, "Molecular Identification and Dual Functions of Two Different CXC Chemokines in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) against Streptococcus agalactiae and Flavobacterium columnare", Microorganisms, ปีที่ 8, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2020, หน้า 1-25
2020 exVuong VietNguyen, exHa Thanh Dong , exSaengchan Senapin, inดร.พัฒนพล ขยันสำรวจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNopadon Pirarat, exTilladit Rung-ruangkijkrai, exSonthaya Tiawsirisup, exChannarong Rodkhum, "Synergistic infection of Ichthyophthirius multifiliis and Francisella noatunensis subsp. orientalis in hybrid red tilapia (Oreochromis sp.)", Microbial Pathogenesis, ปีที่ 147, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2020, หน้า 104369-1-7
2020 exนางสาวผกาภรณ์ พันธุ์อร่าม, exDr.Gunanti Mahasri, inดร.พัฒนพล ขยันสำรวจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ปิติ อ่ำพายัพ, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, อาจารย์, "Immune Regulation, but Not Antibacterial Activity, Isa Crucial Function of Hepcidins in Resistance againstPathogenic Bacteria in Nile Tilapia (Oreochromisniloticus Linn.)", Biomolecules, ปีที่ 10, ฉบับที่ 8, กรกฎาคม 2020, หน้า 1-29
2020 inดร.อิสริยา วุฒิสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exยุทธพล, "Phytoplankton community dynamics and its impacts on the quality of water and sediments in the recirculated-water earthen pond system for hybrid red tilapia (Oreochromis niloticus x mossambicus) farming", International Journal of Agricultural Technology , ปีที่ 16, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2020, หน้า 695-710
2020 exWorapong Singchat, exSyed Farhan Ahmad, exNararat Laopichienpong, exAorarat Suntronpong, exTavun Pongsanarm, exThitipong Panthum, exNattakan Ariyaraphong, exNavapong Subpayakom, inดร.สหภพ ดอกแก้ว, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Complete mitochondrial genome of Mahachai betta, Betta mahachaiensis (Teleostei: Osphronemidae)", Mitochondrial DNA Part B Resources, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2020, หน้า 3077-3079
2020 exสุธี วังเตือย, inดร.จีรวรรณ มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPhisit SEESURIYACHAN, exYuthana PHIMOLSIRIPOL, exThunnop LAOKULDILOK, exSuthat SURAWANG, exJoe M. REGENSTEIN, "Combination Effects of Phosphate and NaCl on Physiochemical, Microbiological, and Sensory Properties of Frozen Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) Fillets during Frozen Storage", Walailak Journal of Science and Technology, ปีที่ 17, ฉบับที่ 4, เมษายน 2020, หน้า 313-323
2020 exรวิภา ประเสริฐผล, inดร.ไพลิน จิตรชุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, "WATER CHEMISTRY, PHYTOPLANKTON DIVERSITY AND SEVERE EUTROPHICATION WITH DETECTION OF MICROCYSTIN CONTENTS IN THAI TROPICAL URBAN PONDS", Applied Ecology and Environmental Research, ปีที่ 18, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2020, หน้า 5939-5951
2020 exWorapong Singchat, exSyed Farhan Ahmad, exSiwapech Sillapaprayoon, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exRebecca E. O’Connor, exDarren K. Griffin, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Partial Amniote Sex Chromosomal Linkage Homologies Shared on Snake W Sex Chromosomes Support the Ancestral Super-Sex Chromosome Evolution in Amniotes", Frontier in Genetics, ปีที่ 11, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2020, หน้า 948-948
2020 exPattarawit Kerddee, exHa Thanh Dong , exPutita Chokmangmeepisarn, exChannarong Rodkhum, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, อาจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, exJorge del-Pozo, inดร.พัฒนพล ขยันสำรวจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Simultaneous detection of scale drop disease virus and Flavobacterium columnare from diseased freshwater-reared barramundi Lates calcarifer", Diseases of Aquatic Organisms, ปีที่ 140, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2020, หน้า 119-128
2020 inดร.พัฒนพล ขยันสำรวจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชญานิษฐ์ สุนทระ, exHa T. Dong, exKornsunee Phiwsaiya, exSaengchan Senapin, "Draft genome sequence of scale drop disease virus (SDDV) retrieved from metagenomic investigation of infected barramundi, Lates calcarifer (Bloch, 1790)", Journal of Fish Diseases, ปีที่ 43, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2020, หน้า 1287-1298
2020 exHai, LD, exChokomangmeepisarn, P, exSakulworakan, R, exDong, HT, inดร.พัฒนพล ขยันสำรวจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRung-ruangkijkrai, T, exPirarat, N, exRodkhum, C, "Virulence properties and pathogenicity of Flavobacterium columnare in hybrid red tilapia (Oreochromis sp.)", THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, ปีที่ 50, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, หน้า 103-108
2020 exShenzheng Zeng, exSukontorn Khoruamkid, exWarinphorn Kongpakdee, exDongdong Wei, exLingfei Yu, exHao Wang, exZhixuan Deng, exShaoping Weng, ex Zhijian Huang, exJianguo He, inดร.เกรียงไกร สถาพรวานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Dissimilarity of microbial diversity of pond water, shrimp intestine and sedimentin Aquamimicry system", Applied Microbiology and Biotechnology Express (AMB Express), ปีที่ 10, ฉบับที่ 180, ตุลาคม 2020, หน้า 1-11
2020 exTassika Koomgun, exNararat Laopichienpong, exWorapong Singchat, exThitipong Panthum, exRattanin Phatcharakullawarawat, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSiwapech Sillapaprayoon, exSyed Farhan Ahmad, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exTariq Ezaz, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Genome Complexity Reduction High-Throughput Genome Sequencing of Green Iguana (Iguana iguana) Reveal a Paradigm Shift in Understanding Sex-Chromosomal Linkages on Homomorphic X and Y Sex Chromosomes", Frontier in Genetics, ปีที่ 11, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2020, หน้า 556267-556267
Publish Year National Journal 13
2020 exธัญญรัตน์ ชัยฉิม, inดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ วีระไวทยะ, รองศาสตราจารย์, "การเพิ่มมูลค่าของการท่องเที่ยวชมโลมาสีชมพู อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช", วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 14-24
2020 exอรุโณทัย คีตะนนท์, exกนกวรรณ เชิดเกียรติพล, exพุธสุชา พันธ์สวัสดิ์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, inนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้แอนติบอดี IgY ต่อการเจริญเติบโต ระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะเจาะจง และการป้องกันการติดเชื้อไวรัสดวงขาวในกุ้งขาวแวนนาไม", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ พิเศษ1, มกราคม 2020, หน้า 865-870
2020 exธนากร โลทะกะ, exอรุโณทัย คีตะนนท์, exพุธสุชา พันธ์สวัสดิ์, exกนกวรรณ เชิดเกียรติพล, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, inนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของเบต้าแคโรทีนและแคนต้าแซนธินต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย และการแสดงออกของสีของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ พิเศษ1, มกราคม 2020, หน้า 887-892
2020 exปวริศ บุษบงค์, exอรุโณทัย คีตะนนท์, exพุธสุชา พันธ์สวัสดิ์, exกนกวรรณ เชิดเกียรติพล, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, inนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของ Sanguinarine ต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย และพยาธิสภาพของกุ้งขาวแวนนาไมหลังได้รับเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในห้องปฏิบัติการ", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ พิเศษ1, มกราคม 2020, หน้า 871-878
2020 exสุธาทิพย์ บุญช่วย, exอรุโณทัย คีตะนนท์, exพุธสุชา พันธ์สวัสดิ์, exกนกวรรณ เชิดเกียรติพล, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, inนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของไขมันจำเป็นที่สกัดจากพืช ต่อการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) หลังจากได้รับเชื้อ Vibrio parahaemolyticus", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ พิเศษ1, มกราคม 2020, หน้า 879-886
2020 exวันชนะ ประภาวิชา, inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้น้ำเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่รับน้ำจากคลองชลประทาน ในอำเภอพานทอง จังหวีดชลบุรี", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 121-130
2020 inดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกตุนภัส ศรีไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ, "ผลของการใช้กากมันสำปะหลังและเอนไซม์ย่อยเยื่อใยในสูตรอาหารปลานิลต่อประสิทธิภาพการย่อยได้และการเจริญเติบโต", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2020, หน้า 607-614
2020 exนาย จักรินทร์ ตรีอินทอง, inดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสภาวะการล้างและการให้ความร้อนต่อสมบัติของเจลปลาดุกบิ๊กอุย (Clarias macrocephalus x C. gariepinus).", วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 82-91
2020 exถกลรัตน์ ทักษิมา, inดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมารุจ ลิมปะวัฒนะ, exเพ็ญนภา ชลปฐมพิกุลเลิศ, "คุณภาพทางด้านเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผลไม้รวมชนิดผงเสริมแอสตาแซนธินที่สภาวะการเก็บรักษาต่างๆ", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 28, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2020, หน้า 806-819
2020 inนายประคุณ ศาลิกร, "การวิเคราะห์การบริหารงบประมาณเงินรายได้ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562", วารสารวิชาการ ปขมท., ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 129-140
2020 inนายสุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์, "การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนโดยชุมชน: กรณีศึกษาบ้านบางกล้วยนอก อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง", วารสารปาริชาต, ปีที่ 33, ฉบับที่ 2, เมษายน - สิงหาคม 2020, หน้า 66-84
2020 exปกรณ์ หลำสวัสดิ์, inดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา, อาจารย์, exปราโมทย์ โศจิศุภร, "ติดตามการเคลื่อนที่ของวัตถุลอยน้าบริเวณปากแม่น้าเจ้าพระยาโดยใช้แบบจาลองเชิงตัวเลข", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 25, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 953-967
2020 exChompunut Samhuay, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of astaxanthin and yeast (Saccharomyces cerevisiae) supplemented in diets ongrowth performance and resistant against virulence Vibrio parahaemolyticus (Vp AHPND)in sand worms (Perinereis nuntia)", Journal of Current Science and Technology, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 155-163

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะประมง บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2020 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exShinjiro Tachibana, "Development of Novel Pigments from Fungi, Monascus sp. R8 Mutant for Food Preservation and Health Promotion: Chemical, Antibacterial Spectrum and Antioxidant Character", The Pure and Applied Chemistry International Conference 2020 (PACCON 2020), February, 13th-14th, 2020, Impact Forum, Impact Muang Thong Thani, Nonthaburi, Thailand ., 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2020, Nonthaburi นนทบุรี ประเทศไทย
2020 inดร.จีรวรรณ มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exดร. ลัดดาวัลย์ ครองพงษ์, exนายวรากร ไข่มุกก์, exนายฤชา วงศ์เนตร, "Feasibility of Near infrared Spectroscopy to Determine Chemical content in Commercial Freshwater Fish Feed", NIR Symposium แห่งเอเชียครั้งที่ 7, 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2020, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2020 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exOnrumpa Jaikum , exWorapot Chanchuen , "BIOGEL BEVERAGE PROCESSING FROM ALGAL EXTRACTION", the 46th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT46),October 5-7, 2020.,Ramkhamhaeng University, Thailand, 5 - 7 ตุลาคม 2020, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 7
2020 exชณิตา จีระกุล, exมุกดาภรณ์ เกียรติโอฬาร, inนางสาวเปรมวดี เทพวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของความเข้มข้นของเอนไซม์และเวลาในการย่อยต่อค่าระดับการย่อยสลายและสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากน้ำนึ่งปลาทูน่า", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.ปาลิดา ยิ้มศรี, inนายอรรถวุฒิ กันทะวงศ์, "ผลของการเขี่ยไข่ที่มีต่อพัฒนาการของตัวอ่อนและอัตราการฟักของปูม้า (Portunus pelagicus) ไข่นอกกระดอง", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 5 กุมภาพันธ์ - 7 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.อภิญญา ชาติทวีสุข, inนายวชิระ ใจงาม, อาจารย์, "การปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในสัตว์ทะเลที่เป็นอาหาร", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 5 กุมภาพันธ์ - 7 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exสุภัชฌา ฤกษ์ปราณี, inนางสาวศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวมณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์, inดร.จิราภรณ์ ไตรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเกริกไกร สงค์อินทร์, "องค์ประกอบการจับปูม้า อัตราการจับต่อหน่วยลงแรงประมงและขนาดของปูม้าจากการทำประมงพื้นบานในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exสุวิมล มีไชย, inนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์, inนางสาวศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมประมงปลายน้ำต่อมาตรการภาครัฐในระบบตรวจสอบย้อนกลับ", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exวริศรา ผโลดม, inนางสาวศิริสุดา จำนงทรง, อาจารย์, inดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การค้าสัตว์น้ำของประเทศไทยภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 , 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, exพิเชษฐ์ น่วมทนงค์, "การเปรียบทียบวิธีการสกัดกลิ่นเพื่อการวิเคราห์สำหรับปูทะเล (Scylla serrata)", การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2563, 18 - 19 สิงหาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2011 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20182016201220082003 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=03]