ผลงานสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน ปี 2020

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (4 คน)
ในสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2020

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (4 คน)
ในสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน ปี 2020

Publish Year National Journal 1
2020 exรสมนต์ จีนแส, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inดร.ราตรี บุญเรืองรอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาโครงสร้างของดอกและลักษณะทางสัณฐานวิทยาของละอองเรณูของกล้วย 8 สายพันธุ์: กล้วยพันธุ์ป่าและพันธุ์ปลูก", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2020, หน้า 184-195

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 2
2020 inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, "การประเมินพันธุ์มะม่วง 29 พันธุ์เพื่อการแปรรูปเป็นมะม่วงอบแห้ง", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17, 2 - 3 ธันวาคม 2020, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2020 exกฤตภาส พรงาม, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนางสาวชามา อินซอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความหลากชนิดของแมลงในแปลงปลูกอะโวคาโด สถานีวิจัยปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา", การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 8, 28 พฤศจิกายน 2020, สกลนคร ประเทศไทย

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201320112010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=19&BudgetYear=2020]