ผลงานสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน ปี 2016

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

3

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มผลงานของสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (4 คน)
ในสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2016

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (4 คน)
ในสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน ปี 2016

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2016

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (4 คน)
ในสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน ปี 2016

Publish Year International Journal 1
2016 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, "Effect of gibberellic acid and forchlorfenuron (N-(2-chloro-4-pyridyl)-N'-phenylurea) on growth and quality of 'Marroo Seedless' grape", Acta Horticulturae, ปีที่ 1115, มกราคม 2016, หน้า 225-230
Publish Year National Journal 8
2016 exธนากร บุญกล่ำ, exพฤหัส ศรีขวัญ, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของ GA3, NAA และ CPPU ต่อขนาดและคุณภาพผลแก้วมังกร ‘แดงสยาม’", แก่นเกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1 supp, มกราคม 2016, หน้า 887-891
2016 inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบลักษณะของผลและคุณภาพผลของไม้ผลสกุลน้อนหน่า(Annona spp.)บางชนิดในประเทศไทย", แก่นเกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1(ฉบับพิเศ, มกราคม 2016, หน้า 150-150
2016 inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, "โรงเรือนเพาะช้าที่เหมาะสมในการผลิตต้นพันธุ์กล้วยน้ำว้าปากช่อง 50 จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ปีที่ 3 ฉบับพิเศษ (I): M02/13-16, 2559, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2016, หน้า 13-16
2016 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธนัญญา หมาดหมัน, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, "ผลการใช้ Forchlorfenuron ที่เหมาะสมต่อการเพิ่มขนาดผลกล้วยไข่", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 3, ฉบับที่ Suppl, พฤศจิกายน 2016, หน้า 38-42
2016 inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, "การศึกษาลักษณะต้นพันธุ์และการใช้ออกซินต่อการพัฒนารากของสับปะรดในระยะตั้งตัว", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 3, ฉบับที่ suppl, พฤศจิกายน 2016, หน้า 12-17
2016 exปทุมมาลย์ นาคสมพันธ์, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตอบสนองของผลกล้วยพื้นเมืองไทยต่อ Gibberellic Acid ในการเพิ่มขนาดผล", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2 supp, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 661-664
2016 inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, "ผลของการตัดแต่งกิ่ง 4 รูปทรง ต่อการผลิใบของอะโวคาโดพันธุ์ปีเตอร์สัน", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ปีที่ 3 ฉบับพิเศษ (I): M02/22-26, 2559, ปีที่ 3, ฉบับที่ พิเศษ1, พฤศจิกายน 2016, หน้า 22-26
2016 exพีรยุทธ สิรินฐนกร, inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศิริลักษณ์ แก้วสุรลิขิต, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของไมคอร์ไรซาร่ วมกับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพต่อการอยู่รอดและการเจริญเติบโตของต้นกล้ากล้วยน้ำว้าพันธุ์ปากช่อง 50 ในแปลงปลูก", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2 พิเศษ, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 357-360

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2016 inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, "The impact of vetiver grass (Vetiveria zizanioides Nash)and covered plants on yield and quality of mango "Namdokmai Seethong"", ISSAAS 2016 International Congress & General Meeting "National and Global Agricultural Practices(GAPs) in Southeast Asia, 5 - 7 พฤศจิกายน 2016, ฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2016 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, "Effect of gibberellic acid and forchlorfenuron (N-(2-chloro-4-pyridyl)-N'-phenylurea) on growth and quality of 'Marroo Seedless' grape", Acta Horticulturae, 1 มกราคม 2016
Publish Year National Conference 11
2016 exธนากร บุญกล่ำ, exพฤหัส ศรีขวัญ, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของ GA3, NAA และ CPPU ต่อขนาดและคุณภาพผลแก้วมังกร ‘แดงสยาม’", การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 17, 25 - 26 มกราคม 2016, ม.ขอนแก่น นครราชสีมา ประเทศไทย
2016 exปทุมมาลย์ นาคสมพันธ์, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตอบสนองของผลกล้วยพื้นเมืองของไทยต่อการใช้ Gibberellic Acid เพื่อเพิ่มขนาดผล", พืชเขตร้อนและกึ่งร้อน, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exศิริลักษณ์ แก้วสุรลิขิต, exประไพ ทองระอา , exกานดา ฉัตรไชยศิริ, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สารสกัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินต่อการเติบโตและดูดใช้ธาตุอาหารพืชในต้นกล้ากล้วยน้ำว้าปากช่อง50 จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธนัญญา หมาดหมัน, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, "การใช้ Forchlorfenuron ที่เหมาะสมต่อการเพิ่มขนาดผลกล้วยไข่", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่15, 9 - 12 พฤศจิกายน 2016, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2016 inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, "การศึกษาลักษณะต้นพันธุ์และการใช้ออกซินต่อการพัฒนารากของสับปะรดในระยะตั้งตัว", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่15, 9 - 12 พฤศจิกายน 2016, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2016 exประไพ ทองระอา , exศิริลักษณ์ แก้วสุรลิขิต, exกานดา ฉัตรไชยศิริ, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, exนิศารัตน์ ทวีนุต, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้สารสกัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินร่วมกับปุ๋ยทางใบต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ากล้วยน้ำว้า ปากช่อง50 จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่15, 9 - 12 พฤศจิกายน 2016, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2016 exนิศารัตน์ ทวีนุต, exศิริลักษณ์ แก้วสุรลิขิต, exประไพ ทองระอา , exกานดา ฉัตรไชยศิริ, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตของรากต้นกล้ากล้วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่15, 9 - 12 พฤศจิกายน 2016, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2016 inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, "โรงเรือนเพาะชำที่เหมาะสมในการผลิตต้นพันธุ์กล้วยจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 15, 9 - 12 พฤศจิกายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exชุติมา เงินมี, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inดร.ราตรี บุญเรืองรอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจาแนกจีโนมกล้วยลูกผสมระหว่างกลุ่ม AAB และ ABB ด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ PCR-RFLP", งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15 "พืชสวนไทย ปลอดภัย มั่งคั่ง และยั่งยืน" 9-12 พฤศจิกายน 2559, 9 - 12 พฤศจิกายน 2016, สงขลา ประเทศไทย
2016 inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, "ผลของการตัดแต่งกิ่ง 4 รูปทรง ต่อการผลิใบของอะโวคาโดพันธุ์ปีเตอร์สัน", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 9 - 12 พฤศจิกายน 2016, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2016 exพีรยุทธ สิรินฐนกร, inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศิริลักษ์ แก้วสุรลิขิต, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของไมคอร์ไรซาร่วมกับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ากล้วยน้ำว้าพันธุ์ปากช่อง 50 ในแปลงปลูก", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201320112010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=19&BudgetYear=2016]