ผลงานสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน ปี 2015

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มผลงานของสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (4 คน)
ในสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2015

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (4 คน)
ในสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน ปี 2015

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2015

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (4 คน)
ในสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน ปี 2015

Publish Year International Journal 1
2015 exKowitcharoen, L., exWongs-Aree, C., exSetha, S., inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, exSrilaong, V., exKondo, S., "Changes in abscisic acid and antioxidant activity in sugar apples under drought conditions", Scientia Horticulturae, ปีที่ 193, ฉบับที่ -, กันยายน 2015, หน้า 1-6
Publish Year National Journal 5
2015 inนางสาวแสงแข น้าวานิช, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, "ปริมาณประชากร พัฒนาการ และการทดสอบเบื้องต้นในการใช้เชื้อราสาเหตุโรคแมลงเพื่อควบคุมด้วงเจาะลำต้นกล้วย", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2015, หน้า 803-807
2015 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, exธนากร บุญกล่ำ, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, "ผลของ GA3 และ CPPU ต่อขนาดและคุณภาพผลสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3 (suppl), กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 161-164
2015 inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exโศภิฐา ไพฑูรยากุล, "การประเมินคุณภาพมะขามเปรี้ยว 14 พันธุ์", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 261-264
2015 inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, "อัตราการเจริญเติบโตของกล้วยน้ำว้า 8 พันธุ์ จากต้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช", วารสารวิทยาศาสตร์เกตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3 supp, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 213-216
2015 exธนากร บุญกล่ำ, exวรรณวิษา ผ่องน้อย, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของออกซินต่อการเกิดรากของหน่อสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3 suppl, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 853-856

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2015 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exP. Srikwan, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, "Plant Regulators Enlarging Fruit Size in Dragon Fruit (Hylocereus sp.)", The International Symposium on Durian and Other Humid Tropical Fruits, 2 - 4 มิถุนายน 2015, จันทบุรี ประเทศไทย
2015 inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, "Effects of Different Greenhouse on Transplanting Succession and Growth of Banana Plantlets at Pakchong Research Station, Thailand", ISSAAS 2015 International Congress and General Meeting "Agricultural Sciences for Sustainable Development", 7 - 9 พฤศจิกายน 2015, โตเกียว ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 7
2015 inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, "อิทธิพลของพันธุ์และวิธีการต่อกิ่งที่มีผลต่อการขยายพันธุ์อะโวคาโดพันธุ์ปีเตอร์สัน, บูช7,เฟอร์ออเท่ และแฮส", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 กุมภาพันธ์ - 6 มิถุนายน 2015, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, exวรรณวิษา ผ่องน้อย, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, "อิทธิพลของออกซินต่อการเกิดรากของหน่อสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย", การประชุมวิชาการพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, "อัตราการเจริญเติบโตของกล้วยน้ำว้า 8 พ้นธุ์ จากต้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช", การประชุมวิชาการพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, "ผลของ GA3 และ CPPU ต่อขนาดและคุณภาพผลสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย", การประชุมวิชการพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exอลิษา ภู่ประเสริฐ, exวารีรัตน์ ศรีฉ่ำ, inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inดร.ราตรี บุญเรืองรอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเบต้าแคโรทีนกับส่วนประกอบจีโนมของกล้วย", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 “พืชสวนไทย ไร้พรมแดน” 18-20 พฤศจิกายน 2558 , 18 - 20 พฤศจิกายน 2015, ชลบุรี ประเทศไทย
2015 exโศภิฐา ไพฑูยากุล, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินคุณภาพมะขามเปรี้ยว 14 พันธุ์", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exศิริลักษณ์ แก้วสุรลิขิต, exประไพ ทองระอา, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, exกานดา ฉัตรไชยศิริ, exนิศารัตน์ ทวีนุต, exภาสันต์ ศารทูลทัต, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, "การใช้แหนแดงเป็นวัสดุดินผสมเร่งการเติบโตของต้นอ่อนกล้วยน้ำว้าปากช่อง 50 จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 18 - 20 พฤศจิกายน 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201320112010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=19&BudgetYear=2015]