ผลงานสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน ปี 2014

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

0

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มผลงานของสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (4 คน)
ในสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2014

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (4 คน)
ในสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน ปี 2014

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2014

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (4 คน)
ในสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน ปี 2014

Publish Year International Journal 3
2014 inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์, inดร.นงลักษณ์ เทียนเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Growth and Yield of Eight 'Namwa' (ABB) Banana in Thailand", Acta Horticulturae, ปีที่ 1024, ฉบับที่ -, มีนาคม 2014, หน้า 241-245
2014 inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, exW. Chinachit, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Impact of Genome and 2,4-D on Callus Induction from Immature Male Flower of Seven Banana Cultivars", Acta Horticulturae, ปีที่ 1024, ฉบับที่ -, มีนาคม 2014, หน้า 253-256
2014 inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์, "B Genome-Relate Karyotype Variation in Certain Bananas in Thailand", Acta Horticulture, ปีที่ 1024, ฉบับที่ -, มีนาคม 2014, หน้า 85-91
Publish Year National Journal 8
2014 inนางสาวแสงแข น้าวานิช, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inดร.ปภพ สินชยกุล, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของเชื้อรา Beauveria bassiana และ Metarhizium anisopliae ที่มีต่อด้วงเจาะลำต้นกล้วยในสภาพห้องปฏิบัติการ", Khon Kaen Agriculture Journal, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2014, หน้า 707-711
2014 inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา, exสุทธาสินี ปิ่นทอง, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, exJeong Hwa Hong, "ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในส่วนต่างๆ ของน้อยหน่าจา นวน 6 พันธุ์", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 217-220
2014 inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, "การสำรวจ รวบรวม และศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ของใบอะโวคาโด", วารสารแก่นเกษตร (Khon kaen agriculture journal), ปีที่ 42, ฉบับที่ พิเศษ3, กรกฎาคม 2014, หน้า 24-24
2014 inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, "ผลของหญ้าแฝกและพืชคลุมดินที่มีต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง", แก่นเกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ ฉบับพิเศษ3, กรกฎาคม 2014, หน้า 216-220
2014 inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตมะขาม 19 พันธุ์ อายุ 4 ปี ในสถานีวิจัยปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา", วารสารแก่นเกษตร (Khon kaen agriculture journal), ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2014, หน้า 42-42
2014 inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, "ผลของสารออริซาลินต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไข่ พันธุ์เกษตรศาสตร์ 2 ในสภาพปลอดเชื้อ", แก่นเกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ พิเศษ3, กรกฎาคม 2014, หน้า 282-286
2014 inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inดร.นงลักษณ์ เทียนเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, "การจำแนกกล้วยน้ำว้าโดยใช้ลักษณะสัณฐานวิทยาและลายพิมพ์ DNA", แก่นเกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ พิเศษ3, กรกฎาคม 2014, หน้า 186-191
2014 inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, "ผลของความเข้มข้นของน้ำตาลซูโครสต่อความงอกของละอองเกสรอะโวกาโด พันธุ์ Booth7 และ Peterson", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร Agricultural Science Journal, ปีที่ 45, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), สิงหาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 493-496

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 5
2014 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเรวัติ สัมฤทธิ์เดชขจร, exนพวัชร วะสิโน, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, "การใช้ Forchlorfenuron และ Gibberellic Acid เพิ่มขนาดผลกล้วยไข่", การประชุมวิชาการพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8, 21 - 22 กรกฎาคม 2014, ดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, "มหธาตุในเครือกล้วยน้ำว้าพันธุ์ปากช่อง 50", การประชุมวิชาการพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8, 21 - 22 กรกฎาคม 2014, ดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, "การสำรวจ รวบรวม และศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ของใบอะโวคาโด", Khon Kaen Agriculture Journal, 29 - 31 กรกฎาคม 2014, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, "ผลของหญ้าแฝกและพืชคลุมดินที่มีต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 13 'นวัตกรรมพืชสวน เพื่อชีวิตที่ยืนยาวอย่างเป็นสุข', 29 - 31 กรกฎาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, "ผลของสารออริซาลินต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไข่พันธุ์เกษตรศาสตร์ 2 ในสภาพปลอดเชื้อ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 29 - 31 กรกฎาคม 2014, เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201320112010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=19&BudgetYear=2014]