ผลงานสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน ปี 2011

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

3

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

1

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มผลงานของสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (4 คน)
ในสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน 5 ปีล่าสุด
 

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 6
2011 inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นงลักษณ์ เทียนเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์, "Growth and Yield of Eight Banana Cultivars in Kluai Namwa (ABB group)", The international symposium on tropical and subtropical fruits, 19 - 22 ธันวาคม 2011
2011 inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, "The Impact Of Vertiver Gress (Vetiveria Zizanioides Nash) Integrated With Covered Plants On Soil And Water Conservation In Mango Orchard At Pakchong Research Station, Thailand", The Fifth International Conference on Vetiver Vetiver and Climate Change, 28 - 30 ตุลาคม 2011, สาธารณรัฐอินเดีย
2011 inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, "Karyotypic Variation of Certain Banana Related with B Genome in Thailand", The international symposium on tropical and subtropical fruits, 19 - 22 ธันวาคม 2011, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 inดร.นงลักษณ์ เทียนเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, "Genetic Relationship in Nam-Wa Bananas (ABB group) by HAT-RAPD Technique", The International Symposium on Tropical and Subtropical Fruits, 19 - 22 ธันวาคม 2011
2011 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, exนางสาววรัญญา ด่านทวีสิน , exนายปฏิพัทธ์ พรหมนเรศ , "Population improvement using half-sib selection with inbred tester in sweet corn hybrid program of Kasetsart University", Addressing climate change effects and meeting maize demand for Asia, 7 - 11 พฤศจิกายน 2011, Nanning, Guangxi สาธารณรัฐประชาชนจีน
2011 inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, exW. Chinachit, inนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Impact of Genome and 2,4-D on Callus Induction From Immature Male Flower of Seven Banana Cultivars", The International symposium on Tropical And Subtropical Fruits, 19 - 22 ธันวาคม 2011, ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2011 inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอนุสรา จบศรี, inนายรัฐพล ฉัตรบรรยงค์, อาจารย์, exยศพล พลาผล, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, "การประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในผลของพืชสกุลน้อยหน่า 16 พันธุ์", งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, "การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์มะม่วงในสถานีวิจัยปากช่องเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=19&BudgetYear=2011]