ผลงานสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน ปี 2010

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

2

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

2

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มผลงานของสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (4 คน)
ในสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2010

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (4 คน)
ในสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน ปี 2010

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2010
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (4 คน)
ในสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน ปี 2010
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 1
2010 exNoichinda, S., exBodhipadma, K., exWongs-Aree, C., inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, exSirisukchaitavorn, H., exRachakhome, P., exU-Nat, A., "Evaluation of antioxidant properties in Naturally and artificially ripened sugar apple (Annona squamosa L.) fruits", Acta Horticulturae, ปีที่ 875, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2010, หน้า 377-382
Publish Year National Journal 2
2010 inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, exจริญญา มั่นคง, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, "คุณสมบัติของวัสดุห่อผลและผลที่มีต่อบรรยากาศรอบผลน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่อง", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 65-73
2010 exน.ส.ปรัชญาพันธ์ นนทา, inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, "การประเมินผลการจัดชั้นคุณภาพผลน้อยหน่า", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 541-554

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2010 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเอกรัตน์ ธนูทอง, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์, "Thai pineapple fruit performances for fresh and canning", ISSAAS International Congress 2010, 14 - 18 พฤศจิกายน 2010, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Publish Year National Conference 10
2010 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสุเมศ ทับเงิน, inดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนายธีระ สมหวัง, inนายสกล ฉายศรี, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, inนายสมชัย ลิ่มอรุณ, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, "อิทธิพลของความเข้มแสงและช่วงแสงที่มีต่อการออกดอกของแก้วมังกรสายพันธุ์เบอร์ 100 ในสภาพวันสั้น", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11 - 14 พฤษภาคม 2010, พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2010 inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, "การสำรวจ รวบรวม และจำแนกเชื้อพันธุ์น้อยหน่าและน้อยหน่าลูกผสมในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, "การคัดเลือกพันธุ์น้อยหน่าและน้อยหน่าลูกผสมสายพันธุ์ที่มีการเติบโต ผลผลิต และคุณภาพผลสูงในสถานีวิจัยปากช่อง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, exนายกวิศร์ วานิชกุล, "ลักษณะประจำพันธุ์ของน้อยหน่าและน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์ A0013 B0003 C0001 และ D0005", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11 - 14 พฤษภาคม 2010
2010 inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, exนายองอาจ หาญชาญเลิศ, exนางกัลยาณี สุวิทวัส, exนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, exนายกวิศร์ วานิชกุล, "ระบบการผลิตน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่องในจังหวัดนครราชสีมาและสระบุรี", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11 - 14 พฤษภาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนายองอาจ หาญชาญเลิศ, inนายรักเกียรติ ชอบเกื้อ, "การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์มะม่วงเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 4 กุมภาพันธ์ 2010, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, "การศึกษาขนาดของต้นพันธุ์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการให้ปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตกล้วยไข่พันธุ์ "เกษตรศาสตร์ 2"", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 9, 11 - 14 พฤษภาคม 2010, พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2010 inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนายองอาจ หาญชาญเลิศ, "การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์มะม่วงในสถานีวิจัยปากช่อง", การประชุมวิชาการประจำปี 2553 ครั้งที่ 8 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 29 กรกฎาคม 2010, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exจริญญา มั่นคง, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, "ผลของวัสดุห่อผลต่อการเติบโตของผลน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่อง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, "อิทธิพลของระบบการจัดการทรงพุ่มต้นที่มีต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลองุ่นไร้เมล็ด", การประชุมวิชาการที่เสนอในการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11 - 14 พฤษภาคม 2010, อำเภอเมือง พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201320112010 >>
Publish Year International Plant & Animal Regis. and Cert. / KU Invention 2
2010 inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, exนายกวิศร์ วานิชกุล, "น้อยหน่าพันธุ์ หนังเขียวเกษตร 1", Kasetsart University, 2010
2010 inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, exนายกวิศร์ วานิชกุล, "น้อยหน่าพันธุ์ ฝ้ายเขียวเกษตร 1", Kasetsart University, 2010
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=19&BudgetYear=2010]