ผลงานสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน ปี 2013

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

2

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

1

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มผลงานของสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (4 คน)
ในสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (4 คน)
ในสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year National Journal 4
2009 inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, "สถานภาพการผลิตน้อยหน่าและน้อยหน่าลูกผสมในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2009, หน้า 91-96
2009 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนายวัลลภ โพธิ์สังข์, inนายรักเกียรติ ชอบเกื้อ, "อิทธิพลของสาร GA3 และระยะเวลาการพ่นที่มีต่อคุณภาพขององุ่นพันธุ์ Marroo Seedless", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2009, หน้า 460-463
2009 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนายวัลลภ โพธิ์สังข์, inนายรักเกียรติ ชอบเกื้อ, "ผลของระดับความเข้มข้นและระยะเวลาการพ่นสาร GA3 ที่มีต่อคุณภาพขององุ่นพันธุ์ Perlette", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2009, หน้า 456-459
2009 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, "ศึกษาวิธีการให้ปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตกล้วยไข่พันธุ์เกษตรศาสตร์ 2", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2009, หน้า 500-503

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2009 inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Maturation of Micro-propagated Plantlets Influences Vegetative and Yield Performances in Banana ‘Kluai Khai’ (AA)", The ISSAAS International Congress 2008, 23 - 26 กุมภาพันธ์ 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกรรณิการ์ แก้วส่องแสง, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, "Induced Off-Season Flowering by Supplemented Fluorescent Lightin Dragon Fruit (Hylocereus undatus)", The ISSAAS International Congress 2008, 23 กุมภาพันธ์ - 25 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exสมโภชน์ น้อยจินดา, exกิตติ โพธิปัทมะ, exเฉลิมชัย วงษ์อารี, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, exหทัยวรรณ์ ศิริสุขชัยถาวร, exP. Rachakhome, exA. U-Nat, "Evaluation of Antioxidant Properties in Naturally and Artificially Ripened Sugar Apple (Annona squamosa L.) Fruits", SEAsia2009&GMS2009(Southeast Asia Symposium on Quality and Safety of Fresh and Fresh Cut Produce in conjunction with Greater Mekong Subregion Conference on Postharvest Quality Management in chains), 3 - 5 สิงหาคม 2009, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 4
2009 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนายรักเกียรติ ชอบเกื้อ, "ผลของระดับความเข้มข้น และระยะเวลาการพ่นสาร GA3 ที่มีต่อคุณภาพขององุ่นพันธุ์ Perlette ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 6 - 9 พฤษภาคม 2009, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนายรักเกียรติ ชอบเกื้อ, "อิทธิพลของสาร GA3 และระยะเวลาการพ่นที่มีต่อคุณภาพขององุ่นพันธุ์ Marroo Seedless", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 สาขาไม้ผล/ยืนต้น, 6 - 9 พฤษภาคม 2009, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาวิธีการให้ปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตกล้วยไข่พันธุ์เกษตรศาสตร์2", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 6 - 9 พฤษภาคม 2009, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 exจริญญา มั่นคง, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, exกวิศร์ วานิชกุล, "ผลของวัสดุห่อผลต่อคุณภาพของผลน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่อง ", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6 , 8 - 9 ธันวาคม 2009, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=19&BudgetYear=2009]