ผลงานศูนย์ธุรกิจการเกษตร ปี 2019

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มผลงานของศูนย์ธุรกิจการเกษตร

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในศูนย์ธุรกิจการเกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 20192017201020092006 >>
Publish Year National Conference 1
2019 inนายสิทธินันต์ จองโพธิ์, inนายประเสริฐ ถาหล้า, inนายศรันย์ หงษาครประเสริฐ, inนางสาวจงกลลดา พลายดี, inนางสาวนิพัทธ์ฌา พอบขุนทด, "การพัฒนาสายพันธุ์ผสมรวมโดยวิธีคัดเลือกสลับ S1~ Half-Sib สำหรับใช้ผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมทางการค้า", การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 39, 27 - 29 สิงหาคม 2019, เมือง ลพบุรี ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=12]