ผลงานภาควิชาเกษตรกลวิธาน ปี 2020

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

1

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของภาควิชาเกษตรกลวิธาน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาเกษตรกลวิธานต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 4
2020 exณภัทร โรจนสกุล, inดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อประเมินพื้นที่ใบของข้าว", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 28, ฉบับที่ 9, กันยายน 2020, หน้า 1717-1724
2020 inนายปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายสิทธิพร มณีวรรณ, exรศ.ดร.นิพนธ์ ภูวเกียรติกำจร, "การพัฒนาเครื่องปลูกอ้อยแบบใหม่สำหรับวัสดุปลูกชนิดชิ้นตาอ้อย", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 4-15
2020 exวิรงรอง สุขา, inดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินปริมาณน้ำฝนจากความสัมพันธ์ระหว่างค่าสะท้อนกลับกับความเข้มฝนสำหรับเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก", วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 137-149
2020 exอาทิตย์ ศิริสุข, inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบความสามารถในการป้องกันและศึกษารูปแบบการจัดเรียงภายในบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งใบพลู", วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 1-7

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาเกษตรกลวิธานต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2020 exจันทนี ธีรเวชเจริญชัย, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Principal Component Analysis Application on Nutritional, Bioactive Compound and Antioxidant Activities of Pigmented Dough Grain", Proceedings of the 5th International Conference on Food and Applied Bioscience: Insight for Research and Industry 4.0. , 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2020 exสิทธิเทพ อุยทับโพธิ์, inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาและทดสอบวัสดุกันกระแทกกล้วยหอมสำหรับการขายปลีก", การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 7 , 29 - 30 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exพัฒณ์ศิร วรกุลดารงเดช, inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศักดา อินทรวิชัย, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจสอบข้าวเปลือก", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21, 30 - 31 กรกฎาคม 2020, นครราชสีมา ประเทศไทย
2020 inนายอนุสรณ์ เชื้อสามารถ, อาจารย์, "การศึกษาพฤติกรรมของน้ำฝนภายในชั้นดินที่มีผลต่อการพังทลายของคันดิน", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 21, 30 - 31 กรกฎาคม 2020, เมือง นครราชสีมา ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201220102009 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2015201220112009 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020201920152001 >>
Publish Year International Patent 2
2020 inนายปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.กฤษฎากร บุดดาจันทร์, "เครื่องหยอดเมล็ดสำหรับถาดเพาะกล้า", Kasetsart University, 2020
2020 inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์, อาจารย์, inดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เครื่องผสมปุ๋ยหมักแบบถังหมุน", Kasetsart University, 2020
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=09]