ผลงานภาควิชากีฏวิทยา ปี 2023

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของภาควิชากีฏวิทยา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (16 คน)
ในภาควิชากีฏวิทยา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (16 คน)
ในภาควิชากีฏวิทยา ปี 2023

Publish Year International Journal 4
2023 exCorbel, V., exKont, M.D., exAhumada, M.L., exAndrรฉo, L., exBayili, B., exBayili, K., exBrooke, B., exPinto Caballero, J.A., exLambert, B., exChurcher, T.S., exDuchon, S., exEtang, J., exFlores, A.E., exGunasekaran, K., inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKirby, M., exDavies, R., exLees, R.S., exLenhart, A., exLima, J.B.P., exMartins, A.J., exMรผller, P., exNโ€™Guessan, R., exNgufor, C., exPraulins, G., exQuinones, M., exRaghavendra, K., exVerma, V., exRus, A.C., exSamuel, M., exYing, K.S., exSungvornyothin, S., exUragayala, S., exVelayudhan, R., exYadav, R.S., "A new WHO bottle bioassay method to assess the susceptibility of mosquito vectors to public health insecticides: results from a WHO-coordinated multi-centre study", Parasites and Vectors, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2023
2023 inนางสาวอมรรัตน์ ปันต๊ะวงค์, อาจารย์, inดร.จิโรจ นระรักษ์, อาจารย์, exJhaiaun, P., exSukkanon, C., inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Synergistic Behavioral Response Effect of Mixtures of Andrographis paniculata, Cananga odorata, and Vetiveria zizanioides against Aedes aegypti (Diptera: Culicidae)", Insects, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2023
2023 exYan, C., exHii, J., inดร.รัชฎาวรรณ เงินกลั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAhebwa, A., exSaeung, M., inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "The effect of transfluthrin-treated jute and cotton emanator vests on human landing and fecundity of Anopheles minimus in Thailand", Acta Tropica, ปีที่ 242, มิถุนายน 2023
2023 exKanyanat, W., exThitipan, M., exOrawan, D., exSehanat, P., inดร.อัศเลข รัตนวรรณี, รองศาสตราจารย์, "Physicochemical Properties, Phenolic, Flavonoid Contents and Antioxidant Potential of Stingless Bee (Heterotrigona Itama) Honey From Thailand", Current Research in Nutrition and Food Science, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, เมษายน 2023, หน้า 246-257

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201220102000 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201920112007 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2006 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202017 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=02&BudgetYear=2023]