ผลงานภาควิชากีฏวิทยา ปี 2022

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของภาควิชากีฏวิทยา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยา เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก.

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยา เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2022

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยา เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2022

Publish Year International Journal 14
2022 exSukkanon, C, inดร.จิโรจ นระรักษ์, อาจารย์, exBangs, MJ, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Cananga odorata (Magnoliales: Annonaceae) Essential Oil Produces Significant Avoidance Behavior in Mosquitoes", JOURNAL OF MEDICAL ENTOMOLOGY, ปีที่ 59, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 291-300
2022 exSirisopa, P., exSukkanon, C., exBangs, M.J., inดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร, รองศาสตราจารย์, exHii, J., exGrieco, J.P., exAchee, N.L., exManguin, S., inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Scientific achievements and reflections after 20ย years of vector biology and control research at the Pu Teuy mosquito field research station, Thailand", Malaria journal, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 44
2022 exPraiyanut Noitubtim, exBarbara L. Caoili?, inดร.อธิราช หนูสีดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Productivity of five entomopathogenic nematodes in Galleria mellonella L. and their persistence in soil under laboratory conditions", International Journal of Agricultural Technology, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2022, หน้า 667-678
2022 exBoonyuan, W., exAhebwa, A., inดร.จิโรจ นระรักษ์, อาจารย์, exSathantriphop, S., inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Enhanced Excito-Repellency of Binary Mixtures of Plant-Based Mosquito Repellents Against Culex quinquefasciatus Say (Diptera: Culicidae), a Night Biting Mosquito Species", Journal of medical entomology, ปีที่ 59, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2022, หน้า 891-902
2022 exBhoopong, P., inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exSukkanon, C., "Excito-repellency of Myristica fragrans Houtt. and Curcuma longa L. extracts from Southern Thailand against Aedes aegypti (L.)", PeerJ, ปีที่ 10, ฉบับที่ -, เมษายน 2022
2022 exสุนทร พิมพ์นนท์, inดร.รัชฎาวรรณ เงินกลั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชนา สุมาลย์โรจน์, อาจารย์, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "UV Light-Emitting-Diode Traps for Collecting Nocturnal Biting Mosquitoes in Urban Bangkok", Insects, ปีที่ 13, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2022, หน้า 526-526
2022 inดร.ธิดา เดชฮวบ, รองศาสตราจารย์, inดร.วนิดา อ่วมเจริญ, รองศาสตราจารย์, exJantasorn, A., exNiphon, K., "The efficacy of dry medicinal plant powders against rice diseases", European Journal of Plant Pathology, ปีที่ -, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2022
2022 exSukkanon, C., exMasangkay, F.R., exMala, W., exKotepui, K.U., exWilairatana, P., inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exKotepui, M., "Prevalence of Plasmodium spp. in Anopheles mosquitoes in Thailand: a systematic review and meta-analysis", Parasites and Vectors, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2022
2022 inดร.จิโรจ นระรักษ์, อาจารย์, exGiorgio, C.D., exThanispong, K., exSukkanon, C., exSanguanpong, U., exMahiou-Leddet, V., exOllivier, E., inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exManguin, S., "Behavioral avoidance and biological safety of vetiver oil and its constituents against Aedes aegypti (L.), Aedes albopictus (Skuse) and Culex quinquefasciatus Say", Current Research in Insect Science, ปีที่ 2, ฉบับที่ -, มกราคม 2022
2022 exLiu, C.-M., exPhukhahad, S., inดร.วนิดา อ่วมเจริญ, รองศาสตราจารย์, exMatsuyama, S., exKainoh, Y., "Oviposition preferences of the oriental fruit moth Grapholita molesta (Lepidoptera: Tortricidae) to pear HIPVs", Arthropod-Plant Interactions, ปีที่ -, ฉบับที่ -, กันยายน 2022
2022 exYan, C., exHii, J., inดร.รัชฎาวรรณ เงินกลั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSaeung, M., inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Semi-field evaluation of human landing catches versus human double net trap for estimating human biting rate of Anopheles minimus and Anopheles harrisoni in Thailand", PeerJ, ปีที่ 10, ฉบับที่ -, กันยายน 2022
2022 exKanyanat Khaekratoke, exปาริฉัตร ลักษณะวิมล, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Use of fermented spent coffee grounds as asubstrate supplement for rearing blacksoldier fly larvae, Hermetia illucens (L),(Diptera: Stratiomyidae)", PeerJ, ปีที่ 10, ฉบับที่ 0, ตุลาคม 2022, หน้า 1-18
2022 exKawpet, R., inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, รองศาสตราจารย์, inดร.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Potential of entomopathogenic fungi for controlling rice leafhoppers and lepidopterous larvae in northern Thailand", International Journal of Agricultural Technology, ปีที่ 18, ฉบับที่ 5, กันยายน 2022, หน้า 2033-2046
2022 exNgoenklan, R., exThanh Duong, T., exDuc Chinh, V., exQuang Thieu, N., exHii, J., exBangs, M.J., exAum-Aung, B., exSuwonkerd, W., inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Comparison of Vector Trapping Methods for Outdoor Biting Malaria Vector Surveillance in Thailand and Vietnam", Journal of medical entomology, ปีที่ 59, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2022, หน้า 2139-2149
Publish Year National Journal 1
2022 inดร.อุษารดี ภู่มาลี, อาจารย์, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เอกวัต วิถีประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชุติพงศ์ ร่มสนธิ์, อาจารย์, inนางสาวชวาพร ศักดิ์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวสัตว์ป่าในพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติดงพญาเย็น-เขาใหญ่", วารสารศิลปการจัดการ, ปีที่ 6, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 2208-2228

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2022 exนายภูธดล รัตนพรนภัส, inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, รองศาสตราจารย์, inดร.รุ่งทิพย์ ลุยเลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางชามา อินซอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกียรติกำจร อินตานิ, อาจารย์, inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, รองศาสตราจารย์, "Development of Agricultural Residues-Based paper for Cricket Shelter", THE 15th TSAE INTERNATIONAL CONFERENCE & 23nd TSAE NATIONAL CONFERENCE, 18 - 19 สิงหาคม 2022, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2022 exนายธนกฤต คำมีทอง, inนางชามา อินซอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimization of allergen protein extraction from edible cricket (Gryllus bimaculatus)", The 17th International Symposium of The Protein Society of Thailand, 9 - 11 พฤศจิกายน 2022, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201220102000 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201920112007 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2006 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202017 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=02&BudgetYear=2022]