ผลงานภาควิชากีฏวิทยา ปี 2021

16

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชากีฏวิทยา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (16 คน)
ในภาควิชากีฏวิทยา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2021

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (16 คน)
ในภาควิชากีฏวิทยา ปี 2021

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2021

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (16 คน)
ในภาควิชากีฏวิทยา ปี 2021

Publish Year International Journal 14
2021 exSARA M. LEWIS, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, รองศาสตราจารย์, exChoong Hay Wong, exTania L?pez-Palafox, exPaola Velasco Santos, exChiahsiung Wu, exLynn Faust, exRapha?l De Cock, exAvalon C. S. Owens, exR. Harvey Lemelin, exHum Gurung, exWan F.A. Jusoh, exDaniel Trujillo, exVor Yiu, exPablo Jaramillo L?pez, exSoraya Jaikla, exJ. Michael Reed, "Firefly tourism: Advancing a global phenomenon toward abrighter future", Conservation Science and Practice, ปีที่ 3, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2021, หน้า 1-18
2021 exสุพรรณี ภูคะฮาด, inดร.วนิดา อ่วมเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Biological Activity of Ethanol Extracts and Essential Oils from Curcuma longa (Zingiberaceae), Cymbopogon nardus (Gramineae), and Acorus calamus (Acoraceae) against Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae)", Journal of Entomological Science, ปีที่ 56, ฉบับที่ 2, เมษายน 2021, หน้า 172-184
2021 exกิติยา จันทร์ละออ, inดร.วนิดา อ่วมเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Residual and Direct Contact Toxicities of Crude Extracts and Essential Oils from Acorus calamus L. (Acoraceae) Rhizomes against Cassava Red Mites (Acari: Tetranychidae)", Journal of Entomological Science, ปีที่ 56, ฉบับที่ 2, เมษายน 2021, หน้า 185-197
2021 exPhonjatturas, K., exGrieco, J.P., exCorbel, V., inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Laboratory evaluation of novel long-lasting insecticidal nets on Aedes aegypti L., using a high-throughput screening system", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 55, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2021, หน้า 213-218
2021 exKim, D.-Y., inดร.ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBangs, M.J., inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Evaluation of mosquito attractant candidates using a high-throughput screening system for Aedes aegypti (L.), Culex quinquefasciatus say. and Anopheles minimus theobald (diptera: Culicidae)", Insects, ปีที่ 12, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2021, หน้า 528
2021 exKim, DY, inดร.ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBangs, MJ, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Dose-Response Assay for Synthetic Mosquito (Diptera: Culicidae) Attractant Using a High-Throughput Screening System", INSECTS, ปีที่ 12, ฉบับที่ 4, เมษายน 2021, หน้า 355
2021 exPanthawong, A, exDoggett, SL, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "The Efficacy of Ultrasonic Pest Repellent Devices against the Australian Paralysis Tick, Ixodes holocyclus (Acari: Ixodidae)", INSECTS, ปีที่ 12, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2021, หน้า 400
2021 exน.ส.จรรยา อุดม, exKanutcharee Thanispong, exSylvie Manguin, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, รองศาสตราจารย์, "Trophic Behavior and Species Diversity of the Anopheles barbirostris Complex (Diptera: Culicidae) in Thailand", Journal of Medical Entomology, ปีที่ 58, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2021, หน้า 2376-2384
2021 exนางสาวแพรไพลิน ใจเอื้อน, exอ.อรรัตน์ ปันต๊ะวงค์, exนายมานพ แซ่อึ้ง, inดร.อัญชนา สุมาลย์โรจน์, อาจารย์, inดร.มณฑาทิพย์ คงมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัชฎาวรรณ เงินกลั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Comparing light—emitting—diodes light traps for catching anopheles mosquitoes in a forest setting, western thailand", Insects, ปีที่ 12, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2021
2021 exJhaiaun, P, exPanthawong, A, exSukkanon, C, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Avoidance Behavior to Guava Leaf Volatile Oil by Three Medically Important Mosquito Vectors", JOURNAL OF ECONOMIC ENTOMOLOGY, ปีที่ 114, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2021, หน้า 2534-2542
2021 exPanthawong, A, exSukkanon, C, inดร.รัชฎาวรรณ เงินกลั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHii, J, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Forced Egg Laying Method to Establish F1 Progeny from Field Populations and Laboratory Strains of Anopheles Mosquitoes (Diptera: Culicidae) in Thailand", JOURNAL OF MEDICAL ENTOMOLOGY, ปีที่ 58, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2021, หน้า 2107-2113
2021 exTainchum, K, exBangs, MJ, exSathantriphop, S, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Effect of Different Wall Surface Coverage With Deltamethrin-Treated Netting on the Reduction of Indoor-Biting Anopheles Mosquitoes (Diptera: Culicidae)", JOURNAL OF MEDICAL ENTOMOLOGY, ปีที่ 58, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2021, หน้า 2299-2307
2021 inดร.อธิราช หนูสีดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSirirut Mangtab, exEdwin E. Lewis, "Biological control potential of entomopathogenic nematodes against the striped flea beetle, Phyllotreta sinuata Stephens (Coleoptera: Chrysomelidae)", Crop Protection, ปีที่ 141, ฉบับที่ -, มีนาคม 2021, หน้า 105448
2021 exBodharamik, T., exSungvornyothin, S., inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBangs, M.J., inดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์, รองศาสตราจารย์, "Genetic variation of circadian clock genes in a cavernicolous Anopheles dirus (Diptera: Culicidae) in western Thailand", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 55, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2021, หน้า 968-975
Publish Year National Journal 2
2021 inนางสาวแสงแข น้าวานิช, inนางอำไพ พรหมณเรศ, inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, "First Report on Natural Occurrence of Metarhizium rileyi (Farlow) Samson Against Spodoptera frugiperda J.E. Smith (Lepidoptera: Noctuidae) in Thailand", วารสารกีฏและสัตววิทยา Entomology and Zoology Gazette, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 42-45
2021 exรัตนาวดี อ่อนวงษ์, exนิยาภรณ์ ขวัญเกตุ, inดร.อัศเลข รัตนวรรณี, รองศาสตราจารย์, inดร.ประกาย ราชณุวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อธิราช หนูสีดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำแนกไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงสกุล Heterorhabditis ในประเทศไทยด้วยวิธีทางชีวโมเลกุล และการก่อโรคต่อหนอนกินรังผึ้ง, Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae)", แก่นเกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2021, หน้า 1583-1596

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 2
2021 exนิยาภรณ์ ขวัญเกตุ, inดร.อธิราช หนูสีดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกราญ์จนา ถาอินชุม , "พฤติกรรมการลงเกาะพักและการวางไข่ของแมลงวันคอกสัตว์, Stomoxys calcitrans (L.) (Diptera: Muscidae) บนวัสดุภายในคอกสัตว์ภายใต้ห้องปฏิบัติการ", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2564, 20 - 21 พฤษภาคม 2021, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2021 exรัตนาวดี อ่อนวงษ์, exนิยาภรณ์ ขวัญเกตุ, inดร.อัศเลข รัตนวรรณี, รองศาสตราจารย์, inดร.ประกาย ราชณุวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อธิราช หนูสีดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำแนกแบคทีเรีย Photorhabdus spp. ในประเทศไทยด้วยวิธีทางชีวโมเลกุลและการก่อโรคต่อหนอนกินรังผึ้งม Galleria mellonella L.", การประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 7, 29 พฤษภาคม 2021, ตาก ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201220102000 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201920112007 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2006 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202017 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=02&BudgetYear=2021]