ผลงานภาควิชากีฏวิทยา ปี 2018

24

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

20

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มผลงานของภาควิชากีฏวิทยา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยา เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก.

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยา เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2018

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยา เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2018

Publish Year International Journal 23
2018 exChangbunjong, T., exSedwisi, P., exWeluwanarak, T., exNitiyamatawat, E., exSariwongchan, R., inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Species diversity and abundance of Tabanus spp. (Diptera: Tabanidae) in different habitats of Thailand", Journal of Asia-Pacific Entomology, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 134-139
2018 exKonvipasruang, P., inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Two new genera and three new species of eriophyoid mites from Chiang Mai province, Thailand", Systematic and Applied Acarology, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 91-103
2018 inนางสาวรุ่งอรุณ ทิศกระโทก, อาจารย์, exSukkanon, C., exGrieco, J.P., exSanguanpong, U., exChauhan, K.R., exCoats, J.R., inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Evaluation of the Constituents of Vetiver Oil Against Anopheles minimus (Diptera: Culicidae), a Malaria Vector in Thailand", Journal of Medical Entomology, ปีที่ 55, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 193-199
2018 exWayo, K, inนางชามา อินซอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exStewart, AB, exBumrungsri, S, "Bees are supplementary pollinators of self-compatible chiropterophilous durian", JOURNAL OF TROPICAL ECOLOGY, ปีที่ 34, มกราคม 2018, หน้า 41-52
2018 exSuwannayod, S, exSukontason, KL, inดร.พิชิต สมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJunkum, A, exLeksomboon, R, exChaiwong, T, exJones, MK, exSripa, B, exBalthaisong, S, exPhuyao, C, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exSukontason, K, "ACTIVITY OF KAFFIR LIME (CITRUS HYSTRIX) ESSENTIAL OIL AGAINST BLOW FLIES AND HOUSE FLY", SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018, หน้า 32-45
2018 exAtikan Panyamang, exOrawan Duangpakdee, inดร.อัศเลข รัตนวรรณี, รองศาสตราจารย์, "Genetic structure of teak beehole borer, Xyleutes ceramicus (Lepidoptera: Cossidae), in northern Thailand", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 52, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 66-74
2018 exPhoomkhong, W, exBangs, MJ, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Discriminating lethal concentrations for pyrethroid compounds used in susceptibility monitoring of Anopheles epiroticus, a malaria vector in Thailand", ACTA TROPICA, ปีที่ 185, กันยายน 2018, หน้า 255-260
2018 exVannavong, N, exOvergaard, HJ, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exDada, N, exRangsin, R, exSibounhom, A, exStenstrom, TA, exSeidu, R, "Assessing factors of E-coli contamination of household drinking water in suburban and rural Laos and Thailand", WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY-WATER SUPPLY, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2018, หน้า 886-900
2018 inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, รองศาสตราจารย์, exS. Lankaew, exP. Moonjuntha, exทยาทิต วงศ์ภาณุวัฒน์, inดร.เบญจคุณ แสงทองพราว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัชฎาวรรณ เงินกลั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKris A. G. Wyckhuys, "Effective biological control of an invasive mealybug pest enhances root yield in cassava", Journal of Pest Science , ปีที่ 91, ฉบับที่ 4, กันยายน 2018, หน้า 1199-1211
2018 exSumarnrote, A, exCorbel, V, exOvergaard, HJ, exCelhay, O, exMarasri, N, exFustec, B, exThanispong, K, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "PLASMODIUM INFECTIONS IN ANOPHELES MOSQUITOES IN UBON RATCHATHANI PROVINCE, NORTHEASTERN THAILAND DURING A MALARIA OUTBREAK", JOURNAL OF THE AMERICAN MOSQUITO CONTROL ASSOCIATION, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2018, หน้า 11-17
2018 exDesquesnes, M., exWongthangsiri, D., inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Guidelines for user-friendly iconographic description of hematophagous flies' external morphology; application to the identification of Tabanus rubidus (Wiedemann, 1821) (Diptera: Tabanidae)", Journal of Asia-Pacific Entomology, ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2018, หน้า 807-822
2018 exChoomsang, I., exNararak, J., exBangs, M.J., inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Diurnal test periods influence behavioral responses of Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) to repellents", Journal of Asia-Pacific Entomology, ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2018, หน้า 971-983
2018 exChangbunjong, T., exBhusri, B., exSedwisai, P., exWeluwanarak, T., exNitiyamatawat, E., inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exRuangsittichai, J., "Species identification of horse flies (Diptera: Tabanidae) in Thailand using DNA barcoding", Veterinary Parasitology, ปีที่ 259, สิงหาคม 2018, หน้า 35-43
2018 exธาวิน โพธารามิก, inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร. ชำนาญ อภิวัฒนศร, exดร. สังสิทธิ์ สังวรโยธิน, inดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์, รองศาสตราจารย์, "DIVERSITY OF MOSQUITO SPECIES OVIPOSITING IN DIFFERENT ZONES OF LIGHT INTENSITY WITHIN LIMESTONE CAVES IN THAILAND", Journal of the American Mosquito Control Association, ปีที่ 34, ฉบับที่ 3, กันยายน 2018, หน้า 182-189
2018 exKris A.G. Wyckhuys, exPrapit Wongtiem, exAunu Rauf, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, รองศาสตราจารย์, exGeorge E. Heimpel, exNhung T.T. Le, exMuhammad Zainal Fanani, exGeoff M. Gurr, exJonathan G. Lundgren, exDharani D. Burra, exLeo K. Palao, ex Glenn Hyman, exIgnazio Graziosi, exVi X. Le, exMatthew J.W. Cock, exTeja Tscharntke, ex Steve D. Wratten, exLiem V. Nguyen, ex Minsheng You, ex Yanhui Lu, exJohannes W. Ketelaar, exGeorg Goergen, exPeter Neuenschwander, "Continental-scale suppression of an invasive pest by a host-specific parasitoid underlines both environmental and economic benefits of arthropod biological control", PeerJ, ปีที่ 6, ฉบับที่ e5796, มิถุนายน 2018, หน้า 1-24
2018 exPimnapat Parimittr, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exMichael J. Bangs, inดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์, รองศาสตราจารย์, "Genetic variation of Aedes aegypti mosquitoes across Thailand based on nuclear DNA sequences", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 52, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2018, หน้า 596-602
2018 exThanispong, K, exSathantriphop, S, inนางสาวรุ่งอรุณ ทิศกระโทก, อาจารย์, exTainchum, K, exSukkanon, C, exBangs, MJ, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Optimal Discriminating Concentrations of Six Synthetic Pyrethroids for Monitoring Insecticide Susceptibility in Anopheles minimus (Diptera: Culicidae), a Primary Malaria Vector in Thailand", JOURNAL OF ECONOMIC ENTOMOLOGY, ปีที่ 111, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2018, หน้า 2375-2382
2018 exWongthangsiri, D., exPereira, R.M., exBangs, M.J., exKoehler, P.G., inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Potential of attractive toxic sugar baits for controlling Musca domestica L., Drosophila melanogaster Meigen, and Megaselia scalaris Loew adult flies", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 52, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2018, หน้า 393-398
2018 exSalazar, FV, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exGrieco, JP, exEisen, L, inนางสาวอัจฉริยา ปราบอริพ่าย, รองศาสตราจารย์, exOjo, TA, exGimutao, KA, exPolsomboon, S, exBangs, MJ, exAchee, NL, "INFLUENCE OF LOCATION AND DISTANCE OF BIOGENTS SENTINEL (TM) TRAPS FROM HUMAN-OCCUPIED EXPERIMENTAL HUTS ON AEDES AEGYPTI RECAPTURE AND ENTRY INTO HUTS", JOURNAL OF THE AMERICAN MOSQUITO CONTROL ASSOCIATION, ปีที่ 34, ฉบับที่ 3, กันยายน 2018, หน้า 201-209
2018 exKlong-klaew, T, inดร.รัชฎาวรรณ เงินกลั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMoophayak, K, exSukontason, K, exIrvine, KN, exTomberlin, JK, inดร.พิชิต สมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exKurahashi, H, exSukontason, KL, "Predicting Geographic Distribution of Forensically Significant Blow Flies of Subfamily Chrysomyinae (Diptera: Calliphoridae) in Northern Thailand", INSECTS, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, กันยายน 2018
2018 exSontigun, N., exSukontason, K.L., exAmendt, J., exZajac, B.K., exZehner, R., exSukontason, K., inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exWannasan, A., "Molecular analysis of forensically important blow flies in Thailand", Insects, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, มกราคม - ธันวาคม 2018
2018 exKlong-klaew, T, inดร.รัชฎาวรรณ เงินกลั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMoophayak, K, exSukontason, K, exIrvine, KN, exTomberlin, JK, exKurahashi, H, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, inดร.พิชิต สมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSukontason, KL, "Spatial Distribution of Forensically Significant Blow Flies in Subfamily Luciliinae (Diptera: Calliphoridae), Chiang Mai Province, Northern Thailand: Observations and Modeling Using GIS", INSECTS, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2018
2018 exKlong-klaew, T, exSontigun, N, exSanity, S, exSamerjai, C, exSukontason, K, exKoehler, PG, exPereira, RM, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exKurahashi, H, exSukontason, KL, "Daily and seasonal prevalence of the blow fly Chrysomya rufifacies (Diptera: Calliphoridae) as revealed by semiautomatic trap collections in suburban Chiang Mai Province, northern Thailand", FLORIDA ENTOMOLOGIST, ปีที่ 101, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2018, หน้า 617-622
Publish Year National Journal 1
2018 exนิยาภรณ์ ขวัญเกตุ, inดร.อธิราช หนูสีดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปฏิสัมพันธ์ระหว่างไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงและแมลงหางหนีบ, Euborellia annulipes (Lucas) ในการทำลายหนอนผีเสื้อข้าวสาร, Corcyra cephalonica (Stainton)", แก่นเกษตร , ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2018, หน้า 321-332

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2018 inดร.ประกาย ราชณุวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inสุขสวัสดิ์ พลพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายโกศล เจริญสม, รองศาสตราจารย์, inดร.รัชฎาวรรณ เงินกลั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Survey of insects associated with sugarcane crops (Saccharum officinarum) in Kamphaeng Phet province, Thailand.", 6th IAPSIT International Sugar Conference, 6 - 9 มีนาคม 2018, อุดรธานี อื่นๆ ประเทศไทย
2018 inดร.รัชฎาวรรณ เงินกลั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประกาย ราชณุวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "SILICON APPLICATION TO REDUCE DAMAGE IN SUGARCANE DUE TO EARLY SHOOT BORER, CHILOINFUSCATELLUS SNELLEN (LEPIDOPTERA: CRAMBIDAE) INFESTATION IN LOP BURI, THAILAND", 6th IAPSIT International SUGAR CONFERENCE , 6 - 9 มีนาคม 2018, อุดรธานี ประเทศไทย
2018 exThavin Bodharamik, inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChamnarn Apiwathnasorn, exSungsit Sungvornyothin , inดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์, รองศาสตราจารย์, "Diversity of mosquito species ovipositing in different zones of light intensity within limestone caves in Thailand", XXXVII Annual Meeting of the Willi Hennig Society , 17 - 20 กันยายน 2018, บาร์เซโลน่า ราชอาณาจักรสเปน
Publish Year National Conference 2
2018 inดร.วนิดา อ่วมเจริญ, รองศาสตราจารย์, exนางสาวเกตน์สิรี ชมภูอินทร์, "ฤทธิ์สัมผัสและรมตายของน้ำมันหอมระเหยใบฝรั่งต่อไรฝุ่นบ้าน", การประชุมทางวิชา ครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exณัฐกานต์ ราชนิยม, exกัญญาณัติ วงษา, inดร.จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัศเลข รัตนวรรณี, รองศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของแบคทีเรียร่วมอาศัยในเพลี้ยอ่อนถั่ว Aphis craccivora(Hemiptera: Aphididae) ในประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 19 - 20 กรกฎาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201220102000 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201920112007 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2006 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202017 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=02&BudgetYear=2018]