ผลงานภาควิชากีฏวิทยา ปี 2016

29

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

5

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มผลงานของภาควิชากีฏวิทยา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยา เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก.

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยา เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2016

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยา เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2016

Publish Year International Journal 25
2016 inดร.อัศเลข รัตนวรรณี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, "Genetic Variation of Cassava Mealybug, Phenacoccus manihoti (Hemiptera: Pseudococcidae), Based on DNA Sequences from Mitochondrial and Nuclear Genes", walailak journal of science and technology, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 123-132
2016 inดร.อธิราช หนูสีดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exภัททิรา ศาตร์วงษ์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, exEdwin E. Lewis, "Efficacy of Steinernema spp. plus anti-desiccants to control two serious foliage pests of vegetable crops, Spodoptera litura F. and Plutella xylostella L.", Biological Control, ปีที่ 97, ฉบับที่ "-", มิถุนายน 2016, หน้า 48-56
2016 exMakinson, J. C., exSchaerf, T. M., inดร.อัศเลข รัตนวรรณี, รองศาสตราจารย์, exOldroyd, B. P., exBeekman, M., "How does a swarm of the giant Asian honeybee Apis dorsata reach consensus? A study of the individual behaviour of scout bees", Insectes Sociaux, ปีที่ 63, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2016, หน้า 395-406
2016 inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, exKonvipasruang, Ploychompoo, exAmrine, J. W., Jr., "New eriophyoid mites from Thailand", SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, หน้า 55-78
2016 inดร.จำนงจิต ผาสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอัจฉริยา ปราบอริพ่าย, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "A Comparison of Attractants for Sampling Stomoxyscalcitrans (Diptera: Muscidae) on Dairy Farms in Saraburi Province, Thailand", Journal of Economic Entomology, ปีที่ 109, ฉบับที่ 2, เมษายน 2016, หน้า 942-946
2016 exSilapanuntakul, S, exKeanjoom, R, exPandii, W, exBoonchuen, S, inนายขวัญชัย สมบัติศิริ, ศาสตราจารย์, "EFFICACY OF THAI NEEM OIL AGAINST AEDES AEGYPTI (L.) LARVAE", SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2016, หน้า 410-415
2016 exNararak, J, exSathantriphop, S, exChauhan, K, inดร.ศิริพรรณ ตันตาคม, รองศาสตราจารย์, exEiden, AL, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "AVOIDANCE BEHAVIOR TO ESSENTIAL OILS BY ANOPHELES MINIMUS, A MALARIA VECTOR IN THAILAND", JOURNAL OF THE AMERICAN MOSQUITO CONTROL ASSOCIATION, ปีที่ 32, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2016, หน้า 34-43
2016 inดร.วรรณรดา สุราช, รองศาสตราจารย์, exMhuantong, W., exSangsrakru, D., inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, inดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์, exSittivicharpinyo, T., exSiripan, O., exPootakham, W., "Gut bacterial diversity in plasmodium-infected and plasmodium-uninfected anopheles minimus", Chiang Mai Journal of Science , ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, เมษายน - มิถุนายน 2016, หน้า 426-439
2016 exThaochan, N, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "The phenotypic and metabolic properties of Metarhizium guizhouense on Corcyra cephalonica", MYCOSPHERE, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2016, หน้า 214-225
2016 inดร.วนิดา อ่วมเจริญ, รองศาสตราจารย์, inนางชามา อินซอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antibacterial activity and phenolic content of propolis from four different areas of Thailand", International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, เมษายน 2016, หน้า 77-82
2016 exNgrenngarmlert, W., exSukkanon, C., exYaicharoen, R., inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Physical influence on larvicidal and pupicidal activity of the silicone-based monomolecular film", Acta Tropica, ปีที่ 162, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2016, หน้า 239-244
2016 exBoonyuan, W., exBangs, M.J., exGrieco, J.P., exTiawsirisup, S., inนางสาวอัจฉริยา ปราบอริพ่าย, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Excito-Repellent Responses between Culex quinquefasciatus Permethrin Susceptible and Resistant Mosquitoes", Journal of Insect Behavior, ปีที่ 29, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2016, หน้า 415-431
2016 inดร.รัชฎาวรรณ เงินกลั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRungarun Tisgratogv, exUnchalee Sanguanpong, exJohn P. Grieco, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Plants traditionally used as mosquito repellents and the implication for their use in vector control.", Acta Tropica, ปีที่ 157, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2016, หน้า 136-144
2016 exAryani, D.S., inดร.วนิดา อ่วมเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Repellency and contact toxicity of crude extracts from three Thai plants (Zingiberaceae) against maize grain weevil, Sitophilus zeamais (Motschlusky) (Coleoptera: Curculionidae)", Journal of Biopesticides, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2016, หน้า 52-62
2016 exChaumeau, V., exAndolina, C., exFustec, B., exNdam, N.T., exBrengues, C., exHerder, S., exCerqueira, D., inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exNosten, F., exCorbel, V., "Comparison of the Performances of Five Primer Sets for the Detection and Quantification of Plasmodium in Anopheline Vectors by Real-Time PCR", PLoS ONE, ปีที่ 11, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2016
2016 exLESLEY A. BALLANTYNE, exCHRISTINE L. LAMBKIN, exXIN LUAN, exYuvarin Boontop, exSORASAK NAK-EIAM, exSUTTISAN PIMPASALEE, exSOMMYOT SILALOM, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Further studies on south eastern Asian Luciolinae: 1. Sclerotia Ballantyne, a new genus of fireflies with back swimming larvae 2. Triangulara Pimpasalee,a new genus from Thailand (Coleoptera: Lampyridae)", ZOOTAXA, ปีที่ 4170, ฉบับที่ 2, สิงหาคม - กันยายน 2016, หน้า 201-249
2016 exJunsuke Konno, exYoko Hatta-Ohashi, exRyutaro Akiyoshi, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, รองศาสตราจารย์, exSomyot Silalom, exWatana Sakchoowong, exVor Yiu, exNobuyoshi Ohba, exHirobumi Suzuki, "TiLIA: a software package for image analysis of firefly flash patterns", Ecology and Evolution, ปีที่ 6, ฉบับที่ 9, พฤษภาคม 2016, หน้า 3026-3031
2016 inนางชามา อินซอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Apiculture and pollination industry in Thailand", International Journal of Agricultural Extension, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 95-103
2016 exKrajana Tainchum, exJIROD NARARAK, exWasana Boonyuan, exMichael J.Bangs, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Behavioral responses of Anopheles species (Culicidae: Diptera) with varying surface exposure to pyrethroid-treated netting in an excito-repellency test system", Journal of Vector Ecology, ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2016, หน้า 254-264
2016 exCamille Desgrouas, exJIROD NARARAK, exRungarun Tisgratog, exVal?rie Mahiou-Leddet, exSothavireak Bory, ex?velyne Ollivier, exSylvie Manguin, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Comparative excito-repellency of three cambodian plant-derived extracts against two mosquito vector species, aedes aegypti and anopheles minimus", Journal of the American Mosquito Control Association, ปีที่ 32, ฉบับที่ 3, กันยายน 2016, หน้า 185-193
2016 exRungarun Tisgratog, inดร.มณฑาทิพย์ คงมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exUnchalee Sanguanpong, inนางสาวอัจฉริยา ปราบอริพ่าย, รองศาสตราจารย์, exMichael J. Bangs, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Evaluation of a Noncontact, Alternative Mosquito Repellent Assay System", Journal of the American Mosquito Control Association, ปีที่ 32, ฉบับที่ 3, กันยายน 2016, หน้า 177-184
2016 exCorbel, V., exAchee, N.L., exChandre, F., exCoulibaly, M.B., exDusfour, I., exFonseca, D.M., exGrieco, J., inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLenhart, A., exMartins, A.J., exMoyes, C., exNg, L.C., exPinto, J., exRaghavendra, K., exVatandoost, H., exVontas, J., exWeetman, D., exFouque, F., exVelayudhan, R., exDavid, J.-P., "Tracking Insecticide Resistance in Mosquito Vectors of Arboviruses: The Worldwide Insecticide resistance Network (WIN)", PLoS Neglected Tropical Diseases, ปีที่ 10, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2016
2016 exNamikawa, S.K., inดร.วีรวรรณ อมรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antennal sensilla morphology of Theocolax elegans (Westwood) (Hymenoptera: Pteromalidae), a larval parasitoid of the maize weevil, Sitophilus zeamais (Motschulsky) (Coleoptera: Curculionidae)", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 50, ฉบับที่ 5, มกราคม 2016, หน้า 374-379
2016 exVongpa, V., inดร.วีรวรรณ อมรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exGordh, G., "Development, reproduction and longevity of Aprostocetus sp. (Hymenoptera: Eulophidae), an egg parasitoid of the Brown planthopper, Nilaparvata lugens (Stรฅl) (Hemiptera: Delphacidae)", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 50, ฉบับที่ 4, มกราคม 2016, หน้า 291-294
2016 inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, exPloychompoo Konvipasruang, exJames W. Amrine, Jr.., "Two new genera and one new assignment of eriophyoid mites (Acari:Eriophyoidea) from Thailand", Persian Journal of Acarology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, หน้า 35-49
Publish Year National Journal 4
2016 inดร.วนิดา อ่วมเจริญ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบบอระเพ็ดที่สกัดด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ 3 ชนิด ในการเป็นสารไล่และยับยั้งการกินอาหารต่อตัวเต็มวัยด้วงงวงข้าวโพด (Sitophilus zeamais Motschulsky)", แก่นเกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2016, หน้า 127-136
2016 inดร.รัชฎาวรรณ เงินกลั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เบญจคุณ แสงทองพราว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจและการจัดการเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero (Hemiptera: Pseudococcidae) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกของประเทศไทย", วารสารเกษตร , ปีที่ 32, ฉบับที่ 3, กันยายน 2016 - มกราคม 2017, หน้า 357-368
2016 inดร.รัชฎาวรรณ เงินกลั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเสี่ยงเชิงพื้นที่ของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย:ทบทวนข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2549-2558", วารสารสาธารณสุขศาสตร์, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 153-165
2016 inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, exPloychompoo Konvipasruang, exJames W. AMRINE, "Present status of eriophyoid mites in Thailand", J. Acarol. Soc. Jpn., ปีที่ 25, ฉบับที่ S1, มีนาคม 2016, หน้า 83-107

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2016 exKanyanat Wongsa, exEkgachai Jeratthitikul, inดร.เบญจคุณ แสงทองพราว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPisit Poolprasert, inดร.อัศเลข รัตนวรรณี, รองศาสตราจารย์, "Genetic variation among the geographic populations of cowpea aphid, Aphis craccivora Koch (Hemiptera: Aphididae), in Thailand inferred from COI gene sequences", The 5th Burapha University International Conference 2016, 28 - 29 กรกฎาคม 2016
2016 inดร.มณฑาทิพย์ คงมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJIROD NARARAK, exSunaiyana Sathantriphop, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Repellent and irritant effects of kaffir lime (Citrus hystrix DC) leaf and peel essential oils against Aedes aegypti and Anopheles minimus", XXV International Congress of Entomology (ICE 2016), 25 - 30 กันยายน 2016, Orlando ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 6
2016 inนายเจตษฎา อุตรพันธ์, อาจารย์, inดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประกาย ราชณุวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปาริชาติ พรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทยา จินดาหลวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ปิยะ ดวงพัฒนรา, exรศ.ดร.จวงจันทร์ ดวงพัตรา, "การวิเคราะห์เสถียรภาพผลผลิตของสายพันธุ์ถั่วลิสงจากการทดสอบในหลายสภาพแวดล้อม", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exรุ่งนภา การีมี, inดร.วีรวรรณ อมรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของอายุไข่ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล Nilaparvata lugens (St?l) (Hemiptera: Delphacidae) ต่อการวางไข่ของแตนเบียนไข่ Anagrus flaveolus (Waterhouse) (Hymenoptera: Mymaridae)", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 exวัชรินธร มณีรัตน์, inดร.วีรวรรณ อมรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสามารถในการเบียนของแตนเบียน Anagrus flaveolus (Waterhouse) (Hymenoptera: Mymaridae) บนแมลงศัตรูข้าวภายใต้ห้องปฏิบัติการ", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 exกิติยา จันทร์ละออ, inดร.วนิดา อ่วมเจริญ, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพในการเป็นสารไล่และสารสัมผัสของสารสกัดหยาบเมล็ดมะกล่ำตาช้าง (Adenanthera pavonina Linnaeus) ในการควบคุมตัวเต็มวัยด้วงงวงข้าวโพด(Sitophilus zeamais Motschulsky)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exกชกร พิศเพ็ง, inดร.ประกาย ราชณุวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัชฎาวรรณ เงินกลั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การระบาดของหนอนกออ้อยลายจุดเล็ก (Chilo infuscatellus Snellen) บนพื้นที่ปลูกอ้อยในอำาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี", การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 14, 1 - 2 พฤศจิกายน 2016, อำเภอเมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
2016 exสิริรัตน์ แมงทับ, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อธิราช หนูสีดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการล่าเหยือของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงต่อการเข้าหาด้วงหมัดผักแถบลาย,Phyllotreta sinuata Stephens (Coleoptera: Chrysomelidae)", ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2016, นครปฐม ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201220102000 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>
Publish Year International Trademark 1
2016 inดร.วนิดา อ่วมเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Proponey", นางชามา พานแก้ว และ นางสาววนิดา อ่วมเจริญ, 2016

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201920112007 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2006 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202017 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=02&BudgetYear=2016]