ผลงานภาควิชากีฏวิทยา ปี 2013

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

24

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

32

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

4

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มผลงานของภาควิชากีฏวิทยา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (16 คน)
ในภาควิชากีฏวิทยา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2013

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (16 คน)
ในภาควิชากีฏวิทยา ปี 2013

Publish Year International Journal 14
2013 exTainchum, K., exPolsomboon, S., exGrieco, J.P., exSuwonkerd, W., inนางสาวอัจฉริยา ปราบอริพ่าย, รองศาสตราจารย์, exSungvornyothin, S., inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exAchee, N.L., "Comparison of aedes aegypti (Diptera: Culicidae) resting behavior on two fabric types under consideration for insecticide treatment in a push-pull strategy", Journal of Medical Entomology, ปีที่ 50, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 59-68
2013 exSuradet Buttachon, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, exWinanda Himaman, exAnake Kijjoa, "Acaricidal activity of Hypocrella raciborskii Zimm. (Hypocreales: Clavicipitaceae) crude extract and some pure compounds on Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)", African Journal of Microbiology Research, ปีที่ 7, ฉบับที่ 7, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 577-585
2013 exManda, H., exShah, P., exPolsomboon, S., inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exCastro-Llanos, F., exMorrison, A., exBurrus, R.G., exGrieco, J.P., exAchee, N.L., "Contact Irritant Responses of Aedes aegypti Using Sublethal Concentration and Focal Application of Pyrethroid Chemicals", PLoS Neglected Tropical Diseases, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2013
2013 exDada, N., exVannavong, N., exSeidu, R., exLenhart, A., exStenstrรถm, T.A., inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exOvergaard, H.J., "Relationship between Aedes aegypti production and occurrence of Escherichia coli in domestic water storage containers in rural and sub-urban villages in Thailand and Laos", Acta Tropica, ปีที่ 126, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2013, หน้า 177-185
2013 exSalazar, F.V., exAchee, N.L., exGrieco, J.P., inนางสาวอัจฉริยา ปราบอริพ่าย, รองศาสตราจารย์, exOjo, T.A., exEisen, L., exDureza, C., exPolsomboon, S., inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Effect of Aedes aegypti exposure to spatial repellent chemicals on BG-Sentinelโ„ข trap catches", Parasites and Vectors, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2013
2013 inดร.จำนงจิต ผาสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอัจฉริยา ปราบอริพ่าย, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Seasonality and daily flight activity of stable flies (Diptera:Muscidae) on dairy farms in Saraburi Province, Thailand", Parasite, ปีที่ 20, ฉบับที่ 17, เมษายน - พฤษภาคม 2013, หน้า 1-7
2013 inดร.อัศเลข รัตนวรรณี, รองศาสตราจารย์, exOrawan Duangpukdee, exPisit Poolprasert, "Insect Diversity During Different Stages of Asiatic Elephant Dung Deterioration in Eastern Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2013, หน้า 387-397
2013 inดร.เบญจคุณ แสงทองพราว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายโกศล เจริญสม, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of parasitism capacity of Megastigmus thitipornae DogวŽnlar & Hassan (Hymenoptera: Torymidae), the local parasitoid of eucalyptus gall wasp, Leptocybe invasa Fisher & La Salle (Hymenoptera: Eulophidae)", Kasetsart Journal - Natural Science, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 191-204
2013 exBaldacchino, F, exMuenworn, V, exDesquesnes, M, exDesoli, F, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exDuvallet, G, "Transmission of pathogens by Stomoxys flies (Diptera, Muscidae): a review", PARASITE, ปีที่ 20, สิงหาคม 2013
2013 inดร.จำนงจิต ผาสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTharawoot Tharawoot, inดร.จริยา จันทร์ไพแสง, ศาสตราจารย์, "Seasonal Abundance of Blow Flies (Diptera: Calliphoridae) in ThreeUrban Parks of Bangkok, Thailand", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 47, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2013, หน้า 1-7
2013 exUtchalee Namvong, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, "Pesticide Residues on Sweet Basil, Ocimum basilicum L.(Labiatae)Under Different Production Systems From Central Thailand", Kasetsart J. (Nat. Sci.), ปีที่ 47, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2013, หน้า 695-703
2013 inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exMichael J Bangs, exWannapa Suwonkerd, inดร.มณฑาทิพย์ คงมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVincent Corbel, inดร.รัชฎาวรรณ เงินกลั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Review of insecticide resistance and behavioral avoidance of vectors of human diseases in Thailand", Parasites & Vectors, ปีที่ 6, ฉบับที่ 280, กันยายน 2013, หน้า 1-28
2013 exVincent Corbel, exFrancois Nosten, exKanutcharee Thanispong, exChristine LUXEMBURGER, inดร.มณฑาทิพย์ คงมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Challenges and prospects for dengue and malaria control in Thailand, Southeast Asia.", Trends Parasitol, ปีที่ 2013, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2013
2013 exSoraya Jaikla, inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.เอกวัต วิถีประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์, "Two new species of Fibuloides (Lepidoptera: Tortricidae) from eastern Thailand", ZOOTAXA , ปีที่ 3664, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2013, หน้า 85-91

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 10
2013 exChackapong Chaiwong, exPranode Somchaiyaphum, exNuttaphong duanden, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, รองศาสตราจารย์, exWirong Chanthorn, "Does Intensive and Non-Intensive Soybean Cultivation Affect Soil Fertility Differently in a 20-Year Fallow Field?", The Second Environment Asia International Conference on “Human Vulnerability and Global Environmental Change”, 15 - 17 พฤษภาคม 2013, ชลบุรี อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exSiyang, S., exLorwongtragool, P., inดร.อธิราช หนูสีดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, exKerdcharoen, T., "Development and application of electronic nose for agricultural robot", 2013 10th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2013, 15 พฤษภาคม 2013
2013 inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWeerasak Thakernkarnkit, exSurachat Tangpranomkorn, exPakorn Winayanuwattikun, exรศ.ทิฆัมพร ยงวณิชย์, "Cellulase Producing Bacteria from the Digestive Tracts of Surinam Cockroaches, Pycnoscelus surinamensis for the Production of Bioethanol", The 1st International Symposium on Microbial Technology for Food and Energy Security, 25 - 27 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exPatcharawan Sirisopaa, exKanutcharee Thanispongb, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Bioassay for monitoring resistance to synthetic pyrethroids in Aedes aegypti in Thailand", The 6th International Congress of Society for Vector Ecology , 22 - 27 กันยายน 2013, แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2013 exVithee Muenworn, exGerard Duvallet, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Seasonal Abundance, Diurnal Activity and Molecular Phylogenetics of Stomoxys flies in Thailand", The 6th International Congress of Society for Vector Ecology., 22 - 27 กันยายน 2013, แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2013 exดร.วินัย ปิติยนต์, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.บงกชรัตน์ ปิติยนต์, รองศาสตราจารย์, exS. U-raichen, exD. ATHINUWAT, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "Disease and insect pest management of kale with mixture of antagonistic microbes and plant extracts", 10 th International Congress of Plant Pathology, 25 - 30 สิงหาคม 2013, ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2013 exรุ่งอรุณ ทิศกระโทก, exวรรณภา ฤทธิสน, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Chemical induced behavioral responses in Anopheles epiroticus in Thailand", The 6th International Congress Society for Vector Ecology. 22-27 September 2013 at La Quinta (Palm Spring), California, USA., 22 - 27 กันยายน 2013, แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2013 exวรรณภา ฤทธิสน, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Biting Patterns and host preference of Anopheles epiroticus in Ko Chang Island, Trat Province, Thailand", The 3rd International Forum for Surveillance and Control of Mosquitoes and Mosquito-borne Diseases , 27 - 31 พฤษภาคม 2013, Suzhou, Jiangsu Province สาธารณรัฐประชาชนจีน
2013 inดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์, รองศาสตราจารย์, exอุมารินทร์ บุญเกื้อ, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "DNA barcodes for species identification of the malaria mosquitoes (Anopheles dirus complex)", The 5th International Barcode of Life Conference , 27 - 31 ตุลาคม 2013, คุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2013 inดร.มณฑาทิพย์ คงมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNicole Achee, exPenny Masuoka, exพจน์ เอมพันธุ์, exเกรียงไกร เลิศทัศนีย์, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Characterization of the Anopheles minimus complex in Thailand", AMCA 79th Annual Meeting, 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2013, Atlantic City นิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 14
2013 inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี มาไลยพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "ความหลากชนิดของแมลงผสมเกสรในพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินต่างกันบริเวณจังหวัดเชียงใหม่", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 2, 24 - 26 มกราคม 2013, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 inนางสาวแสงแข น้าวานิช, exเสาวนี ฝัดศิริ, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพการกินของด้วงเต่า Curinus coeruleus Mulsant ต่อเพลี้ยอ่อนข้าวโพด Rhopalosiphum maidis (Fitch) และเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนางสาวแสงแข น้าวานิช, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ประพนธ์ บุญรำพรรณ, exนายชัยมงคล ตะนะสอน, inดร.ปภพ สินชยกุล, รองศาสตราจารย์, "การประเมินสายพันธุ์ฝ้ายต้านทานต่อเพลี้ยจักจั่น Amrasca biguttula biguttula (Ishida) (Homoptera: Cicadellidae)", การปนะชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี มาไลยพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาประสิทธิภาพของแมลงผสมเกสรในพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ต่างกัน", การประชุมวิชาการวนศาสตร์ระดับชาติ "การป่าไม้เพื่อสังคม", 6 - 8 มีนาคม 2013, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนางสาวแสงแข น้าวานิช, exนางสาวเสาวนี ฝัดศิริ, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, "การประเมินเบื้องต้นสำหรับข้าวโพดสายพันธุ์แท้ต้านทานต่อเพลี้ยไฟ (Thysanoptera)", การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 36, 5 - 7 มิถุนายน 2013, เมือง หนองคาย ประเทศไทย
2013 inดร.อัศเลข รัตนวรรณี, รองศาสตราจารย์, exอรวรรณ ดวงภักดี, "การประยุกต์ใช้วิธีการวิเคราะห์ทางมอร์โฟเมตริกแบบจีโอเมตริกของรูปแบบเส้นปีกในการจัดจำแนกชันโรงที่มีลักษณะสัณฐานวิทยาซับซ้อนในประเทศไทย", การประชุมครั้งที่ 3 อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ใประเทศไทย, 11 - 13 พฤษภาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exทิพย์วรา ช่วยเจริญสุข, "A Survey of Culex mosquito species from JE endemic and nonendemic area of Chonburi Province, Eastern Thailand", Third Annual Meeting for Thailand Research Fund (Senior Research Scholar) , 28 มกราคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exกราญ์จนา ถาอินชุม , exวรรณภา ฤทธิ์สนธ์, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Influence of time constraint on Behavioral Response of Aedes aegypti (L.) and Culex quinquefasciatus Say to DEET.", Third Annual Meeting for Thailand Research Fund (Senior Research Scholar) “Biology, Ecology and Epidemic impotence of mosquitoes and Stable fly in Thailand”. , 28 มกราคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพสารออกฤทธิ์กำจัดแมลงของเชื้อแบคทีเรียกำจัดแมลงในการควบคุมแมลงศัตรูพืชและสลายสารเคมีกำจัดแมลงเพื่อการผลิตข้าวโพดหวานปลอดภัย", การประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ, 22 พฤศจิกายน 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exนางสาวภัททิรา ศาตร์วงษ์, inดร.อธิราช หนูสีดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของเจลชนิดใหม่และสารจับใบต่ออัตราการอยู่รอดของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในระดับห้องปฏิบัติการ", การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11“อารักขาพืชไทย ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน” , 26 - 28 พฤศจิกายน 2013, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 inนางสาวแสงแข น้าวานิช, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวเสาวนี ฝัดศิริ, inดร.ประพนธ์ บุญรำพรรณ, exนายชัยมงคล ตะนะสอน, inดร.ปภพ สินชยกุล, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบความต้านทานต่อเพลี้ยจักจั่นของฝ้ายสายพันธุ์ใหม่", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 26 - 28 พฤศจิกายน 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exอมรพร คุณะพันธ์, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, รองศาสตราจารย์, inดร.จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล ภูมิไชย์, รองศาสตราจารย์, "ชีววิทยาการกระจายของแมลงหวี่ขาวใยเกลียว Aleurodicus dispersus Russell (Hemiptera: Aleyrodidae) บนใบมันสาปะหลังณ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสาปะหลังแห่งประเทศไทย จ. นครราชสีมา", การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 “อารักขาพืชไทย ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน”, 26 - 28 พฤศจิกายน 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 inดร.จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของแบคทีเรียกำจัดแมลงในการควบคุมแมลงศัตรูพืชและสลายสารเคมีกำจัดแมลงเพื่อการผลิตข้าวโพดหวานอย่างยั่งยืน", การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่6, 24 กรกฎาคม 2013 - 25 กรกฎาคม 2014, นครนายก ประเทศไทย
2013 inดร.จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, inดร.บงกชรัตน์ ปิติยนต์, รองศาสตราจารย์, exดร. วินัย ปิติยนต์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์สูตรสำเร็จจุลินทรีย์และสารสกัดพืชเพื่อควบคุมโรคและแมลงและเพิ่มผลผลิตคุณภาพของพืชผัก", การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 26 - 28 พฤศจิกายน 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201220102000 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201920112007 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2006 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202017 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=02&BudgetYear=2013]