ผลงานภาควิชากีฏวิทยา ปี 2012

26

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

21

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

32

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

1

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มผลงานของภาควิชากีฏวิทยา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยา เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก.

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยา เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2012

Publish Year International Journal 26
2012 inดร.วนิดา อ่วมเจริญ, รองศาสตราจารย์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, exKijjoa, A, exKainoh, Y, "Toxicity and Repellency Activities of the Crude Methanol Extract of Duabanga grandiflora (Lythraceae) Against Sitophilus oryzae (Coleoptera: Curculionidae)", PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 227-232
2012 exButtachon, S., inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, inดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์, exSilva, A., exGales, L., exBruy?re, C., exKiss, R., exKijjoa, A., "Sartorymensin, a new indole alkaloid, and new analogues of tryptoquivaline and fiscalins produced by Neosartorya siamensis (KUFC 6349)", Tetrahedron, ปีที่ 68, ฉบับที่ 15, เมษายน 2012, หน้า 3253-3262
2012 inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPimnon, S., exBangs, M.J., exThanispong, K., inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Discriminating lethal concentrations and efficacy of six pyrethroids for control of Aedes aegypti in Thailand", Journal of the American Mosquito Control Association, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2012, หน้า 30-37
2012 inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Well managed firefly tourism: a good tool for firefly conservation in Thailand", Lampyrid, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2012, หน้า 1-7
2012 exBussaman, P, exSa-uth, C, exRattanasena, P, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Acaricidal activities of whole cell suspension, cell-free supernatant, and crude cell extract of Xenorhabdus stokiae against mushroom mite (Luciaphorus sp.)", JOURNAL OF ZHEJIANG UNIVERSITY-SCIENCE B, ปีที่ 13, ฉบับที่ 4, เมษายน 2012, หน้า 261-266
2012 exSalazar, F.V., exAchee, N.L., exGrieco, J.P., inนางสาวอัจฉริยา ปราบอริพ่าย, รองศาสตราจารย์, exEisen, L., exShah, P., inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Evaluation of a peridomestic mosquito trap for integration into an Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) push-pull control strategy", Journal of Vector Ecology, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2012, หน้า 8-19
2012 exTananchai, C., exTisgratog, R., exGrieco, J.P., inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Pyrethroid induced behavioral responses of Anopheles dirus, a vector of malaria in Thailand", Journal of Vector Ecology, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2012, หน้า 187-196
2012 exKongmee, M., exBoonyuan, W., exAchee, N.L., inนางสาวอัจฉริยา ปราบอริพ่าย, รองศาสตราจารย์, exLerdthusnee, K., inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Irritant and repellent responses of anopheles harrisoni and anopheles minimus upon exposure to bifenthrin or deltamethrin using an excito-repellency system and a live host", Journal of the American Mosquito Control Association, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2012, หน้า 20-29
2012 exKonvipasruang, P, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, exAmrine, JW, exOchoa, R, exBauchan, G, exPratt, P, "A new species, Aceria neopaederiae (Acari: Eriophyidae), infesting Paederia foetida L. (Rubiaceae) in Thailand, Hong Kong and Singapore", SYSTEMATIC AND APPLIED ACAROLOGY, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2012, หน้า 191-201
2012 exSinka, M.E., exBangs, M.J., exManguin, S., exRubio-Palis, Y., inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exCoetzee, M., exMbogo, C.M., exHemingway, J., exPatil, A.P., exTemperley, W.H., exGething, P.W., exKabaria, C.W., exBurkot, T.R., exHarbach, R.E., exHay, S.I., "A global map of dominant malaria vectors", Parasites and Vectors, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, เมษายน 2012
2012 exSomyot Silalom, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, รองศาสตราจารย์, exSuyanee Vessabutr , "The life history of a species of Lamprigera (Coleoptera: Lampyridae): Results of a preliminary study on laboratory rearing of fireflies at Queen Sirikit Botanic Garden, Chiang Mai, Thailand.", Lampyrid, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2012
2012 exTisgratog, R, exTananchai, C, inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTuntakom, S, exBangs, MJ, exCorbel, V, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Host feeding patterns and preference of Anopheles minimus (Diptera: Culicidae) in a malaria endemic area of western Thailand: baseline site description", PARASITES & VECTORS, ปีที่ 5, ฉบับที่ 114, มิถุนายน 2012
2012 exBussaman, P. , exSa-Uth, C., exRattanasena, P., inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Effect of crude plant extracts on mushroom mite, Luciaphorus sp. (Acari: Pygmephoridae)", Psyche (New York), ปีที่ 29, ฉบับที่ 9, กันยายน 2012
2012 exOliveira, DC, exCharanasri, V, exKongchuensin, M, exKonvipasruang, P, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, exde Moraes, GJ, "Phytoseiidae of Thailand (Acari: Mesostigmata), with a key for their identification", ZOOTAXA, ฉบับที่ 3453, กันยายน 2012, หน้า 1-24
2012 exThawornchaisit, P., inดร.วีรวรรณ อมรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMahannop, P., exBuddhirakkul, P., exPandii, W., exConnellan, P., exThompson, D., exBrushett, D., exMorris, C., "Combined Neem oil 6% w/w and Eucalyptus oil 16% w/w lotion for treating head lice: In vitro and in vivo efficacy studies", Journal of Pharmacy Practice and Research, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กันยายน 2012, หน้า 189-192
2012 exTananchai, C, exTisgratog, R, inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exGrieco, JP, exManguin, S, inนางสาวอัจฉริยา ปราบอริพ่าย, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Species diversity and biting activity of Anopheles dirus and Anopheles baimaii (Diptera: Culicidae) in a malaria prone area of western Thailand", Parasites and Vectors, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, กันยายน 2012
2012 exT. Chauycharoensuk, exS. Manguin, exG.Duvallet, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Assessment of geraniol-incorporated polymers to control Aedes albopictus (Diptera:Culicidae)", Parasite, ปีที่ 19, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2012, หน้า 427-432
2012 exK, inดร.สุรพล วิเศษสรรค์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอัจฉริยา ปราบอริพ่าย, รองศาสตราจารย์, exJP, exMJ, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Behavioral responses of Aedes aegypti and Culex quinquefasciatus (Diptera: Culicidae) to four essential oils in Thailand", Journal of Pest Science, ปีที่ 86, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2012, หน้า 309-320
2012 inดร.มณฑาทิพย์ คงมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exN Achee, exK Lerdthusnee, exMJ Bangs, inดร.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง, inนางสาวอัจฉริยา ปราบอริพ่าย, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Seasonal abundance and distribution of Anopheles larvae in a riparian malaria endimic area of western Thailand", Southeast Asian Journal of Tropical Public Health, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2012, หน้า 601-603
2012 exBussaman, P. , exNamsena, P. , exRattanasena, P., inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Effect of crude leaf extracts on Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc.", Psyche (New York) , ปีที่ 2012, ฉบับที่ spec. issu, พฤษภาคม 2012
2012 exPloychompoo Konvipasruang, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, exJ.W. AMRINE, Jr., "Redescription of seven species of eriophyoid mites from bamboo(Poaceae, Bambuseae) in Thailand", Journal of the Acarological Society of Japan, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2012, หน้า 67-94
2012 exPimnon, S., inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThanispong, K., inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Diagnostic doses of two pyrethroids currently used for control of aedes aegypti l. (diptera: Culicidae), a vector of dengue", Kasetsart Journal - Natural Science, ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2012, หน้า 538-545
2012 exFerdinand V. Salazar, exNicole L. Achee, exJohn P. Grieco, exSiripun Tuntakon, exSuppaluck Polsomboon, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Effects of Previous Exposure of Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) Mosquitoes to Spatial Repellent Chemicals on BG-Sentinel? Trap Catches", Kasetsart J. (Nat. Sci.), ปีที่ 46, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2012, หน้า 851-861
2012 ex Achee N, , exMasuoka P, exSmith P, exMartin N, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exPolsomboon S, exHendarto J, "Identifying the effective concentration for spatial repellency of the dengue vector Aedes aegypti", Parasites and Vectors , ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2012
2012 exKeawrayup S, exDuvallet G, exSukonthabhirom S, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Diversity of Stomoxys spp. (Diptera: Musidae)and diurnal variation of stomoxys indicus and S. calcitrans in a farm, in Wang Nam Khiao District, Nakhon Ratchasima Province, Thailand", Parasite, ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2012, หน้า 259-265
2012 inดร.ศิริพรรณ ตันตาคม, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Host feeding patterns and preference of Anopheles minimus (Diptera: Culicidae) in a malaria endemic area of western Thailand: baseline site descroption", Parasites and Vectors, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 114

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 13
2012 inดร.จำนงจิต ผาสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Seasonality and daily flight activity of Stomoxys calcitrans (Diptera: Muscidae) on dairy farms in Saraburi province, Thailand", The American Mosquito Control Association (AMCA), 26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2012, Austin เทกซัส สหรัฐอเมริกา
2012 exสุภาวดี เขียวแก่, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ปราณีต ดำรงผล, "Toxicity of herbicide glyphosate to aquatic firefly larvae, Luciola aquatilis Thancharoen", The first symposium of the benthological society of Asia, 14 มิถุนายน 2012, Matsumoto ญี่ปุ่น
2012 inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวกฤษวรรณ พลจัตุรัส, exนางสาวปริญญาวรรณ จันทร์อรุณ, exนางสาวปาริชาติ ผดุงกิจ, exนางสาวนวลนภา เหมเนียม, exดร.สังสิทธิ์ สังวรโยธิน, "Larval Bioassay of Aedes aegypti predator (Toxorhynchites splendens) Laboratory Colony to Temephos and Ethanol", Second International Symposium of BioPesticides and Ecotoxicological Network (2nd IS-BioPEN), 24 - 25 กันยายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.เบญจคุณ แสงทองพราว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายโกศล เจริญสม, รองศาสตราจารย์, "Longevity and Developmental Time of Aprostocetus sp. (Hymenoptera: Eulophidae), the Local Parasitoid of Leptocybe invasa Fisher & La Salle (Hymenoptera: Eulophidae)", Second International Symposium of Biopesticides and Ecotoxicological Network (ISBIOPEN), 24 - 26 กันยายน 2012, เชียงราย ประเทศไทย
2012 inดร.ประกาย ราชณุวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, exS. CHAWPONGPANG, "Characterization of Thai Bacillus thuringiensis JCPT121 as Promising Biopesticide against Diamondback Moth (Plutella xylostella L.)", Second International Symposium of BioPesticides and Ecotoxicological Network (2nd IS-BioPEN), 24 - 25 กันยายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Effect of host plants on life table of broad mite, Polyphagotarsonemus latus (Banks) (Acari: Tarsonemidae)", The “24th International Congress of Entomology”, 20 สิงหาคม 2012, Daegu สาธารณรัฐเกาหลี
2012 exกราญ์จนา ถาอินชุม, exวรรณภา ฤทธิสนธ์, exSylvie Manguin, exMichael J. Bangs, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Species composition and nocturnal activity of current Anopheles mosquito, main malaria vector in Tak and Mae Hong Son Provinces, Thailand.", Joint International Tropical Medicine Meeting 2012 & The 7th Seminar on Food- and Water-Borne Parasitic Zoonoses. , 12 ตุลาคม - 14 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exทิพย์วรา ช่วยเจริญสุข, "Established diagnostic doses of five Synthetic Pyrethroids, Currently used for control of Culex sp. (Diptera: Culicidae) a vector of Japanese encephalitis in Thailand", Joint International Tropical Medicine Meeting 2012 (JITMM 2012)“Emergence of Tropical Diseases: Trans-disciplinary Strategies” The 7th Seminar on Food- and Water-borne Parasitic Zoonoses (FBPZ 7). , 12 - 14 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exSylvie Manguin, exC. T. Ngo, exกราญ์จนา ถาอินชุม, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exE.Jumas-Bilak, "Bacterial microbiota in midguts of field-collected Anopheles malaria vectors in Southeast Asia.", E-SOVE meeting, 8 - 11 ตุลาคม 2012, สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2012 exสุนัยนา สะท้านไตรภพ, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exUnchalee Sanguanpong, exNicole L. Achee, "COMPARATIVE BEHAVIORAL RESPONSES OF PYRETHROID-SUSCEPTIBLE AND –RESISTANCE STRAINS OF ADULT AEDES AEGYPTI TO PLANT ESSENTIAL OILS", Joint International Tropical Medicine Meeting 2012 (JITMM2012)“Emergence of Tropical Diseases:Trans-disciplinary Strategies” , 12 - 14 ธันวาคม 2012, Centara Grand&Bangkok Convention Centre At Central World, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.อธิราช หนูสีดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr. Amanda K. Hodson, exProf. Dr. Edwin E. Lewis, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "A new entomopathogenic nematode from Thailand and its virulence against Tenebrio molitor L. (Coleoptera: Tenebrionidae) and Oryctes rhinoceros MacLeay (Coleoptera: Scarabaeidae)", 2nd International Symposium of Bio-Pesticides and Eco-toxicological Network (2nd IS-BioPEN), 24 - 26 กันยายน 2012, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exปริญญ์ พันธ์งาม, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, inดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์, รองศาสตราจารย์, "Phylogenetic reconstruction of malaria vectors in Thailand using multilocus DNA sequences", Society for Molecular Biology & Evolution Conference 2012 , 23 - 26 มิถุนายน 2012, ดับบลิน ไอร์แลนด์
2012 inดร.วนิดา อ่วมเจริญ, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, exProfessor Dr.Anake Kijjoa, exProfessor Dr.Yooichi Kainoh, "Efficacy of Duabanga grandiflora and Diospyros cauliflora Crude Extracts on Some Agricultural Insects and Their Secondary Metabolites", Second International Symposium of Biopesticides and Ecotoxicological Network (ISBioOEN), 24 - 26 กันยายน 2012, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 8
2012 inดร.จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "กิจกรรมการยับยั้งแมลงของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์สายพันธุ์ใหม่ Bacillus tequilensis ในคะน้า", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 10, 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, exวินัย ปิติยนต์, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.บงกชรัตน์ ปิติยนต์, รองศาสตราจารย์, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลิตภัณฑ์ผสมระหว่างแบคทีเรียที่มีประโยชน์และสารสกัดพืชเพื่อจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชของคะน้าอย่างยั่งยืน", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 10, 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inนางสาวแสงแข น้าวานิช, inนางพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบการกระจายตัวของเพลี้ยไฟ (Thysanoptera)ในข้าวโพด", การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5, 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2012, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2012 inนางสาวแสงแข น้าวานิช, inนางพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, "การจัดการแมลงศัตรูข้าวโพดหวานอย่างยั่งยืน", การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5, 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2012, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2012 inนางสาวแสงแข น้าวานิช, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, exเสาวนี ฝัดสิริ, exกิตติศักดิ์ ศรีชมพร, "การจัดการแมลงศัตรูพืชเพื่อการผลิตข้าวโพดหวาน", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 10 การอารักขาพืชไทยในสภาวะโลกร้อน, 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWannapa Suwonkerd, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Molecular detection of Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax in malaria vector", Annual Meeting for the Thailand Research Fund Senior Research Scholar) , 31 มกราคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวปาริชาติ ผดุงกิจ, exนางสาวนวลนภา เหมเนียม, exนางสาวกฤษวรรณ พลจัตุรัส, exนางสาวปริญญาวรรณ จันทร์อรุณ, exดร.สังสิทธิ์ สังวรโยธิน, "KNOCKDOWN AND RECOVERY OF ADULT GIANT MOSQUITOES,Toxorhynchites splendens, EXPOSED TO FOUR PYRETHROID INSECTICIDESUSING FOR DENGUE VECTOR CONTROL", การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38, 17 - 19 ตุลาคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exVithee Muenworn, exGerard Duvallet, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Molecular phylogenetics of Stomoxys flies in Thailand", The 2ndAnnual Meeting for the Thailand Research Fund (Senior Research Scholar) “Biology, Ecology and Epidemic Importance of Mosquitoes and Stable Flies in Thailand. , 31 มกราคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201220102000 >>
Publish Year International Copyrights 1
2012 inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Entomology : Bio-control version", Kasetsart University, 2012

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201920112007 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2006 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202017 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=02&BudgetYear=2012]