ผลงานภาควิชากีฏวิทยา ปี 2011

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

19

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

9

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มผลงานของภาควิชากีฏวิทยา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยา เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก.

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยา เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2011

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยา เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2011
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 14
2011 exSites, R.W., inดร.เอกวัต วิถีประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Heleocoris (Heteroptera: Naucoridae: Laccocorinae) of Thailand, with description of a new species", Zootaxa, ปีที่ -, ฉบับที่ 2736, มกราคม 2011, หน้า 1-16
2011 inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Broad Mite Effects on Chili Shoot Damage and Yields", PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY, ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2011, หน้า 637-649
2011 exPaz-Soldan, VA, exPlasai, V, exMorrison, AC, exRios-Lopez, EJ, exGuedez-Gonzales, S, exGrieco, JP, exMundal, K, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exAchee, NL, "Initial Assessment of the Acceptability of a Push-Pull Aedes aegypti Control Strategy in Iquitos, Peru and Kanchanaburi, Thailand", AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE, ปีที่ 84, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 208-217
2011 exพัชรีวรรณ มณีสาคร, exR. An, exH. Daneshvar, exK. Taylor, exX. Bai, exB. J. Adams, exP.S. Grewal, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Phylogenetic and cophylogenetic relationships of Entomopathogenic nematodes (Heterorhabditis: Rhabditida) and their symbiotic bacteria (Photorhabdus: Enterobacteriaceae)", Molecular Phylogenetics and Evolution, ปีที่ 59, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 271-280
2011 exดวงสมร สุทธิสุทธิ์, exPual G. Fields, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Fumigant toxicity of essential oils from three Thai plants (Zingiberaceae) and their major compounds against Sitophilus zeamais, Tribolium castaneum and two parasitoids.", Journal of Stored Product Research, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2011, หน้า 222-230
2011 exประกาย, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.จริยา จันทร์ไพแสง, ศาสตราจารย์, "Characterization of Thai Bacillus thuringiensis JCPT121 as PromisingBiopesticide against Diamondback Moth (Plutella xylostella L.)", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2011, หน้า 61-70
2011 exSuthisut, D, exFields, PG, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Contact Toxicity, Feeding Reduction, and Repellency of Essential Oils From Three Plants From the Ginger Family (Zingiberaceae) and Their Major Components Against Sitophilus zeamais and Tribolium castaneum", JOURNAL OF ECONOMIC ENTOMOLOGY, ปีที่ 104, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2011, หน้า 1445-1454
2011 exChuaycharoensuk, T., inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBoonyuan, W., exBangs, M.J., inดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล, รองศาสตราจารย์, exThammapalo, S., exJirakanjanakit, N., inดร.ปภพ สินชยกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Frequency of pyrethroid resistance in Aedes aegypti and Aedes albopictus (Diptera: Culicidae) in Thailand", Journal of Vector Ecology, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2011, หน้า 204-212
2011 exSinka, ME, exBangs, MJ, exManguin, S, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exPatil, AP, exTemperley, WH, exGething, PW, exElyazar, IRF, exKabaria, CW, exHarbach, RE, exHay, SI, "The dominant Anopheles vectors of human malaria in the Asia-Pacific region: occurrence data, distribution maps and bionomic precis", PARASITES & VECTORS, ปีที่ 4, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2011
2011 exMalaithong, N., exTisgratog, R., exTainchum, K., inนางสาวอัจฉริยา ปราบอริพ่าย, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBangs, M.J., inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Locomotor behavioral responses of anopheles minimus and anopheles harrisoni to alpha-cypermethrin in Thailand", Journal of the American Mosquito Control Association, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, กันยายน 2011, หน้า 217-226
2011 exSuksawat Ponpinij, inดร.ประภารัจ หอมจันทน์, ศาสตราจารย์, exผศ.วาลุลี โรจนวงศ์, "Checklist of New Records of Subfamily Lamiinae (Coleoptera: Cerambycidae) in Northern Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2011, หน้า 841-855
2011 exBoonyuan, W., exKongmee, M., exBangs, M.J., inนางสาวอัจฉริยา ปราบอริพ่าย, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Host feeding responses of Aedes aegypti (L.) exposed to deltamethrin", Journal of Vector Ecology, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2011, หน้า 361-372
2011 exTisgratog, R., exTananchai, C., exBangs, M.J., exTainchum, K., inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอัจฉริยา ปราบอริพ่าย, รองศาสตราจารย์, exChauhan, K.R., exPothikasikorn, J., inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Chemically induced behavioral responses in Anopheles minimus and Anopheles harrisoni in Thailand", Journal of Vector Ecology, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2011, หน้า 321-331
2011 exBussaman, P. , exSermswan, R.W., inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Genetic diversity of mushroom mite (Luciaphorus sp.) infesting cultivated mushrooms in the Northeast of Thailand", African Journal of Agricultural Research, ปีที่ 6, ฉบับที่ 24, ตุลาคม 2011, หน้า 5438-5445
Publish Year National Journal 1
2011 inดร.จริยา จันทร์ไพแสง, ศาสตราจารย์, exปรียาวรรณ์ สุรศรีสกุล, inดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินเพื่อการลงทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพบีทีชนิดน้ำเข้มข้นเพื่อใช้กำจัดแมลงศัตรู", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 19, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 30-40

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 10
2011 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inนางสาวแอนนา สายมณีรัตน์, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สาวิตรี มาลัยพันธุ์, exรศ.ดร.อิสรา สุขสถาน, exรศ. นิพนธ์ วิราสาทนนท์, exรศ. โกศล เจริญสม, "Integrated Research on Jatropha curcas Plantation Management", World Renewable Energy Congress 2011, 8 - 14 พฤษภาคม 2011, Linkoping ราชอาณาจักรสวีเดน
2011 inดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์, รองศาสตราจารย์, exปริญญ์ พันธ์งาม, exAparup Das, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Molecular population genetic studies of Thai malaria vector (Anopheles minimus)", AMCA 77th Annual Meeting, 20 - 24 มีนาคม 2011, Anaheim แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2011 inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exPolsomboon Suppaluck, exSuwonkerd W, exGrieco J, exAchee N. L, exOjo T.A., "Spatial repellency responses observed in Aedesaegypti to reduced doses and surface area coverage of chemical compounds in western Thailand.", The 60thAnnual Meeting of American Tropical Medicine and Hygiene., 4 - 8 ธันวาคม 2011, เพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา
2011 inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exChuaycharoensuk T.,, exP. Sirisopa , "Behavioral Responses of DEET (N, N-dimethyl-3-methyl-benzamide) by Three Species of Mosquitoes, Aedes albopictus, Culex quinquefastiatus and Culex gelidus, in Thailand.", The Second International Forum for Surveillance and Control of Mosquitoes and Mosquito-borne Disease. , 23 - 27 พฤษภาคม 2011, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2011 inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exN Achee, "Responses of Mosquitoes to Insecticide: Behavior and Resistance", The Second International Forum for Surveillance and Control of Mosquitoes and Mosquito-borne Disease, 23 - 27 พฤษภาคม 2011
2011 inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Optimization of the BG-SentinelTM mosquito trap for controlling Aedes aegypti Diptera:Culicidae) at the household level.", The 2nd International Forum for Surveillance and Control of Mosquitoes and Mosquito-borne Diseases (IFSCMMD), 23 - 27 พฤษภาคม 2011, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2011 inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exFerdinan Salazar, "Optimization of A Peridomestic Trap for integration into Aedes aegypti Push Pull Control Strategy.", American Society for Tropical Medicine and Hygiene 58th Annual Meeting, Oral Presentation. December 3-8, 2011. Mariott Wardman Park Hotel, Washington DC, USA., 3 - 8 ธันวาคม 2011, เพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา
2011 inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Bioassays for Monitoring Resistance to pyrethroid insecticides in Aedes aegypti in Thailand", การประชุม AMCA ประเทศอเมริกา, 22 - 23 มีนาคม 2011, ลอสแองเจลลิส แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2011 inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Effect of the extracts of wild plants’ leave on broad mite, Polyphagotarsonemus latus (Acari: Tarsonemidae)", “International conference on biopesticides VI (ICOB6) , 12 - 17 ธันวาคม 2011, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 exกราญ์จนา ถาอินชุม, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exSylvie Manguin, exD.Parzy , exE. Jumas-Bilak, "Behaviour and vectorial capacity of species of two complexes, Anopheles dirus and Anopheles minimus, in the transmission of Plasmodium spp. and Wuchereria bancrofti in western Thailand.", Doctoriales de l’IRD France Sud Meeting. , 10 - 12 ตุลาคม 2011, Monperriler สาธารณรัฐฝรั่งเศส
Publish Year National Conference 9
2011 inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, รองศาสตราจารย์, exMARC A. BRANHAM, exวิสุทธิ์ ใบไม้, exHirobumi Suzuki, "การบรรยายลักษณะของหิ่งห้อยชนิด Luciola aquatilis Thancharoen (Coleoptera: Lampyridae) โดยใช้สัณฐานวิทยาและโมเลกุล", การประชุมอนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 1, 2 - 4 พฤษภาคม 2011, พิษณุโลก ประเทศไทย
2011 inนางสาวแสงแข น้าวานิช, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบการกระจายตัวของเพลี้ยไฟข้าวโพด Frankliniella williamsi Hood (Thysanoptera: Thripidae)", การประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 35, 24 - 27 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inนางสาวแสงแข น้าวานิช, exชฏามาศ จิตต์เลขา, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, "การประเมินเบื้องต้นของความเสียหายจากหนอนเจาะลำต้นข้าวโพดและหนอนเจาะฝักข้าวโพดในข้าวโพดข้าวเหนียวสายพันธุ์แท้", การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 35, 24 - 27 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.เอกวัต วิถีประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRobert W. Sites, "ความหลากหลายของมวนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เอกวัต วิถีประดิษฐ์1", ฐานทรัพยากรชีวภาพที่มั่นคงสู่การพัฒนาไทยอย่างยั่งยืน, 9 สิงหาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.เอกวัต วิถีประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRobert W. Sites, "มวนตะพาบน้ำสกุล Heleocoris (Heteroptera: Naucoridae: Laccocorinae) ในประเทศไทย", การประชุมครั้งที่ 1 อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย, 3 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exศจีมาศ ระรวยทรง, inดร.เอกวัต วิถีประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRobert W. Sites, "มวนน้ำ Nepomorpha (Insecta: Heteroptera) จากลำธารในจังหวัดกาญจนบุรี", การประชุมครั้งที่1 อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย, 2 - 4 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exละออ นาคทอง, inดร.เอกวัต วิถีประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRobert W. Sites, "มวนน้ำ (Heteroptera: Nepomorpha) จากเทือกเขาเพชรบูรณ์ในประเทศไทย", การประชุมครั้งที่ 1 อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย, 2 - 4 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exปริญญ์ พันธ์งาม, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, inดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์, รองศาสตราจารย์, "ความหลากหลายทางพันธุกรรมภายในประชากรยุงก้นปล่องพาหะโรคมาลาเรีย (Anopheles harrisoni) ในพื้นที่บ้านพุเตย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี", การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์ครั้งที่ 17, 7 - 9 เมษายน 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 exVithee Muenworn, exGerard Duvalle, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Seasonal abundance and diurnal activity of Stomoxys spp. (Diptera : Mucidae) in Thailand.", RG!-Ph.D. Congress XII, 1 - 3 เมษายน 2011, ชลบุรี ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201220102000 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2006 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202017 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=02&BudgetYear=2011]