ผลงานภาควิชากีฏวิทยา ปี 2009

24

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

19

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

28

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

6

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มผลงานของภาควิชากีฏวิทยา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยา เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก.

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยา เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยา เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 23
2009 exKo Ko, inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Repellency, Fumigant and Contact Toxicities of Litsea cubeba (Lour.) Persoon Against Sitophilus zeamais Motschulsky and Tribolium castaneum (Herbst)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2009, หน้า 56-63
2009 exPrapassorn BUSSAMAN, exSiriphan SOBANBOA, exParwinder S. Grewal, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Pathogenicity of additional strains of Photorhabdus and Xenorhabdus (Enterobacteriacae) to the mushroom mite Luciaphorus perniciosus (Acari: Pygmephoridae)", Applied Entomology and Zoology, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2009, หน้า 293-299
2009 exKo Ko, inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Repellency, Fumigant and Contact Toxicities of Melaleuca cajuputi Powell against Sitophilus zeamais Motschulsky and Tribolium castaneum Herbst", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2009, หน้า 27-33
2009 exRattanapun, W, inดร.วีรวรรณ อมรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exClarke, AR, "Bactrocera dorsalis preference for and performance on two mango varieties at three stages of ripeness", ENTOMOLOGIA EXPERIMENTALIS ET APPLICATA, ปีที่ 131, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2009, หน้า 243-253
2009 exกราญ์จนา ถาอินชุม, exGerard Duvallet, inดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Genetic Diversity and Gene Flow among Stable Fly Populations, Stomoxys calcitrans (L.) in Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2009, หน้า 526-537
2009 exAuamcharoen W, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, exKijjoa, A, exSilva, A.M.S., exHerz, W, "Chemical constituents of Duabanga grandiflora (Lythraceae)", Biochemical Systematics and Ecology, ปีที่ 37, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2009, หน้า 535-537
2009 exSukonthabhirom, S, exSaengtharatip, S, exJirakanchanakit, N, exRongnoparut, P, exYoksan, S, exDaorai, A, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Genetic structure among Thai populations of Aedes aegypti mosquitoes", JOURNAL OF VECTOR ECOLOGY, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2009, หน้า 43-49
2009 exMuenworn, V, exSungvornyothin, S, exKongmee, M, exPolsomboon, S, exBangs, M.J, inดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ปภพ สินชยกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอัจฉริยา ปราบอริพ่าย, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Biting activity and host preference of the malaria vectors Anopheles maculatus and Anopheles sawadwongporni (Diptera: Culicidae) in Thailand", JOURNAL OF VECTOR ECOLOGY, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มิถุนายน - ธันวาคม 2009, หน้า 62-69
2009 inดร.ประภารัจ หอมจันทน์, ศาสตราจารย์, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, exWiriya Prajimpun, "Influence of trap crop on yield and cotton leafhopper population and its oviposition preference on leaves of different cotton varieties/lines", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2009, หน้า 662-668
2009 exVaripat Areekul, exPasuda jiapiyasakul, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "In vitro Antimicrobial Screening of Selected Traditional Thai Plants", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - ธันวาคม 2009, หน้า 81-89
2009 exSungvornyothin, Sungsit, exKongmee, Monthathip, exMuenvorn, Vithee, exPolsomboon, Suppaluck, exBangs, Michael J, inนางสาวอัจฉริยา ปราบอริพ่าย, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริพรรณ ตันตาคม, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "SEASONAL ABUNDANCE AND BLOODFEEDING ACTIVITY OF ANOPHELES DIRUS SENSU LATO IN WESTERN THAILAND", JOURNAL OF THE AMERICAN MOSQUITO CONTROL ASSOCIATION , ปีที่ 25, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2009, หน้า 425-430
2009 exMongkalangoon, Piti, exGrieco, John P, exAchee, Nicole L, exSuwonkerd, Wannapa, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Irritability and repellency of synthetic pyrethroids on an Aedes aegypti population from Thailand", JOURNAL OF VECTOR ECOLOGY, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2009, หน้า 217-224
2009 exSuwannachote, Nantawan, exGrieco, John P, exAchee, Nicole L, exSuwonkerd, Wannapa, inนายสมนึก วงศ์ทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Effects of environmental conditions on the movement patterns of Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) into and out of experimental huts in Thailand", JOURNAL OF VECTOR ECOLOGY, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2009, หน้า 267-275
2009 exคณัจฉรีย์ ธานิสพงศ์ , exAchee, Nicole L, exBangs, Michael J, exGrieco, John P, exSuwonkerd, Wannapa, inนางสาวอัจฉริยา ปราบอริพ่าย, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Irritancy and Repellency Behavioral Responses of Three Strains of Aedes aegypti Exposed to DDT and alpha-Cypermethrin", JOURNAL OF MEDICAL ENTOMOLOGY , ปีที่ 46, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2009, หน้า 1407-1414
2009 exAuamcharoen, W., exKijjoa, A., inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, exPinto, Madalena M., exSilva, Artur M.S., exWaree Naengchomnong, exWerner Herz, "A new tetralone from Diospyros cauliflora", Biochem. Syst. Ecol. , ปีที่ 37, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2009, หน้า 690-692
2009 exSobanbou, S., exBussaman, P., inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Efficacy of Xenorhabdus sp. (X1) as biocontrol against for controlling mushroom mites (Luciaphorus perniciosus Rack)", Asian Journal of Food and Agro-Industry, ปีที่ 2, ฉบับที่ specl.iss., สิงหาคม 2009
2009 exBussaman, P., exNamsena, P. , inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Efficacy of Xenorhabdus sp. (X1) mutant on mushroom mite (Luciaphorus sp.)", Asian Journal of Food and Agro-Industry, ปีที่ 2, ฉบับที่ specl.iss., สิงหาคม 2009
2009 exDusfour, I, exAchee, NL, exSardelis, MR, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exGrieco, JP, "Comparison of a novel high-throughput screening system with the Bottle assay for evaluating insecticide toxicity", JOURNAL OF PESTICIDE SCIENCE, ปีที่ 34, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2009, หน้า 283-286
2009 exPundee, T., inนายสุรเชษฐ จามรมาน, รองศาสตราจารย์, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, exSindhusake, C., exWinotai, A., exMorakote, R., "Biological control of the coconut hispine beetle, brontispa longissima gestro (coleoptera: Chrysomelidae) by the parasitoid, asecodes hispinarum bou?ek (Hymenoptera: Eulophidae) on a golf course", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2009, หน้า 261-268
2009 exTainchum, K, exPolsomboon, S, exSungvornyothin, S, exSuwonkerd, W, exAchee, N, exGrieco, J, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "VARIATIONS IN RESTING PATTERNS OF AEDES AEGYPTI IN RESPONSE TO MATERIAL TEXTURE AND COLOR USING EXPERIMENTAL HUTS", AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE, ปีที่ 81, ฉบับที่ 5, พฤศจิกายน 2009, หน้า 17
2009 exKongmee, M, exAchee, N, exMasuoka, P, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "A SURVEY OF TWO SPECIES IN THE MINIMUS GROUP FROM MALARIA ENDEMIC AREAS IN WESTERN THAILAND", AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE, ปีที่ 81, ฉบับที่ 5, พฤศจิกายน 2009, หน้า 970
2009 exSuwonkerd, W, exSuwannachote, N, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "BITING BEHAVIOR OF ANOPHELES MINIMUS THEOBALD (DIPTERA:CULICIDAE) IN NORTHERN PROVINCE, A SITE OF HIGH MALARIA INCIDENCE IN THAILAND", AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE, ปีที่ 81, ฉบับที่ 5, พฤศจิกายน 2009, หน้า 982
2009 exSalazar, FV, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exAchee, N, "OPTIMIZATION OF A HOST-SEEKING MOSQUITO TRAP FOR INTEGRATION INTO AN AEDES AEGYPTI PUSH-PULL CONTROL STRATEGY", AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE, ปีที่ 81, ฉบับที่ 5, พฤศจิกายน 2009, หน้า 1092
Publish Year National Journal 1
2009 exศิริพรรณ โสบานบัว, exประภัสสร บุษหมั่น, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของแบคทีเรีย Xenorhabdus spp. ต่อการควบคุมไรไข่ปลา", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2009, หน้า 1-7

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 8
2009 inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Life history of Amblyseius cinctus Corpuz and Rimando (Acari: Phytoseiidae) reared on larvae of broad mites Polyphagotarsonemus latus (Banks) (Acari: Tarsonemidae) and its’ predation response on broad mites at different predator: prey ratios in both laboratory and greenhouse condition. ", The ISSAAS International Congress 2008, 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exWatcharin , inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, inดร.ฐิติยา แซ่ปัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Toxicity and repellent effect of Lantana camara crude extract on Polyphagotarsonemus latus and Tetranychus urticae", The International Symposium "Go...Organic 2009" The Approach of Organic Agriculture: New Markets, Food Security and a Clean Environment" , 19 - 21 สิงหาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Integrated pest management using bioproduct for chinese kale production", The ISSAAS International Congress 2008, 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Bacillus amyloliquefaciens KPS46 Enhanced Growth Promotion and Induced Systemic Resistance in IPM Program of Green Soybean Production", 6th International Integrated Pest Management Symposium, 24 - 26 มีนาคม 2009, Portland ออริกอน สหรัฐอเมริกา
2009 inดร.จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of New Biocontrol Agents on Reduction of Bacterial and Viral Diseases of Corn", The 1st International Conference on Corn and Sorghum Research, 8 - 10 เมษายน 2009, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inดร.จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Quantitative Relationships Among Aphid Population, Sugarcane Mosaic Virus, and Plant Metabolites Changed by Corn Seeds Treated with Bacterial Antag", The 1st International Conference on Corn and Sorghum Research , 8 - 10 เมษายน 2009, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2009 exSobanbou, S, exBussaman, P, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Efficacy of Xenorhabdus sp. (X1) as biocontrol against for controlling mushroom mites (Luciaphorus perniciosus Rack). ", International Conference on Go…Organic 2009. , 19 - 21 สิงหาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exNamsena, P, exBussaman,P, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Efficacy of Xenorhabdus sp. (X1) mutant on mushroom mite (Luciaphorus sp.) ", International Conference on Go…Organic 2009., 19 - 21 สิงหาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 11
2009 inนางสาวแสงแข น้าวานิช, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ประพนธ์ บุญรำพรรณ, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, exWalaiporn Yutphuak, "การประเมินพันธุ์ฝ้ายเส้นใยสีขาวต้านทานต่อเพลี้ยจักจั่นฝ้าย Amrasca biguttula biguttula (Ishida) (Homoptera: Cicadellidae)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exTrirat Nhuiad, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, exSuwimon Wongphalung, "ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากค้างคาวดำและพาหมีที่มีต่อหนอนใยผัก Plutella xylostella L. (Lepidoptera: Yponomeutidae)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exSuwimon Wongphalung, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, exTrirat Nhuiad, "ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากสบู่ดำที่มีต่อหนอนเจาะสมอฝ้าย Helicoverpa armigera (Hubner) (Lepidoptera: Noctuidae)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.ประภารัจ หอมจันทน์, ศาสตราจารย์, "การศึกษาวงจรชีวิต ตารางชีวิต และผลของรังสีแกมมาต่อดักแด้แมลงวันผลไม้ Bactrocera correcta (Bezzi)(Diptera:Tephritidae)", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง", 24 - 26 พฤศจิกายน 2009, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2009 inดร.จริยา จันทร์ไพแสง, ศาสตราจารย์, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาโรงเรือนต้นแบบผลิตบีทีและไส้เดือนฝอยควบคุมแมลงศัตรูพืชในชุมชนเกษตรกรรม: เทคโนโลยีการผลิตแบคทีเรียบีทีอย่างง่าย", การประชุมวิชาการ "ทรัพยากรไทย:ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย" , 19 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exดวงตา โปร่งจิตร, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของตัวหนอนหิ่งห้อยน้ำจืด Luciola aquatilis ในการควบคุมหอยเชอรี่โดยชีววิธี", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง", 24 - 26 พฤศจิกายน 2009, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2009 exจุรีรัตน์ รัตนทิพย์, exนุชรีย์ ศิริ, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการห้ำของด้วงเต่า Stethorus pauperculus(Weise)และ Stethorus siphonulus Kapur ต่อไรสองจุด Tetranychus urticae Koch", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง", 20 - 22 พฤศจิกายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exพัชรีวรรณ มณีสาคร, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "การจำแนกชนิดไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงที่สำรวจพบในประเทศไทยโดยเทคนิคทางชีวโมเลกุล", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง", 24 - 26 พฤศจิกายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exAuamcharoen, W , exKijjoa, A, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Isolation, structure elucidation and biological activities of some secondary metabolites from Duabanga grandiflora (Lythraceae).", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง", 24 - 26 พฤศจิกายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.วีรวรรณ อมรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สำรวจชนิดของแมลงศัตรูผลิตผลการเกษตรในโรงเก็บ & แมลงศัตรูธรรมชาติในเขตภาคกลาง ", การประชุมวิชาการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ประจำปี 2552, 2 กันยายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง, exสุรเชรษฐ จามรมาน, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exทศพล พรพรหม, exติยากร ฉัตรนภารัตน์, exสุนันทนาถ นุราภักดิ์, "การตัดสินใจใช้พันธุ์พืชที่เหมาะสมและการลดการใช้สารเคมีในระบบการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานเพื่อการผลิตถั่วเหลืองฝักสด", The 9th National Plant Protection Conference, 24 - 26 พฤศจิกายน 2009, อุบลราชธานี ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201220102000 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201920112007 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2006 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202017 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=02&BudgetYear=2009]