ผลงานภาควิชากีฏวิทยา ปี 2008

21

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

27

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

1

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มผลงานของภาควิชากีฏวิทยา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (16 คน)
ในภาควิชากีฏวิทยา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (16 คน)
ในภาควิชากีฏวิทยา ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (16 คน)
ในภาควิชากีฏวิทยา ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 19
2008 exYaowaluk Poojitkanont, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.จริยา จันทร์ไพแสง, ศาสตราจารย์, "Identification and Characterization of cry Genes Coding for Insecticidal Crystal Protein in Bacillus thuringiensis JC 590", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2008, หน้า 51-60
2008 exPolsomboon, S, exPoolprasert, P, exBangs, MJ, exSijwonkerd, W, exGrieco, JP, exAchee, NL, exParbaripai, A, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Effects of physiological conditioning on behavioral avoidance by using a single age group of Aedes aegypti exposed to deltamethrin and DDT", JOURNAL OF MEDICAL ENTOMOLOGY, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2008, หน้า 251-259
2008 exYuvarin Boontop, inดร.สาวิตรี มาไลยพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inนายโกศล เจริญสม, รองศาสตราจารย์, inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, "Diversity of Stingless Bees (Apidae: Meliponini) in Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province, Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2008, หน้า 444-456
2008 exPoolprasert, P, exManguin, S, exBangs, MJ, exSukhontabhirom, S, exPoolsomboon, S, exAkaratanakul, P, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Genetic structure and gene flow of Anopheles minimus and Anopheles harrisoni in Kanchanaburi Province, Thailand", JOURNAL OF VECTOR ECOLOGY, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2008, หน้า 158-165
2008 inดร.จริยา จันทร์ไพแสง, ศาสตราจารย์, exวัฒนา ศักดิ์ชูวงษ์, exK. Ogata, exS. Nomura, exวียะวัฒน์ ใจตรง, "Diversity of Soil-Litter Insects: Comparison of the Pselaphine Beetles (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) and the Ground Ants (Hymenoptera: Formicidae) ", Thai Journal of Agricultural Science 2008, ปีที่ 41, ฉบับที่ 1-2, มกราคม - สิงหาคม 2008, หน้า 11-18
2008 inดร.จริยา จันทร์ไพแสง, ศาสตราจารย์, exS. Nomura, exวัฒนา ศักดิ์ชูวงษ์, "Taxonomical Notes on the Southeast Asian Species of the Clavigerine Genus Articerodes (Insecta, Coleoptera, Staphylinidae, Pselaphinae)", Bulletin National Museum of Nature and Science, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2008, หน้า 1-20
2008 exจุรีรัตน์ รัตนทิพย์, exนุชรีย์ ศิริ, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Comparative Biology and life table of Stethorus pauperculus (Weise) and S. siphonulus Kapur (Coleoptera: Coccinellidae) fed on Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) in Thailand", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 41, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2008, หน้า 117-126
2008 exจรงศักดิ์ พุมนวล, exอำมร อินทร์สังข์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Acaricidal Effect of Herb Extracts on the Mushroom Mites, Luciaphorus perniciosus Rack and Formicomotes heteromorphus Magowski. ", Systematic and Applied Acarology, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2008, หน้า 33-38
2008 exอำมร อินทร์สังข์, exจรงศักดิ์ พุมนวล, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Acaricidal activity of wild plant extracts against Luciaphorus perniciosus Rack (Acari : Pygmephoridae)and Formicomotes heteromorphus Magowski (Acari : Dolichocybidae)", Systematic and Applied Acarology, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3-4, พฤษภาคม 2008, หน้า 188-194
2008 inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, รองศาสตราจารย์, exMARC A. BRANHAM, exJames E. Lloyd, "Building Twilight “Light Sensors” to Study the Effects of Light Pollution on Fireflies.", American Biology Teacher, ปีที่ 70, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2008, หน้า e6-e12
2008 exSakchoowong, W., exNomura, S., exOgata, K., inดร.จริยา จันทร์ไพแสง, ศาสตราจารย์, "Diversity of pselaphine beetles (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) in eastern Thailand", Entomological Science , ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, กันยายน 2008, หน้า 301-313
2008 inดร.ประภารัจ หอมจันทน์, ศาสตราจารย์, inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, "Field Trial and Agronomic Performance of Antibiotics in Naturally-Colored Cotton Against Key Leaf Damaging Pests", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 589-598
2008 exThanispong, K., exSathantriphop, S., inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Insecticide resistance of Aedes aegypti and Culex quinquefasciatus in Thailand", Journal of Pesticide Science, ปีที่ 33, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2008, หน้า 351-356
2008 exJinrapa Pothikasikorn, exMichael J. Bangs, exRapee Boonplueang, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Susceptibility of various mosquitoes of Thailand to nocturnal subperiodic Wuchereria bancrofti", JOURNAL OF VECTOR ECOLOGY, ปีที่ 33, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2008, หน้า 313-320
2008 exSuppaluck Polsomboon, exJohn P. Grieco, exNicole L. Achee, exKamlesh R. Chauhan, inดร.ปภพ สินชยกุล, รองศาสตราจารย์, exJinrapa Pothikasikorn, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Behavioral responses of Catnip (Nepeta cataria) by two species of mosquitoes, Aedes aegypti and Anopheles harrisoni, in Thailand", Journal of the American Mosquito Control Association, ปีที่ 24, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2008
2008 inดร.จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exShaffer, B.T, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, exLoper, J.E, "Role of rpfF in virulence and exoenzyme production of Xanthomonas axonopodis pv. glycines, the causal agent of bacterial pustule of soybean", PHYTOPATHOLOGY, ปีที่ 98, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2008, หน้า 1252-1260
2008 exPolsomboon, S, exPoolprasert, P, exSuwonkerd, W, exBangs, MJ, inดร.ปภพ สินชยกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Biting patterns of Anopheles minimus complex (Diptera: Culicidae) in experimental huts treated with DDT and deltamethrin", JOURNAL OF VECTOR ECOLOGY, ปีที่ 33, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2008, หน้า 285-292
2008 exNoosidum, A, inนางสาวอัจฉริยา ปราบอริพ่าย, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Excito-repellency properties of essential oils from Melaleuca leucadendron L., Litsea cubeba (Lour.) Persoon, and Litsea salicifolia (Nees) on Aedes aegypti (L.) mosquitoes", JOURNAL OF VECTOR ECOLOGY, ปีที่ 33, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2008, หน้า 305-312
2008 exประกาย, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.จริยา จันทร์ไพแสง, ศาสตราจารย์, "Isolation, toxicity and detection of cry gene in Bacillus thuringiensis isolated in Krabi province, Thailand ", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 30, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2008, หน้า 591-596
Publish Year National Journal 2
2008 exภัทรา อุปดิษฐ์, inดร.ประภารัจ หอมจันทน์, ศาสตราจารย์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของสารเมทาโบไลท์จากเชื้อราก่อโรคในแมลงในการควบคุมไรแมงมุมสองจุด, Tetranychus urticae Koch(Acari:Tetranychidae) ", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม 2008, หน้า 7-18
2008 exเบญจคุณ แสงทองพราว, inดร.สาวิตรี มาไลยพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inนายโกศล เจริญสม, รองศาสตราจารย์, "ชนิดแตนมะเดื่อในไทรย้อยใบทู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2008

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2008 inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Luciola aquatilis, a new species of aquatic firefly from Thailand ", การประชุมวิชาการนานาชาติ “Diversity and Conservation of Fireflies” , 26 สิงหาคม 2008, แม่ริม เชียงใหม่ ประเทศไทย
2008 inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Impact of insecticides on mosquito vectors transmitted diseases. ", Annual Meeting of the American Mosquito Control Association, 2 - 6 เมษายน 2008, เนวาดา สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 10
2008 inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, exสุวิมล วงศ์พลัง, exไตรรัตน์ หนูเอียด, "แมลงศัตรูสบู่ดำที่สำคัญและการจัดการเบื้องต้น ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนางสาวแสงแข น้าวานิช, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ประพนธ์ บุญรำพรรณ, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, "การคัดกรองเบื้องต้นสำหรับพันธุ์ฝ้ายต้านทานต่อเพลี้ยจักจั่น Amrasca biguttula biguttula (Ishida) (Homoptera: Cicadellidae)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.สาวิตรี มาไลยพันธุ์, รองศาสตราจารย์, exชามา อินซอน, exพณัญญา, "ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการงอกของละอองเรณูของดอกสบู่ดำ (Jatropha curcas L.) และแมลงผสมเกสร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Allelopathic Effect of Flavonoids From Typha angustifolia on Seed Growth of Mimosa pigra ", Recent Progresses on Natural Products for a Better Life, 26 - 28 พฤษภาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, รองศาสตราจารย์, "The biology and mating behavior of an aquatic firefly species, Luciola aquatilis sp. nov. (Coleoptera: Lampyridae). ", การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551” (Thailand Research Expo 2008) , 13 กันยายน 2008, ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, รองศาสตราจารย์, "จากการเพาะเลี้ยงสู่การอนุรักษ์ : ความสามารถในการปรับตัวของหิ่งห้อยน้ำจืดชนิด Luciola aquatilis", การประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 12, 9 - 13 ตุลาคม 2008, สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
2008 inนางสาวแสงแข น้าวานิช, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inนางพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์, inนายสุรเชษฐ จามรมาน, รองศาสตราจารย์, "พลวัฏประชากร, ชีววิทยา และผลของสารควบคุมแมลงบางชนิดต่อแมลงหางหนีบ Proreus simulans Stallen (Dermaptera: Chelisochidae) ตัวห้ำที่สำคัญในข้าวโพดหวาน ", การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3, 14 - 16 พฤษภาคม 2008, เขาค้อ เพชรบูรณ์ ประเทศไทย
2008 inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, รองศาสตราจารย์, "จากการเพาะเลี้ยงสู่การอนุรักษ์ : การปรับตัวของหิ่งห้อยน้ำจืด Luciola aquatilis", การประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 12, 10 - 13 ตุลาคม 2008, สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
2008 exBussaman, P, exSobanbou, S, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Evaluation of the Xenorhabdus nematophila as biocontrol agent for controlling mushroom mite (Luciaphorus sp.). ", 20th Annual Meeting and International Conference of the Thai Society for Biotechnology “TSB 2008: Biotechnology for Global Care” , 14 - 17 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exBussaman, P, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Evaluation of different formulations of the Xenorhabdus nematophila against mushroom mite (Luciaphorus sp.) ", Annual Meeting of Thailand research fund, 16 - 18 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201220102000 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201920112007 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2006 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202017 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=02&BudgetYear=2008]