ผลงานภาควิชากีฏวิทยา ปี 2006

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

26

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

1

Award

รางวัล ปี 2006

แนวโน้มผลงานของภาควิชากีฏวิทยา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยา เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก.

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยา เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2006
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยา เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2006
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 13
2006 inดร.ประภารัจ หอมจันทน์, ศาสตราจารย์, "Evaluation of Antibiosis Resistance in Cotton to Helicoverpa armigera Larvae", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2006, หน้า 33-38
2006 inดร.ปภพ สินชยกุล, รองศาสตราจารย์, exPolsomboon S., inนางสาวอัจฉริยา ปราบอริพ่าย, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "An automated, field-compatible device for excito-repellency assays in mosquitoes", JOURNAL OF VECTOR ECOLOGY, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2006, หน้า 210-212
2006 inนางชิตาภา เกตวัลห์, รองศาสตราจารย์, exG?rard Duvallet, "Morphological Studies of Stomoxys spp. (Diptera: Muscidae) in Central Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 872-881
2006 exJacobson, AJ, exPhasuk, J, inดร.จริยา จันทร์ไพแสง, ศาสตราจารย์, exCourtney, GW, "The net-winged midges (Diptera : Blephariceridae) of Khao Yai National Park, Thailand, with description of a new species of Blepharicera Macquart", AQUATIC INSECTS, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2006, หน้า 67-78
2006 exSuwonkerd, W, exMongkalangoon, P, exParbaripai, A, exGrieco, J, exAchee, N, exRoberts, D, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "The effect of host type on movement patterns of Aedes aegypti (Diptera : Culicidae) into and out of experimental huts in Thailand", JOURNAL OF VECTOR ECOLOGY, ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2006, หน้า 311-318
2006 exSungvornyothin, S, exMuenvorn, V, exGarros, C, exManguin, S, exPrabaripai, A, exBangs, MJ, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Trophic behavior and biting activity of the two sibling species of the Anopheles minimus complex in western Thailand", JOURNAL OF VECTOR ECOLOGY, ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2006, หน้า 252-261
2006 exSathantriphop, S, inนางชิตาภา เกตวัลห์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอัจฉริยา ปราบอริพ่าย, รองศาสตราจารย์, exVisetson, S, exBangs, MJ, inดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Susceptibility and avoidance behavior by Culex quinquefasciatus Say to three classes of residual insecticides", JOURNAL OF VECTOR ECOLOGY, ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2006, หน้า 266-274
2006 inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exKongmee, M, exBangs, MJ, exSathantriphop, S, exMeunworn, V, inนางสาวอัจฉริยา ปราบอริพ่าย, รองศาสตราจารย์, exSuwonkerd, W, inดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล, รองศาสตราจารย์, "Influence of nutritional and physiological status on behavioral responses of Aedes aegypti (Diptera : Culicidae) to deltamethrin and cypermethrin", JOURNAL OF VECTOR ECOLOGY, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2006, หน้า 89-101
2006 exSungvornyothin, S, exGarros, C, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exManguin, S, "How reliable is the humeral pale spot for identification of cryptic species of the Minimus Complex?", JOURNAL OF THE AMERICAN MOSQUITO CONTROL ASSOCIATION, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2006, หน้า 185-191
2006 exMuenworn, V, exAkaratanakul, P, exBangs, MJ, exParbaripai, A, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Insecticide-induced behavioral responses in two populations of Anopheles maculatus and Anopheles sawadwongporni, malaria vectors in Thailand", JOURNAL OF THE AMERICAN MOSQUITO CONTROL ASSOCIATION, ปีที่ 22, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2006, หน้า 689-698
2006 exTsuruishi, T, inนางชิตาภา เกตวัลห์, รองศาสตราจารย์, exSuwan, K, exSirikajornjaru, W, "Importance of water flow on larval growth and pupation of Himalopsyche acharai, (Malicky and Chantaramongkol, 1989) (Trichoptera : Rhyacophilidae)", HYDROBIOLOGIA, ปีที่ 563, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2006, หน้า 537-540
2006 exMasmeatathip, R, exGilles, J, inนางชิตาภา เกตวัลห์, รองศาสตราจารย์, exDuvallet, G, "First survey of seasonal abundance and daily activity of Stomoxys spp. (Diptera : Muscidae) in Kamphaengsaen Campus, Nakornpathom province, Thailand", PARASITE-JOURNAL DE LA SOCIETE FRANCAISE DE PARASITOLOGIE, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, กันยายน 2006, หน้า 245-250
2006 exCurler G.R., inดร.จำนงจิต ผาสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จริยา จันทร์ไพแสง, ศาสตราจารย์, exCourtney, G.W., "A new species of Horaiella Tonnoir (Diptera: Psychodidae) from Thailand", Proceedings of the Entomological Society of Washington , ปีที่ 108, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2006, หน้า 519-524
Publish Year National Journal 1
2006 inนายอภิชัย ดาวราย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริพรรณ ตันตาคม, รองศาสตราจารย์, exพิมพ์ชนก ชัยวินิจ, "ความเป็นพิษและผลกระทบของสารไทอะมีโทแซมต่อแมลงหางดีด Sinella sp. ", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 37, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2006, หน้า 517-524

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2006 inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Relation of chili shoot damage to the abundance of Polyphagotarsonemus latus (Banks) (Acari: Tarsonemidae) and other chili pests and the effect of shoot damage on chili yields.", The 12th International congress of Acaralogy, 21 สิงหาคม 2006, ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2006 exN. Nusartlert, inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, exGerald T. Baker, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "Pesticide-induced mortality and prey-dependent life history of the predatory mite Neoseiulus longispinosus (Acari: Phytoseiidae)", Proceedings XIIth International Congress of Acarology, Amsterdam, The Netherlands, 21 - 26 สิงหาคม 2006
Publish Year National Conference 3
2006 inดร.จริยา จันทร์ไพแสง, ศาสตราจารย์, "การพัฒนาสายพันธุ์แบคทีเรีย Bacillus thuringiensis สายพันธุ์ไทยเพื่อการใช้ประโยชน์ในการควบคุมศัตรูพืชอย่างยั่งยืน", ประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 7, 2 - 4 พฤศจิกายน 2006, อื่นๆ ประเทศไทย
2006 inนางสาวแสงแข น้าวานิช, inนายสุรเชษฐ จามรมาน, รองศาสตราจารย์, inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนางสาวแอนนา สายมณีรัตน์, "การศึกษาพันธุ์ข้าวโพดต้านทานต่อหนอนเจาะลำต้น Ostrinia furnacalis (Guenee)", การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2 , 9 - 11 มีนาคม 2006, เมือง นครนายก ประเทศไทย
2006 inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "ไรตัวห้ำ Amblyseius cinctus Corpuz and Rimando และการศึกษาความเป็นไปได้ในการควบคุมไรขาว (Polyphagotarsonemus latus (Banks) ในพริก", ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโยลี "วิทยาศาสตร์เพื่อเยาวชน" 13-15 มีนาคม 2549, 14 มีนาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201220102000 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201920112007 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202017 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=02&BudgetYear=2006]