ผลงานภาควิชากีฏวิทยา ปี 2005

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2005

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2005

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2005

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2005

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2005

1

Award

รางวัล ปี 2005

แนวโน้มผลงานของภาควิชากีฏวิทยา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (16 คน)
ในภาควิชากีฏวิทยา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2005
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (16 คน)
ในภาควิชากีฏวิทยา ปี 2005
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2005
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (16 คน)
ในภาควิชากีฏวิทยา ปี 2005
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 8
2005 inดร.ประภารัจ หอมจันทน์, ศาสตราจารย์, "Stomatal size, stomatal frequency and pollen grain diameter as indirect method for identification of ploidy levels in cotton", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2005, หน้า 552-559
2005 exPotikasikorn, J, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exBangs, MJ, inนางสาวอัจฉริยา ปราบอริพ่าย, รองศาสตราจารย์, "Behavioral responses to DDT and pyrethroids between Anopheles minimus species A and C, malaria vectors in Thailand", AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE, ปีที่ 73, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2005, หน้า 343-349
2005 exYaicharoen, R, exKiatfuengfoo, R, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exRongnoparut, P, "Characterization of deltamethrin resistance in field populations of Aedes aegypti in Thailand", JOURNAL OF VECTOR ECOLOGY, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2005, หน้า 144-150
2005 inดร.จำนงจิต ผาสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จริยา จันทร์ไพแสง, ศาสตราจารย์, exAdler, PH, exCourtney, GW, "Chromosomal and morphological taxonomy of larvae of Simulium (Gomphostilbia) (Diptera : Simuliidae) in Thailand", ZOOTAXA, ปีที่ -, ฉบับที่ 1052, กันยายน 2005, หน้า 49-60
2005 exRodpradit, P, exBoonsuepsakul, S, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exBangs, MJ, exRongnoparut, P, "Cytochrome P450 genes: Molecular cloning and overexpression in a pyrethroid-resistant strain of Anopheles minimus mosquito", JOURNAL OF THE AMERICAN MOSQUITO CONTROL ASSOCIATION, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2005, หน้า 71-79
2005 inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exSuwonkerd, W, exMongkalangoon, P, exAchee, N, exGrieco, J, exFarlow, B, exRoberts, D, "The use of an experimental hut for evaluating the entering and exiting behavior of Aedes aegypti (Diptera : Culicidae), a primary vector of dengue in Thailand", JOURNAL OF VECTOR ECOLOGY, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2005, หน้า 344-346
2005 exSukonthabhirom, S, exRongnoparut, P, exSaengtharatip, S, exJirakanjanakit, N, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Genetic structure and gene flow among Aedes aegypti (Diptera : Culicidae) populations from central Thailand", JOURNAL OF MEDICAL ENTOMOLOGY, ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2005, หน้า 604-609
2005 exYaicharoen, R., exKiatfuengfoo, R., inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exRongnoparut, P., "Pyrethroid resistance mechanisms in Aedes aegypti in Thailand", JOURNAL OF VECTOR ECOLOGY, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2005, หน้า 144-150
Publish Year National Journal 1
2005 inดร.ประภารัจ หอมจันทน์, ศาสตราจารย์, "Feasibility Study on Insect Pests Affecting the Growing of Naturally Colored Cotton Comparing with White Cotton in Thailand", Kasetsart J. (Nat. Sci.), ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2005, หน้า 594-600

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
2005 inนางสาวแสงแข น้าวานิช, inนายสุรเชษฐ จามรมาน, รองศาสตราจารย์, inนางสาวแอนนา สายมณีรัตน์, "ความหลากชนิดของแมลงในการจัดการศัตรูข้าวโพดหวาน", การประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติครั้งที่ 32, 13 - 15 กรกฎาคม 2005, เมือง สุโขทัย ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201220102000 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201920112007 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2006 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202017 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=02&BudgetYear=2005]