ผลงานภาควิชากีฏวิทยา ปี 2003

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2003

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2003

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2003

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2003

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2003

1

Award

รางวัล ปี 2003

แนวโน้มผลงานของภาควิชากีฏวิทยา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (16 คน)
ในภาควิชากีฏวิทยา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2003
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (16 คน)
ในภาควิชากีฏวิทยา ปี 2003
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

Publish Year International Journal 3
2003 inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exArcharatanakul P, exNattanomsak S, exHuntamai S, "Larval breeding habitats and ecology of Aedes aegypti and Aedes albopictus in Thailand", Southeast Asian J. Trop. Med. Publ. Helth. , ปีที่ 34, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2003, หน้า 529-535
2003 inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, inนางสาวอัจฉริยา ปราบอริพ่าย, รองศาสตราจารย์, exBangs, M.J, exAum-Aung, B., "Seasonal Abundance and Blood Feeding Activity of Anopheles minimus Theobald (Diptera: Culicidae) in Thailand", Journal of Medical Entomology, ปีที่ 40, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2003, หน้า 876-881
2003 inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exRongnoparut, P, exChantarumpom, P, exBangs, M.J., "Biochemical detection of pyrethroids resistance mechanisms in Anopheles minimus, a vector of malaria in Thailand", JOURNAL OF VECTOR ECOLOGY, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2003, หน้า 108-116

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
2003 inนางสาวแสงแข น้าวานิช, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ประพนธ์ บุญรำพรรณ, "ฝ้ายพันธุ์ใบมีขนกับการเข้าทำลายของเพลี้ยจักจั่น", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 6 , 24 - 27 พฤศจิกายน 2003, เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201220102000 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201920112007 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2006 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202017 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=02&BudgetYear=2003]