Person Image

    Education

    • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา , มหาวิทยาลัยศิลปากร , ไทย, 2559
    • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ไทย, 2552
    • อักษรศาสตบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์การพัฒนา , มหาวิทยาลัยศิลปากร , ไทย, 2549

    แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของดนชิดา