Person Image

  Education

  • วท.บ.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของฤกษ์ชัย


  แสดงความคิดเห็น

  (0)