Person Image

    Education

    • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2540
    • ทษ.บ, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย, 2535

    แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของรำไพ