Person Image

  Education

  • PhD ( Materials Chemistry), Northwestern University, USA, 2554
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของไชยา

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของไชยา 1 ปีล่าสุด

  Year Academic 1
  2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403537 ชื่อวิชา Thermal Analysis,9 ม.ค. 2020 - 10 ม.ค. 2020