Person Image

  Education

  • Ph.D.(Bioscience), Chalmers University of Technology, SWEDEN, 2552
  • วท.ม.( ชีวสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย
  • วท.บ.( เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของวรรณวิภา

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของวรรณวิภา 2 ปีล่าสุด

  Year Academic 8
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาแบบจำลองวิถีเมแทบอลิซึมระดับจีโนมของ Cordyceps militaris แหล่งทุน :สกว,1 ก.ค. 2015 - 30 มิ.ย. 2017
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงคุณภาพและความแม่นยำของแบบจำลองวิถีเมแทบอลิซึมระดับจีโนมของ Aspergillus oryzae โดยการค้นหา แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.,28 ม.ค. 2016 - 27 ม.ค. 2017
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การสร้างแบบจำลองเมแทบอลิซึมระดับจีโนมของถั่งเช่าเพื่อผลิตสารคอร์ไดซิปิน แหล่งทุน :สกว,1 ก.ค. 2015 - 30 มิ.ย. 2017
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงคุณภาพและความแม่นยำของแบบจำลองวิถีเมแทบอลิซึมระดับจีโนมของ Aspergillus oryzae แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.,28 ม.ค. 2016 - 27 ม.ค. 2017
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01424557 ชื่อวิชา Systems Biology,7 พ.ค. 2015 - 7 เม.ย. 2016
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :The 6th International Conference on Computational Systems-Biology and Bioinformatics 2015 ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Comparative Analysis between Prostate Cancer Inhibitors Abiraterone and TOK-001 Binding with Cytochrome P450 17A1 through Molecular Dynamics Simulation,24 พ.ย. 2015 - 24 พ.ย. 2015
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01424557 ชื่อวิชา Systems Biology,21 เม.ย. 2016 - 21 เม.ย. 2016
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การสร้างแบบจำลองเมแทบอลิซึมระดับจีโนมของถั่งเช่าเพื่อผลิตสารคอร์ไดซิปิน แหล่งทุน :สกว,1 ก.ค. 2015 - 30 มิ.ย. 2017