Person Image

  Education

  • ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของวราภรณ์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของวราภรณ์ 1 ปีล่าสุด

  Year Academic 1
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02190695 ชื่อวิชา Qualitative Research in Organ. and Commu.,4 ม.ค. 2016 - 25 พ.ค. 2016