แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของศิวพล

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของศิวพล 5 ปีล่าสุด

Year Academic 27
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205334 ชื่อวิชา Solid-State Electronics,9 ก.ย. 2014 - 25 ก.ย. 2014
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205599 ชื่อวิชา Thesis,8 ก.ย. 2015 - 12 พ.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205551 ชื่อวิชา Power System Transients,4 พ.ย. 2015 - 25 พ.ย. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205334 ชื่อวิชา Solid-State Electronics,15 ก.ย. 2014 - 19 พ.ย. 2014
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205596 ชื่อวิชา Selected Topics in Electrical Engineering,9 ก.ย. 2015 - 19 พ.ย. 2015
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205362 ชื่อวิชา Linear Control Systems,1 มิ.ย. 2013 - 30 มิ.ย. 2015
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205364 ชื่อวิชา Digital Control Systems,1 มิ.ย. 2013 - 30 มิ.ย. 2015
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205561 ชื่อวิชา Dynamical Systems & Control,1 มิ.ย. 2013 - 30 มิ.ย. 2015
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205564 ชื่อวิชา Adaptive Control Systems,1 มิ.ย. 2013 - 30 มิ.ย. 2015
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205596 ชื่อวิชา Selected Topics in Electrical Engineering,1 มิ.ย. 2013 - 30 มิ.ย. 2015
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205599 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2013 - 30 มิ.ย. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205334 ชื่อวิชา Solid-State Electronics,3 ก.ย. 2014 - 6 พ.ย. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิเคราะห์ผลกระทบและออกแบบพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างอุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์แบบบอลลิสติคที แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.),1 ก.ค. 2014 - 1 ส.ค. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205334 ชื่อวิชา Solid-State Electronics,10 ก.ย. 2014 - 12 พ.ย. 2014
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205596 ชื่อวิชา Selected Topics in Electrical Engineering,2 ก.ย. 2015 - 7 ต.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205599 ชื่อวิชา Thesis,2 ก.ย. 2015 - 4 พ.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การโมเดลและวิเคราะห์อุปกรณ์นาโนอิเล็คทรอนิคส์ที่รองรับการเคลื่อนที่ของบอลลิสติคอิเล็คตรอนและอุปกรณ์อ แหล่งทุน :สกว,1 ก.ย. 2015 - 1 ก.ย. 2017
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205330 ชื่อวิชา Electrical Engineering Materials,1 ก.ย. 2018 - 31 ต.ค. 2018
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การโมเดลวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ วัสดุอุปกรณ์โครงสร้างขนาดนาโนใน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และพลาสมา แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนา แห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2017 - 1 ต.ค. 2017
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205330 ชื่อวิชา Electrical Engineering Materials,2 ก.ย. 2016 - 2 ธ.ค. 2016
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การโมเดลวิเคราะห์และประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์โครงสร้างขนาดนาโนในอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์และพลาสมา แหล่งทุน :สวพ.มก.,2 มี.ค. 2017 - 2 มี.ค. 2018
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205334 ชื่อวิชา Solid-State Electronics,20 ม.ค. 2016 - 28 เม.ย. 2016
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205330 ชื่อวิชา Electrical Engineering Materials,8 ก.ย. 2017 - 8 ธ.ค. 2017
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205334 ชื่อวิชา Solid-State Electronics,6 ก.พ. 2018 - 14 พ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205334 ชื่อวิชา Solid-State Electronics,2 ม.ค. 2018 - 10 เม.ย. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205334 ชื่อวิชา Solid-State Electronics,17 ม.ค. 2018 - 16 เม.ย. 2018
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์ อิเล็กตรอนโดยมุ่งเน้นอุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีพลาสมา แบบไฮบริค แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา(สกอ.),1 พ.ค. 2017 - 1 พ.ค. 2019