แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของทัศนีย์

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของทัศนีย์ 2 ปีล่าสุด

Year Public 4
2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชุมชนรอบหนองหารหลวง และลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การใช้ประโยชน์ :รูปแบบการปลูก พันธุ์ และแหล่งรับซื้อ,17 ส.ค. 2015 - 11 ธ.ค. 2015
2016 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน การใช้ประโยชน์ :พันธุ์มันสำปะหลัง,1 ต.ค. 2016 - 30 ต.ค. 2020
2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน การใช้ประโยชน์ :ต้นพันธุ์ มันสำปะหลัง “พันธุ์เคยู - สกลนคร”,1 ต.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2020
2016 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง และเลี้ยงโค การใช้ประโยชน์ :พันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์เคยู-สกลนคร,1 ต.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2019

แสดงความคิดเห็น

(0)