Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีวเคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • ปร.ด.(ชีวเคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของอรไท

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของอรไท 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 30
  2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกนิสิตหลักสูตรเฉพาะทางเรื่อง “การเขียนยกร่างคำขอทรัพย์สินทางปัญญา (อนุสิทธิบัตร)” นิสิต มก ระดับ ป.โท น.ส .ดวงดาว แซ่ฉั่ว รหัสนิสิต 6014401148,1 มี.ค. 2020 - 31 พ.ค. 2020
  2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกนิสิตหลักสูตรเฉพาะทางเรื่อง “การเขียนยกร่างคำขอทรัพย์สินทางปัญญา (อนุสิทธิบัตร)” นิสิต มก ระดับ ป.โท น.ส .ดวงดาว แซ่ฉั่ว รหัสนิสิต 6014401148,1 มี.ค. 2020 - 31 พ.ค. 2020
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02738498 ชื่อวิชา Special Problems,30 ก.ย. 2013 - 27 ธ.ค. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02738498 ชื่อวิชา Special Problems,1 ต.ค. 2013 - 27 ธ.ค. 2014
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01554571 ชื่อวิชา Bioinformatics,31 ต.ค. 2014 - 28 พ.ย. 2014
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01554571 ชื่อวิชา Bioinformatics,7 ต.ค. 2015 - 30 ธ.ค. 2015
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01554672 ชื่อวิชา Advanced Protein Bioinformatics,7 เม.ย. 2016 - 19 พ.ค. 2016
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงคุณภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์ "ไข่แก้ว KU จากไข่ไก่" แหล่งทุน :บริษัท ชิกเก้นคิง (ประเทศไทย) จำกัด 26/89 ม.9 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร.076-391544,1 พ.ค. 2015 - 31 ต.ค. 2016
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01554571 ชื่อวิชา Bioinformatics,31 ต.ค. 2014 - 28 พ.ย. 2014
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402531 ชื่อวิชา Advanced Computational Biochemistry,17 ส.ค. 2015 - 12 ต.ค. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01554571 ชื่อวิชา Bioinformatics,7 ต.ค. 2015 - 30 ธ.ค. 2015
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01554672 ชื่อวิชา Advanced Protein Bioinformatics,7 เม.ย. 2016 - 19 พ.ค. 2016
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการฝึกอบรม Research Techniques in Structural Biology Workshop ในหัวข้อ Bioinformatics: Protein structure and Function ,26 มิ.ย. 2015 - 26 มิ.ย. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพันธุวิศวกรรม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Introduction to Protein Modeling Homology, Docking and Dynamics Simulation,8 มิ.ย. 2015 - 10 มิ.ย. 2015
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01554571 ชื่อวิชา Bioinformatics,31 ต.ค. 2014 - 28 พ.ย. 2014
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402531 ชื่อวิชา Advanced Computational Biochemistry,17 ส.ค. 2015 - 12 ต.ค. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01554571 ชื่อวิชา Bioinformatics,30 ก.ย. 2015 - 30 ธ.ค. 2015
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01554672 ชื่อวิชา Advanced Protein Bioinformatics,7 เม.ย. 2016 - 19 พ.ค. 2016
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพันธุวิศวกรรม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Introduction to Protein Modeling Homology, Docking and Dynamics Simulation,8 มิ.ย. 2015 - 10 มิ.ย. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการฝึกอบรม Research Techniques in Structural Biology Workshop ในหัวข้อ Bioinformatics: Protein structure and Function,26 มิ.ย. 2015 - 26 มิ.ย. 2015
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01554571 ชื่อวิชา Bioinformatics,31 ต.ค. 2014 - 28 พ.ย. 2014
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01554571 ชื่อวิชา Bioinformatics,30 ก.ย. 2015 - 30 ธ.ค. 2015
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01554672 ชื่อวิชา Advanced Protein Bioinformatics,7 เม.ย. 2016 - 19 พ.ค. 2016
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการฝึกอบรม Research Techniques in Structural Biology Workshop ในหัวข้อ Bioinformatics: Protein structure and Function ,26 มิ.ย. 2015 - 26 มิ.ย. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพันธุวิศวกรรม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Introduction to Protein Modeling Homology, Docking and Dynamics Simulation,8 มิ.ย. 2015 - 10 มิ.ย. 2015
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01554672 ชื่อวิชา Advanced Protein Bioinformatics,7 เม.ย. 2016 - 19 พ.ค. 2016
  2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01251543 ชื่อวิชา Bioinformatics in Aquaculture,5 พ.ย. 2020 - 26 พ.ย. 2020
  2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01554571 ชื่อวิชา Bioinformatics,28 ต.ค. 2020 - 2 ธ.ค. 2020
  2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01251543 ชื่อวิชา Bioinformatics in Aquaculture,5 พ.ย. 2020 - 26 พ.ย. 2020
  2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01554571 ชื่อวิชา Bioinformatics,28 ต.ค. 2020 - 2 ธ.ค. 2020

  Policy

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย/บริหารของอรไท 1 ปีล่าสุด

  Year Policy 2
  2019 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กศน.อำเภอท่าช้าง และ องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ การใช้ประโยชน์ :ได้นำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เกิดจากการวิจัยไปต่อยอดกับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ในตำบลโพประจักษ์ คือ การทำปลาร้าผง เพื่อเป็นการยืดอายุของอาหาร มีการสอนให้ชุมชนได้ใช้เวลาว่างจากการทำเกษตรกรรม มาทำเป็นอาชีพเสริม หรือทำไว้รับประทานเอง ผ่านกิจกรรมของชุมชน ,28 มิ.ย. 2019 - 28 เม.ย. 2020
  2019 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กศน.อำเภอท่าช้าง และ องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ การใช้ประโยชน์ :ได้นำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เกิดจากการวิจัยไปต่อยอดกับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ในตำบลโพประจักษ์ คือ การทำปลาร้าผง เพื่อเป็นการยืดอายุของอาหาร มีการสอนให้ชุมชนได้ใช้เวลาว่างจากการทำเกษตรกรรม มาทำเป็นอาชีพเสริม หรือทำไว้รับประทานเอง ผ่านกิจกรรมของชุมชน ,28 มิ.ย. 2019 - 28 เม.ย. 2020

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของอรไท 2 ปีล่าสุด

  Year Public 2
  2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เปิดบ้านสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สู่.....ประชาชน และเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ รายการแจ๋ว การใช้ประโยชน์ :การใช้ความรู้ทางด้าน Molecular Gastronomy ในการเผยแพร่ผลงานผลิตภัณฑ์ในบูธจัดแสดงงานในส่วน ตลาดนัดไอเดียไอโดน ซุ้มอาหาร GM สุดชิค,9 ก.ย. 2014 - 11 ก.ย. 2014
  2016 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :รายการวิทยุ ม.เกษตรศาสตร์ คุยกัน 9 โมง การใช้ประโยชน์ :รายการวิทยุ ม.เกษตรศาสตร์ คุยกัน 9 โมง เรื่องเครื่องดื่มโปรตีน,15 ม.ค. 2016 - 15 ม.ค. 2016

  Commercial

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของอรไท 1 ปีล่าสุด

  Year Commercial 2
  2018 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทเอฟเวอร์ เนเจอร์จำกัด การใช้ประโยชน์ :บริษัทเอฟเวอร์ เนเจอร์จำกัดได้รับอนุญาติให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย "สูตรและวิธีการผลิตคุกกี้ชนิดแข็งจากผลไม้บดละเอียด" จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยชำระค่าตอบแทนให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 100,000 บาท ณ วันที่ทำสัญญา,8 ก.พ. 2018 - 7 ก.พ. 2023
  2018 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทเอฟเวอร์ เนเจอร์จำกัด การใช้ประโยชน์ :บริษัทเอฟเวอร์ เนเจอร์จำกัดได้รับอนุญาติให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย "สูตรและวิธีการผลิตคุกกี้ชนิดแข็งจากผลไม้บดละเอียด" จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยชำระค่าตอบแทนให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 100,000 บาท ณ วันที่ทำสัญญา,8 ก.พ. 2018 - 7 ก.พ. 2023