Person Image

    Education

    • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย, 2546
    • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2550
    • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2562

    แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของจักรกฤษณ์