Person Image

  Education

  • วท.ม. (โภชนศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของชุษณา

  Commercial

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของชุษณา 1 ปีล่าสุด

  Year Commercial 2
  2024 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ชูบลิส จำกัด การใช้ประโยชน์ :สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย สัญญาเลขที่สก.๒๔/๒๕๖๗ เกี่ยวกับ "การพัฒนาอาหารปรับเนื้อสัมผัสที่เป็นชุดสำรับเพื่อสุขภาพตามมาตราฐานUniversalDesignFood/ SmileCareFoodและNationalDysphagiaDietสำหรับผู้ที่มีปัญาหาการบกวนดเคี้ยวและการกลืนอาหาร"(สูตรซุปไก่ผักรวม) คำขออนุสิทธิบัตรเลขที่คำขอ๑๙๐๓๐๐๓๑๔๕เมื่อวันที่๖ธันวาคม๒๕๖๒ และ ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรเลขที่๒๓๓๖๑เมื่อวันที่๑๘มีนาคม๒๕๖๗,22 มี.ค. 2024 - 21 มี.ค. 2029
  2024 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ชูบลิส จำกัด การใช้ประโยชน์ :สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย สัญญาเลขที่สก.๒๔/๒๕๖๗ เกี่ยวกับ "การพัฒนาอาหารปรับเนื้อสัมผัสที่เป็นชุดสำรับเพื่อสุขภาพตามมาตราฐานUniversalDesignFood/ SmileCareFoodและNationalDysphagiaDietสำหรับผู้ที่มีปัญาหาการบกวนดเคี้ยวและการกลืนอาหาร"(สูตรซุปไก่ผักรวม) คำขออนุสิทธิบัตรเลขที่คำขอ๑๙๐๓๐๐๓๑๔๕เมื่อวันที่๖ธันวาคม๒๕๖๒ และ ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรเลขที่๒๓๓๖๑เมื่อวันที่๑๘มีนาคม๒๕๖๗,22 มี.ค. 2024 - 21 มี.ค. 2029