Person Image

  Education

  • ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, ไทย

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของสาวิกา

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของสาวิกา 1 ปีล่าสุด

  Year Academic 1
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01355111 ชื่อวิชา Foundation English I,16 ก.ค. 2018 - 15 ธ.ค. 2018