Person Image

  Education

  • วท.บ. ฟิสิกส์ (เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2548
  • วท.ม. ฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2550
  • ปร.ด. ฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2554

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของชัชวาล

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของชัชวาล 3 ปีล่าสุด

  Year Academic 19
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :เครือข่ายนาโนพลัส NANOplus ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :นาโนอิเล็กทรอนิกส์ และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ,10 ก.ย. 2012 - 11 ก.ย. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420349 ชื่อวิชา Physics of Sensor,12 ก.ย. 2012 - 12 ก.ย. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420349 ชื่อวิชา Physics of Sensor,26 ก.ย. 2012 - 26 ก.ย. 2012
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420696 ชื่อวิชา Selected Topics in Physics,15 ส.ค. 2013 - 22 ส.ค. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420696 ชื่อวิชา Selected Topics in Physics,1 ส.ค. 2013 - 8 ส.ค. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420696 ชื่อวิชา Selected Topics in Physics,8 ส.ค. 2013 - 15 ส.ค. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420696 ชื่อวิชา Selected Topics in Physics,15 ส.ค. 2013 - 22 ส.ค. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420696 ชื่อวิชา Selected Topics in Physics,18 ก.ค. 2013 - 1 ส.ค. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420347 ชื่อวิชา Digital Electronics,7 ส.ค. 2013 - 7 ส.ค. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420347 ชื่อวิชา Digital Electronics,21 ส.ค. 2013 - 21 ส.ค. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420596 ชื่อวิชา Selected Topics in Physics,4 พ.ย. 2013 - 28 ก.พ. 2014
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420596 ชื่อวิชา Selected Topics in Physics,4 พ.ย. 2013 - 28 ก.พ. 2014
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420597 ชื่อวิชา Seminar,29 ส.ค. 2012 - 29 ส.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :เครือข่ายนาโนพลัส NANOplus ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :นาโนอิเล็กทรอนิกส์ และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ,10 ก.ย. 2012 - 11 ก.ย. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420349 ชื่อวิชา Physics of Sensor,19 ก.ย. 2012 - 19 ก.ย. 2012
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420243 ชื่อวิชา Introduction to Electronics,6 พ.ย. 2013 - 27 ก.พ. 2014
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420696 ชื่อวิชา Selected Topics in Physics,18 ก.ค. 2013 - 25 ก.ค. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420596 ชื่อวิชา Selected Topics in Physics,4 พ.ย. 2013 - 28 ก.พ. 2014
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :สารให้กลิ่นในข้าวไรซ์เบอร์รี่และผลของกระบวนการให้ความร้อนต่อกลิ่นของเครื่องดื่มข้าวไรซ์เบอร์รี่ แหล่งทุน :สกว. และ สกอ.,3 เม.ย. 2017 - 1 เม.ย. 2019